วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553

A) Word of God : servant

ผู้รับใช้คำคำนี้เหมือนคำที่ใช้แสดงภาพของผู้ที่ทำหน้าที่ในการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าว่า เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า

ในภาษากรีกคำแรกบอกถึงทาสหรือคนรับใช้แด่กษัตริย์หรือแด่พระเจ้า พระคัมภีร์ใช้คำว่าผู้รับใช้ ทำให้เกิดความรู้สึกว่าคนที่มาทำหน้าที่ตรงนี้ต้องเป็นคนที่มีใจถ่อมเหมือนพระเยซูคริสต์ที่ยอมเข้ามาในโลกและปรนนิบัติคนทั้งปวง ไม่สามารถพูดว่าBossหรือว่าเจ้านายได้ เพราะว่าเราไม่ใช่เจ้านายของใคร แต่เราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่มาทำหน้าที่ด้านต่างๆต่างหากG3816 παῖς pais (pais`) n.

1. a boy (of an age as one spanked with impunity)

2. (by analogy) a girl

3. (genitive case) a child

4. (specially) a slave or servant

5. (especially) a servant to a king

6. (by eminence) a servant to God

[perhaps from G3817]Matt 12:18 `ดูเถิด ผู้รับใช้ของเราซึ่งเราได้เลือกสรรไว้ ที่รักของเรา ผู้ซึ่งจิตใจเราโปรดปราน เราจะเอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้ ท่านจะประกาศการพิพากษาแก่พวกต่างชาติLuke 1:54 พระองค์ทรงช่วยอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์ คือทรงจดจำพระกรุณาของพระองค์Luke 1:69 และได้ทรงชูเขาแห่งความรอดขึ้นมาเพื่อเราในวงศ์วานของดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์Acts 3:13 The God G2316 of Abraham G11, and G2532 of Isaac G2464, and G2532 of Jacob G2384, the God G2316 of our G2257 fathers G3962, hath glorified G1392 his G846 Son G3816 Jesus G2424; whom G3739 ye G5210 delivered up G3860, and G2532 denied G720 him G846 in G2596 the presence G4383 of Pilate G4091, when he was determined G2919 to let G630 him G1565 go G630.บางทีก็ใช้คำว่าบุตรแทนผู้รับใช้Acts 3:26 Unto you G5213 first G4412 God G2316, having raised up G450 his G846 Son G3816 Jesus G2424, sent G649 him G846 to bless G2127 you G5209, in G1722 turning away G654 every one G1538 of you G5216 from G575 his iniquities G4189.Acts 4:25 พระองค์ตรัสไว้ด้วยปากของดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ว่า `เหตุใดชนต่างชาติจึงกระทำโกลาหลขึ้น และชนชาติทั้งหลายคิดอ่านในการที่ไร้ประโยชน์บางครั้งก็ใช้childแทนผู้รับใช้Acts 4:27 For G1063 of G1909 a truth G225 against G1909 thy G4675 holy G40 child G3816 Jesus G2424, whom G3739 thou hast anointed G5548, both G5037 Herod G2264, and G2532 Pontius G4194 Pilate G4091, with G4862 the Gentiles G1484, and G2532 the people G2992 of Israel G2474, were gathered together G4863,หรืออีกคำหนึ่งในความหมายของผู้รับใช้ คำนี้doulos เราคงคุ้นเคยกว่า เรือดูโลสที่มาจอดที่ท่าเรือคลองเตยบ่อยๆ ใช้ในความหมายของผู้รับใช้ที่มาปรนนิบัติคนทั้งปวงผู้รับใช้คำนี้ ปรากฏในหลายที่ มากกว่ากันเยอะ ดูแล้ว คำนี้จะมีหน้าที่เป็นผู้รับใช้ให้กับเจ้านาย หรือเป็นทาสของเจ้านาย ส่วนความหมายว่าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเหมือนคำแรก เริ่มมีเรียกเมื่อเริ่มเข้าสู่จดหมายฝาก เช่น Paul servant of Jesus เป็นต้นG1401 δοῦλος doulos (dou`-los) n.

1. (involuntarily) a slave

2. (of necessity) a bond-servant

3. (figuratively) a voluntary, fully devoted servant

{literal or figurative, involuntary or voluntary; frequently, therefore in a qualified sense of subjection or subserviency}

[from G1210]

KJV: bond(-man), servant

Root(s): G1210

[?]เมื่อดูจากทุกๆคำในความหมายของสองคำนี้ที่ว่าด้วยผู้รับใช้หรือว่าทาสแล้ว ก็มาดูอีกคำหนึ่งในยอห์น

ยอห์น 15:15 พระเยซูไม่เรียกว่า ทาส เพราะทาสไม่รู้ใจนาย แต่เรียกว่า มิตรสหาย

John 15:15 เราไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าทาสอีก เพราะทาสไม่ทราบว่านายของเขาทำอะไร แต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหาย เพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาของเรา เราได้สำแดงแก่ท่านแล้วสรรเสริญพระเจ้า พระเยซูเรียกเราว่ามิตรสหาย เพราะสองคำนี้แตกต่างกันมาก ถ้าเราเป็นเพียงทาส เราจะทำในสิ่งที่นายสั่ง แต่พระเจ้านับเราว่าเป็นมิตรสหายหรือเพื่อน ใช้ในความหมายของคนที่รู้ใจเพื่อน ถามว่าท่านอยากจะเป็นคนที่รู้คำสั่งของนายและจะปฏิบัติตาม หรือเป็นมากขึ้นไปกว่านั้นอีกคือรู้ใจพ่อของเราด้วย

ผมว่าพระคัมภีร์ได้เฉลยให้เราเห็นแล้วว่า พระเยซูไม่ต้องการเรียกเราว่าทาส เพราะทาสไม่มีความรู้ว่าเจ้านายทำอะไร แต่พระเยซูเรียกเราว่ามิตรสหายด้วย เพราะทุกสิ่งที่พ่อหรืออับบาหรือพระบิดามี พระเยซูได้เอามาสำแดงแก่เราแล้วG3962 πατήρ pater (pat-ayr') n.

1. a "father"

{literally or figuratively, near or more remote}

[apparently a primary word]

KJV: father, parent

Compare: G5คำนี้ก็บอกความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า ว่าเรามีพ่อ หรือเรามีพระบิดา หรือในภาษาฮีบรูว่าเรามีอับบา เราไม่ได้เป็นทาส นอกจากนั้นภาพความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเยซู พระองค์ยังเรียกเราว่าเป็นเพื่อนด้วยG5384 φίλος philos (fee'-los) adj.

1. (properly) dear, i.e. a friend

2. (actively) fond, i.e. friendly

3. (as a noun) an associate, neighbor, etc.

[from ???]

KJV: friendPhilos เราเป็นเพื่อนของพระเจ้า เหมือนที่ลาซารัสเป็นเพื่อนของพระเยซูคริสต์ที่พระเยซูได้เรียกใน

John 11:11 พระองค์ตรัสดังนั้นแล้วจึงตรัสกับเขาว่า "ลาซารัสสหายของเราหลับไปแล้ว แต่เราไปเพื่อจะปลุกเขาให้ตื่น"โดยสรุปแล้วในสถานะของเราที่เรามีต่อผู้อื่น เราอาจเรียกได้ว่าเราเป็นผู้รับใช้หรือทาสที่มาปรนนิบัติคนทั้งปวง

ในสถานะของเราต่อพระเจ้าพระบิดา เราสามารถเรียกพระองค์ได้ว่าอับบาหรือพ่อ

และในสถานะของเราต่อพระเยซูคริสต์ พระองค์เรียกเราว่าเพื่อนหรือมิตรสหายหวังใจว่าสิ่งที่นำมาแบ่งปันในวันนี้จะเป็นพระพรต่อท่านทั้งหลายที่เข้ามาอ่านนะครับ

1 ความคิดเห็น: