วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ชีวิตพระเยซูคริสต์ : คำสอนเรื่องชีวิตที่ตั้งมั่นคงไม่หวั่นไหว


     เราได้มาพิจารณาชีวิตของพระเยซูคริสต์หลายครั้งแล้วว่าพระองค์ทำอะไร พูดสิ่งใด ปฏิบัติต่อคนต่างๆอย่างไร ปฏิบัติตนในสถานการณ์ต่างๆอย่างไร คำสอนของพระองค์เป็นอย่างไร ฯลฯ 

     ดีเหลือเกินที่ค่ายผู้รับใช้ของเราตั้งแต่หัวหน้าแคร์ขึ้นไปในเดือนนี้ก็ใช้ว่า "เดินกับพระเยซุ" "Walking with Jesus"  และประชุมฟื้นฟูในเดือนตุลาคมก็ใช้ "Life with Jesus"  ดีใจและขอบพระคุณพระเจ้าที่เรากำลังสนใจทุกสิ่งที่ดำเนินไปรอบๆชีวิตของพระเยซูคริสต์ เหมือนบล็อกนี้ที่อยากดูว่าพระองค์ทำอย่างไรบ้างดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น

     วันนี้มาดูต่อครับ


Luke 6:46 “เหตุ​ไฉน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จึง​เรียก​เรา​ว่า ‘พระ​องค์​เจ้า​ข้า ​พระ​องค์​เจ้า​ข้า’ แต่​ไม่​กระทำ​ตาม​ที่​เรา​บอก​นั้น​
Luke 6:47 ทุก​คน​ที่มา​หา​เรา​และ​ฟัง​คำ​ของ​เรา และ​กระทำ​ตาม​คำ​นั้น เรา​จะแจ้ง​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​รู้​ว่า เขา​เปรียบ​เหมือน​ผู้ใด​
Luke 6:48 เขา​เปรียบ​เหมือน​คน​หนึ่ง​ที่​สร้าง​ตึก เขา​ขุด​ลึก​ลง​ไป​แล้ว​ตั้ง​ราก​บน​ศิลา และ​เมื่อ​น้ำ​มา​ท่วม กระแสน้ำ​ไหล​เชี่ยว​กระทบกระทั่ง แต่​ทำ​ให้​หวั่นไหว​ไม่ได้ เพราะ​ได้​สร้าง​ไว้​มั่นคง​
Luke 6:49 ส่วน​คน​ที่​ได้​ยิน​และ​มิได้​กระทำ​ตาม เปรียบ​เหมือน​คน​หนึ่ง​ที่​สร้าง​ตึก​บน​ดิน​ไม่​ก่อ​ราก เมื่อ​กระแสน้ำ​ไหล​เชี่ยว​กระทบกระทั่ง​ตึก​นั้น ตึก​นั้น​ก็​พังทลาย​ลง​ทันที และ​ความ​พินาศ​ของ​ตึก​นั้น​ก็​ใหญ่​ยิ่ง​นัก” 

     ในวันสุดท้ายเราจะอ้างสิ่งที่เราทำแม้ทำในนามพระเยซูไม่ได้ มัทธิว 7:21-23 ถ้าเราไม่ได้กระทำตามน้ำพระทัยพระองค์ เหมือนพระคริสต์เมื่อพระองค์เข้ามาในโลก พระองค์บอกว่าพระองค์ทำตามพระทัยพระบิดา  John 4:34 ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “อาหาร​ของ​เรา​คือ​การ​กระทำ​ตาม​พระ​ทัย​ของ​พระ​องค์ ผู้​ทรง​ใช้​เรา​มา และ​ทำ​ให้​งาน​ของ​พระ​องค์​สำเร็จ​

     เราก็เช่นกันควรทำทุกสิ่งตามสิ่งที่พระเยซูคริสต์บอกเรา ตามพระทัยพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าเรากำลังเคลื่อนไปตามพันธกิจแห่งของประทานทั้งห้าตามที่ข้าพเจ้าได้เทศนาไปแล้ว เรากำลังเคลื่อนไปกับงานด้านการประกาศเป็นพยานทำให้คนมาเป็นสาวกตามที่ได้เทศน์ไปแล้วเช่นกัน ปีนี้เชื่อว่าเราจะได้เห็นทั้งคนทั้งกลุ่มได้มาแบ่งปันศักยภาพในTheme "แผ่นดินพระเจ้ามาใกล้แล้ว" ในโครงการHope Talents  และในเดือนหน้าผมจะเริ่มแบ่งปันคำเทศน์เกี่ยวกับโลกอนาคต พร้อมวีดีทัศน์ ใบปลิว ฯลฯ เพื่อการประกาศพระนามพระเจ้าเช่นกัน

     ในข้อ47 คนที่มาหา  G2064 ἔρχομαι erchomai (er'-khom-ai) v.  หาใคร หาพระเยซู
1. to come or go
{in a great variety of applications, literally and  figuratively}
[middle voice of a primary verb (used only in the present and imperfect tenses, the others being  supplied by a kindred (middle voice)       eleuthomai el-yoo'-thom-ahee,    or (active)       eltho      el'-tho, which do not otherwise occur)]
KJV: accompany, appear, bring, come, enter, fall out, go, grow, X light, X next, pass, resort, be set 
[?]

     คนที่ฟังคำ  G191 ἀκούω akouo (ak-ou'-o) v.  คำ(Logos)ของใคร พระเยซู
1. to hear
{in various senses}
[a primary verb]
KJV: give (in the) audience (of), come (to the ears), (shall) hear(-er, -ken), be noised, be reported, understand 
[?]

G3056 λόγος logos (log'-os) n.
1. something said (including the thought)
2. (by implication) a topic (subject of discourse), also reasoning (the mental faculty) or motive
3. (by extension) a computation
4. (specially, with the article in John) the Divine Expression (i.e. Christ)
[from G3004]
KJV: account, cause, communication, X concerning, doctrine, fame, X have to do, intent, matter, mouth, preaching, question, reason, + reckon, remove, say(-ing), shew, X speaker, speech, talk, thing, + none of these things move me, tidings, treatise, utterance, word, work 
Root(s): G3004 
[?]

     Logosนั้นก็คือคำที่มีกล่าวถึงไว้แล้วในพระคัมภีร์  ฟังคำ คือได้ยินคำในaudience ได้ยินคำในที่ประชุม

     และกระทำตามด้วย ไม่เพียงมาหาพระเยซู  มาแล้วไม่ฟังก็ไม่ได้  มาแล้วและฟังพระวจนะของพระเจ้าในที่ประชุมให้เข้าใจ  แต่แค่นั้นไม่พอ ไม่เพียง มา ฟัง แต่ต้องกระทำตามด้วย   G4160 ποιέω poieo (poy-eh'-o) v.
1. to make or do
{in a very wide application, more or less direct; properly refers to a single act thus differing from G4238}
[apparently a prolonged form of an obsolete primary]
KJV: abide, + agree, appoint, X avenge, + band together, be, bear, + bewray, bring (forth), cast out, cause, commit, + content, continue, deal, + without any delay, (would) do(-ing), execute, exercise, fulfil, gain, give, have, hold, X journeying, keep, + lay wait, + lighten the ship, make, X mean, + none of these things move me, observe, ordain, perform, provide, + have purged, purpose, put, + raising up, X secure, shew, X shoot out, spend, take, tarry, + transgress the law, work, yield 
Compare: G4238 
[?]

     เมื่อเราทำดังนั้นมาหาพระเยซู ฟังคำพระเยซู และกระทำตาม เขาจะมั่นคง ไม่หวั่นไหว เหมือนเขาได้ขุด  G4626 σκάπτω skapto (skap'-to) v.
1. to dig
[apparently a primary verb]
KJV: dig 
[?]

     และลึกลงไป  G900 βαθύνω bathuno (bath-oo'-no) v.
1. to deepen
[from G901]
KJV: deep 
Root(s): G901 
[?]

     และวาง  G5087 τίθημι tithemi (tith'-ay-mee) v.
1. to place (properly, in a passive or horizontal posture)
{in the widest application, literally and figuratively; differs from G2476, which properly denotes an upright and active position, while G2749 is properly reflexive and utterly  prostrate}
[a prolonged form of a primary theo  theh'-o (which is used only as alternate in certain tenses)]
KJV: + advise, appoint, bow, commit, conceive, give, X kneel down, lay (aside, down, up), make, ordain, purpose, put, set (forth), settle, sink down 
Compare: G2476, G2749 
[?]

     วางอะไร วางรากฐาน วางบนอะไร บนศิลา
G2310 θεμέλιος themelios (them-el'-ee-os) n.
1. something put down, i.e. a substructure (of a building, etc.)
{literally or figuratively}
[from a derivative of G5087]
KJV: foundation 
Root(s): G5087 
[?]

G4073 πέτρα petra (pet'-ra) n.
1. a (mass of) rock
{literally or figuratively}
[feminine of the same as G4074]
KJV: rock 
Root(s): G4074 
[?]

     บนศิลาpetraนี้ จะไม่สั่นไหว แต่มั่นคง

     คำนี้อีกตอนหนึ่ง

Matt 16:18 And G1161 I say G3004 also G2504 unto thee G4671, That G3754 thou G4771 art G1488 Peter G4074, and G2532 upon G1909 this G5026 rock G4073 I will build G3618 my G3450 church G1577; and G2532 the gates G4439 of hell G86 shall G2729 not G3756 prevail against G2729 it G846.

     บนศิลานี้petra  G4073  พระองค์จะสร้างคริสตจักรของพระองค์(my church)  และคำนี้petra G4073 เป็นคำเดียวกับเปโตร Peter หรือว่า G4074 Πέτρος Petros (pet'-ros) n/p.
1. a (piece of) rock
2. as a name, Petrus, an apostle
{larger than G3037}
[apparently a primary word]
KJV: Peter, rock 

     ต่างกันเพียงแค่ว่า Petra G4073 เป็นหินเป็นก้อนเป็นจำนวนมากขนาดใหญ่ และ Petros หรือเปโตร G4074 เป็นชิ้นของหิน

     บนPetros เปโตรผู้ที่รับการสำแดงจากพระบิดาว่าพระเยซูคือใคร (ดูข้อ17) บนศิลาคือบนผู้ที่ได้รับการสำแดงแบบเปโตร รู้สัจธรรมความจริงของพระเจ้า เขาผู้นั้นจะไม่หวั่นไหว เขาผู้นั้นจะตั้งมั่นคงอยู่ เขาผู้นั้นจะไม่มีสิ่งใดมาทำลายเขาได้ แม้แต่Hades  G86 ᾅδης hades (hah"-dace) n.
1. (properly) unseen
2. (commonly) "Hades," the place (state) of departed souls
[from G1 (as negative particle) and G1492]
KJV: grave, hell 
Root(s): G1, G1492 
[?] 
     
     ประตูนรกในภาษากรีก ซึ่งภาษาไทยแปลว่าพลังแห่งความตาย  ภาษากรีกประตูนรก(the gates G4439 of hell G86)ก็ไม่สามารถทำลายเขาได้  เพราะเขาอยู่ฝ่ายพระเยซู  และบนคนที่รับการสำแดงเช่นนี้ บนคนที่ตั้งมั่นคงเช่นนี้ พระเยซูจะสร้างคริสตจักรของพระองค์ไว้

     สรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระวจนะในตอนนี้  ขอพระเจ้าประทานให้ชีวิตของพี่น้องทุกท่านไม่หวั่นไหว แต่ตั้งมั่นคง โดยมาหาพระเยซู ฟังคำของพระเยซู และกระทำตามคำของพระเยซู  ชีวิตของท่านจะถูกขุด ลึกลงไป วางบนรากฐานของศิลา บนศิลานี้พระองค์จะสร้่างคริสตจักรของพระองค์ไว้ อาเมน..ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น