วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ชีวิตพระเยซูคริสต์ : สำแดงหัวใจแห่งความรักแทนประมวลกฏ

      มาดูต่อครับว่าชีวิตพระเยซูคริสต์สำแดงสิ่งใดให้เราเห็น เป็นตัวอย่างแก่เราอีกบ้าง


Luke 6:1 ​ใน​วันสะบาโต​วัน​หนึ่ง ​พระ​องค์​กำลัง​เสด็จ​ไป​ที่​ใน​นา และ​พวก​ศิษย์​ของ​พระ​องค์​ก็​เด็ด​รวง​ข้าว​ขยี้​กิน
Luke 6:2 บาง​คน​ใน​พวก​ฟาริสี​จึง​กล่าว​ว่า “ทำไม​พวก​ท่าน​จึง​ทำ​การ​ซึ่ง​ต้องห้าม​ใน​วันสะบาโต”
Luke 6:3 ​พระ​เยซู​ตรัส​ตอบ​เขา​ว่า “ท่าน​ทั้ง​หลาย​ยัง​ไม่ได้​อ่าน​เรื่อง​นี้​อีก​หรือ ที่​ดาวิด​ได้​กระทำ​เมื่อ​อด​อยาก ทั้ง​ท่าน​และ​พรรค​พวก​ด้วย​
Luke 6:4 คือ​ท่าน​ได้​เข้า​ไป​ใน​พระ​นิเวศ​ของ​พระ​เจ้า และ​รับประทาน​ขนม​ปัง​หน้า​พระ​พักตร์ ทั้ง​ให้​พรรค​พวก​ด้วย ซึ่ง​กฎหมาย​ห้าม​ใคร​รับประทาน เว้น​แต่​พวก​ปุโรหิต​เท่านั้น”
Luke 6:5 ​พระ​องค์​จึง​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “บุตร​มนุษย์​เป็น​เจ้า​เป็น​นาย​เหนือ​วันสะบาโต”
Luke 6:6 ​ใน​วันสะบาโต​อีก​วัน​หนึ่ง ​พระ​องค์​เสด็จ​เข้า​ไป​ใน​ธรรม​ศาลา​และ​สั่ง​สอน ที่​นั่น​มี​คน​หนึ่ง​มือ​ขวา​ลีบ​
Luke 6:7 ฝ่าย​พวก​ธรรมาจารย์​และ​พวก​ฟาริสี​คอย​ดู​พระ​องค์​ว่า ​พระ​องค์​จะ​ทรง​รักษา​เขา​ใน​วันสะบาโต​หรือ​ไม่ เพื่อ​จะ​หา​เหตุ​ฟ้อง​พระ​องค์​ได้​
Luke 6:8 แต่​พระ​องค์​ทรง​ทราบ​ความ​คิด​ของ​เขา จึง​ตรัส​แก่​คน​มือ​ลีบ​นั้น​ว่า “จง​ลุก​ขึ้น​มา​ยืน​อยู่​ข้างหน้า” เขา​ก็​ลุก​ขึ้น​ยืน​
Luke 6:9 แล้ว​พระ​เยซู​ตรัส​กับ​เขา​ทั้ง​หลาย​ว่า “เรา​จะ​ถาม​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า ใน​วันสะบาโต​ควร​จะ​ทำ​การ​ดี​หรือ​ควร​จะ​ทำ​ร้าย จะ​ช่วยชีวิต​ดี​หรือ​จะ​ผลาญ​ชีวิต​เสีย​ดี”
Luke 6:10 ​พระ​องค์​จึง​ทอด​พระ​เนตร​ดู​ทุก​คน​โดยรอบ แล้ว​ตรัส​กับ​คน​มือ​ลีบ​นั้น​ว่า “จง​เหยียด​มือ​ออก​เถิด” เขา​ก็​กระทำ​ตาม และ​มือ​ของ​เขา​ก็​หาย​เป็น​ปกติ​
Luke 6:11 ฝ่าย​คน​เหล่า​นั้น​ต่าง​ก็​มี​ความ​เดือด​ดาล และ​ปรึกษา​กัน​ว่า​จะ​กระทำ​อย่างไร​แก่​พระ​เยซู​ได้​

     ขอคัดลอกมาจากในเว็บangelfireเรื่องวันสะบาโตก่อนนะครับ

สะบาโตคำนี้มาจาก ภาษาฮีบรู แปลว่า ``หยุดพัก'' ปรากฏครั้งแรกในปฐก.2:2-3 ที่บันทึกว่า พระเจ้าทรงสร้างโลก 6 วัน และหยุดพักในวันที่ 7 ต่อมาในสมัยของโมเสส พระเจ้าทรงประทานบัญญัติ 10 ประการ แก่ชนชาติอิสราเอล โดยบัญญัติข้อที่ 4 นั้น ทรงสั่งให้หยุดพักในวันที่ 7 (วันสะบาโต) โดยให้ถือว่าเป็นวันบริสุทธิ์ (อพย.20:8) ในสมัยที่ชาวอิสราเอลถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยที่บาบิโลน วันสะบาโตก็มีความหมายเพิ่มขึ้นอีกคือ เป็นวันที่พวกเขาจะศึกษาพระบัญญัติของพระเจ้า แต่ตั้งแต่ปี 460 ก่อน ค.ศ.เป็นต้นมา มีการเข้มงวดเรื่องวันสะบาโตมากเกินไป จนถึงขนาดออกเป็นกฎหยุมๆ หยิมๆ แต่พระเยซูไม่ทรงเห็นด้วย เพราะพวกเขายึดถือกฎบัญญัติต่างๆ เพื่ออ้างว่าตนเป็นคนบริสุทธิ์ชอบธรรม แทนที่จะถ่อมตัวลงต่อพระเจ้า ทำให้วันสะบาโตกลายเป็นภาระ แทนที่จะเป็นพระพร (มก.2:27) คริสตชนในสมัยเริ่มแรก นมัสการพระเจ้าในวันสะบาโตซึ่งเป็นวันเสาร์ แต่ต่อมาพวกเขานมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ด้วย เพราะพระเยซูทรงเป็นขึ้นจากตายในวันอาทิตย์ จึงถือเป็นวันที่เป็นพระพรมากที่สุด แต่เมื่อแยกตัวออกจากพวกยิว คริสตชนก็นมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์เท่านั้น (ดู คำว่า ``พำนัก'' และใน อพย.16:22-26; ยรม.17:27)


     จากที่นี้เราจะเห็นวันสะบาโตในระบบความคิดของคนยิวว่า คนยิวโดยเฉพาะพวกฟาริสียึดมั่นกับสะบาโตที่เต็มไปด้วยข้อกำหนดหยุมหยิมที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาเอง แทนที่จะสนใจจิตวิญญาณของมนุษย์ เหมือนเหตุการณ์ในลูกาบทที่ 6 นี้ พวกเขามาถามพระเยซูเกี่ยวกับเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติในวันสะบาโตแทนที่จะห่วงชีวิตมนุษย์  พระเยซูจึงได้นำข้อพระวจนะจาก 1 ซามูเอล 21:6 มาพูดถึงเรื่องของดาวิดและพรรคพวกที่ได้กินขนมปังหน้าพระพักตร์ในขณะที่พวกเขาอดอยาก ซึ่งตามกฏบัญญัติผู้ที่จะกินได้มีเพียงปุโรหิตเท่านั้น


     จิตวิญญาณ ความต้องการ หรือสิ่งใดก็ตามที่จะมาทำให้ชีวิตมนุษย์ได้รับการบรรเทาในยามที่มีความจำเป็น ก็เหมาะสมมากกว่าการยึดถือกฏบัญญัติโดยปราศจากจิตวิญญาณ  นี่แหละที่พระเยซูได้อธิบายไปในบทที่ 5 ตอนปลาย เรื่องน้ำองุ่นหมักใหม่ กับถุงหนังองุ่น  ซึ่งผมได้แบ่งปันไปครั้งที่แล้ว


     ผ่านเหตุการณ์นี้ไปอีกเหตุการณ์หนึ่งได้แก่เรื่องคนมือลีบที่พระเยซุได้ถามพวกธรรมาจารย์และฟาริสีว่า "ใน​วันสะบาโต​ควร​จะ​ทำ​การ​ดี​หรือ​ควร​จะ​ทำ​ร้าย จะ​ช่วยชีวิต​ดี​หรือ​จะ​ผลาญ​ชีวิต​เสีย​ดี"  


     นี่เป็นข้อคิดแก่พวกเราว่า หัวใจเราต้องสวมหัวใจแบบพระคริสต์ที่มีความรัก ความเมตตา ความสงสาร ความกรุณาแก่ทุกๆคน  เมื่อเราพบปะกับพี่น้อง ปฏิสัมพันธ์กัน ต้องถามใจเราเองว่าเราปฏิบัติต่อพี่น้องด้วยใจเมตตา ใจสงสาร ใจรัก ใจกรุณา ใจที่ให้โอกาสแก่ทุกคนแบบพระเยซูคริสต์หรือไม่

     ขอพระเจ้าอยู่ด้วยกับพี่น้องให้มีหัวใจแบบพระคริสต์เพื่อจะปฏิบัติต่อผู้คนต่างๆอย่างสมควรครับ


2Cor 3:6 ผู้​ทรง​โปรด​ประทาน​ให้​เรา​สามารถ​ที่​จะ​เป็น​พัน​ธกร​แห่ง​พันธสัญญา​ใหม่ อัน​มิใช่​ประมวล​กฎ​แต่​เป็นมา​โดย​พระ​วิญญาณ ด้วย​ว่า​ประมวล​กฎ​นั้น​ประหาร​ให้​ตาย แต่​ส่วน​พระ​วิญญาณ​ประทาน​ชีวิต 

1 ความคิดเห็น:

  1. ด้วย​ว่า​ประมวล​กฎ​นั้น​ประหาร​ให้​ตาย แต่​ส่วน​พระ​วิญญาณ​ประทาน​ชีวิต

    เอเมนคะ ..

    ตอบลบ