วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

B) Revival : House of Prayer

House of Prayer นิเวศน์แห่งการอธิษฐาน

                เหตุที่เขียนเรื่องนี้เพราะตอนที่ศึกษาคำว่า Ethnos เห็นว่ามีเรื่อง House of Prayer เกี่ยวเนื่องอยู่ในตอนที่พูดถึง Ethnos ด้วย  และ House of Prayer นี้เป็นสิ่งที่ประเทศต่างๆทั่วโลกทำกันด้วย   สิ่งที่เขาทำกันนั้น มาจากพระคัมภีร์พระกิตติคุณ 4 เล่ม คือ
มก.11:17
17   พระองค์ตรัสสอนเขาว่า  "มีพระวจนะเขียนไว้มิใช่หรือว่า  นิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐานสำหรับประชาชาติทั้งหลาย  แต่เจ้าทั้งหลายได้กระทำให้เป็น  ถ้ำของพวกโจร
17   And he taught, saying unto them, Is it not written, My house shall be called of all nations the house of prayer? but ye have made it a den of thieves.
·        ประชาชาติในข้อนี้หมายถึงคนต่างชาติครับ (Ethnos)

มธ.21:13    13   พระองค์ตรัสกับเขาว่า  "มีพระวจนะเขียนไว้ว่า  นิเวศของเราเขาจะเรียกว่า  เป็นนิเวศอธิษฐาน  แต่เจ้าทั้งหลายมากระทำให้เป็น  ถ้ำของพวกโจร
·        พระธรรมมาระโกเขียนให้ชาวโรม  ส่วนพระธรรมมัทธิวเขียนให้คนยิว

ลก.19:46   46   และตรัสแก่เขาว่า  "มีพระวจนะเขียนไว้ว่า  นิเวศของเราควรจะเป็นนิเวศอธิษฐาน  แต่เจ้าทั้งหลายมากระทำให้เป็น  ถ้ำของพวกโจร
·        พระธรรมลูกาเขียนให้ชาวกรีกอ่าน

·        สำหรับในพระธรรมยอห์นมีในบทที่ 2 เขียนให้คริสตจักรสากล

นิเวศแห่งการอธิษฐานมีเขียนถึงในหนังสือพระกิตติคุณเท่านั้น  ในสมัยพระคัมภีร์เดิม นิเวศก็คือพระวิหาร ผู้ที่เข้ามาอธิษฐานนำเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะความผิดบาปของประชาชนมามอบให้กับพระเจ้าได้ คือมหาปุโรหิตเท่านั้นปีละ 1 ครั้ง ผ่านทางสัตวบูชา  แต่สำหรับสมัยพระคัมภีร์ใหม่  ทุกคนเข้ามาหาพระเจ้าได้ผ่านทางพระเยซูคริสต์ ทุกคนสามารถแสวงหาพระเจ้าเป็นการส่วนตัวหรือมาร่วมกันอธิษฐานเป็นส่วนร่วมก็ได้ ในนิเวศอธิษฐาน  ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า House of  Prayer  คำคำนี้ใช้ว่า House ก็ได้หรือ Temple ก็ได้ในภาษากรีก  G3624
οἶκος   oikos    oy'-kos  และ  G4335   προσευχή   proseuchē    pros-yoo-khay'

สำหรับในพระคัมภีร์เดิม เช่น
อสย.56:7        7   คนเหล่านี้เราจะนำมายังภูเขาบริสุทธิ์ของเราและกระทำให้เขาชื่นบานอยู่ในนิเวศอธิษฐานของเราเครื่องเผาบูชาของเขาและเครื่องสักการบูชาของเขาจะเป็นที่โปรดปรานบนแท่นบูชาของเรา  เพราะนิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐาน  สำหรับบรรดาชนชาติทั้งหลาย
  • นิเวศอธิษฐานสำหรับเผ่าพันธุ์ของอิสราเอล  (บรรดาชนชาติ = เผ่าพันธุ์อิสราเอล)

พระคัมภีร์บอกว่า  เราเป็นนิเวศของพระเจ้า (1เปโตร 2:5)  ภาพพระเยซูคริสต์มาจัดการเคลียร์นิเวศในฝ่ายกายภาพไม่ให้มีสิ่งต่างๆมารกรุงรังดังในหนังสือพระกิตติคุณ  ก็เป็นภาพที่มาถึงเราด้วยที่เป็นที่สถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระวิญญาณว่าชีวิตเราต้องสะอาด บริสุทธิ์ สมควรต่อพระวิญญาณพระเจ้า    และไม่เพียงเท่านั้นเราควรมาทูลคำอธิษฐานต่างๆในนิเวศแห่งการอธิษฐานซึ่งคริสตจักรของเราได้จัดห้องไว้เพื่อการอธิษฐานด้วยเช่นกัน


หน้าที่ของเราต้องอธิษฐานเผื่อให้คนได้รับความรอด ต้องนำเรื่องจากประชาชนคือคริสเตียนทั้งหลายมาทูลต่อพระเจ้า ฯลฯ นี่คือหน้าที่ในนิเวศน์อธิษฐานสำหรับเผ่าพันธุ์อิสราเอลทั้งหลายซึ่งก็คือพวกเรา เราสามารถดูคำอธิษฐานที่พระเยซูสอนได้ที่ มัทธิว บทที่ 6    สำหรับคนยิวภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่อิสยาห์ได้กล่าวถึงนั้นก็คือภูเขาศิโยนที่เป็นที่ตั้งของพระวิหารนั่นเอง  แล้วทำไมต้องเป็นภูเขาศิโยนด้วย  ภูเขาอื่นๆไม่ได้หรือ?  เพราะว่าพระเจ้าบอกไว้ว่านามของพระองค์จะอยู่ที่นั่น  นี่เองจึงเป็นเหตุให้คนยิวคิดจะสร้างพระวิหารหลังที่สามที่นี่
1พงศ์กษัตริย์ 8:29   เพื่อว่าพระเนตรของพระองค์จะทรงลืมอยู่เหนือพระนิเวศนี้ทั้งกลางคืนและกลางวัน  คือสถานที่ซึ่งพระองค์ได้ตรัสว่า  "นามของเราจะอยู่ที่นั่นเพื่อว่าพระองค์จะทรงสดับคำอธิษฐาน  ซึ่งผู้รับใช้ของพระองค์จะได้อธิษฐานตรงต่อสถานที่นี้

นามในภาษาไทย  เชมในภาษาฮีบรู  H8034            שׁםshêm   shame    นามหรือเชม คือชื่อของพระองค์จะอยู่ที่นั่น  อักษรในภาษาฮีบรูคำนี้มีรูปลักษณ์ที่เทือกเขาศิโยนนี้จริงๆ  เราสามารถมองเทือกเขาศิโยนนี้ และสามารถเห็นคำว่า shame ได้ที่เทือกเขานี้   นอกจากนั้นท่านสามารถไปดูพระนามพระเจ้า 16 พระนามได้ที่นี่ครับ  http://www.gracezone.org/index.php/bible-study/361-god-name

ทุกทุกอย่างที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์ล้วนมีความหมายทั้งสิ้น  นี่คือสิ่งที่พระเยซูได้บอกไว้ว่าแม้สักขีดเดียวจะไม่สูญไปจากธรรมบัญญัติ (มธ.5:18)   สิ่งใดที่พระเจ้าได้พูดไว้แล้ว จะต้องบังเกิดขึ้นทั้งสิ้น  วันเวลาการพิพากษาโลกนี้จะเกิดขึ้นแน่  จุดจบของโลกนี้จะเกิดขึ้นแน่  เราต้องเตรียมตนเองให้พร้อม  เราต้องอธิษฐานเผื่อให้คนไทยพร้อม มีใจเปิดและได้รับความรอด

เมื่อเราปรารถนาจะเห็นการฟื้นฟูในไทย  เราต้องเคลียร์พื้นที่ฝ่ายวิญญาณก่อน  เราต้องส่งคำอธิษฐานของเราออกไปทั่วทุกสารทิศ ให้ผีมารไม่สามารถกุมขังคนไว้ในค่ายของมันได้  เราต้องอธิษฐานขอการปลดปล่อยโซ่ตรวนพันธนาการจากคนไทย  เราต้องอธิษฐานขอให้คริสตจักรทั้งหลายได้เห็นความจริงนี้และตระหนัก  เราจะเพียงแต่รอการฟื้นฟูไม่ได้  เราต้องทำส่วนของเราด้วย  อธิษฐาน  เตรียมตนเองให้พร้อม สวมยุทธภัณธ์ทั้งชุด และออกไปทำสงครามกับผีมารซาตานในพระนามพระเยซูเจ้า อาเมน..

ไม่เพียงแต่อธิษฐาน เราต้องออกไปนำวิญญาณคนให้มารู้จักพระคริสต์ด้วย  ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรท่านทั้งหลายให้พรักพร้อมในการทำการดีเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์

สุดท้าย ขอมอบเพลงอิสราเอลให้ท่านทั้งหลายฟังสักหนึ่งเพลง ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า เขาพูดว่าอะไร แต่ได้ยินมัทชียาห์ ๆ ๆ ๆ ก็คงจะหมายถึงพระเมสสิยาห์คือพระเยซูคริสต์นั่นเองครับ  http://file2.ws/audiotrack3ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น