วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

A) Word of God : ถ่อมใจ


            คำคำนี้เป็นคำแห่งความหมายของคนไทยที่ควรมีความถ่อมใจไว้ในชีวิต  ถ้าคนไทยมีความถ่อมใจ อะไรหลายๆอย่างคงดีขึ้นกว่านี้  ถ้าคนไทยมีความถ่อมใจมากกว่านี้ คนไทยก็คงสามารถขอโทษกันและกันได้ เมื่อขอโทษ ก็นำมาซึ่งการคืนดีกัน  การแสดงออกซึ่งการขอโทษ เป็นการรวบรวมความกล้าหาญที่จะพูดคำนี้ออกมา  แม้ดูเหมือนง่ายกับคำพูดเพียงแค่ 2 คำเอง  แต่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเลยในสังคมของเรา  ถ้าสังคมของเรามีความถ่อมใจ เหมือนองค์พระเยซูคริสต์ แม้พระองค์ไม่มีความผิดอะไร แต่พระองค์ก็ยอมตัวรับความผิดบาปไว้ที่พระองค์เอง เพื่อคนอื่นจะได้รับการยกโทษผ่านพระองค์  ดังนั้นการที่คนหนึ่งคนใดจะกล้ากล่าวคำขอโทษ สิ่งแรกคงต้องเริ่มมาจากชีวิตเขาเองก่อน  เราต้องนำเสนอบุคคลที่เป็นโมเดลแห่งความรักให้เขาทั้งหลายได้เห็น และเปิดใจออกต้อนรับพระคริสต์  ชีวิตการอยู่ร่วมกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยต่อกัน ก็คงง่ายขึ้น
                ดังนั้น ผมจึงขอเสนอคำนี้ครับ ถ่อมใจ  มีกล่าวถึงไว้ในพระคัมภีร์ดังที่ได้คัดลอกมาให้ท่านได้อ่านกัน

G5013 ταπεινόω tapeinoo (tap-ei-noh'-o) v.
1. to depress
2. (figuratively) to humiliate (in condition or heart)
[from G5011]
KJV: abase, bring low, humble (self)
Root(s): G5011

Matt 18:4 เหตุฉะนั้น ถ้าผู้ใดจะถ่อมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กคนนี้ ผู้นั้นจะเป็นใหญ่ที่สุดในอาณาจักรแห่งสวรรค์

Matt 23:12 ผู้ใดจะยกตัวขึ้น ผู้นั้นจะต้องถูกเหยียดลง ผู้ใดถ่อมตัวลง ผู้นั้นจะได้รับการยกขึ้น

Luke 14:11 เพราะว่าผู้ใดที่ได้ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลง และผู้ที่ถ่อมตัวลงนั้นจะได้รับการยกขึ้น"

Luke 18:14 เราบอกท่านทั้งหลายว่า คนนี้แหละเมื่อกลับลงไปยังบ้านของตนก็นับว่าชอบธรรมยิ่งกว่าอีกคนหนึ่งนั้น เพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลง แต่ทุกคนที่ได้ถ่อมตัวลงจะต้องถูกยกขึ้น"

2Cor 11:7 ข้าพเจ้าได้กระทำผิดหรือในการที่ข้าพเจ้าได้ถ่อมใจลงเพื่อยกชูท่านขึ้น เพราะข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าแก่พวกท่านโดยไม่ได้คิดค่าหรือ

Phil 2:8 และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้ว พระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลง ยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งความมรณาที่กางเขน

Jas 4:10 ท่านทั้งหลายจงถ่อมตัวในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้น

1Pet 5:6 เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า เพื่อพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควร

G5012 ταπεινοφροσύνη tapeinophrosune (tap-ei-nof-ros-oo'-nay) n.
1. humiliation of mind, i.e. modesty
[from a compound of G5011 and the base of G5424]
KJV: humbleness of mind, humility (of mind, loneliness (of mind)
Root(s): G5011, G5424

Acts 20:19 ข้าพเจ้าได้ปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความถ่อมใจ ด้วยน้ำตาไหลเป็นอันมาก และด้วยการถูกทดลอง ซึ่งมาถึงข้าพเจ้าเพราะพวกยิวคิดร้ายต่อข้าพเจ้า

Eph 4:2 คือจงมีใจถ่อมลงทุกอย่างและใจอ่อนสุภาพ อดกลั้นไว้นาน และอดทนต่อกันและกันด้วยความรัก

Phil 2:3 อย่าทำสิ่งใดในทางทุ่มเถียงกันหรืออวดดี แต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว

Col 2:18 อย่าให้ผู้ใดโกงบำเหน็จของท่านด้วยการจงใจถ่อมตัวลงและกราบไหว้ทูตสวรรค์ ใฝ่ฝันในสิ่งเหล่านั้นที่เขาไม่ได้เห็น ผยองขึ้นเปล่าๆตามความคิดของเนื้อหนัง

Col 2:23 จริงอยู่สิ่งเหล่านี้ดูท่าทีมีปัญญา คือการเต็มใจนมัสการ การถ่อมตัวลง และการทรมานกาย แต่ไม่มีประโยชน์อะไรในการต่อสู้กับความต้องการของเนื้อหนัง

Col 3:12 เหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้ เป็นพวกที่บริสุทธิ์และเป็นพวกที่ทรงรัก จงสวมใจเมตตา ใจปรานี ใจถ่อม ใจอ่อนสุภาพ ใจอดทนไว้นาน

1Pet 5:5 ในทำนองเดียวกัน ท่านที่อ่อนอาวุโส ก็จงยอมตามผู้อาวุโส อันที่จริงให้ท่านทุกคนคาดเอวไว้ด้วยความถ่อมใจในการปฏิบัติต่อกันและกัน ด้วยว่าพระเจ้าทรงต่อสู้คนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหอง แต่พระองค์ทรงประทานพระคุณแก่คนทั้งหลายที่ถ่อมใจลง

G5011 ταπεινός tapeinos (tap-ei-nos') adj.
1. depressed
2. (figuratively) humiliated (in circumstances or disposition)
[of uncertain derivation]
KJV: base, cast down, humble, of low degree (estate), lowly

Matt 11:29 จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเรามีใจอ่อนสุภาพและถ่อมลง และท่านทั้งหลายจะพบที่สงบสุขในใจของตน

Luke 1:52 พระองค์ทรงถอดเจ้านายจากพระที่นั่ง และทรงยกผู้น้อยขึ้น

Rom 12:16 จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อย่าใฝ่สูง แต่จงถ่อมใจลงมาหาคนที่ต่ำต้อย อย่าถือว่าตัวฉลาด

2Cor 7:6 แต่ถึงกระนั้นก็ดี พระเจ้าผู้ทรงหนุนน้ำใจคนที่ท้อใจ ได้ทรงหนุนน้ำใจเราโดยทรงให้ทิตัสมาหาเรา

2Cor 10:1 บัดนี้ข้าพเจ้า เปาโล ขอวิงวอนต่อท่านเป็นส่วนตัว โดยเห็นแก่ความอ่อนสุภาพและพระทัยกรุณาของพระคริสต์ ข้าพเจ้าผู้ซึ่งท่านว่า เป็นคนสุภาพถ่อมตนเมื่ออยู่กับท่านทั้งหลาย แต่เมื่ออยู่ต่างหากก็เป็นคนใจกล้าต่อท่านทั้งหลาย

Jas 1:9 ให้พี่น้องที่ต่ำต้อยชื่นชมยินดีในการที่ทรงเชิดชูเขา

Jas 4:6 แต่พระองค์ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีก เหตุฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่า `พระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหอง แต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อม'

1Pet 5:5 ในทำนองเดียวกัน ท่านที่อ่อนอาวุโส ก็จงยอมตามผู้อาวุโส อันที่จริงให้ท่านทุกคนคาดเอวไว้ด้วยความถ่อมใจในการปฏิบัติต่อกันและกัน ด้วยว่าพระเจ้าทรงต่อสู้คนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหอง แต่พระองค์ทรงประทานพระคุณแก่คนทั้งหลายที่ถ่อมใจลง

                ครั้งนี้คงไม่ได้นำเสนออธิบายสิ่งใด แต่ขอให้พี่น้องได้พิจารณาเองจาก 3 คำนี้ที่ได้คัดมา มีปรากฏทั้งหมดดังนี้ ลองพิจารณาดูว่าพระเจ้าสอนใจเราว่าอะไรบ้างครับ  นี่คือคุณสมบัติของคริสเตียนที่ดีใช่หรือไม่

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณค่ะ..

    งานนี้คิดหนักอีกแล้ว(แต่ก็ดีมากเลยค่ะ เพราะพระเจ้าไม่ได้สร้างเรามาแบบไม่ต้องคิดอะไร)

    ขอทรงช่วยให้เราคิดได้แบบที่พระองค์ปรารถนาจะให้เราคิด ขอทรงช่วยให้เราทำได้ แบบที่พระองค์ประสงค์จะให้เราทำ

    และสุดท้ายขอพระองค์ช่วยให้เราเป็นได้ อย่างที่พระองค์อยากจะให้เราเป็น

    ตอบลบ