วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บทที่ 10 บทสรุปชีวิตผู้เลี้ยงบทที่ 10 บทสรุปชีวิตผู้เลี้ยง

     จากที่เราได้เรียนมาทั้งหมด อยากให้เราได้ทบทวนวัตถุประสงค์ที่เราตั้งเอาไว้สำหรับวิชานี้ดังนี้

จุดประสงค์การเรียนวิชานี้

1.     ต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจภาพการปกครองดูแลฝูงแกะของพระเจ้าตามหลักการพระคัมภีร์

2.     ต้องการให้ผู้เรียนไม่เพียงมีความเข้าใจแต่นำไปใช้ในการปฏิบัติดูแลฝูงแกะของพระเจ้า

3.     ต้องการให้ผู้เรียนซึมซับวิญญาณพระคริสต์ในฐานะพระผู้เลี้ยงที่ทรงรักฝูงแกะ

4.     ต้องการให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ความห่วงใยของพระคริสต์ที่มีต่อชีวิตตนเอง และนำสิ่งนั้นไปดูแลผู้อื่นต่อไปได้

5.     ต้องการให้ผู้เรียนได้เข้าใจว่า ฝูงแกะเป็นของพระคริสต์ เราเป็นเพียงผู้อารักขาดูแลฝูงแกะของพระเจ้า และเราต้องทำหน้าที่ที่พระคริสต์ฝากให้เราดูแลอย่างดีที่สุด

6.     ต้องการเห็นผู้เลี้ยงเกิดขึ้นมากมายผ่านการเรียนในชั้นนี้  ฯลฯ

ชีวิตผู้เลี้ยงที่มีรูปแบบการรับใช้ วิญญาณในการปรนนิบัติ ท่าทีแห่งความรักที่ยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิตของตนเองแบบพระเยซูคริสต์สำคัญ  ถ้าเราไม่มีพระเยซูคริสต์ เราคงยังหลงทางอยู่ในโลกที่มืดมิด พระองค์ฟูมฟัก ดูแลเรา นำทางเรา ไปสู่ปลายทางที่พระองค์ประสงค์ให้เราไปคือชีวิตนิรันดร์ ได้ครอบครองแผ่นดินสวรรค์ร่วมกับพระองค์

พระองค์ประทานให้มีผู้เลี้ยงมากมายเกิดขึ้นในคจ. โดยมีวิญญาณของพระคริสต์อยู่ภายใน เป็นเช่นShepherd    pastors เฝ้าดูแลรักษาพวกเราตลอดไป 

สิ่งที่เราต้องระมัดระวังท่าทีของเราในการดูแลฝูงแกะของพระคริสต์ คือ เราไม่ได้เป็นเจ้าของฝูงแกะ ฝูงแกะเหล่านี้มีพระผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียว เราทำหน้าที่เป็นผู้ดูแล ผู้อารักขาบทบาทหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายให้เราดูแล  เมื่อเราสั่งสอนสิ่งใดเราควรชี้ไปที่พระคริสต์ ให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลางแห่งใจของเหล่าแกะที่อ่อนๆทั้งหลาย

·      เมื่อมองดูโลกกว้างใหญ่ พวกเขาเป็นฝูงแกะของพระเจ้าที่ไม่มีผู้เลี้ยงคอยดูแล

·      เราต้องพาเขามาอยู่ในคอกของพระเจ้า ด้วยการประกาศ เป็นพยาน การดำเนินชีวิตที่สำแดงสง่าราศีของพระคริสต์ในชีวิตเรา

·      เมื่อเราประกาศ เป็นพยาน แล้วเขาต้อนรับพระคริสต์ ได้รับการบังเกิดใหม่ เป็นเหมือนลูกแกะตัวน้อยๆที่เพิ่งเกิด  เราต้องคอยดูแลทะนุถนอมเขา ป้อนอาหารอ่อนให้กับเขา (อาหารอ่อนที่ดีที่สุดคือพระวจนะ พระวจนะตอนที่ง่ายๆจากพระธรรมฮีบรู หรือจากตัวอย่างที่อ.จำเนียรใช้สอนผชม.  บัญชีรายชื่อหัวข้อที่สอน.....) เพื่อเขาจะค่อยๆเติบโตขึ้นมาในทางพระเจ้า โดยดูลักษณะชีวิตจากเราเหมือนเราติดตามพระคริสต์

·      คอยเฝ้าระวังภัยให้กับเขา ให้พ้นจากสุนัขป่า ฯลฯ ที่คอยล่อลวงเขา  เช่น คำสอนผิด ลัทธิสอนผิด การดำเนินชีวิตผิดๆ ความเข้าใจผิดๆ ค่านิยมผิดๆของโลก ฯลฯ

·      ให้เขาได้รับอาหารที่เหมาะสมกับวัยของเขา ยากขึ้นๆ อาหารแข็งมากขึ้น

·      รอด  รู้  รับใช้ เป็นคำพูดของผู้นำท่านหนึ่ง นำเขา เป็นแบบอย่างแก่แกะผู้นั้น ทั้งในชีวิตส่วนตัว การรับใช้ ฯลฯ  นำพาจนแกะอ่อนกลายเป็นแกะที่เติบโตเต็มวัย สามารถหาอาหารกินเอง แทนการป้อนนมหรืออาหารอย่างอ่อน

·      ผู้เลี้ยงยังคงเป็นแบบอย่างชีวิตต่อไป อธิษฐานเผื่อ โดยตระหนักเสมอว่า เราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของพวกเขา เราเป็นผู้อารักขาดูแลแกะของพระเจ้า  เราต้องทำให้มั่นใจได้ว่าเขาจะสามารถรับอาหารกินเอง อย่างถูกต้อง เหมาะสม สมดุลย์ ครบถ้วน จนกว่าจะถึงวันนั้นที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมารับเขาไปอยู่กับพระองค์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น