วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ชีวิตพระเยซูคริสต์ : คำอุปมาว่าด้วยความสว่างแห่งชีวิต

แบ่งปันต่อครับ วันนี้สั้นๆLuke 8:16 “ไม่​มี​ผู้ใด​เมื่อ​จุด​ตะเกียง​แล้ว​จะ​เอา​ภาชนะ​ครอบ​ไว้ หรือ​วาง​ไว้​ใต้​เตียง​แต่​ตั้ง​ไว้​ที่​เชิง​ตะเกียง เพื่อ​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​เข้า​มา จะ​เห็น​แสง​สว่าง​ได้​
Luke 8:17 ด้วย​ว่า​ไม่​มี​สิ่ง​ใด​ที่​ซ่อน​ไว้​ซึ่ง​จะ​ไม่​ปรากฏ​แจ้ง และ​ไม่​มี​สิ่ง​ใด​ที่​ปิดบัง​ไว้​ซึ่ง​จะ​ไม่​รู้ จะ​ไม่​ต้อง​แพร่ง​พราย
Luke 8:18 เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ฟัง​อย่างไร​ก็​จง​เอา​ใจ​จด​จ่อ เพราะ​ว่า​ผู้ใด​มี​อยู่​แล้ว จะ​ทรง​เพิ่ม​เติม​ให้แก่​ผู้​นั้น​อีก แต่​ผู้ใด​ไม่​มี แม้​ซึ่ง​เขา​คิด​ว่า​มี​อยู่​นั้น จะ​ทรง​เอา​ไป​จาก​เขา”

     หลังจากพระเยซูสอนเรื่องพระวจนะที่พระเจ้าได้หว่านลงไปในใจคนแล้ว พระเยซูได้พูดต่อว่าสำหรับคนที่รับพระวจนะนั้น และพระวจนะนั้นได้งอกงามในชีวิตผู้นั้นแล้ว เปรียบเหมือนคนที่จุดตะเกียงชีวิตแล้ว ไม่เหมือนคนที่อยู่ในความมืดเช่นเมื่อก่อน ไม่มีแสงสว่างออกมาจากชีวิตเขา พระเยซูคริสต์ได้บอกว่าโดยปกติแล้วแสงสว่างต้องส่องออกไปในความมืดมิด เป็นแสงสว่างที่สองออกไปให้คนต่างๆเห็นความสว่าง รู้ว่าตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นหุบเขา เป็นเหว ตรงไหนอันตรายไม่ควรไป ตรงไหนปลอดภัย ฯลฯ แสงสว่างนั้นก็ทำหน้าที่นี้ ไม่มีใครที่จุดตะเกียงแห่งแสงสว่างแล้วจะเอาภาชนะครอบไว้เพื่อไม่ให้มีแสง หรือเอาไปไว้ใต้เตียงเพื่อแสงจะไม่ส่องออกไป แต่เขาจะเอาตั้งไว้ในที่ที่จะแพร่กระจายแสงสว่างนั้นออกไปได้่คือที่เชิงตะเกียง

     ชีวิตคริสเตียนก็เช่้นกัน เราเป็นดวงสว่างแห่งโลกใบนี้ ดวงสว่างนั้นต้องส่องให้คนทั้งหลายได้เห็นพระคริสต์ในเรา มิใช่ส่องให้คนทั้งหลายเห็นมุมมืดมิดในเรา มุมมืดมิดในเราต้องถูกขจัดออกไป ต้องให้พระวจนะเป็นกระจกส่องให้เรารู้ตัวเห็นมุมมืดมิดนั้น และขอพระคุณพระเจ้าแห่งพระโลหิตพระคริสต์ชำระชีวิตเราเพื่อเราจะไม่กลับไปทำสิ่งผิดบาปนั้นอีก

     นอกจากนั้นพระเยซูยังพูดต่อไปว่า มุมมืดมิดในเราจะไม่สามารถซ่อนไว้ได้ เพราะพระคัมภีร์บอกว่า ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไว้ซึ่งจะไม่ปรากฏแจ้ง แม้ท่านคิดจะซ่อนไว้จากมนุษย์ แต่ท่านอย่าลืมพระเจ้าอยู่เบื้องบน ทรงเห็นทุกสรรพสิ่งในชีวิตเรา ทรงเห็นทุกอิริยาบท ทรงเห็นทุกความคิดในเรา ฯลฯ ให้เราถ่อมใจเข้ามาพึ่งพระคุณของพระองค์สารภาพรับการยกโทษบาปดีกว่า

     สิ่งที่พระเยซูพูดสอนนั้น พระองค์บอกให้ฟังให้ดี จดจ่อที่จะฟัง อย่าฟังแล้วเลยผ่านไป แล้วลืมว่าพระองค์บอกว่ากระไร เพราะคนที่มีพระวจนะนั้นในใจ พระองค์จะเพิ่มเติมพระวจนะ แสงสว่างแห่งชีวิตนั้นให้อีก แต่คนที่คิดว่าตนเองมีแสงสว่างแห่งชีวิต แล้วไม่เคยคิดสำรวจตัวเอง คอยจ้องมองแต่ผู้อื่น ความผิดของผู้อื่น ฯลฯ พระเยซูบอกว่าแม้สิ่งที่เขาคิดว่าเขามี ก็จะต้องเอาไปจากเขา

     ขอพระเจ้าประทานทุกสรรพสิ่งในสวรรค์สถานให้มีบริบูรณ์ในชีวิตของท่านทั้งหลายทุกท่านครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น