วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2552

อิสราเอล23

วันนี้วันพฤหัสที่ 8 ตุลาคม วันที่ 23 ของการอยู่ที่นี่ และเป็นวันสุดท้ายแล้ว เดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะออกเดินทางไปสนามบิน Ben Gurion วันนี้คงจะไม่มีโปรแกรมอะไรมากเท่ากับการเตรียมตัว แพ็คของเพื่อเดินทางกลับ ผมจะใช้โอกาสสุดท้ายนี้แบ่งปันความคิดของอ.เดวิด สเติร์น

เมื่อวานท่านได้แบ่งปันว่าคริสเตียนในคศ.30-50ได้บอกให้เลิกถือธรรมเนียมปฏิบัติของคนยิว การตัดตนเองจากโลกภายนอกเช่นนี้ไม่สมควร เพราะว่าคนเขียนพระคัมภีร์ก็เป็นคนยิว ยกเว้นนายแพทย์ลูกาคนเดียวที่เป็นคนต่างชาติ พระเยซูเองก็เป็นคนยิว มาเกิดเพื่อเป็นกษัตริย์ของคนยิว นี่เป็นสิ่งที่คริสเตียนเชื่อและต่อต้านชาวยิว ไม่มีหลักข้อเชื่อสักข้อเดียวในปัจจุบันที่บอกว่าพระเยซูมาเป็นกษัตริย์ของชาวยิว

คำสอนที่อาจารย์ชอบสอนมากที่สุดคือ เอเฟซัส 2:11-12 11 เหตุฉะนั้นท่านจงระลึกว่า เมื่อก่อนท่านเคยเป็นคนต่างชาติตามเนื้อหนัง และพวกที่รับพิธีเข้าสุหนัตซึ่งกระทำแก่เนื้อหนังด้วยมือ เคยเรียกท่านว่า เป็นพวกที่มิได้เข้าสุหนัต

12 จงระลึกว่า ครั้งนั้นท่านทั้งหลายเป็นคนอยู่นอกพระคริสต์ ขาดจากการเป็นพลเมืองอิสราเอล และไม่มีส่วนในบรรดาพันธสัญญาซึ่งทรงสัญญาไว้นั้น ไม่มีที่หวัง และอยู่ในโลกปราศจากพระเจ้า

หนังสือเอเฟซัสเขียนถึงคนต่างชาติ บทที่สองได้พูดถึง เราที่ตายแล้ว พระเยซูได้ช่วยเราให้พ้นบาปด้วยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์เพื่อไถ่บาป

ข้อ 11 ได้บอกว่าก่อนเป็นคริสเตียน เราเป็นคนต่างชาติโดยกำเนิด ไม่ได้เข้าสุหนัตทางกาย ไม่มีพระเมสสิยาห์ สิ่งแรกที่ได้รับคืออภัยโทษบาป

ข้อ 12 ขาดจากพลเมืองอิสราเอล ปราศจากความหวัง

สิ่งที่คนต่างชาติจะได้รับ เมื่อ 1) รับการอภัยโทษบาป 2) เข้ามามีส่วนการเป็นพลเมืองอิสราเอล (เป็นครอบครัวเดียวกับคนยิว แม้เราไม่ใช่คนยิว แต่เราเป็นส่วนหนึ่งของยิว นี่เป็นคำสอนที่คริสตจักรไม่ได้สอน) 3) เข้าสู่พันธสัญญา 4) ได้รับพระสัญญา 5) มีความหวัง 6) มีพระเจ้า

เราเข้ามาในครอบครัวคนยิวตั้งแต่ข้อที่ 1 – 6 พระเจ้ามาลำดับสุดท้าย สิ่งแรกคือได้รับการอภัยโทษบาปจากพระเมสสิยาห์ ในขณะเดียวกันกับคนยิว สิ่งที่เขาได้รับตรงข้ามกับคนต่างชาติ คือเริ่มจากมีพระเจ้า ได้รับพันธสัญญา มีพระสัญญา มีความหวัง ไม่ต้องเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคนยิวเพราะเขาเป็นยิวอยู่แล้ว สุดท้ายคือได้รับพระเมสสิยาห์ รับการอภัยโทษบาป นี่เป็นสิ่งที่ไม่ได้สอนในคริสตจักรทั่วไป

เราเข้าสู่ครอบครัวคนยิว โดยไม่ต้องเป็นยิว สิ่งที่เปาโลสอนคริสตจักรสมัยนั้น แต่คริสตจักรสมัยนี้ไม่ได้สอน

นางรูธเข้าใจว่า ประชาชนของนาโอมีเป็นประชาชนของนางรูธด้วย และพระเจ้าของนาโอมีเป็นพระเจ้าของนางรูธด้วย (เขาได้พระเจ้าของคนยิว)

เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมของอีกชาติหนึ่ง เราไม่จำเป็นต้องถือเทศกาลแบบคนยิว ไม่ต้องรักษาบทบัญญัติเหมือนคนยิว ยกเว้นบางประการที่ห้ามในพระคัมภีร์ใหม่ เช่น ห้ามกินเลือด เป็นต้น


นี่คือสิ่งที่อ.เดวิด สเติร์นได้แบ่งปันเมื่อวานครับ ขอกล่าวคำอำลามาถึงทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย หวังใจว่าท่านทั้งหลายจะได้รับพระพรไม่มากก็น้อยจากสิ่งที่ผมได้นำมาถ่ายทอดให้ทุกท่านที่เข้ามาที่บล็อกนี้ได้รับรู้ด้วยดังเช่นที่ผมได้รับรู้ ดังที่ผมได้บอกแล้วว่า เมื่อผมกลับมาประเทศไทย ผมจะเขียนบล็อกต่อใน 2 หมวด หมวดแรก A) ข้อคิดจากพระวจนะ ในมุมมองของผมเอง (เป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจากพระเจ้าทั้งจากการมาอิสราเอลและการที่พระเจ้าได้เปิดเผยตอนผมอยู่ประเทศไทย ในตอนแรกที่จะเขียนในหมวด A) คือเรื่อง The Great Commission หรือพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ ซึ่งเมื่อก่อนไม่ได้รู้แบบนี้เลย พระเจ้าได้สำแดงให้ได้รับรู้ขอบเขตพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์เพิ่มมากขึ้น) และในตอนต่อไปจะเขียนในหมวด B) คือเรื่องการฟื้นฟู ทั้งในไทยและในโลก สรุปหมวด A) ข้อคิดจากพระวจนะ หมวด B) เรื่องการฟื้นฟู แล้วพบกันที่ประเทศไทยครับ ชาโลม!

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณอ.ที่แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเราได้รู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
    ขอพระเจ้าคุ้มครองและเพิ่มขอบข่ายการป้องกันสำหรับคณะผู้นำให้เดินทางกลับมายังประเทศไทยโดยปลอดภัยค่ะ

    ตอบลบ