วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บทที่ 7 ลักษณะผู้เลี้ยงที่ดีบทที่ 7 ลักษณะผู้เลี้ยงที่ดี

     บทนี้จะได้ดูลักษณะผู้เลี้ยงที่ดีแบบพระเยซูซึ่งเป็นต้นแบบชีวิตผู้เลี้ยงของเราที่คอยดูแลฝูงแกะของพระองค์
1)    พระเยซูคริสต์
ดูลักษณะผู้เลี้ยงที่ดีจาก  สดด. 23 และ  อสย. 40:11
Ps 23:1 พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน 
Ps 23:2       ​​​พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ
Ps 23:3       ​​ทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้า พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์
Ps 23:4 แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์ คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์
Ps 23:5 พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองค์ ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมัน ขันน้ำของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่
Ps 23:6 แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไป ตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์

     จากพระคัมภีร์ตอนนี้ ลองเปรียบเทียบดูกับการเลี้ยงแกะในอิสราเอลที่ได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 1
I.  พระเจ้าเปรียบประชากรของพระองค์เป็นดุจแกะ โดยมีพระองค์เป็น     ผู้เลี้ยง  (สดด.23; อสย.40:11)
o    เลี้ยงดูอย่างไม่ขัดสน 
o    นำไปสู่การพักสงบ ไม่ต้องกระเสือกกระสน : นอนที่ทุ่งหญ้าเขียวสด และริมน้ำแดนสงบ
o    ฟื้นจิตวิญญาณ  นำไปสู่ความชอบธรรม 
o    ดูแลใกล้ชิด เล้าโลมใจ จัดสรร  ยามอยู่ท่ามกลางปัญหา และอันตราย
o    ติดตามดูแลตลอดไปเป็นนิตย์
o    รวบรวมไว้มือ อุ้มไว้ที่พระทรวง ค่อยๆ นำบรรดาที่มีลูกอ่อนไป (ทะนุถนอม) : อสย.40:11
o    แกะเป็นมรดกของพระเจ้า (มีคาห์ 7:14)

II.                   พระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่ดี  (ยน.10)
o    รู้จัก (เรียกชื่อ) แกะรู้จักเสียง
o    นำหน้า แกะเดินตาม
o    สละ/ให้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์
o    รวบรวมเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้การดูแลของพระผู้เลี้ยง

Isa 40:11 พระองค์จะทรงเลี้ยงฝูงแพะแกะของพระองค์อย่างผู้เลี้ยงแกะ พระองค์จะทรงรวบรวมลูกแกะไว้ในพระกรของพระองค์ พระองค์จะทรงอุ้มไว้ที่พระทรวง และทรงค่อยๆ นำบรรดาที่มีลูกอ่อนไป

2)    ตัวอย่างจากชีวิตเปาโล
Acts 20:17 เปาโลจึงใช้คนจากเมืองมิเลทัสไปยังเมืองเอเฟซัส ให้เชิญพวกผู้ปกครองในคริสตจักรนั้นมา
Acts 20:18 ครั้นมาแล้วเปาโลจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายย่อมทราบอยู่เองว่า ข้าพเจ้าได้ประพฤติต่อท่านอย่างไรทุกเวลา ตั้งแต่วันแรกเข้ามาในแคว้นเอเชีย
Acts 20:19 ข้าพเจ้าได้ปรนนิบัติพระเจ้าด้วยความถ่อมใจ ด้วยน้ำตาไหล และด้วยถูกการทดลอง ซึ่งมาถึงข้าพเจ้าเพราะพวกยิวคิดร้ายต่อข้าพเจ้า
Acts 20:20 และสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นคุณประโยชน์แก่ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้ามิได้ปิดซ่อนไว้ แต่ได้ชี้แจงให้ท่านเห็น กับได้สั่งสอนท่านในที่ประชุม และตามบ้านเรือน
Acts 20:21 ทั้งเป็นพยานแก่พวกยิวและพวกกรีก ถึงเรื่องการกลับใจใหม่เฉพาะพระเจ้า และความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้าของเรา
Acts 20:22 นี่แน่ะ บัดนี้พระวิญญาณพันผูกข้าพเจ้า จึงจำเป็นจะต้องไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าที่นั่นบ้าง
Acts 20:23 เว้นไว้แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงเป็นพยานแก่ข้าพเจ้าในทุกบ้านทุกเมืองว่า เครื่องจำจองและความยากลำบากคอยท่าข้าพเจ้าอยู่
Acts 20:24 แต่ข้าพเจ้ามิได้ถือว่า ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าและประเสริฐสำหรับตัวข้าพเจ้า แต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกัน และทำการปรนนิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้า คือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐ ซึ่งสำแดงพระคุณของพระเจ้านั้น
Acts 20:25 ดูเถิด ข้าพเจ้าเที่ยวป่าวประกาศแผ่นดินของพระเจ้าในหมู่พวกท่าน บัดนี้ข้าพเจ้าทราบอยู่ว่า ท่านจะไม่เห็นหน้าข้าพเจ้าอีก
Acts 20:26 เหตุฉะนั้นวันนี้ข้าพเจ้ายืนยันต่อท่านทั้งหลายว่า ท่านทุกคนจะเป็นหรือตาย ข้าพเจ้าก็พ้นโทษแล้ว
Acts 20:27 เพราะว่าข้าพเจ้ามิได้ย่อท้อในการกล่าวเรื่องพระดำริของพระเจ้าทั้งสิ้นให้ท่านทั้งหลายฟัง
Acts 20:28 ท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดี และจงรักษาฝูงแกะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงตั้งท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแล และเพื่อจะได้ปกครองคริสตจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่พระองค์ทรงได้มาด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง
Acts 20:29 ข้าพเจ้าทราบอยู่ว่า เมื่อข้าพเจ้าไปแล้วจะมีสุนัขป่าอันร้ายเข้ามาในหมู่พวกท่าน และจะไม่ละเว้นฝูงแกะไว้เลย
Acts 20:30 จะมีบางคนในหมู่พวกท่านเองกล่าวผันแปรความจริง เพื่อจะชักชวนพวกสาวกให้หลงตามเขาไป
Acts 20:31 เหตุฉะนั้นจงตื่นตัวอยู่ และจำไว้ว่าข้าพเจ้าได้สั่งสอนเตือนสติท่านทุกคนด้วยน้ำตาไหล ทั้งกลางวันกลางคืนตลอดสามปีมิได้หยุดหย่อน
Acts 20:32 บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ ซึ่งมีฤทธิ์อาจก่อสร้างท่านขึ้นได้ และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาวิสุทธิชน
Acts 20:33 ข้าพเจ้ามิได้โลภเงินหรือทอง หรือเสื้อผ้าของผู้ใด
Acts 20:34 ท่านทั้งหลายทราบว่า มือของข้าพเจ้าเองได้จัดหาปัจจัยสำหรับตัวข้าพเจ้า กับคนที่อยู่กับข้าพเจ้า
Acts 20:35 ข้าพเจ้าได้วางแบบอย่างไว้ให้ท่านทุกอย่างแล้ว ให้เห็นว่าโดยทำงานเช่นนี้ควรจะช่วยคนที่มีกำลังน้อย ระลึกถึงพระวาทะของพระเยซูเจ้า ซึ่งพระองค์ตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ’ ”
Acts 20:36 ครั้นเปาโลล่าวอย่างนั้นแล้วจึงคุกเข่าลงอธิษฐานกับคนเหล่านั้น
Acts 20:37 เขาทั้งหลายจึงร้องไห้มากมายและกอดคอของเปาโล จุบท่าน
Acts 20:38 เขาเป็นทุกข์มากที่สุด เพราะถ้อยคำที่ท่านกล่าวว่า เขาจะไม่เห็นหน้าท่านอีก แล้วเขาก็พาท่านไปส่งที่เรือ

สิ่งที่เปาโลประพฤติต่อฝูงแกะ
·      ปรนนิบัติพระเจ้าด้วยความถ่อมใจ ด้วยน้ำตาไหล และด้วยถูกการทดลอง  :19
·      ชี้แจงให้เห็น กับสั่งสอน​​ในที่ประชุม และตามบ้านเรือน  :20
·      เป็นพยานต่อทุกคนเรื่องการกลับใจใหม่ต่อพระเจ้าและความเชื่อในพระเยซูเจ้า  :21
·      ยินดีทำทุกสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้า   แม้เครื่องจำจองและความยากลำบากค่อยท่าอยู่ แต่ยังยินดีไปกรุงเยรูซาเล็มตามน้ำพระทัยพระเจ้า  :22-23
·      ไม่ถือว่าชีวิตมีค่าและประเสริฐสำหรับตัวเอง  แต่ขอทำหน้าที่และการปรนนิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซู   :24
·      เป็นพยานประกาศแผ่นดินพระเจ้า   :25
·      รับผิดชอบต่อชีวิตทุกคนอย่างดีที่สุด   :26
·      กล่าวพระดำริพระเจ้าด้วยความอดทนไม่ย่อท้อ   :27
·      รักษาฝูงแกะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งให้เป็นผู้ดูแล   :28
·      ปกครองคริสตจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ได้มาด้วยโลหิตของพระองค์   :28
·      ระวังสุนัขป่าอันร้ายที่เข้ามาในฝูงแกะกล่าวผันแปรความจริง  :29-30
·      สั่งสอนเตือนสติทุกคนด้วยภาระใจไม่หยุดหย่อน  :31
·      ฝากฝูงแกะไว้กับพระเจ้าและคำแห่งพระคุณของพระองค์  :32
·      ดำเนินชีวิตโดยไม่ได้โลภสิ่งของของผู้ใดแต่หาปัจจัยไว้สำหรับตนเอง   :33-34
·      ดำเนินชีวิตโดยวางแบบอย่างแห่งการช่วยเหลือผู้มีกำลังน้อย   :35

     เราได้เห็นตัวอย่างพระผู้เลี้ยงที่ดีเลิศในชีวิตพระเยซูคริสต์ไปแล้ว ซึ่งได้ถ่ายทอดลงมาสู่ผู้เชื่อทั้งหลายเช่นตัวอย่างของเปาโล ขอให้เราทั้งหลายได้เดินตามแบบอย่างพระผู้เลี้ยงอันดีคือพระเยซูคริสต์ตลอดไป เพื่อเราทั้งหลายจะเป็นผู้เลี้ยงฝูงแกะที่ดีที่พระเยซูได้ฝากให้เราดูแล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น