วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2552

A) Word of God : The Great Commission

The Great Commission พระมหาบัญชา

ข้าพเจ้าได้ยินเรื่องนี้ครั้งแรกจากสิ่งที่อ.นิมิตรได้สอนใน Mini BC ปีนี้ จาก มัทธิว 28:19-20 19 เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์

20 สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค"

คำว่าชาติหมายถึงคนต่างชาติ พอได้ยินเท่านั้น ผมก็หูผึงเลยทีเดียว จริงหรือเปล่าเนี่ย คำสั่งพระเยซูให้ไปสั่งสอนกับคนต่างชาติ แล้วผมก็เริ่มเปิดพระคัมภีร์ศึกษาดู แล้วก็พบว่าที่อ.นิมิตรสอนนั้นจริง

จากโปรแกรมศึกษาพระคัมภีร์ของ e-Sword ได้เห็นภาษาอังกฤษแต่ละคำเทียบกับภาษากรีก

Mat 28:19 GoG4198 ye therefore,G3767 and teachG3100 allG3956 nations,G1484 baptizingG907 themG846 inG1519 theG3588 nameG3686 of theG3588 Father,G3962 andG2532 of theG3588 Son,G5207 andG2532 of theG3588 HolyG40 Ghost:G4151

Mat 28:20 TeachingG1321 themG846 to observeG5083 all thingsG3956 whatsoeverG3745 I have commandedG1781 you:G5213 and,G2532 lo,G2400 IG1473 amG1510 withG3326 youG5216 alway,G3956 G2250 even untoG2193 theG3588 endG4930 of theG3588 world.G165 Amen.G281

Nations G1484 นั้น Nations หรือคำที่ G1484 ในภาษากรีกคือ G1484 ἔθνος ethnos eth'-nos หมายถึงคนต่างชาติ (ที่ไม่ใช่คนยิว) หมายถึงเผ่าพันธุ์

แล้วผมก็เริ่มศึกษาEthnosทุกคำในพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกันกับพระมหาบัญชาและคำสั่งสุดท้ายในพระคัมภีร์เล่มต่างๆ ก็พบดังนี้

คำสั่งสุดท้ายของพระเยซูใน มาระโก 16:15 15 ฝ่ายพระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกว่า "เจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน

พระองค์สั่งพวกสาวก(ในสมัยนั้นคือชาวยิวทั้งหลาย เดี๋ยวเราจะดูหัวข้อนี้ต่อไปวันหลัง) ให้ออกไปทั่วโลก โลก κόσμος kosmos kos'-mos (ประชากรผู้อาศัยอยู่ในโลก , โลก)ในที่นี้คนละคำกับชนทุกชาติ

โดยสรุปก็คือพระเยซูสั่งพวกเราทั้งหลายให้ออกไปทั่วโลก ไปที่ไหน ไปทั่วโลก ใครไป - เราทั้งหลายทุกคน

กิจการ1:8 แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก

กิจการบอกเราว่าเราควรออกไปทั่วโลก ไปอย่างไร ในที่นี่เราจะเห็นการออกไปจากจุดเริ่มต้นแล้วขยายขอบเขตออกไปจนสุดปลายแผ่นดินโลก ไปโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ ชีวิตผู้เชื่อทุกคนจึงต้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอ เพื่อออกไปทำตามคำสั่งของพระเยซูคริสต์ให้สำเร็จ

คำว่าโลกหรือมนุษย์ทุกคนบนโลกอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าเสมอ ในที่นี่ใช้คำว่าแผ่นดินโลก γῆ gē ghay

(ดินแดน: โดยการแผ่ขยายออกของขอบเขต , พื้นผิวโลก) สรุปว่า ไปอย่างไร - ไปด้วยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขยายแวดวงออกไปเรื่อยๆจากจุดเริ่มต้น

ไปทำอะไร - สั่งสอนให้เป็นสาวก มัทธิว 28:19 เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์

ไปทำกับใคร - ทุกชาติพันธุ์ มัทธิว 28:19 ชนทุกชาตินั้นก็คือ Ethnos ภาษาอังกฤษคือ Ethnic ภาษาไทยคือชาติพันธุ์ และชาติพันธุ์นี้เป็นพวกคนต่างชาติก็คือเราทั้งหลายที่ไม่ใช่ชาวยิว จากข้อมูลชาติพันธุ์ในประเทศไทยมี74 ชาติพันธุ์ (ข้อมูลจาก www.ethnologue.com ) ทั้งโลกมี 11,200 ชาติพันธุ์ (ข้อมูลจาก www.joshuaproject.net )

The mandarin Chinese เป็นกลุ่มประชากรใหญ่สุด มีใน 98 ประเทศทั่วโลก

ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่มีกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดคือ 2,329 ชาติพันธุ์

รองลงมาคือ Papua New Guinea มี 907 ชาติพันธุ์ ในขณะที่ประชากรเพียงประมาณแค่ 6 ล้านคนเท่านั้น (อยู่ในทวีปโอเชียเนีย)

รองลงมาคือประเทศอินโดนีเซีย 793 ชาติพันธุ์ และประเทศไนจีเรีย 596 ชาติพันธุ์

มีสองท่านที่ผมพบในปัจจุบันนี้ที่สนับสนุนว่าพระมหาบัญชาของพระเยซูนั้นไม่ใช่เพียงแค่ไปประกาศและสร้างสาวกในทุกประเทศเท่านั้น แต่เป็นคำสั่งที่ให้ไปถึงทุกชาติพันธุ์ด้วย คนแรกคือ Dr.Ralph Winter - As Ralph Winter has advanced, the commission is not calling Christians to Christianize nation-states, but to evangelize ethnic groups.

อีกท่านหนึ่งคือ Dr.Niko จากประเทศอินโดนีเซียที่มีสมาชิกสองแสนคนและมาร่วมอธิษฐานที่เยรูซาเล็มด้วย

อาจยังมีอีกหลายท่านที่พูดเช่นนี้ เพียงแต่ผมยังไม่ทราบเท่านั้น

สิ้นสุดเมื่อไร - เมื่อประกาศออกไปทุกชาติพันธุ์ มธ.24:14 ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า จะได้ประกาศไปทั่วโลก ให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วที่สุดปลายจะมาถึง

บรรดาประชาชาติในที่นี้คือ nations ในภาษาอังกฤษ ในภาษากรีกคำที่ G1484 ซึ่งก็คือ Ethnos หรือ Ethnic ในภาษาอังกฤษนั่นเอง

Mat 24:14 AndG2532 thisG5124 gospelG2098 of theG3588 kingdomG932 shall be preachedG2784 inG1722 allG3650 theG3588 worldG3625 forG1519 a witnessG3142 unto allG3956 nations;G1484 andG2532 thenG5119 shall theG3588 endG5056 come.G2240

ผลปลายทางเป็นอย่างไร - คนมากมายจากทุกเผ่าพันธุ์ ทุกชาติทุกภาษา มานมัสการล้อมรอบบัลลังภ์พระคริสต์ วว.7:9 ต่อจากนั้นมา ข้าพเจ้าก็มองดู และ ดูเถิด คนมากมายเหลือคณนามาจากทุกเผ่าพันธุ์ ทุกชาติทุกภาษา คนเหล่านั้นสวมเสื้อสีขาว ถือใบตาลยืนอยู่หน้าพระที่นั่ง และต่อพระพักตร์พระเมษโปดก

Rev 7:9 AfterG3326 thisG5023 I beheld,G1492 and,G2532 lo,G2400 a greatG4183 multitude,G3793 whichG3739 no manG3762 couldG1410 number,G705 (G846) ofG1537 allG3956 nations,G1484 andG2532 kindreds,G5443 andG2532 people,G2992 andG2532 tongues,G1100 stoodG2476 beforeG1799 theG3588 throne,G2362 andG2532 beforeG1799 theG3588 Lamb,G721 clothedG4016 with whiteG3022 robes,G4749 andG2532 palmsG5404 inG1722 theirG848 hands;G5495

ข้อสังเกต รม.11:25-26 เมื่อคนต่างชาติมาหาพระเจ้าครบจำนวน เมื่อนั้นอิสราเอลจะกลับมาหาพระเจ้า

25 พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าเกรงว่าท่านจะอวดรู้ จึงอยากให้ท่านเข้าใจข้อความอันล้ำลึกนี้ คือเรื่องที่บางคนในพวกอิสราเอลมีใจแข็งกระด้างไป จนทำให้พวกต่างชาติได้เข้ามาครบจำนวน

26 และเมื่อเป็นดังนั้นพวกอิสราเอลทั้งปวงก็จะได้รับความรอด ตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า พระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาจากเมืองศิโยน และจะทรงกำจัดอธรรมให้สูญสิ้นไปจากยาโคบ

พวกต่างชาติก็คือ Ethnos หรือEthnic นั่นเอง

Rom 11:25 ForG1063 I wouldG2309 not,G3756 brethren,G80 that yeG5209 should be ignorantG50 of thisG5124 mystery,G3466 lestG3363 ye should beG5600 wiseG5429 inG3844 your own conceits;G1438 thatG3754 blindnessG4457 inG575 partG3313 is happenedG1096 to Israel,G2474 untilG891 G3757 theG3588 fulnessG4138 of theG3588 GentilesG1484 be come in.G1525

โดยสรุปคำสั่งตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์นั้น สั่งคริสเตียนทั้งหลายทุกคนให้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐแก่คนต่างชาติทุกชาติพันธุ์ โดยรับการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ประกาศขยายแวดวงออกไปเรื่อยๆจากจุดเริ่มต้นของเรา ไกลออกไป ๆ จนสุดปลายแผ่นดินโลก จนคนต่างชาติเข้ามาหาพระเจ้าครบจำนวน แล้วอิสราเอลจะกลับมาหาพระเจ้า แล้วที่สุดปลายจะมาถึง

จากคำสั่งพระมหาบัญชานี้หมายความว่าเราควรร่วมมือกับคริสตจักรทั้งหลายทั่วทั้งโลกใช่หรือไม่ ในการร่วมมือกันนำทุกชาติพันธุ์ที่อยู่ในประเทศต่างๆ มาหาพระเจ้า โดยรับผิดชอบขยายขอบเขตแวดวงพระเจ้าในแผ่นดินของเราไปสุดปลายประเทศไทยและนำคนทุกชาติพันธุ์ในไทยมาหาพระเจ้า ในขณะเดียวกันเราจะเป็นพรต่อบรรดาประชาชาติทั้งหลายด้วยการส่งคนไทยออกไปเป็นมิชชั่นนารีนำไฟแห่งการฟื้นฟูของพระเจ้าออกไปจากประเทศไทย ตามคำพยากรณ์ที่มาถึงประเทศไทย

หวังใจว่าข้อเขียนนี้จะเป็นพรแก่ท่านทั้งหลายนะครับ จนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งหน้า ชาโลม!

2 ความคิดเห็น:

  1. พออาจารย์พูดในรายละเอียดของพระมหาบัญชานี้ ก็รู้เลยค่ะว่ามันไม่น้อยเลย ชาติพันธุ์นี่มันเยอะจังนะคะ
    แต่หนูว่ายังงัยก็ไม่เกินกว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคริสเตียนที่รักพระเจ้าทุกคน ต้องสำเร็จแน่นอน

    ตอบลบ