วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2554

ชีวิตพระเยซูคริสต์ : แบบอย่างชีวิต

จากลูกาบทที่ 3 ก่อนพระเยซูจะออกทำพระราชกิจ พระองค์พบยอห์น บัพติศโต


Luke 3:21 อยู่มาเมื่อคนทั้งปวงรับบัพติศมา และพระเยซูทรงรับด้วย ขณะเมื่อทรงอธิษฐานอยู่ ท้องฟ้าก็แหวกออก

จะเห็นว่าพระเยซูทรงรับบัพติศมาด้วย

Luke 3:22 และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรูปสัณฐานเหมือนนกพิราบได้ลงมาบนพระองค์ และพระสุรเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก” พระองค์ทำทุกสิ่งให้เป็นที่ชอบในสายตามนุษย์และสายตาพระเจ้า จาก ลูกา 2:52

พระเจ้าลงมายืนยันการรับบัพติศมาของพระเยซูคริสต์ทั้งพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระบิดาแบบอย่างชีวิตเป็นเรื่องสำคัญ ดูพระเยซูเป็นตัวอย่าง ทั้งๆที่พระองค์เป็นพระเจ้า แต่พระองค์ก็รับบัพติศมาจากยอห์นเหมือนดังเช่นคนอื่นที่รับกัน ซึ่งแสดงถึงการกลับใจใหม่

ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน เราก็ต้องสำแดงชีวิตออกมาจากภายในใจเราทั้งหลาย ให้ปรากฏแก่คนทั้งปวง

ในฐานะที่เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้า เราต้องเป็นแบบอย่างในทุกสิ่ง เป็นแบบอย่างในการรับใช้ เป็นแบบอย่างในการเป็นผู้ปรนนิบัติคนทั้งปวง เหมือนเช่นที่พระเยซูเป็น ซึ่งเราจะค่อยๆดูกันไปจากพระธรรมลูกาฉบับนี้ครับ

จากพระวจนะพระเจ้า เรามาดูตอนที่พูดถึงแบบอย่างชีวิตบ้างครับ

Phil 3:17 ดูก่อน​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ท่าน​จง​ร่วมกัน​ตาม​แบบอย่าง​ของ​ข้าพเจ้า ท่าน​มี​พวก​เรา​เป็น​ตัวอย่าง​แล้ว จง​ดู​คน​ที่​ประพฤติ​ตาม​แบบ​นั้น​

2Thess 3:9 มิใช่​เพราะ​เรา​ไม่​มี​สิทธิ์ แต่​ว่า​เพื่อ​ทำ​ตัว​เป็น​แบบอย่าง​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ทำ​ตาม​

1Tim 4:12 อย่า​ให้​ผู้ใด​หมิ่น​ประมาท​ความ​หนุ่ม​แน่น​ของ​ท่าน แต่​จง​เป็น​แบบอย่าง​แก่​คน​ที่​เชื่อ​ทั้ง​ปวง ทั้ง​ใน​ทาง​วาจา​และ​การ​ประพฤติ ใน​ความ​รัก ใน​ความ​เชื่อ และ​ใน​ความ​บริสุทธิ์​

Titus 2:7 ท่าน​จง​ประพฤติ​ตน​ให้​เป็น​แบบอย่าง​ใน​การ​ดี​ทุก​สิ่ง และ​ใน​การ​สอน​จง​สุจริต​และ​มี​ใจ​สูง​

1Pet 5:3 และ​ไม่ใช่​เหมือน​เป็น​เจ้านาย​ที่​ข่ม​ขี่​ผู้​ที่​อยู่​ใต้​อำนาจ แต่​เป็น​แบบอย่าง​แก่​ฝูง​แกะ​นั้น​

ทั้งหมดนั้นมาจากภาษากรีกคำเดียวกันครับ คือ G5179 τύπος tupos (too'-pos) n.

ชีวิตเราเป็นตัวอย่าง เป็นแบบอย่างให้คนทั้งหลายได้เห็นและเดินตาม  ถ้าชีวิตของเราเป็นชีวิตแบบพระเยซูคริสต์ เราก็มั่นใจได้ว่าทุกคนจะเติบโตขึ้นและเป็นต้นแบบแห่งชีวิตที่ชี้ไปถึงพระเจ้า ให้คนทั้งหลายได้เห็นและเดินตาม

1Cor 11:1 ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​จง​ปฏิบัติ​ตาม​อย่าง​ข้าพเจ้า เหมือน​อย่าง​ที่​ข้าพเจ้า​ปฏิบัติ​ตาม​อย่าง​พระ​คริสต์​ 

ชีวิตของเราจึงสำคัญมากเป็นต้นแบบ ชี้ไปถึงพระเยซูคริสต์  เปาโลบอกว่าจงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้า เหมือนที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์  ดังนั้นอย่าบอกให้ใครเป็นเช่นพระคริสต์ แต่ตัวเราไม่ได้มีลักษณะเป็นเช่นพระคริสต์

พระคัมภีร์ที่เราได้ดูมาโดยตลอดในครั้งนี้นั้น ได้ทำให้เราเห็นว่าชีวิตและแบบอย่างเป็นเรื่องสำคัญ ชีวิตและแบบอย่างของเรา เหมือนเราเป็นอย่างพระคริสต์

เราต้องรับผิดชอบต่อพระเจ้านะครับ ว่าเรากำลังแสดงชีิวิตแบบไหนให้คนทั้งหลายเห็น เขาเห็นแล้วเขาประทับใจพระเจ้าหรือไม่ เขารู้ว่าเราเป็นลูกพระเจ้า และมีลักษณะชีวิตที่สมกับลักษณะของลูกพระเจ้าจริงๆ

มาดูในลูกาต่อครับ

Luke 3:23 ฝ่าย​พระ​เยซู เมื่อ​ทรง​เริ่ม​พระ​ราช​กิจ ​พระ​องค์​มี​พระ​ชนมายุ​ประมาณ​สามสิบ​พรรษา ตาม​ความ​คาดหมาย​ของ​คน​ทั้ง​หลาย เข้าใจ​ว่า​เป็น​บุตร​โยเซฟ ซึ่ง​เป็น​บุตร​เฮ​ลี​

พระองค์มีเวลาแห่งการเริ่มพระราชกิจ เมื่ออายุสามสิบปี  ดังนั้นทุกสิ่งที่เราทำ ก็ขอให้เป็นเวลาของพระเจ้าในชีวิตเราเช่นกันนะครับ ขอพระเจ้าอวยพระพรแก่ทุกท่านครับ

2 ความคิดเห็น: