วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

A) Word of God : Fast

อดอาหาร

เหตุที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะช่วงนี้เรากำลังขอพระเจ้าช่วยเราในการดำเนินการคริสตจักร ด้วยการอดอาหารแสวงหาพระเจ้า ผมจึงศึกษาคำนี้ “อดอาหาร” ดูว่าพระคัมภีร์ว่าไว้อย่างไร คนอิสราเอลอดอาหารเพื่ออะไร (ที่ผมเทศน์ไปคือ 2พศด.20:1-30)

ศัพท์ภาษากรีกที่ใช้ คือ
G3522 νηστεύω nesteuo (nace-tyoo'-o) v.
1. to abstain from food เป็นการละเว้นจากอาหาร

เราเห็นตัวอย่างจากพระเยซูในมัทธิว บทที่ 4 พระเยซูอดอาหารและผจญมารทดลองบนยอดภูเขาสูง แน่นอนสภาพร่างกายของพระองค์คงอ่อนกำลังเนื่องจากอดอาหารมาเป็นระยะเวลานาน แต่สภาพฝ่ายจิตวิญญาณของพระองค์กลับเข้มแข็ง เราเห็นพระเยซูตอบโต้กับมารในเรื่องต่างๆด้วยพระวจนะของพระเจ้า ดังนั้นยามเราอดอาหารแสวงหาพระเจ้า เรากลับเติมเต็มชีวิตฝ่ายวิญญาณด้วยพระวจนะที่บำรุงเลี้ยงชีวิตจิตวิญญาณของเรา ร่างกายเราอ่อนแอ แต่จิตวิญญาณเรากลับเข้มแข็ง
เหมือนตอนที่สาวกขับผีให้ออกไม่ได้ พระเยซูบอกให้สาวกไปอธิษฐานและอดอาหาร เป็นการเสริมกำลังฝ่ายจิตวิญญาณของเราด้วยการอดอาหารอธิษฐาน มาระโก 9:29 พระเยซูบอกว่าเขาขับผีออกไม่ได้เพราะขาดความเชื่อ พระเยซูให้ไปเสริมกำลังเรี่ยวแรงฝ่ายวิญญาณด้วยการอธิษฐานและการอดอาหาร

นี่เองเราทั้งหลายจึงควรช่วยกันอดอาหารอธิษฐานเพื่อเสริมเรี่ยวแรงฝ่ายจิตวิญญาณให้กับสมาชิก ให้กับผู้นำทั้งหลาย ให้กับทุกๆคนที่อยู่ในคริสตจักร และอธิษฐานเพื่อพระเยซูคริสต์จะมีชัยชนะเหนือผีมารซาตานในประเทศไทยโดยเร็วพลัน และขอให้คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯได้มีส่วนร่วมในการนี้ ด้วยการหนุนใจ เสริมกำลังเรี่ยวแรงฝ่ายจิตวิญญาณของสมาชิกทุกคนอย่างรวดเร็ว เพื่อเราจะพร้อมในการร่วมทำการนี้พร้อมๆกับคริสตจักรทั้งหลายในประเทศไทย

เมื่อเราอดอาหาร เราไม่ควรทำหน้าเศร้าหมอง เพื่อให้คนรู้ว่าเราอด เป็นการกระทำเพื่อให้มนุษย์เห็น แต่สิ่งที่เราทำเป็นการกระทำให้พระเจ้าเห็นมิใช่หรือ ดังนั้นพระคัมภีร์จึงสอนเราไว้ใน มธ.6:16-18

ครั้งหนึ่งมีคนมาถามว่าทำไมสาวกของยอห์น บัพติสโตและพวกฟาริสีอดอาหาร แต่สาวกของพระเยซูไม่ทำ พระเยซูก็บอกว่าเมื่อพระองค์ยังอยู่ พวกเขาไม่ทำ แต่เมื่อพระองค์จากไปแล้ว พวกเขาจะทำ นั่นแสดงถึง การอดอาหารในช่วงเวลาแห่งการเศร้าโศกเสียใจ เช่นในตอนที่พระเยซูกล่าวว่า เขาจะอดเมื่อพระองค์ไม่ได้อยู่กับเขาแล้ว ในมาระโก บทที่ 2

กิจการ 10:30 เมื่อโครเนลิอัส(คนต่างชาติ)แสวงหาพระเจ้าด้วยการอธิษฐานอดอาหาร พระเจ้าก็ตอบเขา

กิจการ 13:2-3 เมื่อพวกสาวกกำลังอดอาหารแสวงหาพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ตรัสสั่งให้ตั้งเปาโลกับบารนาบัสไว้สำหรับทำการของพระเจ้า เหตุการณ์นี้เราก็เห็นตัวอย่างของการที่พระเจ้ามาบอกวิธีการในการทำงานของพระเจ้าโดยให้ตั้งคนไว้ และส่งเขาไป

ดังนั้นการอดอาหารอธิษฐานจึงเป็นสภาพการแสวงหาพระเจ้า หรืออดอาหารเพื่อเป็นการแสดงความเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น หรือพี่งพาพระเจ้าในการทำสิ่งสำคัญๆ และเมื่อเราแสวงหาพระเจ้า พระเจ้าจะเปิดเผย จะสำแดง จะบอกวิธีการในการทำสิ่งต่างๆให้เราทราบ

ในพระคัมภีร์เดิมเอง ก็เห็นหลายเหตุการณ์ที่อิสราเอลได้อดอาหารแสวงหาพระเจ้า
H6685 צּוֹם צּוֹם tsowm (tsome) (or tsom {tsome};) n-m.
1. a fast คำนี้มาจากตอนที่ผมเทศน์ในพงศาวดาร

ผมยกมาเป็นเพียงบางตอนที่พูดถึงเรื่องการอดอาหาร เช่น

อิสยาห์ 58:3-7 การอดอาหารที่พระเจ้าไม่พอพระทัย เช่น อดอาหารตามใจ บีบบังคับคนภายใต้ อดเพื่อวิวาทและต่อสู้ อดแบบนี้เสียงจะไม่ได้ยินขึ้นไปสู่พระเจ้า การอดอาหารแบบที่พระเจ้าต้องการคือ อดอาหารเพื่อแก้โซ่ตรวนของความชั่วที่เกาะในใจคน การปลดเปลื้องภาระหนัก การปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระ การหักแอกที่ต้องแบกไว้ทุกอัน การช่วยเหลือแบ่งปันให้กับผู้ที่มีความต้องการ
ข้อ 8-12 นั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะทำ เมื่อเราอดอาหารอธิษฐาน

เยเรมีย์ 14:12 การอดอาหารที่พระเจ้าไม่ฟัง เพราะการกระทำความบาปชั่วของคนอิสราเอล

ดังนั้นเมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้า เราจึงต้องสำรวจชีวิตของเราให้ดี ให้พระคุณพระเจ้ามาช่วยเรา ให้ชีวิตของเรามีความบริสุทธิ์ของพระเจ้าปกคลุมเราอยู่ เมื่อเราอธิษฐานอดอาหาร พระเจ้าจะฟังเรา พระเจ้าจะชี้ช่องทางให้กับเรา พระเจ้าจะนำเรา พระเจ้าจะเสริมกำลังเรี่ยวแรงแก่เรา
ขอพระเจ้าผู้ทอดพระเนตรดูท่านทั้งหลายที่เข้ามาอ่านบล็อกนี้ จะทรงโปรดกระทำให้ท่านทั้งหลายมีความรักต่อพระองค์ และรู้ว่าพระองค์นั้นทรงดูแลเราอยู่

Hope of Bangkok Church Focus : The Holiness of the Lord. Praise the Lord!

1 ความคิดเห็น: