วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

บทที่ 4 ฝูงแพะ


ภาพแสดงการพิพากษาในวาระสุดท้ายโดยพระเยซูคริสต์ ด้านขวาของภาพถูกกล่าวโทษว่าทำผิดและไปนรก ด้านซ้ายของภาพเป็นตัวแทนของธรรมิกชนผู้รับความรอด ตรงกลางภาพอุโมงค์ที่ว่างเปล่าแสดงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์

เหมือนการแยกแกะออกจากแพะ  Matt 25:32 บรรดา​ประชาชาติ​ต่างๆ จะ​ประชุม​พร้อม​กัน​ต่อ​พระ​พักตร์​พระ​องค์ และ​พระ​องค์​จะ​ทรง​แยก​มนุษย์​ทั้ง​หลาย​ออกเป็น​สอง​พวก เหมือน​อย่าง​ผู้​เลี้ยง​แกะ​จะ​แยก​แกะ​ออก​จาก​แพะ​
Matt 25:33 ส่วน​ฝูง​แกะ​นั้น​จะ​ทรง​จัด​ให้​อยู่​เบื้อง​ขวา​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์ แต่​ฝูง​แพะ​นั้น​จะ​ทรง​จัด​ให้​อยู่​เบื้อง​ซ้าย​บทที่ 4 ฝูงแพะ

ทบทวน 
•    บทที่ 1 “แนวคิดชีวิตผู้เลี้ยง” จากครั้งแรกที่เรียนเรื่องชีวิตผู้เลี้ยงมาจากพระคัมภีร์  ยอห์น 21:15 “เจ้ารักเรามากกว่าเหล่านี้หรือ จงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิด”
•    เอามาจากภาพการปกครองดูแลฝูงแกะของพระเจ้า  ไม่ใช่การสร้างผู้นำใหม่  แต่อาจเรียกได้ว่าสร้างผู้เลี้ยงใหม่
•    ผู้นำในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบการงานที่ต้องพาคนภายใต้ความรับผิดชอบไปสู่เป้าหมายที่ต้องการความสำเร็จเท่านั้น   แต่สำหรับผู้เลี้ยงมีหน้าที่ลักษณะชีวิตมากกว่านั้น มีหน้าที่ มีความรักในการทำหน้าที่ มีความรับผิดชอบในการปกป้องดูแลฝูงแกะ ต้องนำเป็นแบบอย่าง เป็นตัวอย่างชีวิต ไม่เพียงชี้แนะ สั่งการ แต่เอาชีวิตของตนเองลงไปอยู่ร่วมด้วยในฝูงแกะนั้น ฯลฯ
•    พระธรรมสดุดีบทที่ 23 ในมุมมองของผู้เลี้ยงแกะ
•    ดูพระคัมภีร์ข้อต่างๆที่กล่าวถึงผู้เลี้ยงแกะ  G4166 ποιμήν poimen (poy-mayn') n.   a shepherd   KJV: shepherd, pastor

•    บทที่ 2 “ตัวอย่างผู้เลี้ยงแห่งอิสราเอล”  เห็นบางด้านของชีวิตผู้เลี้ยงแกะในปาเลสไตน์
•    เบื้องหลังการเลี้ยงดูฝูงแกะในอิสราเอล  เป็นอาชีพเก่าแก่ของคนที่อยู่ในดินแดนปาเลสไตน์ เป็นหน้าที่ของคนในครอบครัว
•    ผู้เลี้ยงแกะจะต้องเลี้ยงแกะด้วยความระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์
•    ข้อพิสูจน์ว่าผู้เลี้ยงแกะได้ทำหน้าที่ของตนอย่างทุ่มเทหรือไม่ก็คือ การป้องกันฝูงแกะของตนให้พ้นจากสัตว์ร้ายหรือขโมยในเวลากลางคืน
•    แกะเป็นสัตว์ที่ถูกนำมาใช้เป็นประโยชน์อย่างมาก
•    โดยธรรมชาติแล้ว แกะเป็นสัตว์ที่น่ารักใคร่ ไม่สามารถปกป้องตัวเอง และต้องการการเอาใจใส่เลี้ยงดูอยู่เสมอจากผู้เลี้ยงแกะ
•    การดูแลฝูงแกะในพระคัมภีร์เดิม  การเปรียบกษัตริย์กับผู้เลี้ยงแกะเป็นอุปมาทั่วไปในตะวันออกโบราณซึ่งรวมถึงอิสราเอล สำหรับการเปรียบพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงอิสราเอลเหมือนเลี้ยงแกะ
•    ดูคำว่า ผู้เลี้ยง H7462  רָעָה ra`ah (raw-aw') v. เลี้ยงฝูงสัตว์  ในพระคัมภีร์เดิม  H7473 רוֹעִי ro`iy (ro-ee') v.  1. pastoral   2. as noun, a shepherd
•    อาชีพของคนอิสราเอลเกี่ยวพันกับการเลี้ยงสัตว์
•    ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่าประสบการณ์การเลี้ยงดูแกะของคนอิสราเอล เป่รียบได้กับการดูแลประชากรของพระเจ้า นอกจากนั้นเรายังเห็นดาวิดใช้ประสบการณ์ในการดูแลฝูงแกะของเขา มาใช้ในการเอาชัยชนะต่อโกลิอัทด้วย
•    สำหรับเรา เราเป็นประชากรของพระองค์ที่ทรงเลี้ยงดูแลรักษาเรา เราเปรียบเป็นฝูงแกะของพระองค์ที่เฝ้าดูแลรักษา เพราะพระองค์ทรงรักเราอย่างมาก และในฐานะที่จะมีแกะเกิดใหม่มากมาย แกะเหล่านั้นต้องการผู้เลี้ยงที่คอยเฝ้าดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด เหมือนชีวิตของคนเลี้ยงแกะแห่งอิสราเอลที่เฝ้าดูแลรักษาฝูงแกะอยู่เสมอด้วยความรักห่วงใยตลอดเวลา

•    บทที่ 3 “ฝูงแกะ”  สภาพของแกะที่ผู้เลี้ยงต้องดูแลเอาใจใส่
•    พวกแกะเป็นสัตว์ที่มีการได้ยินเสียงที่ยอดเยี่ยมและมีสัญชาติญาณ การตามกลุ่มกันด้วย
•    เมื่อแรกเกิด ลูกแกะทั้งหลายจะถูกสอนให้ทำตาม สมาชิกที่แก่กว่าในฝูง
•    แกะเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่กันเป็นสังคมมากๆ ในทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์พวกมันต้องการมองเห็นแกะตัวอื่น
•    แกะและสัตว์อื่นๆต่างมีประสาทสัมผัสทั้ง 5 ประการเหมือนกัน ได้แก่ การมองเห็น (sight), การได้ยิน (sound), การดมกลิ่น (smell), การรับรส (taste) and การสัมผัส (touch) ในฐานะที่เป็นสัตว์ที่เป็นเหยื่อ แกะต้องมีประสาทสัมผัสที่ดีเยี่ยมเพื่อการอยู่รอดอย่างปลอดภัยของพวกมัน
•    แกะมีพฤติกรรมที่เป็นปกติ ถ้าเมื่อใดสังเกตเห็นความแตกต่างออกไปจากปกติแสดงว่ามีบางสิ่งเกิดขึ้นกับแกะ เช่น เมื่อแกะหรือลูกแกะแยกออกจากฝูงเป็นไปได้ที่จะแสดงว่ามันไม่สบาย , ถ้าแกะไม่มีความอยากอาหารเป็นสิ่งผิดปกติที่พบได้ง่ายแสดงว่าแกะป่วย เป็นต้น
•    ในพระคัมภีร์  มีข้อเสียอยู่บ้างเกี่ยวกับนิสัยของแกะ คือ มันหลงทางและเจิ่นไปง่ายๆ เพราะเหตุนี้แกะจึงมักถูกนำมาเปรียบเทียบกับมนุษย์ ซึ่งก็หลงเจิ่นไปได้ง่ายๆเช่นเดียวกัน
•    มัทธิว 25 ได้บอกว่า  จะมีการแยกแกะออกจากแพะ แยกผู้ชอบธรรมออกมาจากผู้ที่ต้องรับโทษ รับพระพรรับราชอาณาจักรเพราะพวกเขาต้อนรับพระองค์ ผู้ต้องแช่งสาปจะอยู่ในไฟที่ซึ่งมารร้ายและสมุนของมันอยู่เพราะพวกเขาไม่ได้ต้อนรับพระองค์ 

วันนี้จะมาดูเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันคือเรื่องแพะ พระคัมภีร์ให้ภาพเปรียบเทียบไว้ระหว่างแกะและแพะ เราจะมาทำความเข้าใจว่าแพะในธรรมชาติเป็นเช่นไร แตกต่างจากแกะตรงไหน และพระคัมภีร์ใช้เปรียบเทียบมนุษย์เป็นเช่นแพะว่าอย่างไร

1)    ในธรรมชาติ
แพะเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กกินพืชเป็นอาหาร โดยเฉพาะแพะชอบกินใบไม้ พุ่มไม้ จะปีนป่ายและกินใบไม้และเปลือกไม้อ่อน แพะชอบออกหาอาหารกินเองมากกว่า ชอบกินใบไม้มากกว่าหญ้า เลือกกินอาหารที่อยู่สูงกว่าระดับพื้นดิน และไม่ชอบกินอาหารชนิดเดียวเป็นเวลานานๆ

     นอกจากแพะจะปีนป่ายได้เก่งแล้ว ยังสามารถ มุด ลอด และกระโดดได้เก่งอีกด้วย แพะเป็นสัตว์ที่มีความอยากรู้อยากเห็น แม้กระทั่งเรื่องการกิน มีอะไรให้กินก็ต้องขอลองกินดูก่อน กินได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่ง

"ปริมาณที่แพะกินได้ 3-6% ของน้ำหนักตัว
แพะเลือกกินไม้พุ่ม 72 % หญ้า 28%
แพะจะเดินหากินอาหารได้ไกลถึงวันละ 6-8 กิโลเมตร
แพะถ้าเลี้ยงแบบขังจะกินน้ำวันละ 0.68 ลิตร/ตัว
ถ้าเลี้ยงแบบปล่อยแพะจะกินน้ำวันละ 2 ลิตร/ตัว
ใช้เวลากินอาหาร 30% เคี้ยวเอื้อง 12%
เดินทางหาอาหาร 12% และพักผ่อน 46%"
แพะเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดแรกๆ ของมนุษย์เช่นเดียวกับแกะ จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่ามีการเลี้ยงแพะในแถบเอเซียตะวันตก เช่น เจอริโค (Jericho) โคจา (Choga) มามิ (Mami) เดอิตัน (Djeitun) และคาโยนู (Cayonu) ประมาณกันว่ามนุษย์มีการเลี้ยงแพะในช่วงระหว่าง ๖,๐๐๐ ถึง ๗,๐๐๐ ปีก่อนคริสตศักราช อย่างไรก็ตาม ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดเหมือนกับแกะว่าแพะมีบรรพบุรุษมาจากอะไรกันแน่ แต่แพะสมัยใหม่ (modern goats) ส่วนใหญ่สืบสายมาจากแพะบีซอร์ (Bezoar goat) ซึ่งอาศัยอยู่ในแถบเทือกเขาเอเซียน้อย ( mountains of Asia Minor) ข้ามไปยังเอเซียกลางไปจนถึงซิน (Sind)

     แพะต่างจากแกะตรงที่สามารถกลับไปเป็นสัตว์ป่าได้อีก ถ้านำมาเลี้ยงแล้วปล่อยกลับเข้าป่า เรียกว่า feral goat ในความเป็นจริงแล้วสัตว์ที่นำมาเลี้ยงแล้ว จะสามารถกลับไปเป็นสัตว์ป่าได้อีกอย่างรวดเร็วมีเพียงชนิดเดียวคือ แมวเลี้ยง(domestic cat)

2)    แพะในพระคัมภีร์ที่ถูกนำมาใช้
แพะรับบาปมาจากพระคัมภีร์เดิม มีแพะสองตัว หนึ่งตัวเลือกเป็นแพะไถ่บาป อีกตัวเป็นแพะรับบาป  ในวันมลทินลบบาป
แพะ รับบาปเป็นพิธีปฏิบัติในวันลบบาปประจำปีของชาวอิสราเอล
(the annaul day of at onement)ซึ่งเริ่มด้วยการที่ปุโรหิต
ถวายวัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของตนเองและครอบครัว เมื่อเสร็จพิธีแล้วนั้น ปุโรหิตจะนำแพะ ๒ ตัวไปถวายพระเป็นเจ้าที่
ประตูเต็นท์นัดพบ และจะเป็นผู้จับสลากเลือกแพะ ๒ ตัวนั้น

สลาก ที่ ๑ เป็นสลากสำหรับแพะที่ถวายแก่พระเป็นเจ้า
อีกสลากหนึ่งเป็นสลากสำหรับแพะรับ บาป หากสลากแรกตกแก่แพะตัวใด แพะตัวนั้นจะถูกฆ่าและถวายเป็นเครื่องบูชาเพื่อไถ่บาปของประชาชน เรียกว่า "แพะไถ่บาป"

ส่วน สลากที่ ๒ หากตกแก่แพะตัวใด แพะตัวนั้นเรียกว่า "แพะรับบาป" ซึ่งปุโรหิตจะถวายพระเป็นเจ้าทั้งยังมีชีวิตอยู่ แล้วใช้ทำพิธีลบบาปของประชาชนโดยยกบาปให้ตกที่แพะตัวนั้นเสร็จแล้วก็จะ ปล่อยแพะตัวนั้นให้นำบาปเข้าไปในป่าลึกจนทั้งแพะและบาปไม่สามารถกลับมาอีก (ลนต. ๑๖ : ๖–๑๐, ๑๕–๒๒)

Lev 16:5 และให้เขานำแพะผู้สองตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปกับแกะผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชาจากชุมนุมชนอิสราเอล
Lev 16:6 “และอาโรนจะถวายวัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของตนเอง และจะทำการลบมลทินบาปตนเองและครอบครัวของตน
Lev 16:7 แล้วเขาจะนำแพะสองตัวนั้นไปถวายพระเจ้าที่ประตูเต็นท์นัดพบ
Lev 16:8 และอาโรนจะจับฉลากแพะสองตัวนั้น ฉลากหนึ่งตกเป็นของพระเจ้า และอีกฉลากหนึ่งเพื่ออาซาเซล
Lev 16:9 แพะตัวที่ฉลากตกเป็นของพระเจ้านั้น อาโรนจะถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
Lev 16:10 แต่แพะอีกตัวหนึ่งซึ่งฉลากตกเพื่ออาซาเซลนั้น จะนำถวายต่อพระพักตร์พระเจ้าเป็นสัตว์เป็น เพื่อทำการลบมลทินบาปให้ตกที่มัน แล้วจะได้ปล่อยมันเข้าไปในถิ่นทุรกันดารให้แก่อาซาเซล

Lev 16:15 “แล้วอาโรนจะฆ่าแพะอันเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับประชาชน และนำเลือดแพะเข้าไปภายในม่าน และเอาเลือดแพะไปกระทำเช่นเดียวกับกระทำเลือดวัว คือประพรมบนพระที่นั่งกรุณาและที่ข้างหน้าพระที่นั่งกรุณา
Lev 16:16 ดังนี้แหละ เขาจะทำการลบมลทินของสถานศักดิ์สิทธิ์ เพราะเหตุมลทินของคนอิสราเอล และเพราะเหตุการทรยศ เพราะบาปทั้งสิ้นของเขา และอาโรนจะกระทำต่อเต็นท์นัดพบ ซึ่งอยู่กับเขาท่ามกลางมลทินของประชาชน
Lev 16:17 อย่าให้มีผู้ใดอยู่ในเต็นท์นัดพบ เมื่ออาโรนเข้าไปทำการลบมลทินในสถานศักดิ์สิทธิ์ จนกว่าเขาจะออกมาและทำการลบมลทินสำหรับตัวเขา และสำหรับครอบครัวของเขาและสำหรับชุมนุมชนอิสราเอล
Lev 16:18 และอาโรนจะออกไปยังแท่นซึ่งอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า และทำการลบมลทินแท่นนั้น เขาจะเอาเลือดวัวบ้าง เลือดแพะบ้างเจิมที่เชิงงอนของแท่นโดยรอบ
Lev 16:19 และเอานิ้วจุ่มเลือดประแท่นนั้นเจ็ดครั้ง และชำระกระทำให้แท่นบริสุทธิ์พ้นจากมลทินของคนอิสราเอล
Lev 16:20 “เมื่ออาโรนเสร็จการลบมลทินของสถานศักดิ์สิทธิ์ และเต็นท์นัดพบ และแท่นบูชาแล้ว เขาจะถวายแพะตัวที่เป็นอยู่
Lev 16:21 และอาโรนจะเอามือทั้งสองวางบนหัวแพะที่มีชีวิตนั้น และกล่าวคำสารภาพบรรดาบาปของคนอิสราเอล และการทรยศทั้งหมด และบาปทั้งสิ้นให้ตกลงบนหัวแพะนั้น และให้คนที่เตรียมมือไว้พร้อมแล้วมานำแพะไปปล่อยเข้าถิ่นทุรกันดาร
Lev 16:22 แพะนั้นจะบรรทุกมลทินทั้งหมดไปยังที่เปลี่ยว แล้วเขาก็ปล่อยให้มันเข้าถิ่นทุรกันดารไป
ฮีบรู 7:27 , 9:11-28

3)    แพะที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์

•    เปรียบได้กับผู้ที่ไม่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์
แพะ  G2056 goat
G2056 ἔριφος eriphos (er'-if-os) n.
1. a kid or (genitive case) goat
[perhaps from the same as G2053 (through the idea of hairiness)]
KJV: goat, kid
Root(s): G2053
[?]

•    ในวันสุดท้ายพระเยซูคริสต์จะแยกมนุษย์ออกเป็นสองพวก แยกแกะ(ผู้เชื่อ)ออกจากแพะ(ผู้ไม่เชื่อ)

Matt 25:32 บรรดาประชาชาติต่างๆ จะประชุมพร้อมกันต่อพระพักตร์พระองค์ และพระองค์จะทรงแยกมนุษย์ทั้งหลายออกเป็นสองพวก เหมือนอย่างผู้เลี้ยงแกะจะแยกแกะออกจากแพะ

G2055 ἐρίφιον eriphion (er-if'-ee-on) n.
1. a kidling
2. (genitive case) goat (symbolically, wicked person)
[from G2056]
KJV: goat
Root(s): G2056
[?]

Matt 25:33 ส่วนฝูงแกะนั้นจะทรงจัดให้อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ แต่ฝูงแพะนั้นจะทรงจัดให้อยู่เบื้องซ้าย
Matt 25:34 ขณะนั้น พระมหากษัตริย์จะตรัสแก่บรรดาผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่า ‘ท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาราชอาณาจักร ซึ่งได้ตระเตรียมไว้สำหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลก
Matt 25:35 เพราะว่าเมื่อเราหิว ท่านทั้งหลายก็ได้จัดหาให้เรากิน เรากระหายน้ำ ท่านก็ให้เราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ได้ต้อนรับเราไว้
Matt 25:36 เราเปลือยกายท่านก็ได้ให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่ม เมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็ได้มาเยี่ยมเอาใจใส่เรา เมื่อเราต้องจำอยู่ในพันธนาคาร ท่านก็ได้มาเยี่ยมเรา’
Matt 25:37 เวลานั้นบรรดาผู้ชอบธรรมจะกราบทูลว่า ‘พระองค์เจ้าข้า ที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงหิวหรือทรงกระหายน้ำ และได้จัดมาถวายแด่พระองค์แต่เมื่อไร
Matt 25:38 ที่ข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์ทรงเป็นแขกแปลกหน้า และได้ต้อนรับไว้ หรือเปลือยพระกาย และได้สวมฉลองพระองค์ให้แต่เมื่อไร
Matt 25:39 ที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ประชวรหรือต้องจำอยู่ในพันธนาคาร และได้มาเฝ้าพระองค์นั้นแต่เมื่อไร’
Matt 25:40 แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสกับเขาว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ซึ่งท่านได้กระทำแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรานี้ ถึงแม้จะต่ำต้อยเพียงไร ก็เหมือนได้กระทำแก่เราด้วย’
Matt 25:41 พระองค์จะตรัสกับบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ของพระองค์ว่า ‘ท่านทั้งหลายผู้ต้องแช่งสาปจงถอยไปจากเรา เข้าไปอยู่ในไฟซึ่งไหม้อยู่เป็นนิตย์ ซึ่งเตรียมไว้สำหรับมารร้ายและสมุนของมันนั้น
Matt 25:42 เพราะว่าเมื่อเราหิวท่านก็มิได้ให้เรากิน เรากระหายน้ำท่านก็มิได้ให้เราดื่ม
Matt 25:43 เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ไม่ได้ต้อนรับเราไว้ เราเปลือยกาย ท่านก็ไม่ได้ให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่ม เราเจ็บป่วยและต้องจำอยู่ในพันธนาคาร ท่านไม่ได้เยี่ยมเรา’
Matt 25:44 เขาทั้งหลายจะทูลว่า ‘พระองค์เจ้าข้า ที่ข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์ทรงหิวหรือทรงกระหายน้ำ หรือทรงเป็นแขกแปลกหน้าหรือเปลือยพระกาย หรือประชวร หรือต้องจำอยู่ในพันธนาคาร และข้าพระองค์มิได้ปรนนิบัติพระองค์นั้นแต่เมื่อไร’
Matt 25:45 เมื่อนั้นพระองค์จะตรัสกับเขาว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ซึ่งท่านมิได้กระทำแก่ผู้ต่ำต้อยที่สุดสักคนหนึ่งในพวกนี้ ก็เหมือนท่านมิได้กระทำแก่เราด้วย’
Matt 25:46 และพวกเหล่านี้จะต้องออกไปรับโทษอยู่เป็นนิตย์ แต่ผู้ชอบธรรมจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์”

H6260 עַתּתּוּד עַתּתּוּד `attuwd (at-tood') (or sattud {at-tood'}) n-m.
1. prepared, i.e. full grown
2. spoken only (in plural) of he-goats, or (figuratively) leaders of the people
[from H6257]
KJV: chief one, (he) goat, ram.
Root(s): H6257
[?]

•    หลังจากพูดเรื่องผู้เลี้ยงก่อนหน้านี้แล้ว ได้มาพูดถึงเรื่องฝูงแพะแกะ

Ezek 34:17 “พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า เจ้าทั้งหลายผู้เป็นฝูงแพะแกะของเราเอ๋ย ดูเถิด เราจะพิพากษาระหว่างแกะกับแกะ ระหว่างแกะผู้กับแพะผู้
Ezek 34:18 ที่จะหากินในลานหญ้าอย่างดีนั้นยังไม่พออีกหรือ เจ้าจึงต้องเอาเท้าเหยียบลานหญ้าที่เหลืออยู่ของเจ้า และดื่มน้ำใสยังไม่พอหรือ จึงเอาเท้าของเจ้ากวนน้ำที่เหลืออยู่ให้ขุ่น
Ezek 34:19 แกะของเราจะต้องกินสิ่งที่เท้าของเจ้าย่ำ และดื่มสิ่งที่เท้าของเจ้าทำให้ขุ่นหรือ
Ezek 34:20 “เพราะฉะนั้น พระเจ้าตรัสแก่เขาดังนี้ว่า ดูเถิด เรา คือเราเอง จะพิพากษาระหว่างแกะอ้วนกับแกะผอม
Ezek 34:21 เพราะเจ้าเอาสีข้างและบ่าดันและผลักแกะตัวอ่อนเพลียด้วยเขาของเจ้า เจ้าทำให้เขากระจายไปต่างถิ่น
Ezek 34:22 เราจะช่วยฝูงแพะแกะของเราให้รอด เขาจะไม่เป็นเหยื่ออีกต่อไป และเราจะพิพากษาระหว่างแกะกับแกะ
Ezek 34:23 และเราจะตั้งผู้เลี้ยงแกะผู้หนึ่งไว้เหนือเขา คือดาวิดผู้รับใช้ของเราและท่านจะเลี้ยงเขาทั้งหลาย ท่านจะเลี้ยงเขาและเป็นผู้เลี้ยงของเขา
Ezek 34:24 และเราคือพระเจ้า จะเป็นพระเจ้าของเขา และดาวิดผู้รับใช้ของเรา จะเป็นเจ้านายท่ามกลางเขา เราคือพระเจ้า ได้ลั่นวาจาแล้ว
Ezek 34:25 “เราจะกระทำพันธสัญญาสันติสุขกับเขาและกำจัดสัตว์ร้ายเสียจากแผ่นดิน เพื่อว่าเขาจะอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารอย่างปลอดภัย และนอนอยู่ในป่าไม้
Ezek 34:26 และเราจะกระทำให้เขากับสถานที่รอบๆ เนินเขาของเราเป็นแหล่งพระพร เราจะส่งฝนลงมาให้ตามฤดูกาล เป็นห่าฝนแห่งพระพร
Ezek 34:27 ต้นไม้ที่ในทุ่งจะบังเกิดผล และพิภพจะบังเกิดผลประโยชน์ และเขาจะอยู่อย่างปลอดภัยในแผ่นดินของเขาและเขาจะทราบว่าเราคือพระเจ้าในเมื่อเราหักคานแอกของเขาเสีย และช่วยกู้เขาจากมือของผู้ที่กักเขาให้เป็นทาส
Ezek 34:28 เขาจะไม่เป็นเหยื่อของประชาชาติอีกต่อไป หรือสัตว์ป่าดินก็จะไม่กินเขา และเขาจะอยู่อย่างปลอดภัย ไม่มีผู้ใดกระทำให้เขากลัว
Ezek 34:29 และเราจะจัดหาไร่นาอันมีชื่อให้แก่เขา เพื่อเขาจะไม่ถูกผลาญด้วยความอดอยากในแผ่นดินนั้นต่อไปอีก ไม่ต้องทนรับความอับอายขายหน้าจากประชาชาติ
Ezek 34:30 และเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาสถิตกับเขา และเขาคือพงศ์พันธุ์อิสราเอลเป็นประชากรของเรา พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ
Ezek 34:31 เจ้าทั้งหลายเป็นแกะของเรา เป็นแกะในลานหญ้าของเรา เจ้าทั้งหลายเป็นมนุษย์ และเราเป็นพระเจ้าของเจ้า พระเจ้าตรัสดังนี้แหละ”

พระเจ้าดูแลทั้งฝูงแพะแกะ เหมือนพระเจ้าดูแลมนุษย์ทุกคนทั้งผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อ  แต่เมื่อพูดถึงผู้เชื่อ ประชากรของพระเจ้า พระองค์เปรียบเรากับแกะ
เมื่อมาถึงการแยกแพะแกะ เป็นเหมือนการแยกผู้เชื่อกับผู้ไม่เชื่อออกจากกันในวันพิพากษา  และสำหรับแกะแล้ว ยังมีแกะอ้วนแกะผอมอีกด้วย

      ดังนั้นก็มีทั้งคนที่ตอบสนองพระคริสต์เปรียบดั่งแกะ ในระหว่างแกะก็ยังมีแกะอ้วนและแกะผอม   ส่วนคนที่ไม่ตอบสนองเปรียบดังแพะ

4)    แบ่งปันจากสิ่งที่ให้ไปศึกษา

การบ้าน – ให้อ่านหนังสือพระกิตติคุณ 4 เล่ม
ประทับใจผู้เลี้ยงแบบพระคริสต์ จากพระกิตติคุณ 4 เล่ม
ให้ผู้เรียนอ่านและบันทึกสิ่งที่ประทับใจจากชีวิตผู้เลี้ยงแบบพระเยซู


อย่างนี้ไม่มีในแกะครับ แพะปีนป่ายได้ แกะไม่ใช่

อย่างนี้ก็ไม่มีในแกะครับ แพะนี่ตกใจ แล้วเป็นลมหงายท้องได้


แพะอยู่บนภูเขาในอิสราเอลสุดท้าย เอาภาพข่าวของการเพาะปลูกในอิสราเอลที่เป็นทะเลทรายมาให้ดูกันครับ เพื่อพี่น้องจะเข้าใจภาพได้เวลาที่พูดถึงการเลี้ยงฝูงแพะแกะ เพราะภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกัน เดี๋ยวนี้พื้นที่เป็นทะเลทราย แต่ในสมัยอดีตบริเวณที่เจริญอุดมสมบูรณ์ของโลกคือแถวนี้นะครับที่อิสราเอลอยู่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น