วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553

A) Word of God : World War 3

สงครามโลกครั้งที่ 3หลังจากเขียนเรื่องต่างๆไปแล้ว ก็ค้นหาเรื่องอื่นๆอีก แล้วก็คิดว่าเอาขึ้นบนบล็อกให้รับทราบเลยดีกว่า ไม่ต้องรอจนถึงวันเสาร์

อีกเรื่องหนึ่งในยุคสุดท้าย จะเกิดแบบนี้ได้หรือไม่ คือ สงครามโลกครั้งที่ 3

พระคัมภีร์บอกว่าคนในยุคสุดท้าย 2 ทิโมธี 3:1-5 จะมีนิสัยแบบนี้

1 แต่จงเข้าใจข้อนี้ คือว่าในสมัยจะสิ้นยุคนั้น จะเกิดเหตุการณ์กลียุค

2 เพราะมนุษย์จะเห็นแก่ตัว เห็นแก่เงิน เย่อหยิ่ง ยโส ชอบด่าว่า ไม่เชื่อฟังคำบิดามารดา อกตัญญู ไร้ศีลธรรม

3 ไร้มนุษยธรรม ไม่ให้อภัยกัน ใส่ร้ายกัน ไม่ยับยั้งชั่งใจ ดุร้าย เกลียดชังความดี

4 ทรยศ มุทะลุ หัวสูง รักความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้า

5 ถือศาสนาแต่เปลือกนอก ส่วนแก่นแท้ของศาสนาเขาไม่ยอมรับ คนเช่นนั้นท่านอย่าคบ• ดังนั้นเมื่อคนเป็นแบบนี้ ประเทศต่อจะประเทศจะเป็นอย่างไร เพราะความบาปทวีขึ้น นอกจากสิ่งที่อาจมาจากนอกโลกที่มาทำลายโลกแบบที่เราได้ดูกันไปแล้ว แต่คราวนี้นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์โลกด้วยกันเองสงครามอารมาเกดโดน ในวิวรณ์ บทที่ 16 นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

1 แล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากพระวิหาร สั่งทูตสวรรค์ทั้งเจ็ดองค์นั้นว่า "จงไปเถิด เอาขันทั้งเจ็ดใบ ที่เต็มไปด้วยพระพิโรธของพระเจ้าเทลงบนแผ่นดินโลก"

2 ทูตสวรรค์องค์แรกจึงออกไป และเทขันของตนลงบนแผ่นดินโลก และคนทั้งหลายที่มีเครื่องหมายของสัตว์ร้าย และบูชารูปของมันก็เกิดเป็นแผลร้ายที่เป็นหนองทั่วตัว

3 ทูตสวรรค์องค์ที่สองก็เทขันของตนลงในทะเล และทะเลก็กลายเป็นเลือดเหมือนเลือดของคนตาย และบรรดาสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในทะเลนั้นก็ตายหมดสิ้น

4 ทูตสวรรค์องค์ที่สามเทขันของตนลงที่แม่น้ำและบ่อน้ำพุทั้งปวง และน้ำเหล่านั้นก็กลายเป็นเลือด

5 และข้าพเจ้าได้ยินทูตสวรรค์แห่งน้ำร้องว่า "พระองค์ผู้บริสุทธิ์เจ้าข้า ผู้ดำรงอยู่บัดนี้ และผู้ได้ทรงดำรงอยู่ในกาลก่อน พระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมในการทรงพิพากษาเหตุการณ์เหล่านั้น

6 เพราะเขาทั้งหลาย ได้กระทำให้โลหิตของพวกธรรมิกชนและของผู้เผยพระวจนะไหลออก และพระองค์ได้ประทานโลหิตให้เขาดื่ม สมควรแก่กรรมของเขาแล้ว"

7 และข้าพเจ้าได้ยินแท่นบูชาร้องว่า "จริงอย่างนั้น พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด การพิพากษาของพระองค์เที่ยงตรงและยุติธรรมแล้ว"

8 ทูตสวรรค์องค์ที่สี่เทขันของตนลงที่ดวงอาทิตย์ และให้ดวงอาทิตย์คลอกมนุษย์ด้วยไฟ

9 ความร้อนแรงกล้าได้คลอกคนทั้งหลาย และพวกเขาสาปแช่งพระนามพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ เหนือภัยพิบัติเหล่านั้น และพวกเขาไม่ได้กลับใจและไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์

10 ทูตสวรรค์องค์ที่ห้าเทขันของตนลงบนที่นั่งของสัตว์ร้ายนั้น และอาณาจักรของมันก็มืดไป คนเหล่านั้นได้กัดลิ้นของตนด้วยความระทม

11 และสาปแช่งพระเจ้าแห่งสวรรค์เพราะความเจ็บปวด และเพราะแผลตามตัวของเขา แต่เขาไม่ได้สำนึกในการประพฤติผิดของตน

12 ทูตสวรรค์องค์ที่หกเทขันของตนลงที่แม่น้ำใหญ่ คือแม่น้ำยูเฟรติสทำให้น้ำในแม่น้ำนั้นแห้ง เพื่อเตรียมมรรคาไว้สำหรับบรรดากษัตริย์ที่มาจากทิศตะวันออก

13 และข้าพเจ้าเห็นผีโสโครกสามตนรูปร่างคล้ายกบ ออกมาจากปากพญานาค ออกจากปากสัตว์ร้ายนั้น และออกจากปากคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระวจนะ

14 ด้วยว่าผีเหล่านั้นเป็นผีร้ายกระทำหมายสำคัญ มันออกไปหากษัตริย์ทั้งปวงทั่วพิภพ เพื่อให้บรรดากษัตริย์เหล่านั้นร่วมกันทำสงคราม ในวันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด

15 (นี่แน่ะ เราจะแอบย่องมาเหมือนขโมย ผู้ที่ตื่นอยู่และรักษาเสื้อผ้าของตนไว้อย่างดีจะเป็นสุข เพราะว่าเขาไม่ต้องเดินเปลือยกายให้คนทั้งหลายเห็น)

16 และมันทั้งสามได้ชุมนุมพวกกษัตริย์ที่ตำบลหนึ่ง ซึ่งภาษาฮีบรูเรียกว่าอารมาเกดโดน

17 ทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดได้เทขันของตนลงในอากาศ และมีพระสุรเสียงดังออกมาจากพระที่นั่งในพระวิหารนั้นว่า "สำเร็จแล้ว"

18 และเกิดมีฟ้าแลบ มีเสียงต่างๆมีฟ้าร้อง และเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ซึ่งตั้งแต่มีมนุษย์เกิดมาบนแผ่นดินโลก ไม่เคยมีแผ่นดินไหวร้ายแรงเช่นนี้เลย

19 มหานครนั้นก็แยกออกเป็นสามส่วน และบ้านเมืองของนานาประชาชาติก็ล่มจม พระเจ้ามิได้ทรงลืมมหานครบาบิโลน พระองค์ทรงให้นครนั้นดื่มถ้วยแห่งพระพิโรธอันใหญ่หลวงของพระองค์

20 และบรรดาเกาะต่างๆก็หนีหายไปและภูเขาทั้งหลายก็ไม่มีผู้ใดพบ

21 และมีลูกเห็บใหญ่ ตกลงมาจากฟ้าถูกคนทั้งปวง แต่ละก้อนหนักประมาณห้าสิบกิโลกรัม คนทั้งหลายจึงสาปแช่งพระเจ้า เพราะภัยพิบัติที่เกิดจากลูกเห็บนั้น เพราะว่าภัยพิบัติจากลูกเห็บนั้นร้ายแรงยิ่งนัก• จะเห็นว่าผู้มีอำนาจในประเทศต่างๆทั่วโลกมาร่วมชุมนุมกันทำสงคราม และสถานที่ตรงนั้นอยู่ในอิสราเอลตอนเหนือ เป็นที่ราบเรียกว่าอารมาเกดโดน


แถบนี่แหละครับที่เรียกว่าอามารเกดโดน เป็นที่ราบ  ผมอยู่บนยอดภูเขาแล้วถ่ายลงมา
พื้นที่ส่วนใหญ่ในอิสราเอลเป็นภูเขาครับ มีตรงนี้ที่เป็นที่ราบกินอาณาเขตกว้างใหญ่ และที่ตรงนี้แหละครับที่คนทั้งหลายจะมาชุมนุมกันทำสงคราม• จากวีดีโอที่เราได้ดูไปแล้วนั้น เป็นจินตนาการของผู้จัดทำว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 ขึ้นแบบนี้ แต่เมื่อดูจากพระคัมภีร์ เราเห็นว่าชนวนที่จะทำให้เกิดสงครามดูท่าจะหนีไม่พ้นอิสราเอล ดังนั้นประเทศอิสราเอลเป็นประเทศที่ต้องจับตามองครับ ดูเหมือนจะเป็นจุดโฟกัสที่น่าสนใจมาก อย่างไรก็ตามเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต อาจมีทั้งสองอย่างก็ได้ ทั้งภาพการยิงอาวุธนิวเคลียร์เข้าใส่กันเหมือนวีดีโอชุดนี้ หรือว่าการไปชุมนุมกันทำสงครามที่อารมาเกดโดนอารมาเกดโดนในภาษากรีก มีกล่าวถึงครั้งเดียวในวิวรณ์ 16:16

G717 Ἀρμαγεδδών Armageddon (ar-mag-ed-down') n/l.

1. Armageddon (or Har-Meggiddon), a symbolic name

[of Hebrew origin (H2022 and H4023)]

KJV: Armageddon

Root(s): H2022, H4023• ในพระคัมภีร์เดิมเมืองนี้เรียกว่าเมกิดโดหรือว่าที่ราบเมกิดโด

เศคาริยาห์ 12:11 ในวันนั้น การไว้ทุกข์ในเยรูซาเล็มจะใหญ่โตอย่างการไว้ทุกข์เพื่อฮาดัดริมโมน ณ ที่ราบเมกิดโด• ก่อนจะไปถึงทะเลตายและกรุงเยรูซาเล็มได้ก็ต้องเดินทัพผ่านที่ราบเมกิดโดหรืออารมาเกดโดนก่อน อือม.. น่าสนใจมากครับ


นี่เป็นอีกทัศนะหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่สามครับ คงมีความคิดกันหลายๆความคิด หลายๆการตีความพระคัมภีร์ หลายๆมุมมอง จะอย่างไรก็แล้วแต่ ขอให้คริสเตียนเป็นคนที่รักพระเจ้า และเตรียมตนเองพร้อมอยู่เสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น