วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2553

A) Word of God : The whole armour of God

ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า  

เอเฟซัส 6:10-17
10 พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า สุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์ 11 จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้ Col 3:12; 1Thess 5:8; 12 เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครอบครอง ศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศ Eph 2:2; 13 เหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้นและเมื่อเสร็จแล้วจะยืนมั่นได้ 2Cor 10:4;
 14 เหตุฉะนั้นท่านจงยืนมั่น เอาความจริงคาดเอว เอาความชอบธรรมเป็นทับทรวงเครื่องป้องกันอก Luke 12:35; 1Pet 1:13; Isa 59:17; 2Cor 6:7; 15 และเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้า 16 และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของผู้ชั่วร้ายนั้นเสีย 17 จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือพระวจนะของพระเจ้า Isa 59:17; 1Thess 5:8; Heb 4:12; Rev 2:16;  

Eph 6:10 Finally G3063, my G3450 brethren G80, be strong G1743 in G1722 the Lord G2962, and G2532 in G1722 the power G2904 of his G846 might G2479.
Eph 6:11 Put on G1746 the whole armour G3833 of God G2316, that G4314 ye G5209 may be able G1410 to stand G2476 against G4314 the wiles G3180 of the devil G1228.
Eph 6:12 For G3754 we G2254 wrestle G3823 not G3756 against G2076 G4314 flesh G4561 and G2532 blood G129, but G235 against G4314 principalities G746, against G4314 powers G1849, against G4314 the rulers G2888 of the darkness G4655 of this G5127 world G165, against G4314 spiritual G4152 wickedness G4189 in G1722 high G2032 places.
Eph 6:13 Wherefore G1223 G5124 take unto you G353 the whole armour G3833 of God G2316, that G2443 ye may be able G1410 to withstand G436 in G1722 the evil G4190 day G2250, and G2532 having done G2716 all G537, to stand G2476.
Eph 6:14 Stand G2476 therefore G3767, having G4024 your G5216 loins G3751 girt about G4024 with G1722 truth G225, and G2532 having on G1746 the breastplate G2382 of righteousness G1343;
Eph 6:15 And G2532 your feet G4228 shod G5265 with G1722 the preparation G2091 of the gospel G2098 of peace G1515;
Eph 6:16 Above G1909 all G3956, taking G353 the shield G2375 of faith G4102, wherewith G1722 G3739 ye shall be able G1410 to quench G4570 all G3956 the fiery G4448 darts G956 of the wicked G4190.
Eph 6:17 And G2532 take G1209 the helmet G4030 of salvation G4992, and G2532 the sword G3162 of the Spirit G4151, which is G3603 the word G4487 of God G2316:

                หลังจากได้แบ่งปันเรื่องอาวุธระยะไกลที่พระเจ้าได้ให้แก่เราคือการอธิษฐานแล้ว ก็คิดว่าน่าจะแบ่งปันต่อในเรื่องยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าด้วย จะได้ครบชุดไปเลยสำหรับสิ่งที่พระเจ้าให้แก่เรา  ที่นี้พอมาเปิดอ่านเรื่องยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าแล้ว ตามความเข้าใจเดิมก็คิดว่านี่เป็นเครื่องป้องกันตัวที่พระเจ้าให้กับเรา  แต่เมื่ออ่าน อธิษฐาน พิจารณาตามพระวจนะพระเจ้าแล้ว  ก็เพิ่งพบว่าแท้ที่จริงแล้ว นั่นคือเครื่องอาวุธที่พระเจ้าให้แก่เรา  เพราะคำว่า ยุทธภัณฑ์ จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายความถึง
 (กฎ) น. อาวุธ เครื่องอุปกรณ์ของอาวุธ สารเคมี สารชีวะ สารรังสี หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจนําไปใช้ในการรบหรือการสงครามได้.
ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องป้องกันตัว แต่เป็นเครื่องอุปกรณ์ของอาวุธสำหรับทำสงครามของเราด้วย   เมื่อก่อนอ่านแล้วก็คิดว่าเป็นเครื่องป้องกันตัว  ถามคนอื่นก็เช่นกัน คิดว่าเป็นเครื่องป้องกันตัว  แต่เมื่อดูจากศัพท์ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ  ยุทธภัณฑ์นั้นเอาไว้ใช้ในการรบด้วย หรือแม้แต่ภาษากรีกก็ตาม ก็เป็นเครื่องอาวุธที่พระเจ้าให้กับเรา  ดูทหารในสมัยอดีตก็มีทั้งเครื่องป้องกันตัวและอาวุธจู่โจมด้วย  ฉันใดฉันนั้น เครื่องอาวุธที่พระเจ้าให้เรา ก็มีทั้งเครื่องป้องกันตัว และอาวุธจู่โจมด้วย ทั้งนิ้อาวุธจู่โจมระยะไกล ผมได้แบ่งปันไปแล้วในคราวก่อน   และสำหรับครั้งนี้ จะได้พิจารณายุทธภัณฑ์หรืออุปกรณ์สำหรับทำสงครามกับผีมารซาตานด้วย

เมื่ออ่านจากพระธรรมตอนนี้แล้ว  ผมจะแบ่งไว้เป็นหมวดๆ ดังนี้

·        ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่มีกำลังขึ้นมาได้ในองค์พระผู้เป็นเจ้า
ข้อ 10 จงมีกำลังขึ้น   be strong G1743 G1743 ἐνδυναμόω endunamoo (en-doo-nam-oh'-o) vแปลความหมายคำนี้ได้ว่า empower  ให้อำนาจ มอบอำนาจ   พระเจ้าได้บอกเราเมื่อเราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ว่า จงเข้มแข็งเถิด  ดังนั้นเราน่าจะสั่งตัวเราเองว่า จงเข้มแข็งเถิด ประภพเอ๋ย  คำว่าเข้มแข็งนี้ยังหมายความถึงอำนาจที่พระเจ้าประทานให้กับเราแล้ว  เมื่อเราสั่งว่าจงเข้มแข็งเถิดนั้น  เราเข้มแข็งในอะไร ข้อ 10 ได้บอกต่อว่า เข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้า  และเข้มแข็งในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์   เราไม่ได้เข้มแข็งด้วยตัวของเราเอง แต่เราสามารถเข้มแข็งได้ในพระเจ้า  พระเจ้าได้มอบอำนาจให้กับเราแล้ว มัทธิว 16:18 , 18:18             จำข้อพระคัมภีร์  ฟิลิปปี 4:13 ข้อที่เรารู้จักดี ก็ใช้คำว่า G1743 ἐνδυναμόω    Phil 4:13 ข้าพเจ้ากระทำทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า       กิจการ 9:22 ตอนนี้ก็พูดถึงเปาโลว่า พบพระเยซูแล้วก็ประกาศออกพระนามพระเจ้าทันที  คนก็สงสัย แต่เขามีกำลังทวีขึ้น

·        พระคัมภีร์ได้สั่งให้เราสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุด
ข้อ 11 , 13 สวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดเพื่ออะไร
เพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามาร to withstand G436 in G1722 the evil G4190 day G2250 , เพื่อจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้น  against G4314 the wiles G3180 of the devil G1228  และเพื่อจะยืนมั่นได้ having done G2716 all G537, to stand G2476.
ยุทธอุบาย มีอะไรบ้าง  เช่น การหลอกลวง การฟ้องผิด ฯลฯ  ขอให้เป็นการบ้านท่านแล้วกันครับ  ลองไปค้นหาดูจากพระคัมภีร์  อ่านดูจากแต่ละเล่มว่าผีมารโจมตีอะไรเราบ้าง  เพื่อเราจะได้ระวังตนเอง
 
·        กองกำลังของผีมารซาตาน
ข้อ 12 เหล่ากองทัพของผีมารแต่ละระดับ
- เทพผู้ครอบครอง  against G4314 principalities G746,
- ศักดิเทพ against G4314 powers G1849,
- เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ against G4314 the rulers G2888 of the darkness G4655 of this G5127 world G165,
- เหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศ against G4314 spiritual G4152 wickedness G4189 in G1722 high G2032 places.
ในเรื่องนี้ผมคงจะศึกษาต่อในรายละเอียดต่อไปในอนาคต   ส่วนอีกที่หนึ่งที่ได้พูดไว้คือ
Eph 1:20 ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำในพระคริสต์ เมื่อทรงบันดาลให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย และให้สถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์เองในสวรรคสถาน
Eph 1:21 สูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้ครอบครอง เหนือศักดิเทพ เหนืออิทธิเทพ เหนือเทพอาณาจักร และเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้น มิใช่ในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วย
Eph 1:22 พระเจ้าได้ทรงปราบสิ่งสารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์ และได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแห่งคริสตจักร
Eph 1:23 ซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ คือซึ่งเต็มบริบูรณ์ด้วยพระองค์ ผู้ทรงอยู่เต็มทุกอย่างทุกแห่งหน

·        สวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุด
ข้อ 14-17 เครื่องยุทธภัณฑ์แต่ละชิ้น
- เอาความจริงคาดเอวความจริงคาดเอว having G4024 your G5216 loins G3751 girt about G4024 with G1722 truth G225   เมื่อไปอ่านคำคำนี้ในพระคัมภีร์แต่ละข้อ ก็จะเห็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความจริงทั้งสิ้น  ดังนั้นเราต้องเป็นคนที่พูดความจริง  ไม่บิดเบี้ยวคำพูดของเรา ไม่ล่อหลอกคนไปด้วยคำพูดของเราเพื่อประโยชน์แก่ตัวเราเอง  พระเยซูพูดสิ่งที่จริงทั้งสิ้น  ในพระองค์ล้วนแล้วแต่เป็นความจริง  ถ้าเราไม่พูดจริง ผีมารก็จะสามารถจับกุมเราได้  มันจะใช้คำพูดของเราที่บิดเบี้ยวและทำให้เราเป็นเชลยของมัน  เหมือนเราแต่งตัวไม่พร้อมพรัก ไม่สามารถไปทำศึกสงครามได้  เรายังไม่ได้คาดเอวเราไว้ด้วยเข็มขัด  เข็มขัดเรามีไว้เพื่อทำให้เครื่องแต่งกายเรากระชับไม่ใช่หรือ มีไว้เพื่อใส่ดาบมิใช่หรือ  ถ้าเราไม่ฝึกฝนชีวิตของเราให้พูดแต่ความจริง  สิ่งอื่นๆก็คงไม่พรักพร้อมไปด้วย (Matt 5:37 จริงก็จงว่าจริง ไม่ก็ว่าไม่ พูดแต่เพียงนี้ก็พอ คำพูดเกินนี้ไปมาจากความชั่ว)

- เอาความชอบธรรมเป็นทับทรวงเครื่องป้องกันอก having on G1746 the breastplate G2382 of righteousness G1343   สิ่งที่ใช้ป้องกันหัวใจของเรา ได้แก่ทับทรวง  เพราะว่าทุกสิ่งที่ออกมาภายนอกล้วนแล้วแต่เริ่มต้นมาจากใจทั้งสิ้น  ภายนอกของเราก็ได้แก่คำพูดของเรา  การกระทำของเรา  ถ้าหัวใจเราไม่ดี ไม่ถูกต้องต่อพระเจ้า  คิดไม่ดีต่อคนอื่น  แม้เราจะพยายามกลบเกลื่อนขนาดไหน  สักวันก็คงพรั้งเพลอเป็นแน่ (Matt 15:18 แต่สิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจ สิ่งนั้นแหละทำให้มนุษย์เป็นมลทิน
Matt 15:19 ความคิดชั่วร้าย การฆาตกรรม การผิดผัวผิดเมีย การล่วงประเวณี การลักขโมย การเป็นพยานเท็จ การพูดหมิ่นประมาท ก็ออกมาจากใจ)
พระวจนะบอกให้เราเอาความชอบธรรมที่พระเจ้าประทานให้แก่เราเป็นทับทรวงเครื่องป้องกันอก ป้องกันลูกศรเพลิงของพญามารที่จะมาปักหัวใจของเรา

- เอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้า  your feet G4228 shod G5265 with G1722 the preparation G2091 of the gospel G2098 of peace G1515  ข่าวประเสริฐนี้น่าจะเป็นยุทธภัณฑ์ของเราที่ใช้บุกเข้าไปในดินแดนที่ผีมารครอบครองอยู่คือใจคนที่ไม่ได้มีพระเจ้าครอบครอง  นี่เป็นยุทธภัณฑ์ที่พระเจ้าให้เพื่อยึดอาณาเขตของผีมารซาตาน ให้พระเจ้าครอบครองได้มากขึ้น  ถามว่าในแผ่นดินไทยพระเจ้าครอบครองได้มากน้อยเท่าใด ตอบได้ว่าน้อยมาก  นี่จึงเป็นภาระกิจของเหล่าประชากรของพระเจ้าที่จะต้องออกไปนำคนไทยมาอยู่ในอาณัติของพระเจ้า  แทนที่จะอยู่ในอาณัติของผีมาร  พระเจ้าให้ภาพรองเท้าที่เราต้องสวมใส่  สวมใส่ไปทำไม  สวมรองเท้า เพื่อจะได้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า

- พร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่ พร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่  Above G1909 all G3956, taking G353 the shield G2375 of faith G4102    พระคัมภีร์ได้บอกว่าทั้งหมดนี้ ให้เราทำด้วยความเชื่อ   พูดความจริงด้วยใจเชื่อ  รับความชอบธรรมของพระเจ้ามาป้องกันหัวใจเราด้วยความเชื่อ   ออกไปประกาศข่าวประเสริฐด้วยความเชื่อ   จะทำสิ่งใด จงทำด้วยความเชื่อ  เพื่อมารซาตานจะไม่สามารถโจมตีเราได้  เวลามันจะโจมตีเรา มันจะยิงลูกศรเพลิงมาหาเรา  เมื่อเรามีความเชื่อ ความเชื่อนั้นเปรียบดังโล่ห์ที่ยกขึ้นเพื่อป้องกันลูกศรเพลิงของพญามาร  เราจะยกขึ้นได้ตลอด เราจะมีแรงยก  เราก็ต้องอธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าในการยก  ในการใช้ความเชื่อนั้น

- เอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะ the helmet G4030 of salvation G4992    อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังไว้ คือเรื่องความคิดของเรา  ระวังมารมาใส่ความคิดที่ไม่ถูกต้อง  ความคิดที่ต่อสู้พระวจนะของพระเจ้า ความคิดที่หลอกล่อเราให้อ่อนแอในความเชื่อ คิดว่าพระเจ้าไม่รักเรา  พระเจ้าไม่เห็นตอบคำอธิษฐานของเรา  พระเยซูเป็นพระเจ้าจริงหรือ  พระองค์มาเกิดในโลกอย่างอัศจรรย์จริงหรือ  เมื่อมารซาตานโจมตีเรื่องความรอดของเรา  ก็ให้เรายกโล่ห์แห่งความเชื่อไว้ให้มั่น   ความรอดในพระเยซูที่เรายึดไว้มั่นคงนั้น จะเป็นดั่งหมวกเหล็ก ปกป้องศรีษะของเรา 

- พระแสงของพระวิญญาณ the sword G3162 of the Spirit G4151  นี่คือสิ่งสุดท้ายที่พระเจ้าให้กับเราเป็นยุทธภัณฑ์ในการโจมตีข้าศึก เหล่าผีมารได้  ในสงครามในอดีตนั้น สภาพของนักต่อสู้นั้นก็มีดาบไว้สำหรับฟาดฟันข้าศึก  ดังนั้นยุทธภัณฑ์จึงไม่ใช่เครื่องสำหรับป้องกันตัวเท่านั้น  แต่เป็นอาวุธสำหรับใช้จู่โจมข้าศึกด้วย  เวลาเราจู่โจมข้าศึกคือผีมารซาตาน  เราใช้พระวจนะ  เหมือนพระเยซูใช้พระวจนะตอบโต้เวลาผีมารมาทดลองพระองค์หลังอดพระกระยาหาร 40 วัน  ดังนั้นในเรื่องนี้ เราต้องมีพระวจนะไว้ในใจเรา เปรียบเหมือนเรามีดาบไว้ฟาดฟันศัตรู  เวลาศัตรูจู่โจมเรา  เราตอบโต้ด้วยพระวจนะไม่ได้  เรานึกพระวจนะไม่ออก  อันนี้เราพ่ายแพ้มารแล้ว  เราจะไม่พ่ายแพ้มาร ถ้าเราสะสมพระวจนะไว้ในจิตใจของเรา  ถ้าเราอ่านพระวจนะ ศึกษาพระวจนะ หิวกระหายพระวจนะ  และสะสมพระวจนะไว้ในใจเรา

                ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านให้เผชิญสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง  ผีมารซาตาน และมีชัยชนะในพระนามพระเยซูเจ้า  โดยยุทธภัณฑ์ทั้งชุดที่พระเจ้าได้ให้กับเรา ไว้ป้องกันตัวและจู่โจมข้าศึกด้วย  อาเมน!

1 ความคิดเห็น: