วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2553

A) Word of God : Praying

การอธิษฐาน

Eph 6:18 จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างและจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อวิสุทธิชนทุกคน
Eph 6:19 และอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้าด้วย เพื่อจะทรงประทานให้ข้าพเจ้ามีคำพูดและเกิดใจกล้าประกาศถึงข้อลึกลับแห่งข่าวประเสริฐได้
Eph 6:18 Praying G4336 always G1722 G2540 G3956 with G1223 all G3956 prayer G4335 and G2532 supplication G1162 in G1722 the Spirit G4151, and G2532 watching G69 thereunto G1519 G5124 G846 with G1722 all G3956 perseverance G4343 and G2532 supplication G1162 for G4012 all G3956 saints G40;
Eph 6:19 And G2532 for G5228 me G1700, that G2443 utterance G3056 may be given G1325 unto me G3427, that I may open G1722 G457 my G3450 mouth G4750 boldly G1722 G3954, to make known G1107 the mystery G3466 of the gospel G2098,
               
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้เทศนาในคืนอธิษฐานจากพระธรรม เอเฟซัส 6:18-19  เนื่องด้วยความตระหนักในสิ่งที่เราทั้งหลายต้องเผชิญในสงครามฝ่ายวิญญาณ ข้าพเจ้าได้ยกตัวอย่างที่ข้าพเจ้าเผชิญในการประกาศที่หมู่บ้านชนเผ่า  ข้าพเจ้าถามว่า ถ้าหมู่บ้านเล็กๆผีมารซาตานยังโจมตีได้ขนาดนี้  ประเทศไทยล่ะ  ทั้งประเทศที่พระเจ้าจะลงมาฟื้นฟูประเทศไทย  ผีมารซาตานจะไม่โจมตีหรือ   แล้วถ้าคริสเตียนไม่ระมัดระวังตัวให้ตี  เราอาจตกหลุมพรางของมัน เป็นเครื่องมือของมันได้  ข้าพเจ้าได้เทศน์จากเอเฟซัสตอนนี้ว่า พระเจ้าได้ให้ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดไว้เป็นเครื่องป้องกันตัวใน ข้อ 10-17     นอกจากนั้นพระเจ้ายังได้ให้อาวุธทำสงครามกับผีมารระยะไกลไว้ด้วย นั้นคือการอธิษฐาน

                เปรียบเทียบภาพเราจู่โจมข้าศึก  เราส่งอาวุธพิสัยไกล โดยคำอธิษฐานของเรา เคลียร์พื้นที่  เคลียร์ม่านฟ้าอากาศไว้ก่อน  แล้วเราก็เข้าไปบุกประชิดตัว  อาวุธประชิดตัวของเราได้แก่ พระแสงของพระวิญญาณนั่นคือพระวจนะพระเจ้า   สำหรับอาวุธประจำตัวเราคือการอธิษฐานนั้น ได้แก่

ก. อธิษฐานอยู่เสมอด้วยการอธิษฐานทั้งหมด  (Praying G4336 always G1722 G2540 G3956 with G1223 all G3956 prayer G4335)
อธิษฐานคำนี้ G4336 προσεύχομαι proseuchomai (pros-yoo'-khom-ai) เป็นการอธิษฐานถึงพระเจ้า และการอธิษฐานคำนี้ยังแปลได้ว่า การอธิษฐานวิงวอน และแปลได้ว่า การนมัสการ    ดังนั้นเมื่อเราอธิษฐาน เราจึงทั้งวิงวอน ทั้งนมัสการพระเจ้าได้
อยู่เสมอ  G2540 καιρός kairos (kai-ros') คำนี้แปลได้อีกว่าในเวลาที่เหมาะสม  นั้นหมายความว่า เมื่อเราอธิษฐาน ให้เราอธิษฐานอยู่เสมอ ในเวลาหรือจังหวะที่เหมาะสมด้วย
ด้วยการอธิษฐานทั้งหมด ทุกรูปแบบ เราจะอธิษฐานแบบไหน ก็สามารถเอามาใช้สนทนากับพระเจ้าได้หมด  ผมเห็นชนชาติเกาหลีเวลาอธิษฐานมีเอกลักษณ์มาก เขาจะโยกตัวไปข้างหน้าไปมาตลอดเวลา  มีความกระตือรือล้นมากในการอธิษฐาน  บางคนก็บอกว่า เขาอธิษฐานในบ้าน ในที่ประชุม ในห้องอธิษฐาน ในนิเวศอธิษฐาน อธิษฐานในที่ทำงาน  อธิษฐานด้วยออกเสียง บางคนก็ไม่ออกเสียงอธิษฐาน ฯลฯ คือจะอธิษฐานที่ไหน อย่างไรก็แล้วแต่  ต้องอธิษฐานอย่างเหมาะสมด้วย เช่น ไม่ไปรบกวนคนอื่นในที่ทำงาน หรือไม่ไปรบกวนเพื่อนบ้านของเรา เป็นต้น

ข. อธิษฐานวิงวอนในพระวิญญาณ  (supplication G1162 in G1722 the Spirit G4151 )
                คำนี้คำอธิษฐานแบบวิงวอน G1162 δέησις deesis (deh'-ay-sis)  เป็นการอธิษฐานออกมาจากความปรารถนาส่วนลึกในจิตใจและจิตวิญญาณของเรา  ทุ่มเทความปรารถนานั้นในคำอธิษฐานให้พระเจ้ารับฟัง   สิ่งที่ผมอ่านพบในพระคัมภีร์นี้คือการอธิษฐานวิงวอนนี้ เป็นการอธิษฐานวิงวอนในพระวิญญาณด้วย  นั่นหมายความว่าเราอธิษฐานวิงวอนตามพระทัยพระเจ้า เป็นการอธิษฐานในพระวิญญาณ เป็นการอธิษฐานภาษาแปลกๆ ภาษาพระวิญญาณ   ปกติเมื่ออ่านพระคัมภีร์ก็จะพบว่าให้เราอธิษฐานในพระวิญญาณ  แต่จากข้อนี้ ตอนนี้ในภาษาอังกฤษคิงเจมส์และภาษากรีก บอกว่าให้อธิษฐานวิงวอนในพระวิญญาณ  เป็นการอธิษฐานทุ่มเทหัวใจของเราด้วยพึ่งพาพระวิญญาณพระเจ้า

ค. อธิษฐานเฝ้าระวังอยู่เสมอด้วยความอุตสาหะทุกอย่าง     (watching G69 thereunto G1519 G5124 G846 with G1722 all G3956 perseverance G4343 )
                เฝ้าระวัง  G69 ἀγρυπνέω agrupneo (ag-roop-neh'-o) คำคำนี้ให้ความรู้สึก   มีความตื่นตัวอยู่ , ระมัดระวัง , กระฉับกระเฉงตลอดเวลา  หรือว่าตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา   นักอธิษฐานต้องเป็นคนที่ตื่นตัวตลอดเวลา  ถูกต้องแล้วครับ เฝ้าระวัง รู้กาลเวลาของพระเจ้า  อธิษฐานเผื่อสถานการณ์และสิ่งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้น หรือกำลังจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต  ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในคริสตจักร  ในกลุ่มของเรา  ในประเทศของเรา  ในสังคมของเรา  (คำนี้ watching ผมจะไปดูในพระคัมภีร์เดิมคำว่า watchman ต่อไปในอนาคต ดูว่าทำหน้าที่เหมือนกันหรือเปล่า)
                นอกจากนั้นแล้วนักอธิษฐานก็ต้องมีความเพียรในการอธิษฐาน มีความอุตสาหะในการอธิษฐาน  คำนี้ G4343 προσκαρτέρησις proskarteresis (pros-kar-ter'-ay-sis) มาจาก G4342 προσκαρτερέω proskartereo (pros-kar-ter-eh'-o)  เป็นความเอาจริงเอาจังไปข้างหน้า , ใช้กับสิ่งของ เป็นความมานะบากบั่น , เป็นความขยันมั่นคง   ใช้กับสถานที่  เป็นการเข้าร่วมในความเพียรพยายามในการดำเนินการทั้งหมด  ใช้กับบุคคล  เป็นการยึดมั่นอย่างใกล้ชิด    เราเห็นตัวอย่างในพระคัมภีร์   ความเพียรพยายามของหญิงที่ไปวิงวอนผู้พิพากษาอธรรม   ลูกา 18:1-7  เป็นความอุตสาหะของเธอจริงๆ

ง. อธิษฐานวิงวอนเพื่อธรรมิกชนทั้งหมด (supplication G1162 for G4012 all G3956 saints G40)
            ให้อธิษฐานวิงวอนเพื่อวิสุทธิชนหรือธรรมิกชนทั้งหมดด้วย  นี่เป็นอีกครั้งที่บอกให้อธิษฐานวิงวอน เพื่อsaints ดังที่ผมเขียนไปเมื่อครั้งที่แล้ว  ดังนั้นจากตอนนี้เราควรอธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันด้วยภาระใจ  ผมยังคิดเลยว่า จะทำยังไงให้หัวข้อคำอธิษฐานหรือภาระใจของเราขึ้นไปอยู่บนเว็บได้  เพื่อพี่น้องจะได้รับรู้และอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน  ผมเห็นความจำเป็นอย่างมากกับการอธิษฐานปกป้องกันเป็นเครือข่าย ยิ่งเราทำงานรับใช้พระเจ้าในลักษณะการจู่โจมเข้าไปในรังผีมารซาตานมากเท่าไร  เราต้องมีเครือข่ายอธิษฐานเพื่อช่วยอธิษฐานปกป้อง ปกคลุมเราซึ่งกันและกัน  ผมได้ยินสิ่งที่ภรรยาผมบอกมาพักใหญ่ๆแล้วให้อธิษฐานเผื่อคนที่เรารัก  สิ่งที่เรารักด้วย  ผมก็รับฟังไว้ แต่ยังไม่เป็นสิ่งที่ประจักษ์แจ้ง จนกระทั่งเมื่อเริ่มเห็นการโจมตีของผีมารซาตานลงมาในครอบครัวผม  มันไม่สามารถโจมตีผมกับภรรยาได้ มันก็หันไปเล่นงานลูกผมแทน  ผมเห็นความจริงและความจำเป็นของการอธิษฐานวิงวอนเพื่อธรรมิกชนทั้งหมดครับ  ขอหนุนใจให้ท่านทั้งหลายอธิษฐานเผื่อคนในครอบครัวที่ท่านรักด้วย  และสิ่งของที่เราเป็นเจ้าของด้วย  ขอพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาคุ้มครองดูแล

จ.  อธิษฐานเผื่อผู้รับใช้ให้มีใจกล้าสำแดงพระกิตติคุณ   (for G5228 me G1700 )
                เปาโลบอกให้อธิษฐานเผื่อเขาด้วย ให้มีใจกล้า สำแดงพระกิตติคุณของพระเจ้า  ดังนั้นเราต้องไม่ลืมอธิษฐานเผื่อผู้รับใช้พระเจ้า  โดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้นำ  เพราะท่านเหล่านั้นต้องอยู่แนวหน้า ต้องเผชิญกับการต่อสู้ การโจมตีของผีมารซาตาน  เราต้องอธิษฐานเผื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้น ให้มีกำลังมั่นคง  เผชิญได้  ให้มีใจกล้าหาญด้วย  สำแดงพระกิตติคุณของพระเจ้า
                ในข้อนี้บอกให้อธิษฐานเผื่อผู้รับใช้ให้ได้รับLogosแก่เขาด้วย (utterance G3056 = Logos) ให้เปิดปากด้วยใจกล้า และให้รู้จักข้อล้ำลึกแห่งพระกิตติคุณด้วย   ภาษาไทยใช้คำว่าคำพูด  ภาษากรีกคือLogos  ให้ผู้รับใช้มีพระวจนะที่อยู่ในพระคัมภีร์อยู่แล้ว  ไม่ใช่ให้ได้รับRhema (เดี๋ยวจะเอามาแบ่งปันอีกทีครับ)  ดังนั้นถ้าเราจะมีLogosอยู่ในตัวเราได้มากๆ เราคงต้องอ่านพระวจนะพระเจ้ามากๆด้วย  ต้องให้ตัวเรามีพระคำ สามารถเอามาใช้ได้ตลอดเวลา  เหมือนเรามีพระแสงของพระวิญญาณ เป็นเครื่องป้องกันตัว  แต่ตอนนี้ให้มีพระแสงของพระวิญญาณ  เพื่อจะเปิดใจคนที่รับฟังพระวจนะนั้น  เป็นเหมือนการให้Logosนั้น ทะลุทะลวงเข้าไปในใจของผู้ฟัง

                ทั้งหมดนี้ที่ผมได้แบ่งปันไปแล้ว 5 อย่างนี้  เราคงต้องใช้จู่โจมออกไปด้วยความเชื่อของเราด้วย  เราส่งอาวุธพิสัยไกลออกไป  เราต้องไม่ลืมยกโล่ห์แห่งความเชื่อของเราด้วย  ผมเชื่อว่าทั้งยุทธภัณฑ์ ทั้งอาวุธจู่โจมนี้นั้นต้องใช้ผสมผสานกัน  เพื่อเกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการปฏิบัติภาระกิจของพระเจ้า  ครั้งหน้าผมจะกลับมาแบ่งปันถึงยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าด้วย  ขอพระเจ้าคุ้มครองพี่น้องทั้งหลายไว้ด้วยยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า  และใช้อาวุธพิสัยไกลนั่นคือคำอธิษฐานของเราในพระนามพระเยซูเพื่อโจมตีค่ายของผีมารซาตาน  อาเมน!

1 ความคิดเห็น: