วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ชีวิตพระเยซูคริสต์ : ผู้ใดใคร่ตามพระเยซู ให้เอาชนะตัวเอง แบกกางเขนของตนทุกวัน และตามพระองค์ไป

รวมบทความชีวิตพระเยซูคริสต์
     ดูต่อครับ

Luke 9:21 ​พระ​องค์​จึง​กำชับ​สั่ง​เขา​มิ​ให้​บอก​ความ​นี้​แก่​ผู้ใด​
Luke 9:22 และ​ตรัส​ว่า “บุตร​มนุษย์​จะต้อง​ทน​ทุกข์​ทรมาน​หลาย​ประการ พวก​ผู้ใหญ่ พวก​มหา​ปุโรหิต​และ​พวก​ธรรมาจารย์​จะ​ไม่​ยอมรับ​พระ​องค์ ใน​ที่สุด​พระ​องค์​จะต้อง​ถึง​ถูก​ประหาร​ชีวิต แต่​ใน​วันที่​สาม​พระ​องค์​จะ​ทรง​ถูก​ชุบ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา​ใหม่”
Luke 9:23 ​พระ​องค์​จึง​ตรัส​แก่​คน​ทั้ง​หลาย​ว่า “ถ้า​ผู้ใด​ใคร่​ตาม​เรา​มา ให้​ผู้​นั้น​เอาชนะ​ตัวเอง และ​รับ​กางเขน​ของ​ตน​แบก​ทุก​วัน และ​ตาม​เรา​มา
Luke 9:24 เพราะ​ว่า​ผู้ใด​ใคร่​จะ​เอา​ชีวิต​รอด ผู้​นั้น​จะ​เสียชีวิต แต่​ผู้ใด​จะ​เสียชีวิต​เพราะ​เห็น​แก่​เรา ผู้​นั้น​จะ​ได้​ชีวิต​รอด
Luke 9:25 เพราะ​ถ้า​ผู้ใด​จะ​ได้​สิ่งของ​สิ้น​ทั้ง​โลก แต่​ต้อง​เสีย​ตัว​ของ​ตนเอง​ผู้​นั้น​จะ​ได้​ประโยชน์​อะไร​
Luke 9:26 เพราะ​ถ้า​ผู้ใด​มี​ความ​อาย​เพราะ​เรา​และ​ถ้อยคำ​ของ​เรา บุตร​มนุษย์​ก็​จะ​มี​ความ​อาย​เพราะ​ผู้​นั้น เมื่อ​ท่าน​จะ​มา​ด้วย​พระ​สิริ​ของ​ท่าน​เอง ของ​พระ​บิดา และ​ของ​เหล่า​ทูตสวรรค์​บริสุทธิ์​
Luke 9:27 แต่​เรา​กล่าว​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า มี​บาง​คน​ที่​ยืน​อยู่​ที่นี่​ซึ่ง​ยัง​จะ​ไม่​รู้​รส​ความ​ตาย จนกว่า​จะ​ได้​เห็น​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า”

     หลังจากพวกสาวกได้กล่าวถูกต้องว่าพระเยซูคริสต์คือผู้รับการเจิมของพระเจ้า และงานของพระผู้ไถ่ พระผู้ช่วยให้รอด คือเข้ามาในโลกเพื่อมารับโทษทัณฑ์ความผิดบาปมาเพื่อสิ้นชีวิตแทนคนทุกคนในโลกดังที่พระเยซูได้กล่าวไว้ในข้อ 22 พระเยซูเป็นบุตรหัวปี  Rom 8:29 เพราะ​ว่า​ผู้​หนึ่ง​ผู้ใด​ที่​พระ​องค์​ได้​ทรง​ทราบ​อยู่​แล้ว ผู้​นั้น​พระ​องค์​ได้​ทรง​ตั้ง​ไว้​ให้​เป็น​ตาม​ลักษณะ​พระ​ฉาย แห่ง​พระ​บุตร​ของ​พระ​องค์ เพื่อ​พระ​บุตร​นั้น​จะ​ได้​เป็น​บุตร​หัวปี​ท่ามกลาง​พวก​พี่​น้อง​เป็น​อัน​มาก​    ดังนั้นพระองค์จึงบอกไว้ในข้อ 23 ผู้ใดใคร่ตามพระองค์ไป ให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเอง แบกกางเขนของตนทุกวัน (กางเขนของตนนะครับ ไม่ใช่กางเขนของคนอื่น และต้องแบกทุกวันด้วย) แล้วก็ตามพระองค์ไป

     กางเขนของพระเยซูคือการรับแบกความผิดบาปของคนทั้งโลก  กางเขนของท่านคืออะไร ท่านคงต้องคิดเองและถามพระเจ้า  เพราะกางเขนของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน หน้าที่ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน เราจะเอามาทดแทนกันไม่ได้ พระเจ้าเรียกเรามาแต่ละคนไม่เหมือนกัน 1Cor 3:5 อปอล​โล​คือ​ผู้ใด ​เปาโล​คือ​ผู้ใด คือ​ผู้รับ​ใช้ ซึ่ง​ได้​สอน​พวก​ท่าน​ให้​เชื่อ เรา​แต่​ละ​คน​ได้รับ​ใช้​ตาม​ที่​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ได้​ทรง​กำหนดให้​

     ที่แน่ๆคือพระองค์เป็นบุตรหัวปีของเรา พระองค์เผชิญสิ่งใด พวกเราทั้งหลายคงเผชิญเหมือนดังสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้เผชิญเช่นกัน ข้อเตือนใจของพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ข้อ 24 เป็นต้นไป ถ้าจะเอาชีวิตรอด ผู้นั้นจะเสียชีวิต แต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่พระเยซู ผู้นั้นจะได้ชีวิตรอด เหมือนพระเยซูเสียชีวิตเพื่อให้คนในโลกได้รับความรอด สำหรับข้อความตอนนี้ก็เป็นตอนที่ชี้ให้เราเห็นว่า ถ้าเราทำสิ่งใดในโลกนี้ด้วยความเสียสละหรือแม้แต่กระทั่งเสียชีวิตจริงๆ แต่ในจิตวิญญาณของเขาได้รับความรอดแล้ว  แต่คนที่ไม่ได้แสวงหาพระคริสต์ หวังเพียงตนเองจะไ้ด้ชีวิตรอด หวังเพียงสิ่งของที่อยู่ในโลกนี้ แต่จิตวิญญาณของเขาจะเสียไป  เหมือนข้อต่อไปข้อ 25 ได้บอกให้เป็นข้อคิดว่า ถ้าเราแสวงหาสิ่งของสิ้นทั้งโลกนี้ ได้มีสิ่งของสิ้นทั้งโลกนี้ ได้เพียงของในโลก แต่ไม่ได้สะสมไว้สำหรับของที่อยู่เบื้องบน สะสมเพียงของที่อยู่ในโลกจะได้ประโยชน์อะไร

     ดังนั้นถ้าเรายอมสละชีวิตเรา สละความเหนื่อยยากของเรา สละบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเรา เพื่อผู้อื่นจะได้ชีิวิตนั่นก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก ข้อ 26 ได้บอกต่อว่า ในชีวิตคริสเตียนของเรา ถ้าเราอายมนุษย์ ไม่กล้ายอมรับต่อหน้าคนทั้งปวงว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้า ไม่กล้ากล่าวยอมรับพระคริสต์ต่อหน้าคนทั้งปวง พระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่า พระองค์จะไม่กล่าวยอมรับเราต่อหน้าพระบิดาด้วย

อธิษฐาน : ข้าแต่พระคริสต์เจ้า ขอพระองค์ประทานกำลังเข้มแข็งให้กับคริสเตียนทุกคนในสภาวะการณ์เช่นยามนี้ ที่คนไทยทุกคนจะต้องช่วยเหลือกัน ขอพระเจ้าละลายใจคนไทยทุกคนให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ให้เขาทั้งหลายได้เห็นประชาชนในยามทุกข์ยากและร่วมมือกัน ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกอีกต่อไป และขอประทานช่องทางให้สมาชิกทั้งหลายมีส่วนช่วยเหลือสังคมในจุดต่างๆได้ ขอพระเจ้าเป็นกำลังเป็นเรี่ยวแรงเป็นผู้ปลอบประโลมพี่น้องบางส่วนที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในเวลานี้ด้วย ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน... ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น