วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

A) Word of God : หนังสือของพระคริสต์

หลังจากห่างหายไปจากการเขียนเรื่องราวในบล็อกไปเป็นเวลานาน เมื่อได้มาเห็นคนที่ได้เอารูปภาพในนี้ไปแบ่งปัน ภาพโครงความคิดการแบ่งปัน


ก็ทำให้ได้คิดว่าสิ่งที่เราทำอาจเป็นประโยชน์กับคนทั่วไป จึงเริ่มกลับมาเขียนใหม่ในหมวดพระวจนะสำหรับคริสตชนเป็นการรับใช้ในพระวรกาย จากที่ได้เขียนไปแล้วในสองกลุ่มใน พระวจนะสำหรับคริสตชน จะเริ่มต่อในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับชีวิตใหม่ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง ดูว่าพระวจนะกล่าวไว้อย่างไรบ้างเกี่ยวกับ “หลังจากกลับใจแล้ว ชีวิตคริสเตียนของเราจะเป็นอย่างไร  จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

ขอเริ่มต้นจากพระธรรมตอนนี้

2คร. 3:3 ท่านปรากฏเป็นหนังสือของพระคริสต์ ซึ่งเราได้เขียนไว้มิใช่ด้วยน้ำหมึก แต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และมิได้เขียนไว้ที่แผ่นศิลา แต่เขียนไว้ที่แผ่นดวงใจมนุษย์ (1971)

2คร. 3:3 ท่านปรากฏเป็นหนังสือของพระคริสต์ซึ่งเราเป็นผู้ปรนนิบัติ และได้เขียนไว้ มิใช่ด้วยน้ำหมึก แต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และมิได้เขียนไว้ที่แผ่นศิลา แต่เขียนไว้ที่แผ่นดวงใจมนุษย์  (ไทยคิงเจมส์)

ทำไมผมเอาพระคัมภีร์ฉบับแปล 1971 กับ ฉบับแปลไทยคิงเจมส์ มาใส่ไว้ด้วยกัน เพราะเพื่อจะได้ดูเปรียบเทียบกันได้กับฉบับ 1971 ซึ่งส่วนใหญ่พวกเราใช้ฉบับนี้กัน ส่วนพระคัมภีร์ฉบับไทยคิงเจมส์นั้นเท่าที่ทราบตอนนี้ไม่มีขายครับ มีแต่พระคัมภีร์ฉบับไทยคิงเจมส์ซึ่งพิมพ์ออกมานานมากแล้ว เนื้อหาฉบับไทยคิงเจมส์ที่ผมเอามาพิมพ์ไว้นั้นเอามาจากโปรแกรมพระคัมภีร์ The Word ครับ  

พี่น้องจะเห็นพระคัมภีร์แปลฉบับไทยคิงเจมส์มีเนื้อหา “ซึ่งเราเป็นผู้ปรนนิบัติ” เพิ่มขึ้นมา ซึ่งฉบับ 1971 ไม่มีแปล
จาก The Word ท่านจะเห็นคำว่า G1247 διακονέω diakoneo (dee-ak-on-eh'-o) มีในพระคัมภีร์ใหม่ภาษากรีกด้วย ซึ่งก็แปลว่า ถูกปรนนิบัติโดยเรา  

การที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า ท่าน(พี่น้องในเมืองโครินธ์)ปรากฏเป็นหนังสือของพระคริสต์ ซึ่งเรา(เปาโล)เป็นผู้ปรนนิบัติ จะให้ความเข้าใจได้ดีมากขึ้นว่า พระวิญญาณเป็นผู้เขียน ไม่ใช่เรา   หากเราอ่านการแปลฉบับ 1971 อ่านไม่ดี เราจะเข้าใจได้ว่าท่านปรากฏเป็นหนังสือของพระคริสต์ ซึ่งเราได้เขียนไว้”  ซึ่งเปาโลได้เขียนไว้  ดังที่ได้เคยสอนไปในค่ายที่ผ่านมา มนุษย์เป็นผู้ใด เป็นผู้รับการไถ่ ไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นผู้มาตายแทนคนหมดโลกเช่นพระเยซูคริสต์ มนุษย์จึงไม่ใช่ผู้สร้างคริสตจักร แต่พระคริสต์เป็นผู้สร้าง มนุษย์เป็นคนงาน เป็นทูตของพระเจ้า รับคำสั่งให้มาประกาศนำคนมาหาพระเจ้า ผู้ที่ทำให้มนุษย์รับความรอดคือพระเจ้าไม่ใช่เรา 

พระคัมภีร์ในตอนนี้ก็เช่นกัน ผู้ที่เขียนไว้เป็นหนังสือของพระคริสต์คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่ใช่เรา เขียนไว้บนเราเพื่อให้เราปรากฏเป็นหนังสือของพระคริสต์ 

สมัยพระคัมภีร์เดิม พระเจ้าได้ให้ข้อบัญญัติข้อพระธรรมจารึกไว้บนหิน อพยพ 24:12 , 31:18  

พระธรรมของพระเจ้านั้นจะต้องอยู่ในใจคน สดด. 40:8 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ปีติยินดีที่กระทำตามน้ำพระทัยพระองค์ พระธรรมของพระองค์อยู่ในจิตใจของข้าพระองค์ 

พระธรรมสุภาษิตได้สอนเราว่าเราต้องให้พระวจนะนั้นอยู่ในใจเรา  สภษ. 7:3 มัดมันไว้ที่นิ้วมือของเจ้า เขียนมันไว้บนแผ่นจารึกแห่งใจของเจ้า    

มีพระธรรมพระเจ้าหลายเล่มในพระธรรมหมวดผู้เผยพระวจนะที่ระบุว่าพระธรรมของพระเจ้านั้นจะเขียนไว้ที่ใจคน  เช่น 

ยรม. 31:33 แต่นี่จะเป็นพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทำกับประชาอิสราเอลภายหลังสมัยนั้น พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ เราจะบรรจุพระธรรมไว้ในเขาทั้งหลาย และเราจะจารึกมันไว้บนดวงใจของเขาทั้งหลาย และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นประชากรของเรา

อสค. 11:19 และเราจะให้จิตใจเดียวแก่เขา และเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเขา เราจะนำใจหินออกไปเสียจากเนื้อของเขา และให้ใจเนื้อแก่เขา

อสค. 36:26 เราจะให้ใจใหม่แก่เจ้าและเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้า เราจะนำใจหินออกไปเสียจากเนื้อของเจ้า และให้ใจเนื้อแก่เจ้า


จากพันธสัญญาเดิมที่พระธรรมของพระเจ้าจารึกไว้ที่แผ่นหิน และได้มีผู้เผยพระวจนะได้พยากรณ์กล่าวไว้ว่าพระธรรมนั้นจะจารึกไว้บนดวงใจมนุษย์ ซึ่งก็ได้เป็นไปตามนั้นในพันธสัญญาใหม่ดังที่เราได้อ่านจากพระธรรม 2 โครินธิ์ 3:3 ตอนนี้


2คร. 3:3 ท่านปรากฏเป็นหนังสือของพระคริสต์ซึ่งเราเป็นผู้ปรนนิบัติ และได้เขียนไว้ มิใช่ด้วยน้ำหมึก แต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และมิได้เขียนไว้ที่แผ่นศิลา แต่เขียนไว้ที่แผ่นดวงใจมนุษย์ 

“ท่านปรากฏเป็นหนังสือของพระคริสต์”  ท่านคือพวกเราที่เป็นผู้เชื่อ คำว่า “ปรากฏ” หมายความถึงเป็นการถอดความซึ่งปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจน  คือเมื่อคนเห็นท่านและข้าพเจ้าแล้ว เหมือนเห็นหนังสือของพระคริสต์ หนังสือที่แสดงให้เห็นพระคริสต์ คือข่าวสารที่ถูกเขียนของพระคริสต์  ชีวิตท่านและข้าพเจ้าแสดงออกให้คนทั้งหลายได้รับรู้ว่า ข่าวสารของพระคริสต์ที่มาถึงพวกเขานั้นเป็นอย่างไร โดยดูจากชีวิตท่านและข้าพเจ้า 

ไม่ได้เขียนไว้ด้วยน้ำหมึกเหมือนเขียนบนหนังสือ ไม่ได้เขียนไว้ที่แผ่นศิลาเหมือนในสมัยพันธสัญญาเดิม แต่เขียนไว้ที่แผ่นดวงใจมนุษย์ หรือหัวใจของมนุษย์ โดยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

นั้นคือชีวิตที่เราเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างแรกที่อยากจะนำมาแบ่งปัน ท่านและข้าพเจ้าถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นหนังสือของพระคริสต์ เป็นชีวิตที่รับการชำระล้างเอาสิ่งสกปรกเก่าๆได้หลุดล่วงไป กลับกลายเป็นสิ่งใหม่ เป็นชีวิตใหม่ในพระคริสต์ สรรเสริญพระเจ้า อาเมน.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น