วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

A) Word of God : Comforter


            คำคำนี้เป็นคำที่พระเจ้าให้ผมคือผู้ปลอบประโลม  และเป็นบทบาทของคริสเตียนที่ควรทำ คือทำหน้าที่เป็นผู้ปลอบประโลมใจคน  เพราะว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์ผู้ปลอบประโลมอยู่ภายในชีวิตของเราแล้ว ขอยกมาจากพระคัมภีร์ไทยคิงเจมส์ครับ
John 14:16 เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะทรงประทานผู้ปลอบประโลมใจอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่าน เพื่อพระองค์จะได้อยู่กับท่านตลอดไป
John 14:17 คือพระวิญญาณแห่งความจริง ผู้ซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้ เพราะแลไม่เห็นพระองค์และไม่รู้จักพระองค์ แต่ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ในท่าน
John 14:16 And G2532 I G1473 will pray G2065 the Father G3962, and G2532 he shall give G1325 you G5213 another G243 Comforter G3875, that G2443 he may abide G3306 with G3326 you G5216 for G1519 ever G165;
John 14:17 Even the Spirit G4151 of truth G225; whom G3739 the world G2889 cannot G3756 G1410 receive G2983, because G3754 it seeth G2334 him G846 not G3756, neither G3761 knoweth G1097 him G846: but G1161 ye G5210 know G1097 him G846; for G3754 he dwelleth G3306 with G3844 you G5213, and G2532 shall be G2071 in G1722 you G5213.

                ชื่อขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ในตอนนี้ใช้ว่าผู้ปลอบประโลมใจ ภาษากรีก Parakletos คือผู้หนึ่งที่คอยอยู่ใกล้ให้ความช่วยเหลือ เป็นผู้อธิษฐานวิงวอน และเป็นผู้ปลอบประโลม  พระวิญญาณพระองค์นี้อยู่ภายในเรา  เราจึงควรทำหน้าที่นี้ในการให้ความช่วยเหลือทางจิตใจแก่ทุกคนที่มีความต้องการ  โดยเฉพาะคนในสังคมในเวลานี้ที่เต็มไปด้วยความแตกแยก  เราจึงควรอธิษฐานวิงวอนเพื่อทุกคนในสังคม  เราจึงควรเข้าไปปลอบประโลมใจคนทั้งหลาย  และเมื่อใครก็ตามต้อนรับพระเยซูคริสต์ องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเข้าไปสถิตย์อยู่ด้วยกับวิญญาณจิตภายในของผู้นั้น คอยให้ความช่วยเหลือต่างๆ  คอยสอนทางแห่งความจริงให้

                พระเจ้าให้ความคิดความเข้าใจแก่ผมว่า แคร์ของเราเป็นกลุ่มย่อยสามารถทำหน้าที่ปลอบประโลมใจคนทั้งหลายได้  นับตั้งแต่นั้นจึงเริ่มสื่อสารให้สมาชิกได้ทราบถึงบทบาทของแคร์ต่างๆ ซึ่งสมควรทำหน้าที่ในสังคม เป็นแคร์ปลอบประโลมใจคน  เป็นแคร์ที่ให้ความหวังใจขององค์พระเยซูคริสต์แก่คนในสังคม  ฯลฯ


John 14:26 แต่พระองค์ผู้ปลอบประโลมใจนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรา พระองค์นั้นจะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่ง และจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว
John 14:26 But G1161 the Comforter G3875, which is the Holy G40 Ghost G4151, whom G3739 the Father G3962 will send G3992 in G1722 my G3450 name G3686, he G1565 shall teach G1321 you G5209 all things G3956, and G2532 bring G5279 all things G3956 to G5279 your G5209 remembrance G5279, whatsoever G3739 I have said G2036 unto you G5213.


บทบาทผู้ปลอบประโลมใจจะทรงนำให้เราได้ระลึกถึงทุกสิ่งที่พระเยซูได้สอนไว้  และพระองค์เองจะเป็นผู้สอนเราให้เกิดความเข้าใจ  ดังนั้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์แล้วไม่เข้าใจ ให้เราอธิษฐานขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเรา


John 15:26 แต่เมื่อพระองค์ผู้ปลอบประโลมใจที่เราจะใช้มาจากพระบิดามาหาท่านทั้งหลาย คือพระวิญญาณแห่งความจริง ผู้ทรงมาจากพระบิดานั้นได้เสด็จมาแล้ว พระองค์นั้นจะทรงเป็นพยานถึงเรา
John 15:26 But G1161 when G3752 the Comforter G3875 is come G2064, whom G3739 I G1473 will send G3992 unto you G5213 from G3844 the Father G3962, even the Spirit G4151 of truth G225, which G3739 proceedeth G1607 from G3844 the Father G3962, he G1565 shall testify G3140 of G4012 me G1700:

                พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพยานถึงพระเยซู

พระคัมภีร์อีกตอนหนึ่ง
John 16:7 อย่างไรก็ตามเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลาย คือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่าน เพราะถ้าเราไม่ไป พระองค์ผู้ปลอบประโลมใจก็จะไม่เสด็จมาหาท่าน แต่ถ้าเราไปแล้ว เราก็จะใช้พระองค์มาหาท่าน
John 16:8 เมื่อพระองค์นั้นเสด็จมาแล้ว พระองค์จะทรงกระทำให้โลกรู้สึกถึงความผิดบาป และถึงความชอบธรรม และถึงการพิพากษา
John 16:7 Nevertheless G235 I G1473 tell G3004 you G5213 the truth G225; It is expedient G4851 for you G5213 that G2443 I G1473 go away G565: for G1063 if G3362 I go G565 not G3362 away G565, the Comforter G3875 will G2064 not G3756 come G2064 unto G4314 you G5209; but G1161 if G1437 I depart G4198, I will send G3992 him G846 unto G4314 you G5209.
John 16:8 And G2532 when he is come G2064, he G1565 will reprove G1651 the world G2889 of G4012 sin G266, and G2532 of G4012 righteousness G1343, and G2532 of G4012 judgment G2920:

                ในตอนนี้บอกว่าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์หรือผู้ปลอบประโลมใจนั้นจะทำให้โลกรู้สึกถึงความผิดบาป ความชอบธรรม การพิพากษา  นี่เป็นบทบาทที่พระเจ้าทำในใจของผู้สนใจเอง  หน้าที่ของเราเล่าข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า  และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจผู้นั้นให้เปิดใจออกต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์

                ณ วินาทีนี้คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่เราจะจับมือกันอธิษฐานในกลุ่มแคร์ของเราเผื่อประเทศไทย และนำคนมาหาพระเจ้าให้องค์ผู้ปลอบประโลมใจคนหรือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ภายในจิตวิญญาณคนทั้งหลาย ล้างชำระบาปที่มีในหัวใจของเรา  ยิ่งเราขอพระเจ้าช่วยให้มีคนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในได้มากเท่าไร  สังคมไทยของเราคงสูงมากขึ้นเท่านั้น เอเมน!


1 ความคิดเห็น: