วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

A) พระวจนะพระเจ้า : การสมาคมกับคนวันนี้มาอ่านข้อพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่า "อย่าคบคนที่ล่วงประเวณี" จาก


1คร. 5:9 ข้าพเจ้า​ได้​เขียน​จดหมาย​บอก​ท่าน​แล้ว​ว่า อย่า​คบ​คน​ที่​ล่วง​ประเวณี​
1คร. 5:10 แต่​ซึ่ง​ท่าน​จะ​คบ​คน​ชาวโลก​นี้​ที่​เป็น​คน​ล่วง​ประเวณี คน​โลภ คน​ฉ้อโกง​หรือ​คน​ถือ​รูป​เคารพ​ข้าพเจ้า​มิได้​ห้าม​เสีย​ทีเดียว เพราะ​ว่า​ถ้า​ห้าม​อย่าง​นั้น​แล้ว ท่าน​ก็​ต้อง​ออกไป​เสีย​จาก​โลก​นี้​
1คร. 5:11 แต่​ข้าพเจ้า​เขียน​บอก​ท่าน​ว่า ถ้า​ผู้ใด​ได้​ชื่อ​ว่า​เป็น​พี่​น้อง​แล้ว แต่​ยัง​ล่วง​ประเวณี เป็น​คน​โลภ เป็น​คน​ถือ​รูป​เคารพ เป็น​คน​ปากร้าย เป็น​คน​ขี้​เมา หรือ​เป็น​คน​ฉ้อโกง อย่า​คบ​คน​อย่าง​นั้น แม้​จะ​กิน​ด้วย​กัน​ก็​อย่า​เลย​

เปาโลได้พูดถึงกลุ่มคนสองประเภท ก. ชาวโลก  ข. ชาวคริสต์ และได้อธิบายถึงเรื่องการคบคน

ก.  ข้อ 10 อธิบายถึงชาวโลก ว่าเปาโลไม่ได้ห้ามคบไม่ใช่เพียงคนล่วงประเวณีเท่านั้น แต่ยังมี คนโลภ คนฉ้อโกง คนถือรูปเคารพ  ด้วย เพราะว่าถ้าห้ามคบ เราต้องออกไปจากโลก ไม่สามารถอยู่ในโลกนี้ได้ เพราะในโลกนี้เรายังต้องติดต่อผู้คนต่างๆอยู่ ต้องทำมาค้าขาย ติดต่อราชการ เรียนหนังสือ ฯลฯ กับบุคคลต่างๆอยู่

ข. ชาวคริสเตียนที่ได้ชื่อว่าเป็นพี่น้อง หากเขายังล่วงประเวณี ไม่เพียงเท่านั้น เป็นคนโลภ คนถือรูปเคารพ คนปากร้าย คนขี้เมา คนฉ้อโกง เปาโลบอกอย่าคบคนอย่างนั้น แม้จะกินด้วยกันก็อย่าเลย สังเกตดูว่า ไม่เพียงเรื่องที่ดูเป็นเรื่องใหญ่คือ ล่วงประเวณี แต่ยังมีเรื่องเล็กๆน้อยๆอีกมากมายหลายเรื่อง 

คำว่า "อย่าคบ" หมายความถึง การไม่ไปสมาคมด้วย การไม่ไปข้องแวะด้วย การไม่ไปทำสิ่งใดด้วยกัน 

เหตุผลดูจาก 

2ธส. 3:14 ถ้า​ผู้ใด​ไม่​เชื่อ​ฟัง​ถ้อยคำ​ของ​เรา​ใน​จดหมาย​ฉบับ​นี้ จง​จดจำ​คน​นั้น​ไว้ อย่า​สมาคม​กับ​เขา​เลย​เพื่อ​เขา​จะ​ได้​อาย​

เพื่อเขาจะได้อาย   สาเหตุมาจากการที่เขาไม่ยอมทำการทำงาน

2ธส. 3:10 แม้​เมื่อ​เรา​อยู่​กับ​พวก​ท่าน เรา​ก็​ได้​กำชับ​อย่าง​นี้​ว่า ถ้า​ผู้ใด​ไม่​ยอม​ทำงาน ​ก็​อย่า​ให้​เขา​กิน​
2ธส. 3:11 เพราะ​เรา​ได้​ยิน​ว่า มี​บาง​คน​ใน​พวก​ท่าน​อยู่​อย่าง​เกียจ​คร้าน ไม่​ทำงาน​อะไร​เลย แต่​ชอบ​ยุ่ง​กับ​ธุระ​ของ​คน​อื่น​
2ธส. 3:12 เรา​กำชับ​และ​เตือนสติ​คน​เช่นนั้น​ใน​พระ​นาม​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า​ว่า ให้​เขา​ทำงาน​ด้วย​ใจ​สงบ​และ​หา​กิน​เอง​

นั่นเป็นเหตุผลที่เปาโลได้เขียนต่อมาในข้อ 14 ไม่สมาคมกับเขาด้วย เพื่อเขาจะได้อาย 

ในข้อ 15 ได้พูดต่อว่า 

2ธส. 3:15 อย่า​ถือ​ว่า​เขา​เป็น​ศัตรู แต่​จง​เตือนสติ​เขา​ฉัน​พี่​น้อง​

สรุป  คืออย่าคบคนที่ได้ชื่อว่าเป็นพี่น้องแต่ไม่ปฏิบัติตนที่สมควรตามพระวจนะของพระเจ้า เช่น ที่ได้กล่าวไว้เป็นตัวอย่างคือ คนล่วง​ประเวณี ​คน​โลภ ​คน​ถือ​รูป​เคารพ ​คน​ปากร้าย ​คน​ขี้​เมา ​คน​ฉ้อโกง คนไม่ยอมทำงาน   

เหตุผลคือ เพื่อเขาจะได้อาย

คำว่า "อาย" ในภาษากรีกหมายความถึง เพื่อเขาจะได้ถอยกลับออกมาจากจุดที่เขาเป็นอยู่หรือว่ากลับตัวกลับใจใหม่

นอกจากนั้นแล้วพระคัมภีร์ยังสอนเราให้มีท่าทีีที่ถูกต้องต่อพี่น้องของเราคนนี้ ให้ไม่ถือว่าเขาเป็นศัตรู 

คำนี้ "ศัตรู" ก็คือ ความเกลียดชัด เป็นที่น่ารังเกียจขยะแขยง 

แต่ให้เตือนสติเขาเหมือนพี่น้อง

คือ ให้กล่าวเตือนด้วยความอ่อนโยนเหมือนเป็นพี่น้องในพระคริสต์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น