วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555

บทที่ 5 ผู้เลี้ยงสำคัญอย่างไร
บทที่ 5 ผู้เลี้ยงสำคัญอย่างไร

1)    ดูจากพระคัมภีร์ข้อต่างๆที่กล่าวถึงผู้เลี้ยง

ก.      ผู้เลี้ยงสำคัญ ถ้าไม่มีผู้เลี้ยง ฝูงแกะกระจัดกระจาย

Matt 26:31 ครั้งนั้นพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกว่าในคืนวันนี้ท่านทุกคนจะทิ้งเรา ด้วยมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า เราจะประหารผู้เลี้ยงแกะ และแกะฝูงนั้น จะกระจัดกระจายไป

Zech 13:7 พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าดาบเอ๋ย จงตื่นขึ้นต่อสู้เมษบาลของเรา จงต่อสู้ผู้ที่สนิทกับเรา จงตีเมษบาล และฝูงแกะนั้นจะกระจัดกระจายไป เราจะกลับมือของเราต่อสู้กับตัวเล็กตัวน้อย

John 16:32 ดูเถิด เวลาจะมา และเวลานั้นก็ถึงแล้ว ที่ท่านจะต้องกระจัดกระจายไปยังที่อยู่ของท่านทุกคน และจะทิ้งเราไว้แต่ผู้เดียว แต่เราหาได้อยู่ผู้เดียวไม่ เพราะพระบิดาทรงสถิตอยู่กับเรา

vตัวอย่าง พอพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์ พวกเขากระจัดกระจายกันไปตามที่ต่างๆ หลบๆซ่อนๆ จนกระทั่งถึงวันที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในโลกมาอยู่กับพวกเขา

ข.      เพื่อผู้เลี้ยงจะได้สั่งสอนพวกเขา ไม่มีผู้เลี้ยง ไม่มีผู้สอน ฝูงแกะจะอดอยาก

Mark 6:34 ครั้นพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้ว ก็ทรงเห็นประชาชนหมู่ใหญ่ และพระองค์ทรงสงสารเขา เพราะว่าเขาเป็นเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยง พระองค์จึงทรงสั่งสอนเขาเป็นหลายข้อหลายประการ

Matt 9:36 และเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขา ด้วยเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งดุจฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยง

ค.      เมื่อมีผู้เลี้ยง แกะไม่ต้องกลัวหรือครั่นคร้าม

Jer 23:4 พระเจ้าตรัสว่า เราจะตั้งผู้เลี้ยงแกะไว้เหนือเขา ผู้จะเลี้ยงดูเขาและเขาทั้งหลายจะไม่กลัวอีกเลย หรือครั่นคร้าม จะไม่ขาดไปเลย

ง.       เมื่อมีผู้เลี้ยง แกะจะมีคนนำทาง

John 10:3 นายประตูจึงเปิดประตูให้ผู้นั้น แกะย่อมฟังเสียงของท่าน ท่านเรียกชื่อแกะของท่าน และนำออกไป

ดูความสำคัญของผู้เลี้ยงจากแบบอย่างที่พระเยซูทำในยอห์น 10:1-30

จ. ป้องกันขโมยและโจร  John 10:1 เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ผู้ที่มิได้เข้าไปในคอกแกะทางประตู แต่ปีนเข้าไปทางอื่นนั้นเป็นขโมยและโจร

ข้อ 1  ปีนเข้าไป เข้าไปทางอื่นแอบเข้าไป ไม่เข้าออกทางประตู (ดูความหมายทั่วไปของขโมย โจร  โจรรุนแรงกว่าขโมย ขโมย - การลักลอบนำสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ของตนมาครอบครอง หรือกระทำการใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต  เช่น เด็กขโมยสูบบุหรี่ เขา ขโมยอ่านจดหมายเพื่อน     โจร - ผู้ที่กระทำการขโมยของเล็กน้อย จนไปถึงการปล้นสะดมยิ่งใหญ่ ) 
ขโมยมาเพื่อ ลัก ฆ่า และทำลาย  ข้อ 10   John 10:10 ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์

โดยปกติในพระคัมภีร์ขโมยเพื่อจะลักขโมย  แต่ที่นี่ข้อนี้ เพื่อฆ่าและทำลายด้วย ? ถ้าจะมีคุณสมบัตินี้ก็คือผีมารซาตาน ที่ไม่เพียงลักขโมยฝูงแกะของพระเจ้า แต่ฆ่าให้ตายด้วย ทำลายชีวิตของผู้นั้นด้วย

ฉ.      เปิดประตู เรียกชื่อ และนำออกไป  ข้อ 3

John 10:3 นายประตูจึงเปิดประตูให้ผู้นั้น แกะย่อมฟังเสียงของท่าน ท่านเรียกชื่อแกะของท่าน และนำออกไป

แกะต้องฟังเสียงและเดินตาม   เสียงของผู้อื่น แกะจะไม่ตามเลย จะหนีไปจากเขา  ข้อ 5

John 10:5 ส่วนผู้อื่นแกะจะไม่ตามเลย แต่จะหนีไปจากเขา เพราะไม่รู้จักเสียงของผู้อื่น

หน้าที่ของแกะต้องฟังเสียงผู้เลี้ยง และตามไป

ช.      สละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ คอยดูแลรักษาแกะ  ข้อ 11

John 10:11 เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ

ต่อสู้กับสุนัขป่า   
ความแตกต่างระหว่างผู้เลี้ยงกับผู้รับจ้าง
·      ละทิ้งฝูงแกะ หนีไป ไม่เป็นห่วงแกะ

John 10:12 ผู้ที่รับจ้างมิได้เป็นผู้เลี้ยงแกะ และฝูงแกะไม่เป็นของเขา เมื่อเห็นสุนัขป่ามาเขาจึงละทิ้งฝูงแกะหนีไป สุนัขป่าก็ชิงเอาแกะไปเสีย และทำให้ฝูงแกะกระจัดกระจายไป
John 10:13 เขาหนีเพราะเขาเป็นลูกจ้างและไม่เป็นห่วงแกะเลย


ในท่ามกลางผู้เลี้ยง มีผู้เลี้ยงที่เลี้ยงตัวเองด้วย

Ezek 34:2 บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพยากรณ์กล่าวโทษบรรดาผู้เลี้ยงแกะแห่งอิสราเอล จง​พยากรณ์​กล่าวโทษ​ว่า​แก่​เขา คือ​ผู้​เลี้ยง​แกะ​ว่า ​พระ​เจ้า​ตรัส​ดังนี้​ว่า วิบัติ​แก่​ผู้​เลี้ยง​แกะ​แห่ง​อิสราเอล​ผู้​เลี้ยง​ตัวเอง ผู้​เลี้ยง​แกะ​ย่อม​เลี้ยง​แกะ​มิใช่​หรือ​


2. คุณสมบัติและการแต่งตั้งผู้เลี้ยง

ก.      ตัวอย่าง : โยชูวา (กดว.27:15-23)

·      มีการคัดสรร ไม่ใช่ใครก็ได้ (16-17)
·      มีพระวิญญาณอยู่ภายใน (18)
·      แต่งตั้งชัดเจน เปิดเผย เป็นที่ยอมรับทั่วกัน (18-19)
·      ได้รับการมอบสิทธิอำนาจและอยู่ใต้สิทธิอำนาจชัดเจน (19-20)


ข.      ตัวอย่าง : ดาวิด (สดด.78:70-72)

·      มีการเลือกออกมาชัดเจน (70)
·      มอบหมายบทบาทหน้าที่ชัดเจน ดูแลประชากรของพระเจ้า (71)
·      เลี้ยงดูด้วยใจเที่ยงธรรม
·      เลี้ยงดูด้วยมือที่ช่ำชอง (ไม่ใช่มือสมัครเล่น)

ค.      ตัวอย่าง : เปโตร (ยน.21:15-17; 1ปต.5:2-4)

·      ชัดเจนในการทรงเรียก
·      รักพระคริสต์ เลี้ยงแกะของพระคริสต์
·      เอาใจใส่ดูแล (1ปต.5:2)
·      ไม่ใช่ด้วยความฝืนใจ แต่เต็มใจ (1ปต.5:2)
·      ไม่ใช่เห็นแก่ทรัพย์สิ่งของ แต่ด้วยใจเลื่อมใส (ใจพร้อม) (1ปต.5:2)
·      ไม่ใช่เหมือนเป็นเจ้านายข่มขี่ผู้อยู่ใต้อำนาจ แต่เป็นแบบอย่าง (1ปต.5:3)
·      แรงจูงใจ : รับรางวัลจากพระผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ คือมงกุฎที่ร่วงโรยไม่ได้เลย (1ปต.5:4)


                                                                                                                                        

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น