วันเสาร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2553

A) Word of God : การทรงสถิตของพระเจ้า


                ได้ยินคำคำนี้อยู่บ่อยๆว่าพระเจ้ามาสถิตกับเรา  จริงๆแล้วคำคำนี้หมายความว่าอย่างไร สถิต เมื่อดูจากพระคัมภีร์แล้ว ก็พบว่าคำว่า สถิต เป็นคำง่ายๆ  เช่น พระเจ้ามาอยู่ด้วย  เป็นต้น  เช่นใน กิจการ 7:9 "ฝ่ายบรรพบุรุษเหล่านั้นคิดอิจฉาโยเซฟ  จึงขายเขาไปยังประเทศอียิปต์  แต่พระเจ้าทรงสถิตกับโยเซฟ  แต่ภาษาไทยแทนที่จะใช้ภาษาง่ายๆว่า  พระเจ้ามาอยู่ด้วย  กลับใช้ภาษาที่ดูยากขึ้น หรือให้ความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้น เมื่อใช้คำนี้   เมื่อดูในภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า was with him  พระเจ้ามาอยู่ด้วยกับโยเซฟ

                ในพระคัมภีร์ใหม่  พระเจ้าอยู่ด้วยกับผู้เชื่อทุกคนอยู่แล้ว  ม่านที่ขวางกั้นระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าในสมัยพระคัมภีร์เดิม ในพระวิหาร  ขาดสะบั้นไปแล้ว  ทุกคนสามารถเข้ามาหาพระเจ้าได้  ทุกคนมีพระวิญญาณบริสุทธ์อยู่ภายในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนได้  นี่จึงเป็นสิ่งที่แตกต่างระหว่างผู้เชื่อในยุคสมัยปัจจุบัน กับคนอิสราเอลในยุคสมัยอดีต  เมื่อเขาจะพบพระเจ้า เขาไม่สามารถเข้าไปหาโดยตรงได้ เขาต้องเข้าไปหาพระเจ้าผ่านทางมหาปุโรหิตที่จะนำเครื่องบูชามาถวายแด่พระเจ้าในวันมลทินลบบาปปีละหนึ่งครั้ง เพื่อชำระความผิดบาปของพวกเขา  แต่สำหรับเราในยุคนี้ เราเข้ามาหาพระเจ้าได้  เรามีเสรีภาพ  พระเยซูได้ทำลายสิ่งที่ขวางกั้นระหว่างเรากับพระเจ้าไปหมดสิ้นแล้วด้วยชีวิตของพระองค์  เมื่อก่อนเขาใช้สัตว์เป็นเครื่องถวายสัตวบูชา  แต่พระเยซูมาด้วยชีวิตของพระองค์เองเป็นเครื่องสัตวบูชา  ครั้งเดียวพอเพียง  เราทุกคนต่างไม่ใช่คนอื่นไกลอีกต่อไป  เราต่างเป็นพี่เป็นน้องกันในสายโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้า
            คนในสมัยอดีต  พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้อยู่(หรือสถิต)ภายในเหมือนอย่างเรา  พระเจ้าเพียงมาเจิมอยู่บนเขาเท่านั้น  แต่เดี๋ยวนี้  เราทุกคนที่เชื่อต่างมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในเรา  สอนเรา  นำเรา  เตือนเรา  ชี้ทิศชี้ทางให้กับเรา ฯลฯ

                ในพระคัมภีร์ภาษาไทย การสถิตของพระเจ้า ก็คือการมาอยู่ด้วยของพระเจ้า   ยกเว้นแต่คำเฉพาะในภาษากรีก ที่ภาษาไทยก็แปลว่า สถิต เช่นกัน เป็นบางคำ

                เช่น ในพระคัมภีร์ใหม่  สถิตหรือ ถ้าภาษาอังกฤษ แบบ KJV  ก็จะเป็น : fall into (on, upon) lie on, press upon   ภาษากรีกคำที่    G1968 ἐπιπίπτω epipipto (ep-ee-pip'-to) v.

ภาษากรีก คำนี้ ให้ความหมายว่า การสวมกอดด้วยความรักใคร่ หรือ ยึดครองจิตใจ   เช่นใน
กิจการ บทที่ 10:10  ก็หิวอยากจะรับประทานอาหาร แต่ในระหว่างที่เขายังจัดอาหารอยู่ เปโตรได้เคลิ้มไป
Acts 10:10 And G1161 he became G1096 very hungry G4361, and G2532 would G2309 have eaten G1089: but G1161 while they G1565 made ready G3903, he G846 fell G1968 into G1909 a trance G1611,
·          เปโตรอธิษฐานแล้วเข้าสู่ภวังค์  พระเจ้าสถิตอยู่ด้วย  รับการสำแดง 

หรือ
กจ.10:44  เมื่อเปโตรยังกล่าวคำเหล่านั้นอยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับคนทั้งปวงที่ฟังพระวจนะนั้น
Acts 10:44 While Peter G4074 yet G2089 spake G2980 these G5023 words G4487, the Holy G40 Ghost G4151 fell G1968 on G1909 all G3956 them which heard G191 the word G3056.

กจ.11:15   เมื่อข้าพเจ้าตั้งต้นกล่าวข้อความนั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จมาสถิตกับเขาทั้งหลาย เหมือนได้เสด็จลงมาบนพวกเราในตอนต้นนั้น
Acts 11:15 And G1161 as G1722 I G3165 began G756 to speak G2980, the Holy G40 Ghost G4151 fell G1968 on G1909 them G846, as G5618 G2532 on G1909 us G2248 at G1722 the beginning G746.

เมื่อพระเจ้ามาสถิตอยู่ด้วยกับเรา  เกิดอะไรขึ้น เช่น
ในพระคัมภีร์เดิม 
ปฐมกาล 39:2   พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับโยเซฟ  โยเซฟจึงเจริญรวดเร็ว
ปฐมกาล 39:3   นายก็เห็นว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับโยเซฟ  และพระเจ้าทรงโปรดให้การงานทุกอย่างที่กระทำเจริญขึ้นมากในมือของโยเซฟ
กันดารวิถี 14:9   ขอแต่อย่าให้พวกเรากบฏต่อพระเจ้าเท่านั้น  อย่ากลัวชาวแผ่นดินนั้น  เพราะเขาทั้งหลายเป็นขนมของเราแล้ว  ร่มฤทธิ์ของเขาก็ศูนย์ไปแล้ว  พระเจ้าสถิตฝ่ายเรา  อย่ากลัวเขาเลย"
เฉลยธรรมบัญญัติ 20:1   "เมื่อท่านทั้งหลายจะยกไปทำสงครามกับพวกศัตรูของท่าน  เห็นม้า  รถรบ  และกองทัพมากมายใหญ่โตกว่าของท่าน  ท่านอย่ากลัวเขาเลยเพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงสถิตอยู่กับท่าน
โยชูวา 1:9   เราสั่งเจ้าไว้แล้วมิใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด  อย่าตกใจหรือคร้ามกลัวเลย  เพราะว่าเจ้าไปในถิ่นฐานใด  พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงสถิตกับเจ้า"
1ซามูเอล 10:10   เมื่อเขาทั้งสองมาถึงกิเบอาห์  ดูเถิดผู้เผยพระวจนะหมู่หนึ่งพบกับท่านและพระวิญญาณของพระเจ้าสิงสถิตกับท่านอย่างมาก  และท่านก็เผยพระวจนะอยู่ในหมู่พวกเขา
1ซามูเอล 18:14   ดาวิดกระทำอะไรก็สำเร็จทุกประการ  เพราะพระเจ้าทรงสถิตกับเธอ

ในพระคัมภีร์ใหม่
กิจการของอัครทูต 10:38   คือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเร็ธ  ว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์  และด้วยฤทธานุภาพอย่างไร  และพระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชน์  และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียน  เพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์
กิจการของอัครทูต 11:15   เมื่อข้าพเจ้าตั้งต้นกล่าวข้อความนั้น  พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จมาสถิตกับเขาทั้งหลาย  เหมือนได้เสด็จลงมาบนพวกเราในตอนต้นนั้น
1โครินธ์ 3:16   ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้า  และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่าน
วิวรณ์ 21:3   ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังมาจากพระที่นั่งว่า  "ดูเถิดพลับพลาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้ว  พระองค์จะทรงสถิตกับเขา  เขาจะเป็นชนชาติของพระองค์  และพระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขา  {สำเนาต้นฉบับบางฉบับเพิ่มคำว่า  และจะทรงเป็นพระเจ้า}

เราจะเห็นว่าเมื่อพระเจ้ามาสถิตอยู่ด้วย เพราะเราเป็นลูกพระเจ้า  เรามีความเจริญ ทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จ   ทำให้เรามีความมั่นใจ ไม่กลัวเกรงศัตรู   ทำให้เราเผยพระวจนะ  ฯลฯ  ขอบคุณพระเจ้า  สำหรับเราในยุคพันธสัญญาใหม่ พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ภายในเราแล้ว  อาเมน!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น