วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ชีวิตพระเยซูคริสต์ : จำแลงพระกาย

ต่อครับ

Luke 9:28 ภายหลัง​พระ​องค์​ได้​ตรัส​คำ​เหล่า​นั้น​ประมาณ​แปด​วัน ​พระ​องค์​จึง​ทรง​พา​เปโตร ​ยอห์น​ และ​ยากอบ​ขึ้น​ไป​บน​ภูเขา​เพื่อ​จะ​อธิษฐาน​
Luke 9:29 เมื่อ​พระ​องค์​กำลัง​อธิษฐาน​อยู่ วรรณพ​ระ​พักตร์​ของ​พระ​องค์​ก็​เปลี่ยนไป และ​ฉลอง​พระ​องค์​ก็​ขาว​เป็น​มัน​ระยับ​
Luke 9:30 ดู​เถิด มี​สอง​คน​สนทนา​อยู่​กับ​พระ​องค์ คือ​โมเสส​และ​เอลียาห์​
Luke 9:31 ผู้​มา​ปรากฏ​ด้วย​ศักดิ์ศรี และ​กล่าวถึง​การ​จาก​ไป​ของ​พระ​องค์ ซึ่ง​จะ​สำเร็จ​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม​
Luke 9:32 ฝ่าย​เปโตร​กับ​คน​ที่​อยู่​ด้วย​นั้น​ก็​ง่วง​เหงา​หาวนอน แต่​เมื่อ​เขา​ตา​สว่าง​ขึ้น​แล้ว เขา​ก็​ได้​เห็น​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์ และ​เห็น​สอง​คน​นั้น​ที่​ยืน​อยู่​กับ​พระ​องค์​
Luke 9:33 เมื่อ​สอง​คน​นั้น​กำลัง​ลา​ไป​จาก​พระ​องค์ เปโตร​จึง​ทูล​พระ​เยซู​ว่า “​พระ​อาจารย์​เจ้า​ข้า ซึ่ง​เรา​อยู่​ที่นี่​ก็​ดี ให้​พวก​ข้า​พระ​องค์​ทำ​เพิง​สาม​หลัง​สำหรับ​พระ​องค์​หลัง​หนึ่ง สำหรับ​โมเสส​หลัง​หนึ่ง สำหรับ​เอลียาห์​หลัง​หนึ่ง” เปโตร​ไม่​รู้สึกตัว​ว่า​ได้​พูด​อะไร​
Luke 9:34 เมื่อ​เขา​กำลัง​พูด​คำ​เหล่า​นี้ มี​เมฆ​มา​คลุม​เขา​ไว้ และ​เมื่อ​เขา​อยู่​ใน​เมฆ​นั้น​เขา​ก็​กลัว​
Luke 9:35 มี​พระ​สุรเสียง​ออกมา​จาก​เมฆ​นั้น​ว่า “ผู้​นี้​เป็น​บุตร​ของ​เรา เป็น​ผู้​ถูก​เลือกสรร​ไว้ จง​เชื่อ​ฟัง​ท่าน​เถิด”
Luke 9:36 เมื่อ​พระ​สุรเสียง​นั้น​สงบ​แล้ว ​พระ​เยซู​ทรง​สถิต​อยู่​องค์​เดียว เขา​ทั้ง​สาม​ก็​นิ่ง​อยู่ และ​ใน​กาลครั้ง​นั้น​เขา​มิได้​บอก​เหตุการณ์​ซึ่ง​เขา​ได้​เห็น​แก่​ผู้ใด​

     ภายหลังจากที่พระองค์ตรัสคำเหล่านั้นได้แปดวัน คำเหล่านั้นคือคำกล่าวก่อนหน้านี้ที่พระองค์พูดถึงการสิ้นพระชนม์ การถูกฝัง และการฟื้น พอมาถึงตรงนี้ที่พระเยซูได้ไปอธิษฐานกับพวกสาวกสามคน มีสองคนมาปรากฏคือโมเสสและเอลียาห์ได้พูดสิ่งที่ต่อเนื่องกันกับสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ คือเรื่องการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูซึ่งจะสำเร็จในกรุงเยรูซาเล็ม

     สองคนที่มาปรากฏคือโมเสสกับเอลียาห์ สองคนนี้สำคัญอย่างไร โมเสสเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้ให้พาชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์ เปรียบเป็นภาพการพาคนออกมาจากอาณาจักรแห่งการเป็นทาสในอียิปต์ เอลียาห์เป็นบุคคลที่พระเจ้าใช้ในการทำการอัศจรรย์มากมาย ที่มีชื่อเสียงที่สุดเห็นจะเป็นการเรียกไฟจากสวรรค์ลงมาเผาเครื่องบูชาในการเผชิญหน้ากับพวกพระบาอัล นอกจากนั้นเอลียาห์ยังเป็นคนที่พระเจ้ารับขึ้นไปบนสวรรค์ทั้งเป็น และให้ฤทธิ์เดชแบบเอลียาห์ตกอยู่บนเอลีชาต่อไปด้วย

     บุคคลที่มาสนทนากับพระเยซูคริสต์ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่พระเจ้าใช้ทำการต่างๆในโลกอย่างยิ่งใหญ่ และสองคนนี้ได้มาสนทนากับพระเยซูถึงสิ่งที่่พระเยซูจะทำอย่างยิ่งใหญ่ต่อไปคือด้วยความตายขององค์พระเยซูคริสต์ จะเห็นว่าขณะพระองค์กำลังอธิษฐาน วรรณพระพักตร์ของพระองค์ก็เปลี่ยนไป ในขณะใกล้ชิดสนิทสนมกับพระบิดา ในช่วงเวลาแห่งการอธิษฐานนั้นก็มีการสำแดงสิ่งต่างๆจากพระเจ้า เช่น สภาพกายของพระองค์เปลี่ยนไปเต็มด้วยสง่าราศี สภาพเครื่องนุ่งหมพระองค์เปลี่ยนไปขาวเป็นมันระยับ มีคนของพระเจ้าแต่โบราณมาปรากฏ ฯลฯ ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าสิ่งต่างๆในการสำแดงของพระเจ้าจะสำแดงแก่เราเช่นกันเมื่อเราอธิษฐานแสวงหาพระเจ้า

     เมื่อเปโตรตื่นขึ้นมาเห็นเหตุการณ์นี้ด้วยความตื่นเต้นด้วยความกลัว (มาระโก 9:6) จึงได้พูดบางสิ่งออกไปโดยไม่ได้กลั่นกรองออกมาจากสมอง นี่ก็เป็นข้อคิดให้เราได้เวลาเราตื่นเต้นไม่มีสติ เราอาจพูดอะไรบางอย่างออกไปได้โดยไม่รู้ตัวว่าได้พูดออกไปเหมือนเปโตรเช่นกัน

     เมื่อสนทนากันถึงเรื่องนี้พวกสาวกได้ทูลถามเรื่องเอลียาห์ พระเยซูได้ตรัสตอบใน มัทธิว 17:10-13 ได้บอกว่าเอลียาห์จะต้องมาก่อนพระเยซูตามพระธรรม มาลาคี 4:5 เอลียาห์ในตอนนี้คือยอห์นบัพติศโตนั่นเอง (เข้าใจว่ามาด้วยวิญญาณแบบเอลียาห์)

     และนี่เป็นข้อพระคัมภีร์อีกตอนที่เปโตรได้เขียนกล่าวถึงเหตุการณ์ในวันนั้น   2Pet 1:17 เพราะ​ว่า​คราว​เมื่อ​พระ​องค์​ได้​ทรง​รับ​เกียรติ​และ​สง่า​ราศี​จาก​พระ​บิดา และ​พระ​สุรเสียง​จาก​พระ​สิริ​อัน​ยิ่งใหญ่​ได้​มาถึง​พระ​องค์ ตรัส​แก่​พระ​องค์​ว่า “ท่าน​ผู้​นี้​เป็น​บุตร​ที่​รัก​ของ​เรา เรา​ชอบ​ใจ​ท่าน​ผู้​นี้​มาก”


     ขอพระเจ้าได้ประทานให้เราได้สัมผัส ได้เห็นสง่าราศีของพระเยซูคริสต์ในขณะที่เราทั้งหลายยังอยู่ในโลกนี้ ขอพระองค์มาสำแดงมาปรากฏมาหนุนใจเราทั้งหลาย ขอพระเจ้าช่วยให้เราเชื่อและขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งยิ่งใหญ่สง่าราศีของพระเจ้าที่รอเราอยู่ในอนาคต ขอพระเจ้าช่วยให้เราไม่ทิ้งความเชื่อ ขอให้เรามีความเชื่อยิ่งใหญ่ ขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี อาเมน.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น