วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

A) Word of God : Baptize with the Holy Ghost and with fire.

บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ     

                วันนี้ที่เอาเรื่องนี้มาพูดเพราะต้องการศึกษาและทำความกระจ่างกับสิ่งซึ่งพระเจ้าได้พูดไว้ในพระคัมภีร์  เมื่อก่อนเวลาผมอ่านพระคัมภีร์ก็จะดูเพียงการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น  ส่วนบัพติศมาด้วยไฟที่พระคัมภีร์ได้ พูดไว้ใน มัทธิว 3:11 และลูกา 3:16  นั้น ก็เพียงอ่านผ่านๆไป
Matt 3:11 I G1473 indeed G3303 baptize G907 you G5209 with G1722 water G5204 unto G1519 repentance G3341: but G1161 he that cometh G2064 after G3694 me G3450 is G2076 mightier than G2478 I G3450, whose G3739 shoes G5266 I am G1510 not G3756 worthy G2425 to bear G941: he G846 shall baptize G907 you G5209 with G1722 the Holy G40 Ghost G4151, and G2532 [with] fire G4442:

บัพติศมา  G907 βαπτίζω baptizo (bap-tid'-zo)  = จุ่มมิด

            เมื่อผมมีข้อสงสัยอย่างนี้แล้ว จึงเริ่มต้นอธิษฐานถามพระเจ้าว่า บัพติศมาด้วยไฟหมายความว่าอย่างไร  พระเจ้าทรงนำผมให้มีสมมติฐานบางอย่างดังที่เขียนไว้ในบล็อกก่อนหน้านี้  และก็ค่อยๆศึกษาดูเรื่อยมา  ถึงวันนี้แล้วผมคิดว่า สามารถสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ดังนี้ครับ

                เมื่อดูจากบริบทที่พระเยซูได้พูดถึงการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น เกี่ยวกับพระสัญญาของพระบิดา ซึ่งมาจาก โยเอล 2:28
ลูกา 24:49 49   และดูเถิด  เราจะส่งซึ่งพระบิดาของเราทรงสัญญานั้น  มาเหนือท่านทั้งหลาย  แต่ท่านทั้งหลายจงคอยอยู่ในกรุงกว่าท่านจะได้ประกอบด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบน"
สิ่งที่พระบิดาได้ทรงสัญญาไว้นั่น คือ ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฤทธิ์เดชในภาษากรีกคือคำว่า dunamis

                ท่านทั้งหลายจำบล็อกก่อนหน้านี้ ที่ผมแบ่งปันเรื่องน้ำจากพระวิหารได้ใช่ไหมครับ แหล่งแห่งน้ำนั้นมาจากพระเจ้าและให้กับเรา  เมื่อเราเชื่อ พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาภายในเรา ทำให้เราบังเกิดใหม่ เหมือนพระเยซูระบายลมปราณให้กับพวกสาวก  ยอห์น 20:22   ครั้นพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วจึงทรงระบายลมหายใจออกเหนือเขา  ตรัสกับเขาว่า  "จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิด     นี่คือเหตุการณ์ที่พวกสาวกมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิต  และพระเยซูยังได้บอกให้พวกเขารอรับฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบนอีก  นั่นแสดงว่าคริสเตียนเมื่อเชื่อเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเรา  แต่เมื่อจะออกไปรับใช้ดั่งเช่นพวกสาวก  เราต้องประกอบด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์

กิจการ 1:8  8   แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช  เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน  และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม  ทั่วแคว้นยูเดีย  แคว้นสะมาเรีย  และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก"
Power กจ.1:8  G1411 δύναμις dunamis (doo'-nam-is)

                ดังนั้น การรับบัพติศมาพระวิญญาณบริสุทธิ์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คริสเตียนทุกคนที่รับใช้ในงานของพระเจ้าประกอบด้วยฤทธิ์เดช (dunamis)  งานรับใช้ของคริสเตียนคือเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าไปจนสุดปลายแผ่นดินโลก  เมื่อเราออกไปรับใช้ เราต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆ ทั้งฝ่ายกายภาพและเกินธรรมชาติ  เราจึงจำเป็นต้องมี dunamis ของพระเจ้า
 
ประเด็นที่สำคัญกว่าคือที่พระเยซูพูดกับพวกสาวก คือให้รอคอยรับ dunamis  การรับบัพติศมาเพื่อรับ dunamis  เป็นเรื่องการรับใช้  ดังนั้นบัพติศมาด้วยลม(พระวิญญาณบริสุทธิ์) ด้วยไฟ  ก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการรับใช้ เพื่อออกไปทำให้พระมหาบัญชาให้สำเร็จ
                ผมพูดถึงลมและไฟบ่อยๆ เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์แปลความหมายในภาษากรีกได้อีกอย่างหนึ่งว่า ลม เหมือนดังเช่น ยอห์น 20:22 ที่พระเยซูระบายลมปราณให้พวกสาวก  พระวิญญาณบริสุทธิ์ = ลมหายใจ  แต่เมื่อพวกเขาจะออกไปรับใช้ พวกเขาต้องรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์(ลมหายใจ)และด้วยไฟ 

ลมนำทิศนำทาง เช่น มธ. 4:1 นำพระเยซูเข้าในถิ่นทุรกันดาร , มธ.10:20 ผู้พูดไม่ใช่เรา แต่เป็นพระวิญญาณ , กจ.8:29 บอกฟิลิปให้ไปใกล้รถ , กจ.8:39 รับฟิลิปไป , กจ.10:19 พระวิญญาณบอกเกี่ยวกับคนสามคนที่มาหาเปโตร , กจ.11:12 พระวิญญาณนำเปโตร   เป็นต้น

ยอห์น 3:8  8   ลม  {ภาษากรีกเป็นคำเดียวกัน  แปลได้ทั้งลมและวิญญาณใคร่จะพัดไปข้างไหนก็พัดไปข้างนั้น  และท่านได้ยินเสียงลมนั้น  แต่ท่านไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปที่ไหน  คนที่บังเกิดจากพระวิญญาณ  ก็เป็นอย่างนั้นทุกคน"

พระวิญญาณในพระคัมภีร์ใหม่ หมายถึงลมได้ G4151 πνεῦμα pneuma (pnyoo`-mah)  

พระวิญญาณในพระคัมภีร์เดิมก็เช่นกัน หมายถึงลม  H7307 רוַּח ruwach (roo'-akh)  

                บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือลม คือการที่เราจุ่มมิดในการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือลม  เพื่อการรับใช้

 ที่นี้ ไฟ fire

G4442 πῦρ pur (poor`) n.

ดูการกระจายงาน ในหนังสือกิจการ  จากเยรูซาเล็ม ไปยูเดีย ไปสะมาเรีย และสุดปลายแผ่นดินโลก   บัพติศมาด้วยไฟน่าจะเกี่ยวข้องกับไฟในการรับใช้มากกว่า  พระเยซูให้บัพติศมา เพื่อพวกเขาจะออกไปทำตามพระมหาบัญชา  หนังสือกิจการเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกไปจากจุดศูนย์กลางคือเยรูซาเล็ม และแพร่ขยายออกไปเรื่อยๆ  ดังนั้นในทัศนะส่วนตัวจึงเชื่อว่า บัพติศมาด้วยไฟที่ยอห์นพูดถึงนี้ น่าจะเป็นไฟการฟื้นฟูที่แพร่ลามออกไปได้ ดังที่เราได้เห็นการบันทึกเหตุการณ์นี้ในหนังสือกิจการ  เห็นการแพร่ขยายลุกลามออกไปเรื่อยๆตั้งต้นที่เยรูซาเล็ม จนไปสุดปลายแผ่นดินโลก    ส่วนไฟคำอื่นๆ เช่น ไฟการชำระ  ไฟการพิพากษา น่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลักษณะชีวิตของเราแต่ละคนมากกว่า

เราจะสังเกตเห็นที่ยอห์นพูดถึงบัพติศมาด้วยไฟ ในมัทธิว 3:11  11   เราให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ำ  แสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริง  แต่พระองค์ผู้จะมาภายหลังเรา  ทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีก  ซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะถอดฉลองพระบาทของพระองค์  พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลาย  รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ   
นี่คือบัพติศมาเพื่อออกไปรับใช้  ส่วนที่ยอห์นได้พูดต่อใน มัทธิว 3:12  12   พระหัตถ์ของพระองค์ถือพลั่วพร้อมแล้ว  และจะทรงชำระลานข้าวของพระองค์ให้ทั่ว  พระองค์จะทรงเก็บข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉาง  แต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รู้ดับ"
ข้าพเจ้าเชื่อว่านี่คือไฟการชำระ  ซึ่งจะมีการชำระในวันสุดท้าย เมื่อนั้นพระองค์จะแยกแพะแยกแกะ  แยกข้าวละมานออกจากข้าวสาลี  แยกแกลบออกจากข้าว  และเผาเสียด้วยไฟ    เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดในวันสุดท้าย  คนละเหตุการณ์กับที่พระเจ้าให้เราประกอบด้วยฤทธิ์เดชเพื่อออกไปรับใช้

                สิ่งที่ยอห์นได้พูดถึงการรับบัพติศมานี้ ก็ได้สำเร็จในชีวิตของพวกสาวก เมื่อพวกเขาแสวงหาพระเจ้า และรอคอยสิ่งที่พระบิดาทรงสัญญาไว้นั้น  กิจการ 2:2-3 เราได้เห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสู่สาวก 120 คนนั้น ด้วยปรากฏการณ์การสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (Manifestation) เป็นเสียงพายุกล้าสั่นก้องทั่วตึกและเป็นเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ้น   และเขาทั้งหลายนั้นต่างคนต่างก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์กันทุกคน
               
                สรุป  พระเยซูได้สั่งสอนเราและพวกสาวกว่า  เมื่อเราเชื่อเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตเราแล้ว ทำให้เราบังเกิดใหม่ รับความรอด มีพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเรา ตักเตือนเราเวลาเราทำผิด ฯลฯ  เหมือนยอห์น บทที่ 4 ที่บังเกิดเป็นบ่อน้ำพุพลุ่งขึ้นถึงชีวิตในตัวเรา  แต่เมื่อเราออกไปรับใช้ พระเยซูบอกให้เราแสวงหา รอคอยรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ ก็เป็นการจุ่มมิดในชีวิตเราด้วยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ (dunamis) ทำให้เรามีกำลัง ฤทธิ์เดชในการรับใช้ ออกไปจนสุดปลายแผ่นดินโลก  โดยได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ลม)  และมีไฟในการรับใช้ แพร่ขยายตัวออกไปเรื่อยๆ  (นอกจากนั้นไฟนี่ยังติดต่อไปยังคนอื่นๆได้)  เป็นเหมือนธารน้ำหลายสายไหลออกไปจากภายในเรา ดังใน ยอห์นบทที่ 7

           ทั้งหมดนี้  พระคัมภีร์บอกเราใน  ลูกา 10:19  ดูเถิด เราได้ให้พวกท่านมีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่อง และมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศัตรู ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำอันตรายแก่ท่านได้เลย
Luke 10:19 Behold G2400, I give G1325 unto you G5213 power G1849 to tread G3961 on G1883 serpents G3789 and G2532 scorpions G4651, and G2532 over G1909 all G3956 the power G1411 of the enemy G2190: and G2532 nothing G3762 shall G91 by any means G3364 hurt G91 G91 you G5209.

พระเจ้าให้เรามี exousia (power คำแรก= การควบคุม,มีอำนาจเหนือ,สิทธิอำนาจ) มากกว่า dunamis (power คำที่สอง= อำนาจอัศจรรย์) ของศัตรู
G1849 ἐξουσία exousia (ex-ou-see'-ah)  

มัทธิว 10:1 มีสิทธิอำนาจ(exousia)เหนือผี , มาระโก 3:15 ให้มี exousia รักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยและขับผีออกได้ (ไทยฉบับคิงเจมส์ และภาษากรีก)  ฯลฯ  Mark 3:15 และให้มีอำนาจรักษาโรคต่างๆและขับผีออกได้ 

          ภาพเปรียบเทียบ ตำรวจกับรถบรรทุก  แม้รถบรรทุกจะคันใหญ่ มีpower เหมือนมีฤทธิ์เดช แต่ว่าตำรวจมีสิทธิอำนาจ เมื่อตำรวจโบกมือให้รถบรรทุกหยุด  รถบรรทุกต้องหยุด  เช่นเดียวกัน ผีมารซาตานอาจมีฤทธิ์เดช(dunamis)ของมัน  แต่เรามาในพระนามพระเจ้าจอมโยธา เรามีสิทธิอำนาจ(exousia) เหนือผี เราบอกหยุดในพระนามพระเยซู มันต้องหยุด  เราขับผีออกในพระนามพระเยซู มันต้องออก


                ดังนั้นการที่เราออกไปรับใช้พระเจ้า เราจึงไม่ต้องกลัวสิ่งใดเลย  ไม่มีสิ่งใดสามารถทำอันตรายเราได้ ถ้าพระเจ้าไม่อนุญาต  เหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตผมเมื่อสี่ปีที่ผ่านมา  แม้ซาตานประสงค์จะทำลายชีวิต แต่มันไม่สามารถทำอะไรได้ ถ้าพระเจ้าไม่อนุญาต  ความจริงพระเจ้าบอกผมไว้ก่อนแล้วในอดีตว่า อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าเจ้าได้แต่กาย แต่เราจะให้เจ้าเป็นขึ้นมาใหม่  ขอบคุณพระเจ้า  พระเจ้ากระทำให้ผมกลับมามีชีวิตใหม่เพื่อประกาศพระนามพระเจ้าต่อไป      สุดท้ายของคำหนุนใจ แม้เราไม่กลัวสิ่งใด แต่เราก็ควรดำเนินชีวิตด้วยความระแวดระวัง อธิษฐานสวมยุทธภัณท์ทั้งชุด ไปด้วยใจถ่อมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อ  หมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อของเราด้วย  อาเมน...  ขอให้พระเจ้าครอบครองแผ่นดินไทย  ให้พระสิริของพระเจ้ามาปรากฎเหนือประเทศไทย  ให้คนทั้งหลายไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยได้ประจักษ์แจ้ง เห็นพระเจ้าเป็นจริงในประเทศไทย  ข้าพเจ้ารอคอยวันนั้น 20 กว่าปีแล้ว ใกล้จะถึงวันนั้นแล้ว สาธุการแด่พระนามพระเจ้า....

1 ความคิดเห็น: