วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552

A) Word of God : Signs and Wonders/Manifestation

หมายสำคัญการอัศจรรย์กับการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เหตุที่เขียนหัวข้อนี้ เพราะตอนที่เขียนเรื่องการฟื้นฟูจากพระธรรมกิจการบทที่ 2 นั้น ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในข้อ 2 และ 3 ซึ่งไม่ปรากฏที่ไหนในพระคัมภีร์แบบนี้ จึงคิดว่านี่คืออะไร เกี่ยวกับพระคัมภีร์ตอนไหน แล้วก็มาเห็นมัทธิว3:11 พูดถึงลมและไฟ (ซึ่งเรื่องนี้จะพูดอีกทีวันหลัง เป็นข้อสันนิษฐานของผมว่าน่าจะเป็นเรื่องเดียวกัน) และใน1คร.12:7 นี่จะเป็นปรากฏการณ์การสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้หรือไม่

ถ้าผมจะตั้งหัวข้อใหม่ดังนี้ S&W (signs and wonders) จากการอ่านพระคัมภีร์ในภาษาไทยและกรีก หมายสำคัญการอัศจรรย์ มีไว้ เพื่อการประกาศแก่ผู้ไม่เชื่อ เพื่อให้เขารู้ว่ามีพระเจ้า และเพื่อให้เขากลับใจใหม่ หมายสำคัญที่ปรากฏแก่โลกในเวลาของพระเจ้าเพื่อบอกแก่ผู้ที่ยังไม่เชื่อ นอกจากนั้นยังเป็นหมายสำคัญแก่ผู้เชื่อเพื่อบอกกาลเวลาต่างๆของพระเจ้า

กับอีกคำหนึ่งที่มีในพระคัมภีร์ เพียงตอนเดียว Manifestation หรือการสำแดง มีไว้เพื่อปรากฏแก่ คริสเตียนทุกคน เพื่อให้เขาไว้วางใจพระเจ้ามากขึ้น ฯลฯ
1คร.12:7 manifestation
7 การสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
· มาดูตัวอย่างเหตุการณ์ในพระคัมภีร์เช่นตอนนี้ (ใช้คำที่มีรากศัพท์คำเดียวกัน)
มก.16:12
12 ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏพระกายอีกรูปหนึ่ง แก่ศิษย์สองคน เมื่อเขากำลังเดินทางออกไปบ้านนอก
· เป็นการปรากฏรูปกายของพระเยซูอีกรูปกายหนึ่ง เป็นการสำแดงการปรากฏเพื่อให้เขาไว้วางใจพระเยซูมากยิ่งขึ้น
  • ปรากฏการณ์นั้นเกิดเพื่อมีผลต่อคนเชื่อ เพื่อให้เขาไว้วางใจพระเจ้ามากขึ้น เกิดความเชื่อ และสามารถมีผลสู่คนไม่เชื่อได้ต่อไป เหมือนในกิจการบทที่ 2 เริ่มจากการสำแดงที่เกิดขึ้นต่อพวกสาวก บวกกับการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และสามารถส่งผลต่อคนไม่เชื่อ

มาดูคำต่างๆในพระคัมภีร์บ้าง

Signs G4592 σημεῖον sēmeion say-mi'-on
มธ.16:3 3 ในเวลาเช้าท่านพูดว่า "วันนี้จะเกิดพายุฝนเพราะฟ้าแดงและมัว" ท้องฟ้านั้นท่านทั้งหลายยังอาจสังเกตรู้และเข้าใจได้ แต่หมายสำคัญแห่งกาละนี้ท่านกลับไม่เข้าใจ] {สำเนาต้นฉบับเก่าแก่บางฉบับ ไม่มีข้อความนี้}
· หมายสำคัญนั้นสามารถสังเกตเห็นได้ ทำให้ล่วงรู้กาลเวลาของพระเจ้า
มธ.24:3 3 เมื่อพระเยซูประทับบนภูเขามะกอกเทศ พวกสาวกมาเฝ้าส่วนตัวกราบทูลว่า "ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบว่า เหตุการณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อไร สิ่งไรเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมา และยุคเก่าจะสิ้นสุดลง"
· หมายสำคัญบอกเหตุว่ายุคเดิมจะสิ้นสุดลง
  • บางครั้งคำนี้ยังหมายถึงการอัศจรรย์ ในภาษาอังกฤษข้อนี้ใช้ miracles เช่นในยน.2:23 23 เมื่อพระองค์ประทับ ณกรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกา มีคนเป็นอันมากได้วางใจในพระนามของพระองค์ เมื่อเขาได้เห็นหมายสำคัญที่พระองค์ได้ทรงกระทำ
  • เขาเห็นบรรดาการอัศจรรย์ที่พระองค์กระทำ
ยน.6:2 2 คนเป็นอันมากได้ตามพระองค์ไป เพราะเขาเหล่านั้นได้เห็นหมายสำคัญ ที่พระองค์ได้ทรงกระทำต่อบรรดาคนป่วย
  • ข้อนี้หมายสำคัญก็ใช้ว่า miracles = การอัศจรรย์


Wonders G5059 τέρας teras ter'-as
  • ความประหลาดใจ (ความอัศจรรย์ใจ) คำคำนี้ จะต้องมีsigns อยู่ด้วยเสมอทุกครั้ง แต่ถ้าเป็นsignsคำเดียว อาจไม่มีwondersอยู่ด้วยก็ได้ เพราะsignsในภาษากรีกแปลได้หลายอย่าง หมายสำคัญก็ได้ การอัศจรรย์ก็ได้ ส่วนในพระคัมภีร์ภาษาไทยคงแปลความหมายwonders เป็นการอัศจรรย์ ซึ่งที่จริงน่าจะแปลเป็นความประหลาดอัศจรรย์ใจมากกว่า
โดยสรุปจะมีความประหลาดใจ wonders ได้ ต้องมีหมายสำคัญหรือการอัศจรรย์ signs ก่อนเสมอ ไม่สามารถมี wonders τέρας teras ได้ โดยไม่มี signs σημεῖον sēmeion


S&W
Act 2:43 AndG1161 fearG5401 cameG1096 upon everyG3956 soul:G5590 andG5037 manyG4183 wondersG5059 andG2532 signsG4592 were doneG1096 byG1223 theG3588 apostles.G652
· ข้อนี้บอกว่ามีทั้งsigns and wonders


Manifestation G5321 φανερωσις phanerōsis fan-er'-o-sis

1Co 12:7 ButG1161 theG3588 manifestationG5321 of theG3588 SpiritG4151 is givenG1325 to every manG1538 toG4314 profitG4851 withal.

1คร.12:7 การสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
· คำว่าการสำแดงนี้นั้นมีปรากฏแค่ครั้งเดียวในพระคัมภีร์ แต่ก็มาจากรากศัพท์คำเดียวกันกับคำที่ G5319 Φανερόω phaneroō fan-er-o'-o เช่นใน มก.16:12 12 ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏพระกายอีกรูปหนึ่ง แก่ศิษย์สองคน เมื่อเขากำลังเดินทางออกไปบ้านนอก

· อีกข้อหนึ่ง
ยน.21:1 1 ต่อมาพระเยซูได้ทรงสำแดงพระองค์แก่เหล่าสาวกอีกครั้งหนึ่ง ที่ทะเลทิเบเรียส พระองค์ทรงสำแดงพระองค์อย่างนี้

พระวิญญาณสามารถสำแดงบางสิ่งบางอย่างแก่ทุกคนได้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนนั้น เช่น ตัวอย่างการสำแดงพระองค์เองอีกรูปหนึ่งของพระเยซูแก่พวกสาวก เป็นต้น อาจมีการสำแดงบางสิ่งบางอย่างจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่คนคนนั้นเองก็ได้

ดังนั้นโดยสรุป หมายสำคัญการอัศจรรย์นั้นอาจปรากฏแก่ผู้เชื่อหรือผู้ไม่เชื่อก็ได้ ถ้าเป็นผู้เชื่อก็เพื่อบอกเหตุการณ์บางอย่างหรือบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้นั้นหรือคริสตจักร ถ้าเป็นผู้ไม่เชื่อ สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นหมายสำคัญนำเขามาสู่ความรอดในพระเยซูคริสต์ ส่วนการสำแดงของพระวิญญาณเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้นั้นเอง

ครั้งต่อๆไปที่ตั้งใจจะศึกษาและนำมาแบ่งปันคือ House of Prayer , อสค.47 , บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และไฟ , พลับพลาดาวิด , พระสิริพระเจ้า , การแสดงออกภายนอกที่เป็นผลจากความรู้สึกภายในที่มีต่อพระเจ้า , การทรงสถิตของพระเจ้า , saints เป็นต้น พี่น้องสามารถเสนอความคิดได้นะครับ ว่าอยากให้แบ่งปันเรื่องอะไร ถ้าผมทราบคำตอบหรือแนวทางของคำตอบก็จะนำมาแบ่งปันให้ทราบครับ

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณ อ.มากเลยค่ะ

    ขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่อาจารย์ตามพระกรุณาอันอุดมของพระองค์ เอเมน.

    ตอบลบ