วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2553

A) Word of God : คำอธิษฐานตามอย่างพระเยซู

           
            ผมได้นำเสนอเรื่องยุทธภัณฑ์ทั้งชุด และการอธิษฐานเพื่อเป็นเครื่องมือแห่งชัยชนะในชีวิตเราไปแล้ว  ครั้งนี้จะขอต่อด้วย คำอธิษฐานแบบที่พระเยซูสอนพวกสาวกให้อธิษฐานบ้าง

มัทธิว 6:6-13    6   ฝ่ายท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นใน  และเมื่อปิดประตูแล้ว  จงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับ  และพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่าน
7   "แต่เมื่อท่านอธิษฐานอย่าพูดพล่อยๆซ้ำซาก  เหมือนคนต่างชาติกระทำเพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำ  พระจึงจะทรงโปรดฟัง
8   อย่าทำเหมือนเขาเลย  เพราะว่าสิ่งไรซึ่งท่านต้องการ  พระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านทูลขอแล้ว
9   "ท่านทั้งหลาย  จงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่า  ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย  ผู้ทรงสถิตในสวรรค์  ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ
10   ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่  ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์  ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก
11   ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวัน  แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้
12   และขอทรงโปรด  ยกบาปผิดของข้าพระองค์  เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้น
13   และขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง  แต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้าย  {หรือ  มารร้าย}  [เหตุว่าราชอำนาจ  และฤทธิ์เดช  และพระสิริเป็นของพระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์  อาเมน]

                        ผมขอแบ่งพระคัมภีร์ตอนนี้ไว้เป็นหมวดๆดังนี้

วิธีการในการอธิษฐาน

ข้อ 6 อธิษฐานเป็นส่วนตัวระหว่างเรากับพระเจ้า - หาที่ที่เราจะสามารถสงบอยู่จำเพาะพระพักตร์พระเจ้า  ที่ที่เราไม่ต้องกังวลกับสิ่งใด  ที่ที่จะไม่มีสิ่งใดมาเป็นอุปสรรคให้เราไม่จดจ่ออยู่กับพระองค์  ท่านอาจจะมีวิธีการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน  สำหรับผมสมัยหนุ่มๆ  เมื่อไปอยู่ในบ้านที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้า  ผมอาศัยห้องน้ำครับ เป็นที่ที่ผมสามารถพบกับพระเจ้าได้

ข้อ 7 อธิษฐานด้วยความเชื่อมั่นคงในพระสัญญาของพระเจ้า   -  ผู้เขียนเปรียบเทียบการอธิษฐานแบบมีความเชื่อกับแบบไม่มีความเชื่อไว้ในภาพของคนต่างชาติที่ไม่ได้มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเขา เมื่อมาอธิษฐานจึงพูดซ้ำซาก เพราะไม่มีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์  สำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อ เรารู้ว่าพระเจ้าได้ยินเสียงของเราที่อธิษฐาน  เพียงทูลเรื่องนั้นไว้ต่อพระเจ้า และรอคอยคำตอบที่จะตอบเราตามน้ำพระทัยพระองค์

ข้อ 8 อย่าเพียงแต่ขอ ให้อธิษฐานตามอย่างพระเยซู  -  ผมสรุปข้อนี้ไว้อย่างนี้ครับ เมื่อเรามาอธิษฐาน ถ้าเราไม่ระมัดระวัง เราก็อาจขอ  ขอ และขอ  พระคัมภีร์ถึงให้ภาพการอธิษฐานอย่างพระเยซูว่าควรทำสิ่งใดบ้างเมื่อเราเข้ามาเฝ้าพระเจ้า

อธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซู

ข้อ 9 ยกย่อง สรรเสริญพระเจ้า  - เราควรเชิดชูพระเกียรติของพระองค์ เราควรยกย่องสรรเสริญพระองค์ก่อนเป็นอันดับแรกเมื่ออธิษฐาน  พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สมควรแก่การสรรเสริญอย่างยิ่ง  พระองค์ทรงดีต่อเรา สรรเสริญพระเจ้า   พระองค์ทรงรักเรา สรรเสริญพระเจ้า  พระองค์ทรงไถ่เรา  สรรเสริญพระเจ้า   พระองค์ทรงนำหน้าเราสรรเสริญพระเจ้า   พระองค์ทรงส่งทูตสวรรค์มาพิทักษ์คุ้มครองดูแลเรา  สรรเสริญพระเจ้า  เยโฮวาห์ นิสสี พระเจ้าทรงเป็นธงชัยของเรา  สรรเสริญพระเจ้า   และอีกมากมายของคำสดุดีตามแต่ที่เราจะนึกได้

ข้อ 10 อธิษฐานตามน้ำพระทัย - ให้สิ่งต่างๆเกิดบนแผ่นดินโลก เหมือนในสวรรค์ เช่น ความบริสุทธิ์ , ความดีงาม , ความชั่วไม่มี ฯลฯ โอ้... ข้าพเจ้าปรารถนาเหลือเกินให้แผ่นดินโลกสงบสุขเหมือนในสวรรค์  ให้ไม่มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน  ให้ความรักเป็นใหญ่ในหัวใจคนไทย แทนการเอารัดเอาเปรียบ ฯลฯ

ข้อ 11 อธิษฐานเผื่อการดูแล - เช่นเรื่องอาหาร  ทุกคนต้องรับประทานอาหาร  ถ้าเราขาดอาหาร เราเสียชีวิต  ในขณะที่สิ่งอื่นๆ อาจไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับการดำรงชีวิตของเรา  เราอาจไม่มีรถ แต่ชีวิตของเราก็ยังอยู่ได้  เราอาจไม่มีบ้านหลังใหญ่ แต่ชีวิตของเราก็ยังอยู่ได้  แต่ถ้าเราไม่มีอาหาร เราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้  ดังนั้น เราจึงอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการดูแลเรา  ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระเจ้าจะดูแลเรา  เมื่อพระเจ้าใช้เราทำสิ่งใด พระองค์จะดูแลเรา อาเมน!

ข้อ 12 อธิษฐานเผื่อบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิต  - ขอพระเจ้าทำกับเรา เหมือนเราทำกับคนอื่น  ดังนั้นอยากให้พระเจ้าทำสิ่งดีกับเรา เราก็ต้องทำสิ่งดีกับคนอื่นเช่นกัน  เหมือนเช่นเรื่องนี้ พระเจ้าจะยกโทษเรา เมื่อเราได้ยกโทษผู้อื่น  เรื่องอื่นๆก็เช่นกัน  อยากให้พระเจ้าทำสิ่งใดกับเรา เราก็ต้องทำสิ่งนั้นกับคนอื่นด้วยเช่นกัน  ต้องการให้พระเจ้าอวยพรเรา  เราก็ต้องอวยพรคนอื่นเช่นกัน  ต้องการให้พระเจ้าช่วยเหลือเรา  เราก็ต้องมีใจแห่งการช่วยเหลือผู้อื่นเช่นกัน   เราเห็นแบบอย่างที่เราควรเป็น ควรทำ  ไว้ในพระเยซูคริสต์หมดแล้ว   เมื่อเราดำเนินชีวิตเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์  เราแน่ใจได้เลยว่า  พระเจ้าก็จะทำสิ่งนั้นกับเราเหมือนกัน  ขอบคุณพระเจ้า

ข้อ 13 อธิษฐานขอปกป้องให้พ้นจากสิ่งชั่วร้าย  - พ้นจากมารร้าย  ให้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับฤทธิ์เดช อำนาจและพระสิริของพระองค์ที่อยู่กับเรา  อธิษฐานขออย่าให้เราเผลอไผลไปมีส่วนร่วมกับสิ่งซึ่งชั่วร้าย  เพราะว่าพระเจ้าปกป้องเราอยู่  พระองค์มีฤทธิ์อำนาจปกป้องเราอยู่  พระองค์คุ้มครองดูแลรักษาเราอยู่  แต่เราไม่ควรลืมที่จะอธิษฐานเผื่อเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน

                ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อคิดสำหรับการอธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซู  ความจริงแล้วในเรื่องการอธิษฐานนั้น ยังมีวิธีที่เราสื่อสารสนทนากับพระเจ้าได้อีกมากมาย  เช่นสำหรับผม ผมเชื่อว่าชีวิตเราทั้งชีวิตควรเป็นชีวิตอธิษฐาน  ดังนั้นผมสามารถสนทนาอธิษฐานกับพระเจ้าได้ตลอด   ไม่เพียงมีชั่วโมงอธิษฐานเจาะจงกับพระเจ้า  แต่ทุกๆขณะ ยามเราดำเนินชีวิตอยู่  เราก็สามารถอธิษฐานสนทนากับพระเจ้าได้เช่นกัน  
            ครั้งหน้าผมจะเสนอหัวเรื่อง เขาสัตว์  ดูว่าคนอิสราเอลในพระคัมภีร์เขามีเขาสัตว์ไว้ทำอะไร  เพราะเห็นเขาเป่ากันมากตอนที่ไปร่วมอธิษฐานที่อิสราเอล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น