วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บทที่ 8 ลักษณะผู้ที่ไม่ใช่ผู้เลี้ยงบทที่ 8 ลักษณะผู้ที่ไม่ใช่ผู้เลี้ยง

          ครั้งที่แล้วเราได้ดูลักษณะผู้เลี้ยงที่ดีไปแล้ว ครั้งนี้จะมาดูลักษณะของผู้ที่ไม่ใช่ผู้เลี้ยงบ้าง ดูว่าพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าอย่างไร

พระคัมภีร์ใช้คำว่า “ผู้รับจ้าง”  ไม่ใช่ผู้เลี้ยง
John 10:12 ผู้ที่รับจ้างมิได้เป็นผู้เลี้ยงแกะ และฝูงแกะไม่เป็นของเขา เมื่อเห็นสุนัขป่ามาเขาจึงละทิ้งฝูงแกะหนีไป สุนัขป่าก็ชิงเอาแกะไปเสีย และทำให้ฝูงแกะกระจัดกระจายไป
John 10:13 เขาหนีเพราะเขาเป็นลูกจ้างและไม่เป็นห่วงแกะเลย

เขาหนี ละทิ้งฝูงแกะ ไม่ห่วงฝูงแกะ ฝูงแกะกระจัดกระจาย

ผู้ที่ไม่ใช่ผู้เลี้ยง (หนังสือเยเรมีย์กล่าวต่อว่าผู้เลี้ยงแกะอธรรมอย่างมาก) พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ในตอนต่างๆ เช่น ยรม. 10:21,12:10,23:1-2  (หนังสือเอเสเคียลเป็นอีกเล่ม)  อสค. 34  ศรย. 10,11

Jer 10:21 เพราะว่าผู้เลี้ยงแกะก็บัดซบและไม่ได้ทูลถามพระเจ้า เพราะฉะนั้นเขาจึงมิได้จำเริญขึ้น และฝูงแกะของเขาก็กระจัดกระจายไป

Jer 12:10 ผู้เลี้ยงแกะเป็นอันมากได้ทำลายสวนองุ่นของเราเสีย เขาทั้งหลายได้เหยียบย่ำส่วนของเราลง เขาทั้งหลายได้กระทำส่วนอันพึงใจของเรา กลายเป็นถิ่นทุรกันดารที่ร้างเปล่า

Jer 23:1 พระเจ้าตรัสว่าวิบัติจงมีแก่ผู้เลี้ยงแกะ ผู้ทำลายและกระจายแกะของลานหญ้าของเรา
Jer 23:2 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสกับผู้เลี้ยงแกะผู้ดูแลประชากรของเราดังนี้ว่าเจ้าทั้งหลายได้กระจายฝูงแกะของเราและได้ขับไล่มันไปเสีย และเจ้ามิได้เอาใจใส่มัน พระเจ้าตรัสว่า ดูเถิด เราจะเอาใจใส่เจ้า เพราะการกระทำที่ชั่วของเจ้า

Ezek 34:1 พระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพเจ้าว่า
Ezek 34:2 บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพยากรณ์กล่าวโทษบรรดาผู้เลี้ยงแกะแห่งอิสราเอล จงพยากรณ์กล่าวโทษว่าแก่เขา คือผู้เลี้ยงแกะว่า พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า วิบัติแก่ผู้เลี้ยงแกะแห่งอิสราเอลผู้เลี้ยงตัวเอง ผู้เลี้ยงแกะย่อมเลี้ยงแกะมิใช่หรือ
Ezek 34:3 เจ้ารับประทานไขมัน เจ้าคลุมกายของเจ้าด้วยขนแกะ เจ้าฆ่าแกะตัวอ้วนๆ เจ้าหาได้เลี้ยงแกะไม่
Ezek 34:4 ตัวที่อ่อนเพลียเจ้าก็ไม่เสริมกำลัง ตัวที่เจ็บเจ้าก็ไม่รักษา ตัวที่กระดูกหักเจ้าก็มิได้พันผ้า ตัวที่หลงไปเจ้าก็มิได้ไปตามกลับมา ตัวที่หายไปเจ้าก็มิได้เสาะหา และเจ้าได้ปกครองเขาด้วยการบังคับ และด้วยการข่มขี่เบียดเบียน
Ezek 34:5 ดังนั้นมันจึงกระจัดกระจายไปหมด เพราะว่าไม่มีผู้เลี้ยงแกะและมันก็ไปเป็นอาหารของสัตว์ป่าทุ่งทั้งหลายหมด และกระจัดกระจายไป
Ezek 34:6 แกะของเราก็เที่ยวไปตามภูเขาทั้งหมดและตามเนินเขาสูง เออ แกะของเราก็กระจายไปทั่วพิภพ ไม่มีใครเที่ยวค้นไม่มีใครเสาะหามัน
Ezek 34:7 เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายผู้เป็นผู้เลี้ยงแกะ จงฟังพระวจนะของพระเจ้า
Ezek 34:8 พระเจ้าตรัสว่า เรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใด เพราะแกะของเรากลายเป็นเหยื่อ และแกะของเรากลายเป็นอาหารของสัตว์ป่าทุ่งทั้งสิ้น เพราะไม่มีผู้เลี้ยงแกะ และเพราะผู้เลี้ยงแกะของเราไม่เที่ยวค้นหาแกะของเรา แต่ผู้เลี้ยงแกะนั้นเลี้ยงตัวเอง และไม่ได้เลี้ยงแกะของเรา
Ezek 34:9 เพราะฉะนั้น เจ้าทั้งหลายเป็นผู้เลี้ยงแกะ จงฟังพระวจนะของพระเจ้า
Ezek 34:10 พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า ดูเถิด เราเป็นปฏิปักษ์กับผู้เลี้ยงแกะ และเราจะเรียกร้องเอาแกะของเราจากมือของเขา และให้เขายับยั้งการเลี้ยงแกะของเขา ผู้เลี้ยงแกะจะไม่ได้เลี้ยงตัวเองอีกต่อไป เราจะช่วยแกะของเราให้พ้นจากปากของเขา เพื่อมิให้แกะเป็นอาหารของเขา
Ezek 34:11 เพราะพระเจ้าตรัสดังนี้ว่า ดูเถิด เรา คือเราเองจะค้นหาแกะของเรา และจะเที่ยวหามัน
Ezek 34:12 ดังผู้เลี้ยงแกะเที่ยวหาฝูงแกะ เมื่อเขาอยู่ท่ามกลางแกะของเขาที่กระจัดกระจายไป เราจะเที่ยวหาแกะของเราดังนั้น และเราจะช่วยเขาให้พ้นจากสถานที่ทั้งหลายซึ่งเขาได้กระจัดกระจายไปอยู่เมื่อวันมีเมฆและมีความมืดทึบ
Ezek 34:13 เราจะนำเขาออกมาจากชนชาติทั้งหลาย และรวบรวมเขามาจากประเทศต่างๆ และจะนำเขามาไว้ในแผ่นดินของเขาเอง และเราจะเลี้ยงเขาบนภูเขาแห่งอิสราเอล ใกล้ห้วยทั้งหลายและในท้องถิ่นทุกแห่งที่มีคนอาศัยในประเทศนั้น
Ezek 34:14 เราจะเลี้ยงเขาในลานหญ้าอย่างดีและลานหญ้าของเขาจะอยู่บนบรรดาภูเขาสูงแห่งอิสราเอล ณ ที่นั่น เขาจะนอนลงในลานหญ้าที่ดี และเขาจะหากินอยู่บนลานหญ้าอุดมบนภูเขาแห่งอิสราเอล
Ezek 34:15 ตัวเราเองจะเป็นผู้เลี้ยงแกะของเรา เราจะกระทำให้เขานอนลง พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ
Ezek 34:16 เราจะเที่ยวหาแกะที่หาย และเราจะนำแกะที่หลงกลับมา และเราจะพันผ้าให้แกะที่กระดูกหัก และเราจะเสริมกำลังแกะที่อ่อนเพลีย แต่ตัวที่อ้วนและเข้มแข็งเราจะทำลาย เราจะเลี้ยงเขาด้วยความยุติธรรม
Ezek 34:17 “​พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า เจ้าทั้งหลายผู้เป็นฝูงแพะแกะของเราเอ๋ย ดูเถิด เราจะพิพากษาระหว่างแกะกับแกะ ระหว่างแกะผู้กับแพะผู้
Ezek 34:18 ที่จะหากินในลานหญ้าอย่างดีนั้นยังไม่พออีกหรือ เจ้าจึงต้องเอาเท้าเหยียบลานหญ้าที่เหลืออยู่ของเจ้า และดื่มน้ำใสยังไม่พอหรือ จึงเอาเท้าของเจ้ากวนน้ำที่เหลืออยู่ให้ขุ่น
Ezek 34:19 แกะของเราจะต้องกินสิ่งที่เท้าของเจ้าย่ำ และดื่มสิ่งที่เท้าของเจ้าทำให้ขุ่นหรือ
Ezek 34:20 เพราะฉะนั้น พระเจ้าตรัสแก่เขาดังนี้ว่า ดูเถิด เรา คือเราเอง จะพิพากษาระหว่างแกะอ้วนกับแกะผอม
Ezek 34:21 เพราะเจ้าเอาสีข้างและบ่าดันและผลักแกะตัวอ่อนเพลียด้วยเขาของเจ้า เจ้าทำให้เขากระจายไปต่างถิ่น
Ezek 34:22 เราจะช่วยฝูงแพะแกะของเราให้รอด เขาจะไม่เป็นเหยื่ออีกต่อไป และเราจะพิพากษาระหว่างแกะกับแกะ
Ezek 34:23 และเราจะตั้งผู้เลี้ยงแกะผู้หนึ่งไว้เหนือเขา คือดาวิดผู้รับใช้ของเราและท่านจะเลี้ยงเขาทั้งหลาย ท่านจะเลี้ยงเขาและเป็นผู้เลี้ยงของเขา
Ezek 34:24 และเราคือพระเจ้า จะเป็นพระเจ้าของเขา และดาวิดผู้รับใช้ของเรา จะเป็นเจ้านายท่ามกลางเขา เราคือพระเจ้า ได้ลั่นวาจาแล้ว
Ezek 34:25 เราจะกระทำพันธสัญญาสันติสุขกับเขาและกำจัดสัตว์ร้ายเสียจากแผ่นดิน เพื่อว่าเขาจะอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารอย่างปลอดภัย และนอนอยู่ในป่าไม้
Ezek 34:26 และเราจะกระทำให้เขากับสถานที่รอบๆ เนินเขาของเราเป็นแหล่งพระพร เราจะส่งฝนลงมาให้ตามฤดูกาล เป็นห่าฝนแห่งพระพร
Ezek 34:27 ต้นไม้ที่ในทุ่งจะบังเกิดผล และพิภพจะบังเกิดผลประโยชน์ และเขาจะอยู่อย่างปลอดภัยในแผ่นดินของเขาและเขาจะทราบว่าเราคือพระเจ้าในเมื่อเราหักคานแอกของเขาเสีย และช่วยกู้เขาจากมือของผู้ที่กักเขาให้เป็นทาส
Ezek 34:28 เขาจะไม่เป็นเหยื่อของประชาชาติอีกต่อไป หรือสัตว์ป่าดินก็จะไม่กินเขา และเขาจะอยู่อย่างปลอดภัย ไม่มีผู้ใดกระทำให้เขากลัว
Ezek 34:29 และเราจะจัดหาไร่นาอันมีชื่อให้แก่เขา เพื่อเขาจะไม่ถูกผลาญด้วยความอดอยากในแผ่นดินนั้นต่อไปอีก ไม่ต้องทนรับความอับอายขายหน้าจากประชาชาติ
Ezek 34:30 และเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาสถิตกับเขา และเขาคือพงศ์พันธุ์อิสราเอลเป็นประชากรของเรา พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ
Ezek 34:31 เจ้าทั้งหลายเป็นแกะของเรา เป็นแกะในลานหญ้าของเรา เจ้าทั้งหลายเป็นมนุษย์ และเราเป็นพระเจ้าของเจ้า พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ

Zech 11:17 วิบัติแก่เมษบาลผู้ไร้ค่าของเรา ผู้ที่ทอดทิ้งฝูงแพะแกะเสีย ขอให้ดาบฟันแขนของเขา และฟันตาขวาของเขาเถิด ขอให้แขนของเขาลีบไปเสีย และให้ตาขวาของเขาบอดทีเดียว


I.  พระเจ้ามีมาตรการจัดการผู้เลี้ยงที่เลว

A.    จาก ยรม. 10:21; 23, 33:11-12

ผู้เลี้ยงเลว
o    บัดซบ ไม่ทูลถามพระเจ้า (10:21)
o    ทำลาย และกระจายแกะของพระเจ้า
o    ขับไล่และไม่เอาใจใส่

มาตรการของพระเจ้า
o    ไม่ละเลยการกระทำของผู้เลี้ยงเลว : ข้อ 2 เราจะเอาใจใส่เพราะการกระทำที่ชั่วของเจ้า
o    รวบรวบฝูงแกะที่ถูกกระทำไม่ชอบให้กลับมายังคอกของเขา และจะมีลูกดกและทวีมากขึ้น
o    ตั้งผู้เลี้ยงที่ดีมาดูแลแทน แกะจะไม่กลัวหรือครั่นคร้ามอีก
o    ที่เคยถูกทิ้งร้าง ที่หัวเมือง จะมีฝูงแกะใต้มือของผู้ที่นับอีก (33:12-13)

B.    จาก อสค.34

ผู้เลี้ยงเลว
o    ดูแลแต่ตัวเอง ไม่ดูแล เบียดเบียน : ข้อ 1-3 รับประทานไขมัน คลุมกายด้วยขนแกะ ฆ่าแกะตัวอ้วนๆ (ยูดา 12)
o    ไม่ช่วยเหลือและแก้ไขแกะที่มีปัญหา : ข้อ 4-5 ไม่เสริมกำลังตัวที่อ่อนเพลีย ตัวที่เจ็บไม่รักษา ตัวที่กระดูกหักไม่พันผ้า ตัวที่หลงไปไม่ตามกลับมา ตัวที่หายไปไม่หา

มาตรการของพระเจ้า

o    พระเจ้าเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้เลี้ยงเลว : ข้อ 10
o    เลี้ยงแกะกลับคืน ไม่ให้ทำหน้าที่อีกต่อไป : ข้อ 10
o    พระเจ้าจะค้นหา เที่ยวหา และตามกลับ : ข้อ 11-12
o    พระเจ้าจะเลี้ยงดูอย่างดี อย่างอุดมสมบูรณ์ จะให้ได้นอนสงบ : ข้อ 13—15
o    พระเจ้าจะเที่ยวหาแกะที่หาย นำแกะที่หลงกลับมา และพันผ้าแกะที่กระดูกหัก เสริมกำลังแกะที่อ่อนเพลีย
o    ให้ความยุติธรรมต่อแกะที่อ่อนแอ : ข้อ 16-22
§      แกะอ้วน แกะเกเร (เอาเท้าเหยียบลานหญาที่เหลืออยู่ เอาเท้ากวนน้ำที่เหลือให้ขุ่น
§      แกะที่เอาสีขาดัน เอาบ่าผลักแกะที่อ่อนแอกว่า ทำให้ต้องกระจายไปที่อื่น
o    ตั้งผู้เลี้ยงที่ดีกว่าให้ดูแล : ข้อ 23
o    พระเจ้าจะทำพันธสัญญาสันติสุข และ พระพร ข้อ 24-30

C.   จาก ศคย.11:15-17

ผู้เลี้ยงเลว
o    เป็นบุคคลไร้ค่าในสายตาพระเจ้า : ข้อ 15
o    ไม่สนใจแกะที่กำลังพินาศ ไม่แสวงหาตัวที่หนุ่ม ไม่รักษาตัวที่กระดูกหัก : ข้อ 16
o    ไม่เลี้ยงดูตัวที่เป็นปกติ แต่เบียดเบียน : ข้อ 16 กินเนื้อของแกะอ้วนทุกตัว ฉีกกินถึงกีบ!

มาตรการของพระเจ้า
o    วิบัติ จะถูกจัดการเหมือนที่กระทำกับแกะ (ถูกดาบฟันแขนขา ตาขวา แขนลีบไป
ตาขวาบอด) : ข้อ 17

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น