วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2553

A) Word of God : เหยียบใต้เท้า

ผมชอบกระทืบผีมารซาตานในพระนามพระเยซูมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆแล้วครับ อาจเป็นเพราะว่าผมเห็นแบบอย่างจากอาจารย์ของผมที่มีของประทานผู้ประกาศและทำหมายสำคัญการอัศจรรย์ก็ได้ สำหรับท่านแล้ว ท่านก็ชอบกระทืบมันไว้ใต้ฝ่าเท้าเหมือนกันHeb 2:8 พระองค์ทรงมอบสิ่งทั้งปวงให้อยู่ภายใต้เท้าของท่าน ในการซึ่งพระองค์ทรงมอบสิ่งทั้งปวงให้อยู่ใต้อำนาจของท่านนั้น ไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่อยู่ใต้อำนาจของท่าน ความจริงนั้น ขณะนี้เรายังไม่เห็นว่าทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของท่านการกระทืบผีมารซาตานในพระนามพระเยซูเป็นสัญญลักษณ์แสดงออกว่าถึงผีมารทั้งปวงก็อยู่ใต้อำนาจของพระเยซูคริสต์เจ้า จากพระคัมภีร์ข้อนี้ที่ผมคัดมาได้บอกไว้เช่นนั้นอีกข้อหนึ่ง

Rom 16:20 ไม่ช้าพระเจ้าแห่งสันติสุข จะทรงปราบซาตานให้ยับเยินลงใต้ฝ่าเท้าของท่านทั้งหลาย ขอพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดเราจะเห็นข้อพระคัมภีร์ต่างๆที่บอกเราว่า ผีมารทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจของเราโดยพระนามพระเยซูคริสต์Matt 10:1 เมื่อพระองค์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนของพระองค์มาแล้ว พระองค์ก็ประทานอำนาจให้เขาขับผีโสโครกออกได้ และให้รักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกอย่างให้หายได้Matt 10:28 อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่มีอำนาจที่จะฆ่าจิตวิญญาณ แต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ที่จะให้ทั้งจิตวิญญาณทั้งกายพินาศในนรกได้ข้อนี้เป็นข้อที่พระเจ้าพูดด้วยกับผมตั้งแต่เชื่อพระเจ้าใหม่ๆ ผมก็ไม่เข้าใจเลยว่าหมายถึงอะไร จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ตอนที่ผมป่วยหนัก ถึงเข้าใจว่าพระเจ้าบอกผมไว้ตั้งเมื่อ 20 ปีที่แล้วว่า ไม่ต้องกลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย คำที่พระเจ้าตรัสด้วยอีกประโยคหนึ่งคือ แต่เราจะให้เจ้าเป็นขึ้นมาใหม่ สรรเสริญพระเจ้า ผีมารไม่สามารถเอาชีวิตผมไปได้ ทุกสิ่งในชีวิตเรา ล้วนอยู่ภายใต้อาณัติของพระเจ้าทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ผมจึงเชื่อฟังเสียงพระเจ้า น้ำพระทัยพระเจ้ามาก ก่อนผมจะทำอะไรสิ่งใด ผมมักแสวงหาพระเจ้าก่อนเสมอว่าพระเจ้าต้องการทำอะไรและนี่แหละครับความรู้สึกที่รุนแรงต่อผีมารซาตานที่มาฆ่า ลัก และทำลาย มันไม่หวังดีต่อผู้ใด มันมาเพื่อช่วงชิงวิญญาณคนไทยเอาไว้ไม่ให้กลับใจมาหาพระเจ้า มันขัดขวางทุกวิถีทางเมื่อเห็นสมาชิกในคริสตจักรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มันไม่ชอบเพราะนั่นจะเป็นพลังอย่างมาก มันก็แหย่ความคิด สร้างความแตกแยกในใจคน ให้คนนั้นแตกแยกกับคนนี้ ให้คริสตจักรแตกแยกกับคริสตจักรนี้ นี่แหละวิญญาณความแตกแยก พ่อแห่งการมุสา นั่นคือผีมารซาตานผมจึงมีใจปรารถนาต้องการให้พระเยซูคริสต์ได้รับพระเกียรติสูงสุดเหนือใจคนไทยทั้งหลาย ให้ผีมารซาตานได้อาย เมื่อไรที่พระเยซูเป็นเอกเป็นหนึ่งในใจคนไทยจำนวนมาก วันนั้นคงเป็นวันที่ผมจะมีความยินดีสูงสุด อาทิตย์นี้ผมจึงตั้งใจจะถามพี่น้องสมาชิกทั้งหมดให้ไปถามพระเจ้าว่า พระองค์มีน้ำพระทัยเหนือประเทศไทยอย่างไร ต้องการให้คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯจัดประกาศใหญ่ในวันคริสต์มาสเพื่อนำคนไทยมารู้จักพระเจ้าให้ได้จำนวนมากที่สุดหรือไม่ นำคนหลุดพ้นจากบ่วงเวรกรรม พ้นจากอำนาจบาป พ้นจากอำนาจผีมารซาตาน ให้มากที่สุด ถ้าพี่น้องร่วมแรงร่วมใจ เราก็จะจัดประกาศคริสต์มาส เป็นคริสต์มาสแห่งความหวังของคนไทยและมีอีกหลายข้อมากมายที่บอกเราว่าผีมารซาตานอยู่ใต้อำนาจเราโดยพระนามพระเยซูMark 16:17 มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาแปลกๆLuke 10:19 ดูเถิด เราได้ให้พวกท่านมีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่อง และมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรู ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำอันตรายแก่ท่านได้เลยข้อนี้ผมเคยแบ่งปันไปแล้วว่า พระเจ้าให้เรามีสิทธิอำนาจเหนือศัตรู จงเชื่อพี่น้อง รับไว้ด้วยความเชื่อ เรามีสิทธิอำนาจในพระนามพระเยซูคริสต์ใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรู

จงสวมยุทธภัณท์ทั้งชุดและเข้าไปโรมรันกับศัตรูคือผีมาร ส่งอาวุธระยะไกลคือคำอธิษฐานไปโจมตีมัน สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ผมแบ่งปันมาแล้วทั้งสิ้น นี่เป็นเวลาที่เราจะต้องออกไปนำดวงจิตวิญญาณมาหาพระเจ้าให้ได้มากที่สุด แย่งชิงออกมาจากอำนาจผีมารซาตานในพระนามพระเยซูมันรู้หรือไงที่ผมจะมานำโบสถ์ มันจึงมาโจมตีผมหมายเอาชีวิตเป็นครั้งที่สอง (แบ่งปันไปแล้ว) แต่ยิ่งโดน ยิ่งเสริมความฮึกเหิมให้มีความกล้าหาญขึ้น ยิ่งเสริมกำลังให้มีความแน่วแน่มั่นคงในพระเยซูคริสต์และยิ่งเป็นศัตรูกับผีมารซาตานในพระนามพระเยซูมากขึ้นผมขอพระเจ้าว่าโปรดใช้ผมวางรากฐานคริสตจักรความหวังกรุงเทพฯให้แข็งแรงมั่นคง มีพระเยซูคริสต์เป็นรากฐาน มีพระเยซูคริสต์เป็นศิลามุมเอก และมีพี่น้องทั้งหลายมาต่อสนิทอยู่กับพระเยซูคริสต์ ช่วยกันก่อ ช่วยกันสร้างจนกลายเป็นวิหารขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า ที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ภายใน พี่น้องที่เข้ามาอ่าน โปรดอธิษฐานเผื่อคริสตจักรความหวังกรุงเทพฯด้วยครับ สรรเสริญพระเจ้า!

1 ความคิดเห็น:

 1. ข้าแต่พระเจ้าในศิโยน การสรรเสริญควรแก่พระองค์ ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสดับคำอธิษฐาน มนุษย์ทั้งสิ้นจะมายังพระองค์..
  ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอทรงตอบข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยการช่วยกู้โดยกิจการที่น่าครั่นคร้ามของพระองค์เหนือสถานมัสการคริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ..
  ขอความชื่นบานของพระองค์อยู่เหนือสถานที่นี้ ขอความชอบธรรมของพระองค์เข้าปกคลุม ขอทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์แก่คจ.แห่งนี้อีกครั้งหนึ่ง และ อีกครั้งหนึ่ง
  ขอพระเนตรของพระองค์จ้องจับอยู่เหนือคจ.แห่งนี้ ขอโปรดอย่าเมินพระพักตร์ของพระองค์ไป และขอการสนับสนุนที่มาจากพระองค์

  ขอทรงใช้คจ.ความหวังกรุงเทพฯตามน้ำพระทัยอันกรุณาของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า/เอเมน

  ตอบลบ