วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

A) Word of God : Watchman

คนยาม 

เอเสเคียล 33:7  7   "ฉะนี้แหละ  เจ้า  บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย  เราได้กระทำเจ้าให้เป็นคนยามสำหรับพงศ์พันธุ์อิสราเอล  เจ้าได้ยินถ้อยคำจากปากของเราเมื่อไร  เจ้าจงให้คำตักเตือนของเราแก่ประชาชน

หน้าที่ของคนในสมัยพระคัมภีร์เดิมที่พระเจ้าให้ทำหน้าที่เป็นคนยามคอยระวังภัยสำหรับคนอิสราเอล เหมือนหน้าที่ของศิษยาภิบาลในคริสตจักรที่ทำหน้าที่ปกป้องดูแลฝูงแกะ ให้พ้นจากอันตรายต่างๆที่มาถึงตัว

เราสามารถอ่านหน้าที่นี้ได้ การเป็นคนยามให้กับ House of Israel หรือ Temple of Israel  คอยเฝ้าระวังภัย นอกจากนั้นฟังเสียงพระวจนะจากพระเจ้า และกล่าวตักเตือนประชากรของพระองค์  ใน เอเสเคียล 33:1-9 เป็นเรื่องที่พระเจ้าได้บอกไว้ว่าจะมีคนทำหน้าที่นี้ เมื่อมีภัยมาถึง เขาจะเป่าเขาสัตว์เตือน 

หน้าที่ของศิษยาภิบาลต้องคอยเฝ้าระวังภัยให้กับฝูงแกะอยู่เสมอ สร้างเกราะกำบังคุมภัยให้กับฝูงแกะด้วยหลักพระวจนะของพระเจ้า watchmam = คนยามเฝ้าระวังภัย  ให้หลักพระวจนะสำหรับเป็นเกราะกำบัง  คอยดูว่าจะมีอิทธิพลของโลกมาล่อลวง หรือแม้แต่กระทั่งคำสอนของคริสเตียนที่สอนผิดๆจากหลักพระวจนะพระเจ้า  ความจริงแล้ว พระเจ้าได้เตือนเราไว้แล้วว่าจะมีอะไรบ้างที่มาล่อลวงเราซึ่งผมเขียนไว้ในบล็อกเดือนเมษายน จากมัทธิว บทที่ 24

จากเอเสเคียล บทที่ 33 ถ้ามีเพทภัยมาถึงแผ่นดิน  พระเจ้าจะตั้งคนไว้ทำหน้าที่เป็นยามคอยระวังภัยให้แผ่นดิน  และเตือน แต่ถ้าเตือนแล้ว คนนั้นไม่ฟัง ที่เขาต้องตาย เขาต้องรับผิดชอบสิ่งนั้นเอง  แต่ถ้ามีสิ่งไม่ปลอดภัยอยู่ตรงหน้า แล้วคนยามไม่ทำหน้าที่ ไม่เตือน คนนั้นก็จะตายเพราะความบาปชั่วของเขา และพระเจ้าก็จะเอาโทษกับคนยามด้วย  

ดังนั้น หน้าที่ของเราก็คือทำหน้าที่ตักเตือนคนไม่ให้หลงไปตามทางที่ผิด  ถ้าเราเพิกเฉย ไม่ทำหน้าที่ของเราที่พระเจ้าให้เราทำ พระเจ้าจะจัดการเรา  ฉันใดก็ฉันนั้น สำหรับคนไม่เชื่อ ถ้าเราไม่บอกสิ่งที่ผิด และทางที่ถูกต้องให้เขาทราบ เขาก็ยังจะหลงทางอยู่อย่างนั้น  และเป็นความผิดของเราด้วยที่เราไม่บอก

ขอพระเจ้าใช้เรา คริสตจักรความหวัง สมาชิกทุกคนให้เป็นเช่นคนยามเฝ้าแผ่นดินไทยนี้ และเราต้องกล่าวเตือนทุกคนที่กำลังเดินหลงทางให้กลับมาหาพระเจ้า  อาเมน..

1 ความคิดเห็น: