วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2553

A) Word of God : พระคัมภีร์หนุนใจหรือให้แนวทาง

สัปดาห์นี้ว่าจะเขียนเรื่องพระวิหาร แต่ว่ายังไม่ได้บทสรุปสำหรับเรื่องนี้ จึงขอนำพระคัมภีร์ที่ใช้เป็นแนวทางในการรับใช้หรือแนะนำคนมาแบ่งปันไปพลางๆก่อนครับ• นี่เป็นข้อพระคัมภีร์ที่ผมใช้สำหรับหลักการในการปกครองดูแลคริสตจักรร่วมกัน ในตอนนี้อัครทูต 12 คนไม่ได้มีใครเป็นหัวหน้าใคร แต่พวกเขาร่วมกันรับผิดชอบคริสตจักรที่พระเยซูแต่งตั้งให้พวกเขาดูแล ถ้าจะดูจากตอนนี้ จะมีก็เพียงบางคนที่พวกเขานับถือว่าเป็นหลัก คือ ยากอบ เคฟาส และยอห์นเท่านั้น คริสตจักรเราในปัจจุบันก็ทำเช่นนั้นทั้งในความหวังกรุงเทพฯเอง และความหวังในประเทศไทย ซึ่งผมเชื่อว่าถูกต้องตามพระคัมภีร์ที่สุดแล้วครับ

กาลาเทีย2:9 เมื่อยากอบกับเคฟาสและยอห์นผู้ที่เขานับถือว่าเป็นหลัก ได้เห็นพระคุณซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าแล้ว ก็ได้จับมือขวาของข้าพเจ้ากับบารนาบัส แสดงว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานกัน เพื่อให้เราไปหาคนต่างชาติ และท่านเหล่านั้นจะไปหาพวกที่ถือพิธีเข้าสุหนัต• ข้อนี้ผมใช้เป็นข้อที่หนุนใจคนว่า แม้เราจะมีสมาชิกเหลือเท่าไหร่ แต่เราขอพระเจ้าให้สร้างขึ้นมาใหม่ได้ เพราะจากข้อนี้บอกว่า พระเจ้าทำให้สิ่งที่ปรากฏมาจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็น แม้สมาชิกดูน้อย แต่พระเจ้าสามารถทำให้มีมากได้ แม้ตอนนี้ยังไม่มี แต่พระเจ้าทำให้มีมากในอนาคตได้

ฮีบรู11:3 โดยความเชื่อนี้เอง เราจึงเข้าใจว่า พระเจ้าได้ทรงสร้างกัลปจักรวาล ด้วยพระดำรัสของพระองค์ ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็น• ข้อนี้เพื่อใช้บอกสมาชิกว่า พระเจ้าให้เรานั้นมีเสรีภาพในการทำทุกสิ่ง แต่ต้องระมัดระวังไม่ใช้เสรีภาพที่พระเจ้าให้เรามี ไปทำให้คนที่มีความเชื่อน้อยต้องสะดุดไปเพราะสิ่งที่เราทำไปโดยไม่ระมัดระวัง

1โครินทร์8:9 แต่จงระวังอย่าให้เสรีภาพของท่านนั้น ทำให้คนที่มีความเชื่อน้อยหลงผิดไป• นี่ก็เป็นพระคัมภีร์ที่คล้ายกัน จะทำสิ่งใด ต้องทำและเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นด้วย

1โครินทร์10:23-24 23 เราทำสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้าม แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์ เราทำสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้าม แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำให้เจริญขึ้น

24 อย่าให้ผู้ใดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่น• ข้อนี้เพื่อใช้บอกว่า มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่รู้ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังไม่เคยเห็น ดังนั้นระมัดระวัง ไม่ปิดใจต่อสิ่งใด ไม่ปิดใจต่อการที่พระเจ้ากระทำ เพราะในข้อนี้บอกว่า หลายๆสิ่งที่พระเยซูกระทำ ไม่ได้นำมาบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ เขาบอกว่าถ้าบันทึกทุกสิ่ง คาดว่าหมดโลกนี้ก็ไม่พอไว้หนังสือที่บันทึกสิ่งที่พระเยซูคริสต์กระทำ

ยอห์น21:25 มีอีกหลายสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำ ถ้าจะเขียนไว้ให้หมดทุกสิ่งข้าพเจ้าคาดว่า แม้หมดทั้งโลกก็น่าจะไม่พอไว้หนังสือที่จะเขียนนั้น• ส่วนข้อนี้ใช้บอกปรากฏการณ์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำ ซึ่งเรียกว่าการสำแดงของพระวิญญาณ ข้าพเจ้าใช้แนะนำ สำหรับคนที่รับการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า ขอให้เรื่องนั้นเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของเขากับพระเจ้าแล้วกัน พระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงเพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้นั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงเพื่อเขาจะมีความมั่นใจในพระเจ้ามากขึ้น เพื่อเขาจะได้เชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเขาที่นั่น ฯลฯ ตัวผมเองก็มีการสำแดงจากพระเจ้าหลายสิ่งหลายอย่าง แต่เรื่องใดที่เห็นหลักการในพระคัมภีร์ชัดๆก็จะนำมาแบ่งปัน เพื่อหนุนใจผู้อื่นต่อไป ถ้าเรื่องใดยังไม่เห็นชัดเจนก็จะเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัว

1โครินทร์12:7 การสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน• ข้อนี้ก็บอกว่า อย่าถือว่าตัวเองรู้แล้ว ระมัดระวัง พระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่า คนนั้นยังไม่ได้รู้อะไรตามที่ควรจะรู้เลย ดังนั้น ข้อนี้คงบอกเราว่าต้องเปิดใจ อย่าคิดว่ารู้แล้ว

1โครินทร์8:2 ถ้าผู้ใดถือว่าตัวรู้สิ่งใดแล้ว ผู้นั้นยังไม่รู้ตามที่ตนควรจะรู้ถ้าผมมีข้อพระคัมภีร์อื่นๆอีก ก็จะนำมาใส่ไว้ในบทความนี้นะครับ ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่าน

  • เขียนเพิ่มครับ วันที่ 15 ก.พ. 11 หมู่นี้เจอขับผีบ่อย เลยนึกถึงข้อพระคัมภีร์ต่างๆ
1 ยอห์น 4:4  ลูกเล็กๆทั้งหลายเอ๋ย ท่านเป็นฝ่ายพระเจ้า และได้ชนะเขาเหล่านั้น เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก

เอเฟซัส 6:10-13  10 พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์ 11 จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้ 12 เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครอง ศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศ 13 เหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้นและเมื่อเสร็จแล้วจะยืนมั่นได้

ยากอบ 4:7   7 เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้า จงต่อสู้กับพญามาร และมันจะหนีไปจากท่าน

มาระโก 16:17-18    17 มีคนเชื่อที่ไหน หมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาแปลกๆ 18 เขาจะจับงูได้ ถ้าเขาดื่มยาพิษอย่างใด จะไม่เป็นอันตรายแก่เขา และเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วย แล้วคนเหล่านั้นจะหายโรค"

1 ยอห์น 2:14   14 ท่านทั้งหลายที่เป็นบิดา ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน เพราะท่านทั้งหลายได้รู้จักกับพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่เดิม ท่านทั้งหลายที่เป็นคนหนุ่มๆ ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน เพราะท่านทั้งหลายมีกำลังมาก และพระวจนะของพระเจ้าดำรงอยู่ในท่านทั้งหลาย และท่านได้ชัยชนะแก่มารชั่วร้ายแล้ว

1 ยอห์น 5:18  18 เราทั้งหลายรู้แล้วว่า คนใดที่บังเกิดจากพระเจ้าไม่ได้กระทำบาป แต่ว่าคนที่บังเกิดจากพระเจ้าได้ระวังรักษาตัว และมารชั่วร้ายนั้นไม่ได้แตะต้องคนนั้นเลย


1 ความคิดเห็น: