วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2554

ชีวิตพระเยซูคริสต์ : ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เผชิญการทดลองด้วยพระวจนะ

     ในลูกาบทที่ 4 เรื่องนี้เป็นตอนที่่คริสเตียนทั้งหลายรู้จักดี คือตอนที่พระเยซูถูกทดลอง แต่พระองค์ยืนหยัดอย่างมั่นคงและตอบโต้ด้วยพระวจนะ


Luke 4:1 ​พระ​เยซู​ทรง​ประกอบด้วย​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ ได้​กลับไป​จาก​แม่น้ำ​จอร์แดน และ​พระ​วิญญาณ​ได้​ทรง​นำ​พระ​องค์​ไป​
Luke 4:2 ถึง​สี่​สิบ​วัน ใน​ถิ่น​ทุรกันดาร ทรง​ถูก​มาร​ทดลอง ใน​วัน​เหล่า​นั้น​พระ​องค์​มิได้​เสวย​อะไร​เลย และ​เมื่อ​สิ้น​สี่​สิบ​วัน​แล้ว ​พระ​องค์​ทรง​อยาก​พระ​กระยา​หาร​
Luke 4:3 มาร​จึง​ทูล​พระ​องค์​ว่า “ถ้า​ท่าน​เป็น​บุตร​ของ​พระ​เจ้า จง​สั่ง​ก้อน​หิน​นี้​ให้​กลาย​เป็น​พระ​กระยา​หาร”
Luke 4:4 ฝ่าย​พระ​เยซู​ตรัส​ตอบ​มาร​ว่า “มี​พระ​คัมภีร์​เขียน​ไว้​ว่า มนุษย์​จะ​บำรุง​ชีวิต​ด้วย​อาหาร​สิ่ง​เดียว​หา​มิได้” 
Luke 4:5 แล้ว​มาร​จึง​นำ​พระ​องค์​ขึ้น​ไป สำแดง​บรรดา​ราช​อาณาจักร​ทั่ว​พิภพ​ใน​ขณะ​เดียว​ให้​พระ​องค์​เห็น​
Luke 4:6 แล้ว​มาร​ได้​ทูล​พระ​องค์​ว่า “อำนาจ​ทั้งสิ้น​นี้ และ​ศักดิ์ศรี​ของ​ราช​อาณาจักร​นั้น​เรา​จะ​ยก​ให้แก่​ท่าน เพราะ​ว่า​มอบ​เป็น​สิทธิ์​ไว้​แก่​เรา​แล้ว และ​เรา​ปรารถนา​จะ​ให้แก่​ผู้ใด​ก็​จะ​ให้แก่​ผู้​นั้น​
Luke 4:7 เหตุ​ฉะนั้น​ถ้า​ท่าน​จะ​กราบ​นมัสการ​เรา สรรพ​สิ่ง​นั้น​จะ​เป็น​ของ​ท่าน​ทั้งหมด”
Luke 4:8 ฝ่าย​พระ​เยซู​ตรัส​ตอบ​มาร​ว่า “มี​พระ​คัมภีร์​เขียน​ไว้​ว่า จง​กราบ​นมัสการ​พระ​องค์​ผู้​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน  และ​ปรนนิบัติ​พระ​องค์​แต่​ผู้​เดียว”  
Luke 4:9 แล้ว​มาร​จึง​นำ​พระ​องค์​ไป​ยัง​กรุง​เยรูซาเล็ม และ​ให้​พระ​องค์​ประทับ​อยู่​ที่​ยอด​หลังคา​พระ​วิหาร แล้ว​ทูล​พระ​องค์​ว่า “ถ้า​ท่าน​เป็น​พระ​บุตร​ของ​พระ​เจ้า จง​โจน​ลง​ไป​จาก​ที่นี่​เถิด​
Luke 4:10 เพราะ​พระ​คัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า ​พระ​เจ้า​จะ​รับสั่ง​ให้​เหล่า​ทูต​ของ​พระ​องค์​ใน​เรื่อง​ท่าน ให้​ป้องกัน​รักษา​ท่าน​ไว้  
Luke 4:11 และ เหล่า​ทูตสวรรค์ จะ​เอา​มือ​ประคอง​ชู​ท่าน​ไว้  มิ​ให้​เท้า​ของ​ท่าน​กระทบ​หิน”  
Luke 4:12 ​พระ​เยซู​จึง​ตรัส​ตอบ​มาร​ว่า “มี​คำ​กล่าว​ไว้​ว่า อย่า​ทดลอง​พระ​องค์​ผู้​เป็น​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน” 
Luke 4:13 เมื่อ​มาร​ทำ​การ​ทดลอง​ทุก​อย่าง​สิ้น​แล้ว จึง​ละ​พระ​องค์​ไป​จนถึง​โอกาส​เหมาะ​ 

     ในการเข้าไปสู่สภาพการถูกทดลองนี้ จะสังเกตเห็นว่าชีวิตพระเยซูประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์  ถ้าจะเปรียบเทียบกับชีวิตเรา ก็เหมือนชีวิตเราเต็มด้วยพระวิญญาณ แช่อยู่ในพระวิญญาณ ประกอบด้วยพระวิญญาณ ยอมอยู่ในการทรงนำด้วยพระวิญญาณ หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือว่ามีชีวิตที่สัมพันธ์สนิทกับพระวิญญาณ   เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้าง

Acts 2:4 เขา​เหล่า​นั้น​ก็​ประกอบด้วย​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ จึง​ตั้ง​ต้น​พูด​ภาษา​อื่นๆ ตาม​ที่​พระ​วิญญาณ​ทรง​โปรด​ให้​พูด 

     พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเยี่ยมเยียนพวกสาวก 120 คน ที่อธิษฐานรอคอยพระสัญญาของพระบิดา ตามคำสั่งของพระเยซู พวกเขาประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล้วจึงตั้งต้นพูดภาษาแปลกๆตามที่พระวิญญาณนำให้พูด

Acts 4:8 ขณะนั้น​เปโตร​ประกอบด้วย​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​กล่าว​แก่​เขา​ว่า “ดูก่อน ท่าน​ผู้​ครอบ​ครอง​พล​เมือง​และ​พวก​ผู้ใหญ่​ทั้ง​หลาย​

     เมื่อเปโตรประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงแสดงออกมาเป็นการกล่าวคำพูดโต้ตอบผู้มีอำนาจในเวลานั้นที่ไต่สวนเปโตร

Acts 4:31 เมื่อ​เขา​อธิษฐาน​แล้ว ที่​ซึ่ง​เขา​ประชุม​อยู่​นั้น​ได้​หวั่นไหว และ​คน​เหล่า​นั้น​ประกอบด้วย​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ ได้​กล่าว​พระ​วจนะ​ของ​พระ​เจ้า​ด้วย​ใจ​กล้า​หาญ​ 

     เมื่อพวกเขาฟังคำพูดเป็นพยานของเปโตรและยอห์น และอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้า ที่ประชุมได้หวั่นไหว หมายถึงสถานที่ที่พวกเขาประชุมกันอยู่นั้นได้ถูกเขย่าแกว่งไปแกว่งมา(ตามภาษากรีก) เป็นแผ่นดินไหวหรือเปล่าก็ไม่ทราบ  พวกเขาได้ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และได้แสดงออกมาเป็นการกล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ (เหตุการณ์นี้นึกถึงตอนที่ผมเรียนพระคัมภีร์ในต่างจังหวัด แล้วเมื่อนมัสการพระเจ้าแล้ว สัมผัสบรรยากาศสวรรค์ในที่ประชุม และเกิดความกล้าหาญอยากจะไปหยุดรถทุกคันที่วิ่งผ่านไปมาให้ฟังข่าวประเสริฐก่อน)

Acts 6:3 เหตุ​ฉะนั้น​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย​จง​เลือก​เจ็ด​คน​ใน​พวก​ท่าน ที่​มี​ชื่อเสียง​ดี​ประกอบด้วย​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​และ​สติปัญญา เรา​จะ​ตั้ง​เขา​ให้​ดูแล​การ​งาน​นี้​

     การเลือกคนเจ็ดคนเพื่อทำหน้าที่ในการปรนนิบัติธรรมิกชนทั้งหลาย จะเห็นว่าพวกเขาเลือกบุคคลที่ประกอบด้วยพระวิญญาณ มีสติปัญญา และมีชื่อเสียงดี

Acts 7:55 ฝ่าย​สเทเฟน​ป​ระ​กอบ​ด้วย​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์ ได้​เขม้น​ดู​สวรรค์​เห็น​พระ​สิริ​ของ​พระ​เจ้า และ​พระ​เยซู​ทรง​ยืน​อยู่​เบื้อง​ขวา​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์​

     ขณะอยู่ในการข่มเหง สเทเฟนประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขาได้รับการสำแดงเห็นพระสิริ เห็นพระเยซูยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์พระบิดา เชื่อว่าสิ่งนี้ยิ่งทำให้เขามั่นใจว่าชีวิตเขาจะได้ไปอยู่กับพระองค์แน่ และจากเหตุการณ์ในตอนนี้ สเทเฟนอธิษฐานเหมือนพระเยซูคริสต์ก่อนจะสิ้นพระชนม์เลยครับ ในข้อต่อๆไป

Acts 11:24 ​บารนาบัส​เป็น​คน​ดี ประกอบด้วย​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​และ​ความ​เชื่อ จำนวน​คน​เป็น​อัน​มาก​ก็​เพิ่ม​เข้า​กับ​คน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​

     พวกสาวกในกรุงเยซูซาเล็มใช้บารนาบัสไปอันทิโอกเพื่อไปหนุนใจเตือนใจคนที่นั่น เพราะเหตุที่บารนาบัสเป็นคนดี ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อ จำนวนคนมาเป็นสาวกก็เพิ่มขึ้นอีก

Acts 13:9 แต่​เซาโล​ที่​มี​ชื่อ​อีก​ว่า​เปาโล​ ประกอบด้วย​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์​เขม้น​ดู​เอ​ลี​มาส​

     เปาโลมีชีวิตที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขม้นดูเอลีมาสคนทำวิทยาคมที่คอยชัดขวางไม่ให้ผู้ว่าราชการเมืองเชื่อ ข้าพเจ้าเชื่อว่าสิ่งที่เปาโลพูดเป็นเหมือนพระเจ้าพูดกับเอลีมาส และพระเจ้าได้ทำให้ตาเอลีมาสบอดไป

Eph 5:18 และ​อย่า​เมา​เหล้า​องุ่น​ซึ่ง​จะ​ทำ​ให้​เสีย​คน แต่​จง​ประกอบด้วย​พระ​วิญญาณ​

     ตอนนี้เทศนาไปแล้วนะครับ ลักษณะของบุคคลสองประเภท ก. ประกอบด้วยเหล้าองุ่น ข. ประกอบด้วยพระวิญญาณ

     ถ้าจากตอนต้นของพระธรรมลูกาบทที่ 4 ที่่เราได้เห็นชีวิตของพระเยซูคริสต์ที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพระวิญญาณได้นำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร เพื่อมารจะได้มาทดลอง

     สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนทั้งหลายทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่ง สถานะใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นอาจารย์ ไม่ว่าจะเป็นศิษยาภิบาลหรือว่าครูสอนพระคัมภีร์ ดูตัวอย่างจากพระเยซู พระองค์เป็นพระเจ้าและเป็นมนุษย์สมบูรณ์ ก็ยังถูกทดลองด้วย

     มารมาเพื่อลัก ฆ่า และทำลาย John 10:10 ขโมย​นั้น​ย่อม​มา​เพื่อ​จะ​ลัก​และ​ฆ่า​และ​ทำลาย​เสีย เรา​ได้มา​เพื่อ​เขา​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​ชีวิต และ​จะ​ได้​อย่าง​ครบ​บริบูรณ์​

     มารได้ชื่อว่าเป็นผู้ทดลอง  1Thess 3:5 เพราะ​เหตุ​นี้ เมื่อ​ข้าพเจ้า​อดทน​ต่อไป​อีก​ไม่ได้ ข้าพเจ้า​จึง​ได้​ใช้​คน​ไป​เพื่อ​จะ​ได้​รู้​ถึง​ความ​เชื่อ​ของ​ท่าน เกรง​ว่า​ผู้​ทดลอง​นั้น​ได้​ทดลอง​ท่าน​ด้วย​ประการ​หนึ่ง​ประการ​ใด แล้ว​งาน​ที่​เรา​ตรากตรำ​มา​จะ​เป็น​งาน​เปล่า​ประโยชน์​ไป 

     จงจำไว้ว่า ในสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้น พระเจ้าจะช่วยท่าน     1Cor 10:13 ไม่​มี​การ​ทดลอง​ใดๆ เกิด​ขึ้นกับ​ท่าน นอกเหนือจาก​การ​ทดลอง​ซึ่ง​เคย​เกิด​กับ​มนุษย์​ทั้ง​หลาย ​พระ​เจ้า​ทรง​สัตย์​ธรรม ​พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ให้​ท่าน​ต้อง​ถูก​ทดลอง​เกิน​กว่า​ที่​ท่าน​จะ​ทน​ได้ และ​เมื่อ​ท่าน​ถูก​ทดลอง​นั้น ​พระ​องค์​จะ​ทรง​โปรด​ให้​ท่าน​มี​ทาง​ที่​จะ​หลีกเลี่ยง​ได้​ด้วย เพื่อ​ท่าน​จะ​มี​กำลัง​ทน​ได้ 

     กลับมาดูตัวอย่างจากพระเยซู พระองค์เผชิญกับผู้ทดลองอย่างไร ไม่ว่ามารจะหลอกล่อ ด้วยเรื่องส่วนตัวคือความหิวฝ่ายเนื้อหนังของพระเยซู หรือด้วยเรื่องจุดหมายปลายทางของพระเยซูที่พระบิดาใช้มา จะพูดอย่างไร    หรือแม้แต่กระทั่งจะใช้พระวจนะมาอ้างด้วยเช่นกัน  แต่พระเยซูยังคงยืนมั่นคงบนจุดยืนแห่งพระวจนะ  พระองค์ใช้พระวจนะทุกครั้งเป็นจุดยืนอันมั่นคง และนั่นเองเป็นตัวอย่างแห่งชัยชนะในชีวิตเราได้ เหมือนอย่างที่พระเยซูชัยชนะเหนือผู้ทดลองคือมาร

     ขอพระเจ้าอวยพระพรท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามาอ่านให้ชีวิตของท่านทั้งหลายประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีพระวจนะเป็นหลักยึดในชีวิตของท่านทั้งหลายทุกคนครับ

1 ความคิดเห็น: