วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554

ชีวิตพระเยซูคริสต์ : ส่งสาวกออกไป สั่งสอนและทำหมายสำคัญ ด้วยการไว้วางใจพระองค์

รวมบทความชีวิตพระเยซูคริสต์

     ขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องทุึกคนครับ ขอแบ่งปันต่อจากตอนนี้ครับLuke 9:1 ​พระ​องค์​ทรง​เรียก​สาวก​สิบ​สอง​คน​มา​พร้อม​กัน แล้ว​ก็​ประทาน​ให้​เขา​มี​อำนาจ​เหนือ​ผี​ทั้ง​ปวง และ​รักษา​โรค​ต่างๆ ให้​หาย​
Luke 9:2 แล้ว​พระ​องค์​ทรง​ใช้​เขา​ไป​ประกาศ​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า และ​รักษา​คน​ป่วย​เจ็บ​ให้​หาย​
Luke 9:3 ​พระ​องค์​จึง​สั่ง​เขา​ว่า “อย่า​เอา​อะไร​ไป​ใช้​ตาม​ทาง เช่น​ไม้​เท้า หรือ​ย่าม หรือ​อาหาร หรือ​เงิน หรือ​เสื้อ​
Luke 9:4 และ​ถ้า​เข้า​ไป​ใน​เรือน​ไหน ​ก็​จง​อาศัย​อยู่​ใน​เรือน​นั้น​จนกว่า​จะ​ไป​
Luke 9:5 ผู้ใด​ไม่​ต้อนรับ​พวก​ท่าน เมื่อ​ท่าน​จะ​ไป​จาก​เมือง​นั้น จง​สะบัด​ผง​คลี​ดิน​จาก​เท้า​ของ​ท่าน​ออก ส่อ​ให้​เห็น​ความ​ผิด​ของ​เขา”
Luke 9:6 เหล่า​สาวก​จึง​ออกไป​ตาม​หมู่​บ้าน​ ประกาศ​ข่าว​ประเสริฐ และ​รักษา​คน​ป่วย​เจ็บ​ทุก​แห่ง​ให้​หาย​

     สาวก 12 คน คืออัครทูตที่พระองค์ใช้เวลาคืนยังรุ่งอธิษฐานถามพระบิดาว่าควรเลือกใครเป็นสาวก ในตอนนี้พระเยซูจะส่งเขาไปทำหน้าที่ต่างๆตามที่พระองค์ใช้ให้ไปทำแล้ว คือ ไปประกาศแผ่นดินพระเจ้า และรักษาคนป่วยเจ็บให้หาย  นี่เป็นสิ่งที่เราเห็นมาตลอดในชีวิตของพระเยซูคริสต์คือพระองค์ประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและรักษาคนเจ็บป่วย  พระองค์ทำทั้งสอนและกระทำหมายสำคัญการอัศจรรย์  และในตอนนี้หลังจากพวกสาวกอยู่กับพระองค์ ได้เห็นสิ่งที่พระองค์กระทำและสั่งสอนมาได้ช่วงหนึ่งแล้ว เวลานี้เป็นเวลาที่พวกเขาจะต้องออกไปทำบ้าง  นี่เป็นสิ่งที่พระเยซูกระทำเพื่อเป็นการสร้างสาวกของพระองค์ ทำให้ดูและดูพวกเขาทำ

     ในการใช้ไปนั้นพระองค์ประทานอำนาจให้เหนือผีและรักษาโรคต่างๆให้หายด้วย  เช่นเดียวกับพวกเรา  เดี๋ยวนี้พระองค์สถิตอยู่กับเรา อยู่ด้วยกับเราตลอดเวลา และพระองค์ใช้เราออกไปสั่งสอนและรักษาคนเจ็บป่วยเช่นกัน 

Matt 28:18 ​พระ​เยซู​จึง​เสด็จ​เข้า​มา​ใกล้​แล้ว​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “ฤทธานุภาพ​ทั้งสิ้น​ใน​สวรรค์​ก็​ดี ใน​แผ่นดิน​โลก​ก็​ดี​ทรง​มอบ​ไว้​แก่​เรา​แล้ว​
Matt 28:19 เหตุ​ฉะนั้น​เจ้า​ทั้ง​หลาย​จง​ออกไป​สั่ง​สอน​ชน​ทุก​ชาติ ให้​เป็น​สาวก​ของ​เรา ให้​รับ​บัพติศมา​ใน​พระ​นาม​แห่ง​พระ​บิดา ​พระ​บุตร​และ​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​
Matt 28:20 สอน​เขา​ให้​ถือ​รักษา​สิ่ง​สารพัด​ซึ่ง​เรา​ได้​สั่ง​พวก​เจ้า​ไว้ นี่​แหละ​เรา​จะ​อยู่​กับ​เจ้า​ทั้ง​หลาย​เสมอ​ไป จนกว่า​จะ​สิ้น​ยุค” 

Mark 16:15 ฝ่าย​พระ​องค์​จึง​ตรัส​สั่ง​พวก​สาว​กว่า “เจ้า​ทั้ง​หลาย​จง​ออกไป​ทั่ว​โลก ประกาศ​ข่าว​ประเสริฐ​แก่​มนุษย์​ทุก​คน
Mark 16:16 ผู้ใด​เชื่อ​และ​รับ​บัพติศมา​แล้ว​ผู้​นั้น​จะ​รอด แต่​ผู้ใด​ไม่​เชื่อ​จะต้อง​ปรับ​โทษ
Mark 16:17 มี​คน​เชื่อ​ที่​ไหน​หมาย​สำคัญ​เหล่า​นี้​จะ​บังเกิด​ขึ้น​ที่​นั้น คือ​เขา​จะ​ขับ​ผี​ออก​โดย​นาม​ของ​เรา เขา​จะ​พูด​ภาษา​แปลกๆ
Mark 16:18 เขา​จะ​จับ​งู​ได้ ถ้า​เขา​กิน​ยา​พิษ​อย่าง​ใด จะ​ไม่​เป็น​อันตราย​แก่​เขา และ​เขา​จะ​วางมือ​บน​คนไข้​คน​ป่วย แล้ว​คน​เหล่า​นั้น​จะ​หาย​โรค” 

Mark 16:20 พวก​สาวก​เหล่า​นั้น​จึง​ออกไป​เทศนา​สั่ง​สอน​ทุก​แห่ง​ทุก​ตำบล และ​พระ​เป็นเจ้า​ทรงร่วม​งานกับ​เขา​และ​ทรง​สนับสนุน​คำ​สอน​ของ​เขา โดย​หมาย​สำคัญ​ที่​ประกอบ​นั้น​ 

     จากพระวจนะเหล่านี้เราเห็นแล้วว่าพระองค์ใช้พวกเราออกไปสั่งสอนและกระทำหมายสำคัญการอัศจรรย์เช่นกัน เป็นการทำโดยนามพระเยซูคริสต์ พระองค์สัญญาว่าพระองค์จะอยู่ด้วยกับเรา ร่วมงานกับเรา สนับสนุนคำสอนที่เราสอนโดยหมายสำคัญที่ประกอบนั้น

     กลับมาที่พระวจนะตอนนี้ การที่พระเยซูใช้ไปนั้นพระองค์ใช้ให้ไปด้วยความเชื่อและไว้วางใจในการดูแลของพระองค์ด้วย เมื่อไปไม่ต้องนำสิ่งของทรัพย์ไปด้วย เมื่อไปให้ไปพักอยู่กับในเรือนนั้น ถ้าเมืองนั้นไม่ต้อนรับ ให้สะบัดผงคลีดินแสดงว่าพวกเขาทำผิด  นี่แหละครับที่ผมแบ่งปันไว้เมื่อตอนไปอินเดียว่า ได้เห็นความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างรัฐที่ต้อนรับอัครทูตโธมัสคือรัฐKerala กับรัฐที่ไม่ต้อนรับและฆ่าอัครทูตโธมัสเสียชีวิตคือรัฐTamil Nadu  เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณจริงๆ 

     สาวก 12 คนที่พระองค์ใช้ไปนี้ พระองค์ให้ไปเป็นคู่ๆด้วย  Mark 6:7 ​พระ​องค์​ทรง​เรียก​สาวก​สิบ​สอง​คน​มา แล้ว​ทรง​ใช้​เขา​ให้​ออกไป​เป็น​คู่ๆ ทรง​ประทาน​อำนาจ​ให้​เขา​ขับ​ผี​ร้าย​ออก​ได้​    เช่นกันเมื่อเราออกไปประกาศตามถนนหนทางท้องที่ต่างๆ เราควรไปเป็นคู่ๆ หรือมากกว่านั้น ไม่ควรไปคนเดียว  เพื่อขณะที่คนหนึ่งกำลังเป็นพยาน อีกคนจะได้คอยอธิษฐานเผื่อขอพระเจ้าเปิดตาเปิดใจเขา  เมื่อเราไปมากกว่าหนึ่งคนเราจะมีเพื่อน มีกำลังใจมากกว่าการไปคนเดียว  บางครั้งการที่เรามีเพื่อนไปด้วย ก็ทำให้เราฮึดประกาศได้เหมือนกันนะครับ เพราะมีเพื่อนอีกคนดูอยู่  ซึ่งในขณะที่เราไปคนเดียวเราอาจไม่กล้าหาญเท่ากับมีหลายคน  การที่เราไม่ได้ไปคนเดียวทำให้มีคนคอยช่วยเสริมกันในเวลาเป็นพยาน  จะไม่เหมือนผมเวลาไปเยี่ยมเยียนคนเดียวสมัยก่อน ถูกถามสารพัดเรื่องพระเจ้าในเชิงลองภูมิประมาณนี้ ถูกรุมถาม ผมหนึ่ง เขาสองคน  ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์อยู่ด้วย ไปด้วยฤทธิ์เดชและสติปัญญาจากพระเยซูคริสต์ ตอบได้หมด ฉะฉานจนเขาทั้งสองอื้ง ถามอะไรไม่ออก และในที่สุดก็มาคริสตจักรด้วย

     การที่พระเยซูส่งออกไปโดยปราศจากสิ่งต่างๆติดตัวไป พระเยซูได้ถามในภายหลังว่าขัดสนสิ่งใดไหม  Luke 22:35 ​พระ​องค์​จึง​ตรัส​ถาม​เหล่า​สาว​กว่า “เมื่อ​เรา​ได้​ใช้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ออกไป​โดย​ไม่​มี​ถุง​เงิน ไม่​มี​ย่าม ไม่​มี​รองเท้า​นั้น ท่าน​ขัด​สน​สิ่ง​ใดบ้าง​หรือ” เขา​ทั้ง​หลาย​ทูล​ตอบ​ว่า “หา​มิได้”    พวกสาวกบอกว่าไม่มี ฮาเลลูยา! สรรเสริญพระเจ้า เพราะฉะนั้นทำตามพระทัยพระเจ้าเถิด จงเชื่อและไว้วางใจพระองค์  ท่านทั้งหลายได้เห็นสิ่งที่พระเยซูฝึกพวกสาวกของพระองค์แล้ว  ไม่เพียงให้ออกไปประกาศ แต่ยังมีเรื่องความไว้วางใจพระเจ้าในความเป็นอยู่ด้วย

     ดูตัวอย่างการสะบัดผงคลีดินจากพระธรรมตอนอื่นบ้าง  Acts 13:51 ฝ่าย​เปาโล​กับ​บารนาบัส​จึง​ตัด​สัมพันธ์​ด้วย​สะบัด​ผง​คลี​ดิน​ที่​ติด​เท้า​ออก แล้ว​ก็​ไป​ยัง​เขต​เมือง​อิ​โคนี​ยูม​   เปาโลกับบารนาบัสสะบัดผงคลีดินเพราะพวกคนยิวต่อต้าน เขาทั้งสองจึงสะบัดผงคลีดินแล้วบ่ายหน้าไปหาคนต่างชาติแทนคนยิว

     หลังจากพระเยซูใช้พวกเขาไปแล้ว พวกเขาก็ไปทุกหนทุกแห่งตามที่พระเยซูคริสต์ตรัสสั่ง  ในครั้งต่อๆไปในบทที่ 10 เราจะได้เห็นพระเยซูส่งสาวกออกไปอีก 70 คน

คำอธิษฐาน : ขอพระเยซูเปิดตาเปิดใจพวกเราทั้งหลายให้เข้าใจพระทัยพระองค์ ให้พวกเราทั้งหลายห่วงใยประชากรของพระเจ้าที่ยังไม่ได้ยินเรื่องราวข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์ ให้พวกเราทั้งหลายได้รู้ว่าเราอยู่ในความดูแลของพระองค์ ขอพระเจ้าประทานใจเชื่อใจกล้าหาญ เมื่อพระเยซูใช้พวกเราออกไปประกาศ สั่งสอน ทำหมายสำคัญในพระนามพระเยซูคริสต์ ให้เราเชื่อและพร้อมจะทำตามพระดำรัสของพระองค์  ขอพระเจ้าประทานให้มีคนรับความรอดเข้ามาในคริสตจักรจำนวนมากขึ้นๆ ขอพระเจ้าประทานความสดชื่นตื่นเต้นในฝ่ายจิตวิญญาณแก่สมาชิกทุกคน ขอพระเยซูได้รับพระเกียรติในคริสตจักรแห่งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน...2 ความคิดเห็น:

  1. เข้าใจดีครับ ผมอยากขอภาพพระเยซูและความรู้พระคัมภีร์ เพราะหนุนใจผมสอนคนหูหนวก ตอนขออนุญาตได้ไหมตอบ

    ตอบลบ