วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ชีวิตพระเยซูคริสต์ : ทุกคนเป็นที่ต้องการ

     แบ่งปันต่อครับ
Luke 5:12 เมื่อ​พระ​เยซู ทรง​อยู่​ใน​เมือง​หนึ่ง นี่​แน่ะ​มี​คน​เป็น​โรค​เรื้อน​เต็ม​ทั้งตัว เมื่อ​เขา​เห็น​พระ​เยซู​ก็​ซบ​หน้า​ลง​ถึง​ดิน​อ้อน​วอน​ทูล​พระ​องค์​ว่า “​พระ​องค์​เจ้า​ข้า เพียงแต่​พระ​องค์​จะ​โปรด​ก็​จะ​ทรง​บันดาล​ให้​ข้า​พระ​องค์​หาย​โรค​ได้”
Luke 5:13 ​พระ​องค์​ทรง​ยื่น​พระ​หัตถ์​ถูกต้อง​เขา​แล้ว​ตรัส​ว่า “เรา​พอใจ​แล้ว จง​หาย​เถิด” ใน​ทันใด​นั้น​โรค​เรื้อน​ของ​เขา​ก็​หาย​
Luke 5:14 ​พระ​องค์​จึง​กำชับ​เขา​ไม่ให้​บอก​ผู้ใด และ​ตรัส​ว่า “แต่​จง​ไป​สำแดง​ตัว​แก่​ปุโรหิต และ​ถวาย​เครื่องบูชา​สำหรับ​คน​ที่​หาย​โรค​เรื้อน​แล้ว ตาม​ซึ่ง​โมเสส​ได้​สั่ง​ไว้ เพื่อ​เป็น​หลักฐาน​ต่อ​คน​ทั้ง​หลาย​ว่า​เจ้า​หาย​โรค​แล้ว”
Luke 5:15 แต่​กิตติศัพท์​ของ​พระ​องค์​ยิ่ง​เลื่อง​ลือ​ไป และ​ประชาชน​เป็น​อัน​มาก​มา​ชุมนุม​กัน​เพื่อ​จะ​ฟัง​พระ​องค์ และ​รับ​การ​รักษา​โรค​ต่างๆ ของ​เขา​
Luke 5:16 แต่​พระ​องค์​เสด็จ​ออกไป​ใน​ที่​เปลี่ยว​และ​ทรง​อธิษฐาน​
Luke 5:17 คราว​นั้น​วัน​หนึ่ง​เมื่อ​พระ​องค์​ทรง​สั่ง​สอน​อยู่ มี​พวก​ฟาริสี​และ​พวก​บาเรียน​นั่ง​อยู่​ด้วย เป็น​ผู้​มา​จาก​ทุก​หมู่​บ้าน​ใน​แคว้น​กาลิลี แคว้น​ยูเดีย​และ​จาก​กรุง​เยรูซาเล็ม ฤทธิ์​เดช​ของ​พระ​เป็นเจ้า​ก็​อยู่​ใน​พระ​องค์ เพื่อ​จะ​รักษา​เขา​ให้​หาย​โรค​
Luke 5:18 และ​ดู​เถิด มี​ผู้​หาม​คน​ง่อย​คน​หนึ่ง​นอน​บน​ที่​นอน และ​เขา​หา​ช่อง​ที่​จะ​หาม​คน​ง่อย​นั้น​เข้า​มา​วาง​ลง​ตรง​พระ​พักตร์​ของ​พระ​องค์​
Luke 5:19 เมื่อ​หา​ช่อง​เอา​เข้า​มา​ไม่ได้​เพราะ​คน​มาก เขา​จึง​ขึ้น​ไป​บน​ดาดฟ้า​หลังคา​ตึก หย่อน​คน​ง่อย​ลง​มา​ทั้ง​ที่​นอน ตาม​ช่อง​กระเบื้อง​ตรง​กลาง​หมู่​คน ต่อ​พระ​พักตร์​พระ​เยซู​
Luke 5:20 เมื่อ​พระ​องค์​ทรง​เห็น​ความ​เชื่อ​ของ​เขา​ทั้ง​หลาย ​พระ​องค์​จึง​ตรัส​กับ​คน​ง่อย​ว่า “บุรุษ​เอ๋ย บาป​ของ​เจ้า​ได้รับ​อภัย​แล้ว”
Luke 5:21 ฝ่าย​พวก​ธรรมาจารย์​และ​พวก​ฟาริสี​คิด​ใน​ใจ​ว่า “คน​นี้​ที่​พูด​หมิ่น​ประมาท​พระ​เจ้า​เป็น​ผู้ใด​เล่า ใคร​จะ​ยก​ความ​ผิด​บาป​ได้​เว้น​แต่​พระ​เจ้า​เท่านั้น”
Luke 5:22 แต่​เมื่อ​พระ​เยซู​ทรง​ทราบ​ความ​คิด​ของ​เขา ​พระ​องค์​จึง​ตรัส​แก่​เขา​ว่า “ไฉน​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จึง​คิด​ใน​ใจ​อย่าง​นี้​
Luke 5:23 ที่​จะ​ว่า ‘บาป​ทั้ง​ปวง​ของ​เจ้า​ได้รับ​อภัย​แล้ว​’ และ​จะ​ว่า ‘จง​ลุก​ขึ้น​เดิน​ไป​เถิด’ นั้น ข้าง​ไหน​จะ​ง่าย​กว่า​กัน​
Luke 5:24 แต่​เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​รู้​ว่า บุตร​มนุษย์​มี​สิทธิอำนาจ​ใน​โลก​ที่​จะ​โปรด​ยก​ความ​ผิด​บาป​ได้” (​พระ​องค์​จึง​ตรัส​สั่ง​คน​ง่อย​ว่า​) “เรา​สั่ง​เจ้า​ว่า จง​ลุก​ขึ้น​ยก​ที่​นอน​ไป​บ้าน​ของ​เจ้า​เถิด”
Luke 5:25 ​ใน​ทันใด​นั้น​เขา​จึง​ลุก​ขึ้น​ต่อ​หน้า​คน​ทั้ง​ปวง ยก​ที่​นอน​ซึ่ง​เขา​ได้​นอน​นั้น​กลับไป​บ้าน​ของ​ตน พลาง​ร้อง​สรรเสริญ​พระ​เจ้า​
Luke 5:26 คน​ทั้ง​ปวง​ก็​อัศจรรย์​ใจ​มาก​ยิ่ง​นัก และ​ได้​สรรเสริญ​พระ​เจ้า ต่าง​เต็ม​ไป​ด้วย​ความ​กลัว และ​พูด​ว่า “วันนี้​เรา​ได้​เห็น​สิ่ง​แปลก​ประหลาด”
Luke 5:27 ภายหลัง​เหตุการณ์​เหล่า​นั้น​พระ​องค์​ได้​เสด็จ​ออกไป และ​ทรง​เห็น​คน​เ​ก็​บ​ภาษี​คน​หนึ่ง​ชื่อ​เลวี​นั่ง​อยู่​ที่​ด่าน​ภาษี จึง​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “จง​ตาม​เรา​มา​เถิด”
Luke 5:28 เขา​ก็​สละ​สิ่ง​สารพัด​ทิ้ง ลุก​ขึ้น​ตาม​พระ​องค์​ไป

     จากพระคำตอนนี้พระเยซูได้ปรนนิบัติรับใช้คนใีนอีกหลายเหตุการณ์ เช่น คนโรคเรื้อน (เพียงแต่พระองค์จะโปรด ก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์หายโรคได้) คนง่อยหามสี่ (พระเยซูเห็นความเชื่อของพวกเขา) เรียกคนเก็บภาษ๊ (คนที่สัีงคมรังเกียจ แต่เขายินดีตามพระองค์ไป)  บุคคลทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ไม่มีใครต้องการ 

     คนโรคเรื้อน ในพระคัมภีร์เดิมคนที่สังคมรังเกียจว่าเป็นมลทิน (ดูเลวีนิติ บทที่ 13) เขาต้องอยู่ภายนอกค่าย ไม่สามารถคบหาสมาคมกับใครได้  เมื่อคนโรคเรื้อนเข้ามาหาพระเยซู ขอพระเมตตา พระเยซูรักษาเขา

     คนง่อยคนที่ไม่สามารถทำอะไรได้ เดินไม่ได้ ประกอบอาชีพไม่ได้ ต้องพึ่งพาผู้อื่นอยู่เสมอ แต่พระเยซูก็รักเขา เมื่อพระองค์เห็นความเชื่อของเขา ที่พยายามเข้ามาหาพระองค์ เข้าทางประตูไม่ได้เพราะคนแน่น ก็เข้าทางหลังคา รื้อหลังคาออก  เพื่อนของเขาสี่คนนั้นต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เชื่อร่วมกับคนง่อย ยินดีช่วยเหลือคนง่อย รื้อหลังคาออก หย่อนเขาลงไป   การอัศจรรย์จะบังเกิดขึ้นในชีวิตเราได้ เราต้องมีความปรารถนาจะพบพระเยซู ต้องจัดการฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆที่ขวางออกไปให้หมดสิ้นเหมือนชายคนง่อยนี้  ไม่ว่าจะอย่างไร จะขอพบพระเยซูให้ได้  ความหิวกระหายของเราเคยรุนแรงขนาดนี้ไหม ปรารถนาจะพบกับพระเยซูคริสต์  เขาได้รับการยกโทษบาปและรับการรักษาให้หายโรค

     คนเก็บภาษี ในบรรดาอาชีพที่ทำ นี่เป็นอีกอาชีพที่คนยิวรังเกียจเพราะคนเก็บภาษีชาวยิวถูกมองว่าเป็นพวกนอกคอก ในสายตาของชาวยิวพวกเขาเป็นคนที่นำความอับอายขายหน้ามาสู่ครอบครัว เจ้าหน้าที่ชาวโรมันจะว่าจ้างคนท้องถิ่นให้เป็นคนเก็บภาษีให้ เนื่องจากคนเก็บภาษีเหล่านี้ทำงานให้กับโรมันและมักจะรีดไถประชาชนอย่างไร้เหตุผล คนเก็บภาษีจึงมีชื่อเสียงไม่ดีและเป็นที่เกลียดชังของคนทั่วไป ทั้งยังถูกมองว่าเป็นคนขายชาติด้วย  
     นี่ก็เป็นอีกพวกหนึ่งที่ไม่มีใครต้องการ แต่สำหรับพระเยซูแล้ว ทุกคนมีคุณค่ายิ่งในสายพระเนตรพระเจ้า โดยเฉพาะเลวีคนนี้ ได้สละสิ่งสารพัดติดตามพระเยซูไป และมีชื่อว่ามัทธิว 1 ในสาวก 12 คนของพระเยซู

     ในท่ามกลางพวกเรา มีใครคิดแบบนี้บ้างไหม ดูตัวเองแล้วรู้สึกไม่ค่อยเห็นคุณค่าตนเอง คิดว่าไม่เป็นที่ต้องการของใครใคร แต่พระเยซูต้องการพวกเราทุกคน ไม่มีใครไม่เป็นที่ต้องการในสายพระเนตรพระเจ้า  ทุกคนพระเยซูรักและเมตตาสงสารทุกคนที่มีความต้องการ ต้องการการช่วยเหลือ ถ่อมใจยอมรับความอ่อนแอของตนเองและเข้ามาหาพระเมตตากรุณาของพระองค์  อาเมน.

     จากเหตุการณ์นี้เราจะเห็นว่า พระองค์ก็ทรงต้องการปลีกตัวไปใช้เวลาสนิทสนมกับพระบิดาด้วยการอธิษฐาน ดังนั้นถ้าเราใช้เวลาอธิษฐานกับพระองค์ เราจะได้รับการชูใจ ปลอบประโลมใจ จากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ จะได้มีความคิดที่ถูกต้องตามแบบพระคัมภีร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น