วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555

บทที่ 6 หน้าที่ผู้เลี้ยง

เอามาแบ่งปันกันต่อนะครับ เกี่ยวกับชีวิตผู้เลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้า ตอนนี้มาถึงหน้าที่ของผู้เลี้ยงแล้วครับบทที่ 6 หน้าที่ผู้เลี้ยง

vความรักเป็นเหตุให้ทำหน้าที่ต่างๆ ดูหน้าที่ผู้เลี้ยงจากยอห์น 21
vดูความรักของพระเจ้าทำให้เราทั้งหลายได้รับความรอด ทำให้เราไม่เป็นเหมือนแกะที่หลงทางอีกต่อไป ทำให้เรามีชีวิตใหม่ ทำให้เราได้มีความหวังใจ ฯลฯ

ยอห์น 21:15-17 “เจ้ารักเรามากกว่าเหล่านี้หรือ จงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิด”

อ่านยอห์น 21
John 21:1 ต่อมาพระเยซูได้ทรงสำแดงพระองค์แก่เหล่าสาวกอีกครั้งหนึ่ง ที่ทะเลทิเบเรียส พระองค์ทรงสำแดงพระองค์อย่างนี้
John 21:2 คือ ซีโมนเปโตร โธมัสที่เรียกว่าแฝด นาธานาเอลชาวบ้านคานาแคว้นกาลิลี บุตรทั้งสองของเศเบดี และสาวกของพระองค์อีกสองคนกำลังอยู่ด้วยกัน
John 21:3 ซีโมนเปโตรอกเขาว่าข้าจะไปจับปลาเขาทั้งหลายจึงพูดกับท่านว่าเราจะไปด้วยแล้วพวกเขาก็ออกไปลงเรือ แต่คืนนั้นเขาจับปลาไม่ได้เลย


vยอห์น 21:1 สำแดงพระองค์เองอีกครั้งหนึ่ง  ดูครั้งก่อนก่อนเรียกมาจับคน  (ลูกา 5)เปโตร ยอห์น ยากอบ 3 คน
vข้อ 3 พวกเขา(7 คน)กำลังหันกลับไปทำอาชีพเดิมคือจับปลา  พระเยซูเรียกมาจับคน แต่เขาจับปลาไม่ได้เลยเหมือนครั้งก่อน  เปโตรเริ่มก่อน และคนอื่นก็ทำตาม
vการสำแดงพระองค์เองครั้งที่สาม ข้อ 14 หลังจากถูกตรึง  ครั้งที่หนึ่ง ยอห์น 20:14 กับมารีย์มักดาลา  ครั้งที่สอง ยอห์น 20:19 กับพวกสาวก

John 21:4 ครั้นรุ่งเช้า พระเยซูประทับยืนอยู่ที่ฝั่ง แต่เหล่าสาวกไม่รู้ว่าเป็นพระเยซู
John 21:5 พระเยซูตรัสถามเขาว่าลูกเอ๋ย มีปลาบ้างหรือเปล่าเขาตอบว่าไม่มี
John 21:6 พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงทอดอวนลงทางด้านขวาเรือเถิดแล้วจะได้ปลาบ้างเขาจึงทอดอวนลงและได้ปลาเป็นอันมาก จนลากอวนขึ้นไม่ได้
John 21:7 สาวกคนที่พระเยซูทรงรักบอกเปโตรว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเปโตรได้ยินว่า เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เขาก็หยิบเสื้อมาสวมเพราะตัวเปล่าอยู่ แล้วก็กระโดดลงทะเล
John 21:8 แต่สาวกคนอื่นๆ นั้น นั่งเรือมา และลากอวนที่ติดปลาเต็มนั้นมาด้วย เพราะเขาอยู่ไม่ห่างจากฝั่งนัก ไกลประมาณหนึ่งร้อยเมตรเท่านั้น


vข้อ 4 ไม่รู้ว่าพระเยซูคือใคร (พวกเขาไม่รู้เพราะไม่คาดหวัง เพราะเห็นพระเยซูถูกตรึง)แต่สาวกที่รักพระองค์รู้ก่อน
vเห็นลักษณะเปโตร ใจวู่วาม (แต่พระเยซูก็ใช้เขาได้)
vแม้สาวกพระเยซูอ่อนแอ แต่พระองค์มารื้อฟื้นเขาใหม่ เหตุการณ์เช่นเดียวกับครั้งแรกที่มาเรียกพวกเขา ลูกา 5:3-10

Luke 5:3 พระองค์จึงเสด็จลงเรือลำหนึ่ง เป็นเรือของซีโมน ทรงขอให้เขาถอยไปจากฝั่งหน่อยหนึ่ง แล้วพระองค์ทรงนั่งลงสอนประชาชนจากเรือนั้น
Luke 5:4 เมื่อพระองค์ตรัสสอนเสร็จแล้ว จึงตรัสแก่ซีโมนว่าจงถอยออกไปที่น้ำลึก หย่อนอวนลงจับปลา
Luke 5:5 ซีโมนทูลตอบว่าพระอาจารย์เจ้าข้า ข้าพระองค์ทั้งหลายทอดอวนคืนยังรุ่งไม่ได้อะไรเลย แต่ข้าพระองค์จะหย่อนอวนลงตามพระดำรัสของพระองค์
Luke 5:6 เมื่อเขาหย่อนลงแล้วก็ล้อมปลาไว้เป็นอันมาก จนอวนของเขากำลังปริ
Luke 5:7 เขาจึงทำสำคัญแก่เพื่อนที่อยู่ในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วย เขาก็มาช่วย แล้วได้ปลาเต็มเรือทั้งสองลำ จนเรือเพียบ
Luke 5:8 ฝ่ายซีโมนเปโตรเมื่อเห็นดังนั้น ก็กราบลงที่พระชานุของพระเยซูทูลว่าพระองค์เจ้าข้า ขอเสด็จไปให้ห่างจากข้าพระองค์เถิด เพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนบาป
Luke 5:9 เพราะว่าเขากับคนทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันประหลาดใจด้วยปลาเป็นอันมากที่เขาจับได้นั้น
Luke 5:10 ยากอบและยอห์นบุตรของเศเบดีผู้ร่วมงานกับซีโมน ก็ประหลาดใจเหมือนกัน พระเยซูตรัสแก่ซีโมนว่าอย่ากลัวเลย ตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นผู้จับคน


John 21:9 เมื่อเขาขึ้นมาบนฝั่งเขาก็เห็นถ่านติดไฟอยู่ มีปลาวางอยู่ข้างบน และมีขนมปัง
John 21:10 พระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเอาปลาที่ได้เมื่อกี้นี้มาบ้าง
John 21:11 ซีโมนเปโตรจึงลงไปในเรือแล้วลากอวนขึ้นฝั่ง อวนติดปลาใหญ่เต็ม มีหนึ่งร้อยห้าสิบสามตัว ถึงมากอย่างนั้นอวนก็ไม่ขาด
John 21:12 พระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่ามารับประทานอาหารกันเถิดพวกสาวกไม่มีใครกล้าถามพระองค์ว่าท่านคือใครเพราะเขารู้อยู่ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
John 21:13 พระเยซูทรงเข้ามาหยิบขนมปังแจกให้เขา และทรงหยิบปลาแจกด้วย
John 21:14 นี่เป็นครั้งที่สาม ที่พระเยซูทรงสำแดงพระองค์แก่พวกสาวก หลังจากที่ทรงให้พระองค์คืนพระชนม์แล้ว


vเห็นพระเยซูปรนนิบัติพวกเขา นี่ควรจะเป็นแบบอย่างแก่ชีวิตผู้รับใช้ ชีวิตผู้เลี้ยงของเราทั้งหลาย

John 21:15 เมื่อ​รับประทาน​อาหาร​เสร็จ​แล้ว ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​ซีโมน​เปโตร​ว่า “ซีโมน​บุตร​ยอห์น​เอ๋ย เจ้า​รัก​เรา​มากกว่า​เหล่า​นี้​หรือ” เขา​ทูล​พระ​องค์​ว่า “เป็น​ความ​จริง​พระ​เจ้า​ข้า ​พระ​องค์​ทรง​ทราบ​ว่า​ข้า​พระ​องค์​รัก​พระ​องค์” ​พระ​องค์​ตรัส​สั่ง​เขา​ว่า “จง​เลี้ยง​ลูก​แกะ​ของ​เรา​เถิด”
John 21:16 ​พระ​องค์​ตรัส​กับ​เขา​ครั้ง​ที่​สอง​ว่า “ซีโมน​บุตร​ยอห์น​เอ๋ย เจ้า​รัก​เรา​หรือ” เขา​ทูล​ตอบ​พระ​องค์​ว่า “เป็น​ความ​จริง​พระ​เจ้า​ข้า ​พระ​องค์​ทรง​ทราบ​ว่า​ข้า​พระ​องค์​รัก​พระ​องค์” ​พระ​องค์​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “จง​ดูแล​แกะ​ของ​เรา​เถิด”
John 21:17 ​พระ​องค์​ตรัส​กับ​เขา​ครั้ง​ที่​สาม​ว่า “ซีโมน​บุตร​ยอห์น​เอ๋ย เจ้า​รัก​เรา​หรือ” เปโตร​ก็​เป็น​ทุกข์​ใจ​ที่​พระ​องค์​ตรัส​ถาม​เขา​ครั้ง​ที่​สาม​ว่า “เจ้า​รัก​เรา​หรือ” เขา​จึง​ทูล​พระ​องค์​ว่า “​พระ​องค์​เจ้า​ข้า ​พระ​องค์​ทรง​ทราบ​ทุก​สิ่ง ​พระ​องค์​ทรง​ทราบ​ว่า ข้า​พระ​องค์​รัก​พระ​องค์” ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “จง​เลี้ยง​แกะ​ของ​เรา​เถิด​

vแกะของเรา = แกะและลูกแกะเป็นของพระองค์  เราทำหน้าที่เลี้ยงดูแกะและลูกแกะของพระองค์

สังเกตุดูการใช้คำพูดของพระเยซูทั้งสามครั้ง

John 21:15 So G3767 when G3753 they had dined G709, Jesus G2424 saith G3004 to Simon G4613 Peter G4074, Simon G4613, son of Jonas G2495, lovest thou G25 me G3165 more than G4119 these G5130? He saith G3004 unto him G846, Yea G3483, Lord G2962; thou G4771 knowest G1492 that G3754 I love G5368 thee G4571. He saith G3004 unto him G846, Feed G1006 my G3450 lambs G721.


vเจ้ารักเรามากกว่าเหล่านี้หรือ

G25 ἀγαπάω agapao (ag-ap-ah'-o) v.
1. to love (in a social or moral sense)
{chiefly of the heart (wholehearted, unconditional, devoted) while G5368 is chiefly of the head (feelings, conditional, sentimental)}

vพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์

G5368 φιλέω phileo (fil-eh'-o) v.
1. to be a friend to (fond of (an individual or an object)), i.e. have affection for (denoting personal attachment, as a matter of sentiment or feeling)
2. (specially) to kiss (as a mark of tenderness)
{while G25 (chiefly of the heart) is wider than G5368 (chiefly of the head), embracing especially the judgment and the deliberate assent of the will as a matter of principle, duty and propriety}
[from G5384]

vจงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิด

G1006 βόσκω bosko (bos'-ko) v.
1. to pasture   [VT] ปล่อยให้สัตว์เล็มหญ้า
2. (by extension) to feed with fodder  [N] อาหารสัตว์
3. (reflexively) to graze  [VI] กินหญ้า

G721 ἀρνίον arnion (ar-nee'-on) n.
1. a lambkin   [N] ลูกแกะเล็ก ๆ   (ผู้มีอายุน้อยและไร้เดียงสา)
[diminutive from G704]
KJV: lamb

John 21:16 He saith G3004 to him G846 again G3825 the second time G1208, Simon G4613, son of Jonas G2495, lovest thou G25 me G3165? He saith G3004 unto him G846, Yea G3483, Lord G2962; thou G4771 knowest G1492 that G3754 I love G5368 thee G4571. He saith G3004 unto him G846, Feed G4165 my G3450 sheep G4263.

vจงดูแลแกะของเราเถิด

G4165 ποιμαίνω poimaino (poy-mai'-no) v.
1. to tend as a shepherd of  [VT] เลี้ยง (สัตว์)
2. (figuratively) supervisor   [N] ผู้ควบคุมดูแล
[from G4166]

G4263 πρόβατον probaton (prob'-at-on) n.
1. something that walks forward (a quadruped) (สัตว์สี่เท้า)
2. (specially) a sheep

John 21:17 He saith G3004 unto him G846 the third G5154 time, Simon G4613, son of Jonas G2495, lovest G5368 thou me G3165? Peter G4074 was grieved G3076 because G3754 he said G2036 unto him G846 the third G5154 time, Lovest G5368 thou me G3165? And G2532 he said G2036 unto him G846, Lord G2962, thou G4771 knowest G1492 all things G3956; thou G4771 knowest G1097 that G3754 I love G5368 thee G4571. Jesus G2424 saith G3004 unto him G846, Feed G1006 my G3450 sheep G4263.

vจงเลี้ยงแกะของเราเถิด

vถ้ารักพระเยซูก็จะทำหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายให้
vพระเยซูยอมรับเปโตรในความรู้สึกที่เปโตรเป็น

vสรุปว่าหน้าที่ของผู้เลี้ยงคือเลี้ยงลูกแกะ ดูแลแกะ และเลี้ยงแกะ ทำหน้าที่นี้อย่างไร ทำตามแบบคนอิสราเอลเลี้ยงฝูงแกะของเขา

ยอห์น 10
1.     เรียกชื่อฝูงแกะ
2.     เดินนำ
3.     พาแกะไปทุ่งหญ้าเขียวสด
4.     สำรวจดินแดนที่แกะจะกินหญ้า
5.     คอยช่วยแกะที่หลงทางตกบ่อฯลฯ
6.     พาเข้าคอก
7.     ตรวจสอบแกะทุกตัว
8.     รู้จักแกะ (แกะบางตัวดื้อ ซน)
9.     เป็นประตู เฝ้าระวังขโมยและโจร
10.                        สละชีวิตเพื่อฝูงแกะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น