วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2552

A) Word of God : The Gentiles and Israel

คนต่างชาติกับพวกอิสราเอล

จากครั้งก่อนที่เราได้ดูเรื่องพระมหาบัญชา ผมได้บอกไว้ว่าจะดูเรื่องคนต่างชาติและพวกอิสราเอลวันหลัง เพราะเมื่ออ่านพระคัมภีร์ตอนนั้น เริ่มสงสัยแล้วว่า พระคัมภีร์สั่งไว้เฉพาะพวกอิสราเอลเท่านั้นหรือเปล่า เพราะคำสั่งทั้งหลายในพระคัมภีร์ก็มาถึงอิสราเอล แล้วเราล่ะ เมื่อศึกษาไปเรื่อยๆก็เริ่มเห็นความจริง นี่จึงเป็นที่มาที่ต้องการจะแบ่งปันในวันนี้ครับ ผมพบว่าเรื่องคนต่างชาติและคนอิสราเอลนั้นแกะกันไม่ออก มีความเกี่ยวพันกันจริงๆ เดิมทีพระมหาบัญชาก็นึกว่าเป็นเรื่องการประกาศไปสู่ประเทศชาติทุกประเทศในโลกนี้ แต่กลับไม่ใช่เท่านั้น เป็นเรื่องของคนต่างชาติ ทุกชาติพันธุ์ด้วย ส่วนเรื่องคนอิสราเอลจะกลับมาหาพระเจ้าเมื่อเราประกาศกับคนต่างชาติทุกชาติพันธุ์จนครบจำนวนแล้ว

ที่นี่เมื่อมีการพูดกันถึงเรื่องคนต่างชาติ ต้องเข้าใจไว้ก่อนว่านั่นหมายถึงคนที่ยังไม่ได้เป็นพงษ์พันธุ์ของพระเจ้านะครับ แล้วเราเป็นอะไรล่ะ ถ้าเราไม่ใช่คนต่างชาติ และไม่ใช่คนยิว เราเป็นอิสราเอลของพระเจ้าในฝ่ายวิญญาณครับ เราเป็นเชื้อสายของพระคริสต์เมื่อเราต้อนรับพระเยซูไว้เป็นพระผู้ช่วยให้รอด เราเป็นพงษ์พันธุ์ของพระองค์

เอเฟซัส 2:19-22

19 เหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ใช่คนต่างด้าวต่างแดนอีกต่อไป แต่ว่าเป็นพลเมืองเดียวกันกับธรรมิกชน และเป็นครอบครัวของพระเจ้า

20 ท่านได้ถูกประดิษฐานขึ้น บนรากแห่งพวกอัครทูตและพวกผู้เผยพระวจนะ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศิลามุมเอก

21 ในพระองค์นั้นทุกส่วนของโครงร่างต่อกันสนิท และเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า

22 และในพระองค์นั้น ท่านก็กำลังจะถูกก่อขึ้นให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระวิญญาณด้วย

โรม 11:17 แต่ถ้าทรงหักกิ่งบางกิ่งออกเสียแล้ว และได้ทรงนำท่านผู้เป็นกิ่งมะกอกเทศป่า มาต่อกิ่งไว้แทนกิ่งเหล่านั้น เพื่อให้เข้าเป็นส่วนได้รับน้ำเลี้ยงจากรากต้นมะกอก

โรม 11:24 เพราะว่าถ้าพระเจ้าทรงตัดท่านออกจากต้นมะกอกเทศป่า ซึ่งเป็นต้นไม้ป่าตามธรรมชาติ และทรงนำมาต่อกิ่งกับต้นมะกอกพันธุ์ดี ซึ่งผิดธรรมชาติของมันแล้ว การที่จะเอากิ่งเหล่านั้น ซึ่งเป็นกิ่งเดิมมาต่อกิ่งเข้ากับต้นของมันเอง ก็จะง่ายยิ่งกว่านั้นเป็นไหนๆ

เราถูกนับว่าเป็นมะกอกเทศป่า มาต่อเข้ากับมะกอกเทศแท้ นี่ถึงพูดว่า เราเป็นอิสราเอลฝ่ายวิญญาณ

มะกอกเทศแท้นั้นคืออิสราเอลครับ พระเจ้าได้เลือกชนชาตินี้เพื่อมาสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่ามกลางประชาชาติ เหมือนเราจะแสดงอะไรให้ลูกค้าเราเห็น เราก็ต้องมีPilot Project เป็นต้นแบบให้เขาดู หรือเมื่อเวลาเขาจะทำรถออกมาขาย เขาก็จะทำรถต้นแบบไว้ให้ลูกค้าดูก่อนเสมอ

และพระเจ้าได้เลือกอิสราเอลมาเป็นต้นแบบสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ในประวัติศาสตร์เราจะเห็นสิ่งที่เหลือเชื่อท่ามกลางชนชาตินี้หลายเหตุการณ์ เช่น การกลับมารวมเป็นประเทศอิสราเอลขึ้นมาใหม่หลังจากหายไปจากแผนที่โลกเกือบสองพันปี , การที่มีผู้ที่มีชื่อเสียงของโลกในด้านต่างๆ รวมกันอยู่ที่ประเทศนี้เช่นที่เรารู้จักดีก็คือไอน์สไตน์ ฯลฯ , การมีชัยชนะเหนือประเทศ 7 ประเทศที่ต่อสู้กับอิสราเอล ฝ่ายนั้นเสียทหารไป 3 หมื่นกว่านาย ในขณะที่อิสราเอลเสียทหารไป 2 พันกว่านาย และยังมีเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องทีเดียวครับ

เราถูกนับว่าเป็นอิสราเอลในฝ่ายพระเยซูแล้ว ที่นี่เราลองมาดูว่าพระคัมภีร์พูดถึงคนต่างชาติและพวกอิสราเอลไว้ว่าอย่างไรบ้าง

คนต่างชาติ G1484 ἔθνος ethnos eth'-nos

มธ.6:32 32 เพราะว่าพวกต่างชาติแสวงหาสิ่งของทั้งปวงนี้ แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่า ท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้

· สำหรับคนอิสราเอลเขามีพระเจ้าเป็นผู้ดูแล เขาจึงไม่กังวล แต่สำหรับคนต่างชาติเขาไม่มีพระเจ้าที่เขาไว้วางใจ เขาจึงกังวล

มธ.10:5

5 สิบสองคนนี้ พระเยซูทรงใช้ให้ออกไปและสั่งเขาว่า "อย่าไปทางที่ไปสู่พวกต่างชาติ และอย่าเข้าไปในเมืองของชาวสะมาเรีย

· ทำไมพระเยซูไม่ใช้ให้ไปหาคนต่างชาติ เพราะเริ่มแรกความรอดมาสู่คนอิสราเอลก่อน แต่ความรอดแผ่ไปถึงคนต่างชาติด้วย เพราะคนต่างชาติมีใจเชื่อ แม้กระทั่งความเชื่อแบบนี้ไม่สามารถพบได้ท่ามกลางคนอิสราเอล ลก.7

มธ.10:18

18 และจะนำท่านส่งไปให้เจ้าเมืองและกษัตริย์เพราะเรา เพื่อท่านจะได้เป็นพยานแก่เขาและแก่คนต่างชาติ

· ตอนนี้โดนจับอยู่ท่ามกลางคนต่างชาติ คำพยานนั้นก็ไปถึงคนต่างชาติด้วย

มธ.12:17-21

17 ทั้งนี้เพื่อจะให้เป็นไปตามคำของอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะ ว่า

18 ดูเถิด ผู้รับใช้ของเราซึ่งได้เลือกสรรไว้ ที่รักของเรา ผู้ซึ่งเราโปรดปราน เราจะเอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้ ท่านจะประกาศความยุติธรรมไปให้แก่บรรดาประชาชาติ

19 ท่านจะไม่ทะเลาะวิวาทและไม่ร้องเสียงดัง ไม่มีใครจะได้ยินเสียงของท่านตามถนน

20 ไม้อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หัก ไส้ตะเกียงเป็นควันจวนดับแล้วท่านจะไม่ดับ กว่าท่านจะได้นำความยุติธรรมให้มีชัยชนะ

21 และบรรดาประชาชาติจะฝากความหวังไว้กับท่าน

· บรรดาประชาชาติ = Ethnos คำเผยพระวจนะของอิสยาห์เล็งถึงพระเยซู จะประกาศแก่ชาติพันธุ์ทั้งหลายด้วย

มธ.21:43

43 เหตุฉะนั้นเราบอกท่านว่า แผ่นดินของพระเจ้าจะต้องเอาไปจากท่าน ยกให้แก่ชนชาติหนึ่งซึ่งจะกระทำให้ผลเจริญสมกับแผ่นดินนั้น"

· แผ่นดินของพระเจ้าเอาไปจากอิสราเอลยกให้แก่คนต่างชาติ

มก.11:17 17 พระองค์ตรัสสอนเขาว่า "มีพระวจนะเขียนไว้มิใช่หรือว่า นิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐานสำหรับประชาชาติทั้งหลาย แต่เจ้าทั้งหลายได้กระทำให้เป็น ถ้ำของพวกโจร

· นิเวศอธิษฐาน ภาษาอังกฤษ = House of Prayer สำหรับ Ethnos (นี่ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจ ทำไมคริสเตียนในโลกถึงดำเนินกิจกรรม House of Prayer ตามประเทศต่างๆในโลก เพราะเป็นคำสั่งของพระเยซูใช่หรือไม่)

ลก.2:32 32 เป็นสว่างส่องแสงแก่คนต่างชาติ และเป็นศักดิ์ศรีของพวกอิสราเอลชนชาติของพระองค์"

· สิเมโอนอธิษฐานถึงพระกุมาร ว่าจะเป็นความสว่างให้กับคนต่างชาติและสำแดงพระสิริพระเจ้าผ่านพวกอิสราเอลด้วย

พวกอิสราเอล G2474 Ἰσραήλ Israēl is-rah-ale'

มธ.19:28 28 พระเยซูตรัสกับเขาว่า "เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ในโลกใหม่คราวเมื่อบุตรมนุษย์จะนั่งบนพระที่นั่งอันรุ่งเรืองนั้น พวกท่านที่ได้ติดตามเรามาจะได้นั่งบนบัลลังก์สิบสองที่ พิพากษาชนอิสราเอลสิบสองเผ่า

· สำรวจดูหลายๆข้อ ก็จะเห็นว่าพระเยซูเป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอล

รม.11:25-26 25 พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าเกรงว่าท่านจะอวดรู้ จึงอยากให้ท่านเข้าใจข้อความอันล้ำลึกนี้ คือเรื่องที่บางคนในพวกอิสราเอลมีใจแข็งกระด้างไป จนทำให้พวกต่างชาติได้เข้ามาครบจำนวน

26 และเมื่อเป็นดังนั้นพวกอิสราเอลทั้งปวงก็จะได้รับความรอด ตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า พระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาจากเมืองศิโยน และจะทรงกำจัดอธรรมให้สูญสิ้นไปจากยาโคบ

· ข้อนี้เราดูกันไปแล้วว่า อิสราเอลมีใจแข็งกระด้างไปเนื่องด้วยพระเยซูคริสต์ จนเป็นเหตุให้ความรอดแผ่มาถึงคนต่างชาติ จนเมื่อคนต่างชาติมารับความรอดครบจำนวน เมื่อนั้นพวกอิสราเอลทั้งปวงจะตาใจเปิดออกและได้รับความรอด ตามคำพยากรณ์ที่พูดไว้ในพระคัมภีร์เดิม ยรม.31:33-34 เป็นพันธสัญญาที่พระเจ้าทำไว้กับอิสราเอลในสมัยหลัง ว่าทุกคนจะรู้จักพระเจ้าตั้งแต่คนเล็กน้อยที่สุดจนถึงคนใหญ่โตที่สุด

โดยสรุปสิ่งต่างๆที่พระเจ้าพูดกับคนอิสราเอล ก็มาถึงเราด้วย คำสั่งตามพระมหาบัญชา หรือเรื่องอื่นๆ ก็มาถึงเราด้วย

ขอพระเจ้าทรงอำนวยพรลงมาจากฟ้าสวรรค์ให้พรนั้นเกิดแก่คนต่างชาติและคนอิสราเอลด้วย ให้เขาพากันกลับใจมาแสวงหาพระเจ้า มีพระเยซูคริสต์เป็นจอมเจ้านายของพวกเขา เอเมน.. ชาโลม!

1 ความคิดเห็น: