วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ชีวิตพระเยซูคริสต์ : พระเยซูคือผู้ใด - พระคริสต์ ผู้รับการเจิม

รวมบทความชีวิตพระเยซูคริสต์

     แบ่งปันพระคัมภีร์ต่อครับLuke 9:18 เมื่อ​พระ​องค์​กำลัง​อธิษฐาน​อยู่​แต่​ลำพัง เหล่า​สาวก​อยู่​กับ​พระ​องค์ ​พระ​องค์​จึง​ตรัส​ถาม​เขา​ว่า “คน​ทั้ง​ปวง​พูด​กัน​ว่า​เรา​เป็น​ผู้ใด”
Luke 9:19 เหล่า​สาวก​ทูล​ตอบ​ว่า “เขา​ว่า​เป็น​ยอห์น​ผู้ให้​รับ​บัพติศมา บาง​คน​ว่า​เป็น​เอลียาห์ แต่​คน​อื่น​ว่า​เป็น​คน​หนึ่ง​ใน​พวก​ผู้เผย​พระ​วจนะ​โบราณ​เป็น​ขึ้น​มา​ใหม่”
Luke 9:20 ​พระ​องค์​จึง​ตรัส​ถาม​เขา​ว่า “แล้ว​พวก​ท่าน​เล่า​ว่า​เรา​เป็น​ใคร” เปโตร​ทูล​ตอบ​ว่า “เป็น​พระ​คริสต์​​ของ​พระ​เจ้า”

     พระเยซูมีเวลาที่จะอธิษฐานตามลำพังเสมอเพื่อสนทนากับพระบิดา แล้วพระองค์ตรัสถามพวกสาวกว่า "คนทั้งปวงพูดกันว่าเราเป็นผู้ใด" ซึ่งเราได้ดูเหตุก่อนหน้านี้ถึงข้อสงสัยว่า พระเยซูคือผู้ใด  วันนี้เรามาดูคำตอบกันครับ สิ่งที่เปโตรตอบได้นั้นคือคำตอบทีถูกต้อง เปโตรตอบว่า "เป็นพระคริสต์ของพระเจ้า"  ภาษาอังกฤษคือ  The Christ of God  ภาษากรีกคือ τὸν χριστὸν τοῦ θεοῦ.


     Χριστός Christos (khris-tos') พระคริสต์แปลว่า (ตามตัวอักษร) ผู้รับการเจิม , (ทับศัพท์) พระคริสต์ , (อย่างเหมาะสม)พระมาซีฮา , ผู้รับการเจิมของพระเจ้าของอับราฮาม อิสอัค และยาโคบ , (หน้าที่) พระผู้ไถ่ พระผู้ช่วยให้รอด
      θεός theos (theh-os') พระเจ้า (โดยปริยาย)ผู้พิพากษา


     พระเยซูถามว่าพระองค์คือผู้ใด เปโตรตอบว่าคือ Chirstos ของ Theos ผู้รับการเจิมของพระเจ้า เป็นพระผู้ไถ่ พระผู้ช่วยให้รอดของพระเจ้า มาเพื่อช่วยคนทั้งหลายที่ต้อนรับพระองค์ให้รอดพ้นจากความผิดบาป     Luke 2:11 เพราะ​ว่า​ใน​วันนี้​พระ​ผู้ช่วย​ให้​รอด​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย คือ​พระ​คริสต​เจ้า มา​บังเกิด​ที่​เมือง​ดาวิด​   นี่เป็นคำพูดของทูตสวรรค์ที่มาแจ้งข่าวดีแก่คนเลี้ยงแกะ

    กลับมาที่คำพูดคำตอบของเปโตร ในพระธรรมมัทธิว  Matt 16:17 ​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “ซีโมน​บุตร​โย​นาห์​เอ๋ย ท่าน​ก็​เป็น​สุข​เพราะ​ว่า​มนุษย์​มิได้​แจ้ง​ความ​นี้​แก่​ท่าน แต่​พระ​บิดา​ของ​เรา​ผู้​ทรง​สถิต​ใน​สวรรค์​ทรง​แจ้ง​ให้​ทราบ​    เป็นพระบิดาสำแดงความจริงนี้ให้แก่เปโตรได้ทราบ

     คนจะรู้ความจริงนี้ได้จึงต้องได้รับการเปิดเผยให้ทราบ    Rom 16:25 จง​ถวาย​พระ​เกียรติ​แด่​พระ​องค์​ผู้​ทรง​ฤทธิ์ อาจ​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ตั้ง​มั่นคง​ตาม​กิตติคุณ ซึ่ง​ข้าพเจ้า​ได้​ประกาศ​นั้น และ​ตาม​ที่​ได้​ประกาศ​เรื่อง​พระ​เยซู​คริสต์​ ตาม​การ​เปิด​เผย​ข้อความ​อัน​ล้ำ​ลึก ซึ่ง​ได้​ปิดบัง​ไว้​ตั้งแต่​อดีต​กาล​
Rom 16:26 แต่​มา​บัดนี้​ได้​เปิด​เผย​ให้​ปรากฏ​แล้ว และ​โดย​คัมภีร์​ผู้เผย​พระ​วจนะ​ทรง​ให้​ชน​ชาติ​ทั้ง​ปวง​เห็น​ประจักษ์ ตาม​ซึ่ง​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​ดำรง​ถาวร ได้​ทรง​บัญชา​ไว้​เพื่อให้​เขา​ได้​เชื่อ​
Rom 16:27 โดย​พระ​เยซู​คริสต์​ ขอ​พระ​สิริ​จง​มี​แด่​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​สัพพัญญู​แต่​องค์​เดียว​สืบๆ ไป​เป็น​นิตย์ อาเมน​    พระวจนะของพระองค์เป็นความจริงเปิดเผยข้อล้ำลึกให้คนทั้งปวงได้ทราบว่า พระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด

     ส่วนพระเจ้าของยุคนี้ได้ปิดบังตาใจของคนไว้เพื่อไม่ให้เขาถึงความรอด  2Cor 4:4 ส่วน​คน​ที่​ไม่​เชื่อ​นั้น ​พระ​ของ​ยุค​นี้​ได้​กระทำ​ใจ​ของ​เขา​ให้​มืด​ไป เพื่อ​ไม่ให้​เขา​ได้​เห็น​ความ​สว่าง​ของ​ข่าว​ประเสริฐ เรื่อง​พระ​สิริ​ของ​พระ​คริสต์​ผู้​เป็น​พระ​ฉาย​ของ​พระ​เจ้า​  เราถึงต้องอธิษฐานต่อสู้กับสิ่งที่ปิดบังตาใจ ขอพระเจ้าช่วยเปิดเผยพระองค์เองให้คนเหล่านี้ได้มาถึงความจริงของพระเจ้าว่า พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าผู้รับการเจิมมาช่วยคนในโลกมนุึษย์ให้รอดพ้นจากความผิดบาป

อธิษฐาน : ข้าแต่พระเจ้าของโปรดเปิดเผยสำแดงพระองค์เองให้คนทั้งหลายได้รู้จักพระเยซูคริสต์ผู้เป็นความจริง ขอเร้าใจพวกข้าพระองค์ทั้งหลายให้มีความกล้าหาญนำข่าวประเสริฐไปสู่คนทั้งหลายด้วยคำสั่งสอนและด้วยการกระทำหมายสำคัญการอัศจรรย์ ขอเชื่อพึ่งในพระองค์ว่าจะทรงอยู่ด้วยกับพวกข้าพระองค์ตลอดไป ขอบคุณพระองค์ ขอบคุณพระคริสต์ พระผู้ไถ่ พระผู้ช่วยให้รอด ผู้รับการเจิมเสด็จเข้ามาในโลกเพื่อช่วยคนทั้งหลายให้รับความรอด และขอทรงโปรดรักษาพวกข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ในความจริงจนกว่าจะถึงวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมารับพวกเราไปอยู่กับพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน...

1 ความคิดเห็น:

  1. เอเมนค่ะ....และขอทรงช่วยให้เราทั้งหลายประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อ ทำงานร่วมกับพระองค์ ไปจนกว่าจะถึงวันที่พระองค์เสด็จกลับมา

    ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน

    ตอบลบ