วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554

ชีวิตพระเยซูคริสต์ : พระเยซูคือผู้ใด

รวมบทความชีวิตพระเยซูคริสต์

แบ่งปันต่อครับ


Luke 9:7 ฝ่ายเฮโรดเจ้าเมืองได้ยินเรื่องเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นนั้น จึงคิดสงสัยมาก เพราะบางคนว่ายอห์นเป็นขึ้นมาจากความตาย
Luke 9:8 บางคนว่าเป็นเอลียาห์มาปรากฏ คนอื่นว่าเป็นผู้เผยพระวจนะโบราณกลับเป็นขึ้นมาอีก
Luke 9:9 เฮโรดจึงว่า “​ยอห์นนั้นเราได้ตัดศีรษะแล้ว แต่คนนี้ที่เราได้ยินเหตุการณ์ของเขาอย่างนี้คือผู้ใดเล่าแล้วเฮโรดจึงหาโอกาสที่จะเห็นพระองค์

     เหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นนั้นคือ เหตุการณ์เกี่ยวกับพระเยซูที่ทรงทำการอัศจรรย์ต่างๆ และตอนนี้ไม่เพียงพระเยซูเท่านั้นที่ทำ พวกสาวก 12 คนที่พระเยซูส่งออกไปก็ได้ทำด้วย
     เฮโรดเจ้าเมืองนี้เป็นคนละเฮโรดกับสมัยพระเยซูคริสต์มาบังเกิด เฮโรดสมัยพระเยซูมาบังเกิดได้ฆ่าเด็กผู้ชายอายุตั้งแต่สองขวบลงมา เฮโรดองค์นี้ชื่ออารเคลาอัสเป็นลูกของเฮโรดองค์ก่อน และเฮโรดองค์นี้ได้ประหารยอห์นตามคำขอของบุตรีของนางเฮโรเดียส ภรรยาของฟิลิปน้องชายของเฮโรด และเฮโรดกำลังสงสัยต่อสิ่งที่พระเยซูและพวกสาวกของพระองค์ทำการอัศจรรย์ บางคนว่าการอัศจรรย์เหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้เพราะยอห์นเป็นขึ้นมาจากความตาย ซึ่งเป็นสิ่งที่เฮโรดเองก็เชื่อด้วย มัทธิว 14:1-2      Matt 14:1 ครั้งนั้นเฮโรดเจ้าเมืองได้ยินกิตติศัพท์ของพระเยซู
Matt 14:2 จึงกล่าวแก่พวกคนใช้ว่าผู้นี้แหละ เป็นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา ท่านได้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว เหตุฉะนั้นท่านจึงกระทำการมหัศจรรย์ได้

บางคนก็ว่าเป็นเอลียาห์ คนอื่นว่าเป็นผู้เผยวจนะโบราณเป็นขึ้นมา  ดูเหมือนความคิดนี้อยู่ในใจของชาวยิวมาช้านาน ดูตอนที่ยอห์นยังมีชีวิตอยู่ พวกยิวสงสัยได้มาถามยอห์นว่ายอห์นคือผู้ใด พระคริสต์ เอลียาห์ หรือผู้เผยพระวจนะ  John 1:21 เขาทั้งหลายจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นท่านเป็นใครเล่า ท่านเป็นเอลียาห์หรือท่านตอบว่าข้าพเจ้าไม่ใช่เอลียาห์” “ท่านเป็นผู้เผยพระวจนะนั้นหรือและท่านตอบว่ามิได้

สำหรับเอลียาห์แล้ว มีคำเผยพระวจนะว่าเอลียาห์จะมานำหน้าพระคริสต์ ดังที่เขียนไว้ใน  Mark 9:11 เขาจึงทูลถามพระองค์ว่าเหตุไฉนพวกธรรมาจารย์ จึงว่าเอลียาห์จะต้องมาก่อน
Mark 9:12 พระองค์ตรัสตอบเขาว่าเอลียาห์ต้องมาก่อนจริงและทำให้สิ่งทั้งปวงคืนสู่สภาพเดิม อนึ่งมีคำเขียนไว้อย่างไรถึงบุตรมนุษย์ว่า พระองค์จะต้องทนทุกข์เวทนาหลายประการ และคนจะดูหมิ่นละทิ้งพระองค์เสีย
Mark 9:13 แต่เราบอกแก่ท่านทั้งหลายว่า เอลียาห์นั้นได้มาแล้ว และซึ่งเขาใคร่ทำแก่ท่านอย่างไร เขาก็ได้กระทำแล้วตามที่มีคำเขียนกล่าวไว้ถึงท่าน

เอลียาห์มาแล้วคือยอห์นด้วยน้ำใจแห่งเอลียาห์    Luke 1:17 เขาจะนำหน้าพระองค์โดยน้ำใจและฤทธิ์เดชของเอลียาห์ ให้พ่อกลับคืนดีกับลูก และคนดื้อด้านให้กลับได้ปัญญาของคนชอบธรรม เพื่อจัดเตรียมชนชาติหนึ่งไว้ให้สมแก่พระเจ้า

อีกความคิดหนึ่งคือผู้เผยพระวจนะในสมัยโบราณเป็นขึ้นมาถึงมาทำการอัศจรรย์ต่างๆนาๆได้ สิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่คนต่างๆคิด แต่แท้ที่จริงแล้วพระเยซูคริสต์คือผู้ใด  ท่านทั้งหลายละครับ คิดว่าพระเยซูคือผู้ใด ดูคำเฉลยได้ในครั้งต่อๆไปข้อ 20 ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น