วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2553

A) Word of God : Antichrist

ปฎิปักษ์พระคริสต์
ดูความคิดต่างๆก่อนครับ
2 ธส. 2:3-4

2Thess 2:3 อย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดล่อลวงท่านโดยทางหนึ่งทางใดเลย เพราะว่าวันนั้นจะไม่มาถึง เว้นแต่จะมีการล้มลงเสียก่อน และคนแห่งการบาปนั้นจะประจักษ์แจ้ง คือลูกแห่งความพินาศ

2Thess 2:4 ผู้กีดกั้นขัดขวางและยกตัวขึ้นต่อสู้อะไรๆที่ได้ชื่อว่าเป็นพระเจ้า หรืออะไรๆที่เขาไหว้นมัสการนั้น แล้วมันก็นั่งในพระวิหารของพระเจ้าเหมือนอย่างพระเจ้า ประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้า• จากพระคัมภีร์ตอนนี้ ผมได้พูดไปในครั้งก่อนแล้วว่า พระวิหารหลังที่สามคงต้องได้รับการสร้างขึ้นเป็นแน่ แล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่ปฏิปักษ์พระคริสต์ได้เข้าไปนั่งในพระวิหาร ซึ่งคนที่จะเข้าไปในพระวิหารได้ต้องเป็นคนยิว ดังนั้นเขาจึงเชื่อกันว่า ปฏิปักษ์พระคริสต์นี้ต้องเป็นคนยิวหรือเชื้อสายยิวแน่นอน• เรื่องAntichristเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในช่วงยุคสุดท้าย ผมมีความคิดเห็นของคนอเมริกันทั่วไปว่าเขาเชื่อว่าใครคือAntichrist และทำไม เอาไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อการดูสถานการณ์ต่างๆในโลกครับ• มาดูบทบาทของAntichristในช่วงยุคสุดท้ายว่าเขามีบทบาทอะไร ทำไมเราต้องสังเกตสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้ดี เราก็อาจสามารถประเมินได้ว่า เราอยู่ในช่วงเวลาใดแล้ว

• เราเชื่อว่าคนคนนี้ต้องเป็นคนยิวหรือเชื้อสายยิว มิฉะนั้นเขาจะเข้าไปในพระวิหารไม่ได้ (จำได้ไหมครับว่าทำไมพระวิหารหลังที่สามต้องเกิดมีขึ้น และจะมีสนธิสัญญาสันติภาพทำให้สามารถสร้างพระวิหารขึ้นได้)

• คนคนนี้จะต้องมีความสามารถในการดึงดูดใจคนสูงมากในการพูดชักจูงให้ผู้คนคล้อยตามเขาได้

• เป็นผู้ที่มีอำนาจในโลกนี้

• เป็นผู้ที่ให้หมายเลข 666• คำที่ใช้ว่า Antichrist ภาษากรีก

G500 ἀντίχριστος antichristos (an-tee'-khris-tos) n.

1. an adversary (or opponent) of the Messiah, the Anointed-One

[from G473 and G5547]

KJV: antichrist

Root(s): G473, G5547

[?]• คำนี้มีกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ไม่กี่ข้อ

2 เปโตร 1:7

7 เพราะว่ามีผู้ล่อลวงเป็นอันมากเที่ยวจาริกไปในโลก คนไหนไม่รับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์ คนนั้นแหละเป็นผู้ล่อลวงและเป็นปฏิปักษ์กับพระคริสต์

9 ผู้ใดล่อลวงและไม่อยู่ในพระโอวาทของพระคริสต์ ผู้นั้นก็ไม่มีพระเจ้า ผู้ใดอยู่ในพระโอวาทของพระคริสต์ ผู้นั้นก็มีทั้งพระบิดาและพระบุตร• แสดงว่าคนธรรมดาก็เป็นAntichristได้ คือคนที่ไม่รับว่าพระเยซูคริสต์มาเป็นมนุษย์ ไม่อยู่ในพระโอวาทและเป็นผู้ล่อลวง1 ยอห์น 2:18-19

18 ลูกทั้งหลายเอ๋ย บัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้ว และตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาว่า ปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะมีมา บัดนี้ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ก็มีมามากแล้ว ฉะนั้นเราจึงรู้ว่าบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้ว

19 เขาเหล่านั้นได้ออกไปจากพวกเรา แต่เขาเหล่านั้นก็ไม่ใช่พวกเรา เพราะว่าถ้าเขาเป็นพวกของเรา เขาก็จะอยู่กับเราต่อไป แต่เขาได้ออกไปแล้ว ซึ่งก็เป็นที่ปรากฏชัดแล้วว่าเขาเหล่านั้นหาใช่พวกของเราไม่• เรารู้ว่าเป็นวาระสุดท้ายแล้ว เพราะมีAntichristมากแล้ว แสดงว่าคนที่มีวิญญาณแบบพระคริสต์ก็เป็นพวกพระคริสต์ แต่คนที่มีวิญญาณปฏิปักษ์ต่อต้านพระคริสต์เป็นเป็นพวกAntichrist1 ยอห์น 2:22

22 ใครเล่าเป็นผู้ที่พูดมุสา ไม่ใช่ใครอื่น แต่เป็นผู้ที่ปฏิเสธว่าพระเยซูมิใช่พระคริสต์ ผู้ใดที่ปฏิเสธพระบิดาและพระบุตร ผู้นั้นแหละเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์1 ยอห์น 4:3

3 และวิญญาณทั้งปวงที่ไม่ยอมรับเชื่อพระเยซู วิญญาณนั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้า วิญญาณนั้นแหละเป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์ ซึ่งท่านทั้งหลายได้ยินว่าจะมา และบัดนี้ก็อยู่ในโลกแล้ว• ดังนั้นก็คงมีทั้งตัวAntichristเอง และคนที่มีวิญญาณแบบAntichrist ดังที่เราได้เห็นจากข้อพระคัมภีร์ต่างๆเหล่านี้• นอกจากข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ที่ได้กล่าวถึงปฏิปักษ์พระคริสต์ตรงๆแล้ว คราวนี้มาดูข้อพระคัมภีร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับAntichristบ้าง จากที่พบในพระคัมภีร์ เราจะเห็นการใช้ชื่อว่าสัตว์ร้ายซึ่งมีอำนาจต่างๆ นั่นก็ทำให้เราทราบได้ว่านั่นคือAntichristนั่นเองวิวรณ์ 13:3

3 หัวๆหนึ่งของมันดูเหมือนถูกฟันปางตาย แต่แผลที่ถูกฟันนั้นรักษาหายแล้ว คนทั้งโลกติดตามสัตว์ร้ายนั้นไปด้วยความอัศจรรย์ใจ• คนทั้งโลกติดตามสัตว์ร้ายตัวนี้ ถ้าเราอ่านวิวรณ์บทที่ 13 เราก็จะเห็นสิ่งที่มันทำ• ในภาษากรีกที่กล่าวถึงสัตว์ร้าย

G2342 θηρίον therion (thay-ree'-on) n.

1. a dangerous animal

[diminutive from ther (a wild animal, as game)]

KJV: (venomous, wild) beast

See also: G2339

[?]• นี่คือชื่อในภาษากรีก ซึ่งหมายความถึงสัตว์ร้ายนั้น• เราจะเห็นสัตว์ร้ายได้ถูกกล่าวถึงในพระธรรมวิวรณ์ถึง 30 ครั้ง ซึ่งมีเพียงในวิวรณ์บทที่ 6 เท่านั้นที่ไม่ได้กล่าวถึงสัตว์ร้ายที่มีอำนาจแบบAntichristวิวรณ์ 13:11-13

11 แล้วข้าพเจ้าเห็นสัตว์ร้ายอีกตัวหนึ่งขึ้นมาจากแผ่นดินมีสองเขาเหมือนลูกแกะ และพูดเหมือนพญานาค

12 มันใช้อำนาจของสัตว์ร้ายตัวเดิมนั้นอย่างครบถ้วนและต่อหน้า มันทำให้โลกและคนที่อยู่ในโลกบูชาสัตว์ร้ายตัวเดิมนั้น ที่มีแผลปางตายแต่รักษาหายแล้ว

13 สัตว์ร้ายนี้แสดงหมายสำคัญใหญ่ จนกระทำให้ไฟตกลงมาจากฟ้าสู่แผ่นดินโลกประจักษ์แก่ตามนุษย์ทั้งหลาย• ตรงนี้เราจะเห็นว่าสัตว์ร้ายไม่ได้มีตัวเดียว แสดงว่าAntichristนั้นอาจมีหลายคนก็ได้• วิวรณ์ บทที่ 14 คำเตือนหากใครนมัสการสัตว์ร้ายนั้นวิวรณ์ 16:3-4

13 และข้าพเจ้าเห็นผีโสโครกสามตนรูปร่างคล้ายกบ ออกมาจากปากพญานาค ออกจากปากสัตว์ร้ายนั้น และออกจากปากคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระวจนะ

14 ด้วยว่าผีเหล่านั้นเป็นผีร้ายกระทำหมายสำคัญ มันออกไปหากษัตริย์ทั้งปวงทั่วพิภพ เพื่อให้บรรดากษัตริย์เหล่านั้นร่วมกันทำสงคราม ในวันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด• อีกตอนหนึ่งที่พูดถึงสัตว์ร้าย

• ผีโสโครกสามตนออกมาจากปากของ ก. พญานาค ข. สัตว์ร้าย ค. คนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระวจนะ ไปชักชวนผู้มีอำนาจทั่วโลกให้ทำสงความในวันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า• บทที่ 17 สัตว์ร้ายหรือAntichrist ร่วมมือกับบรรดาผู้ครอบครองโลกนี้ ได้แก่กษัตริย์ 10 องค์นั้น ซึ่งเรื่องนี้จะพูดต่อไปในครั้งหน้า• บทที่ 19 พูดถึงปลายทางของปฏิปักษ์พระคริสต์

Rev 19:20 สัตว์ร้ายนั้นถูกจับพร้อมด้วยผู้พยากรณ์เท็จ ที่ได้กระทำการอัศจรรย์ต่อหน้าสัตว์ร้ายนั้น และใช้การอัศจรรย์นั้นล่อลวงคนทั้งหลายที่ได้รับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายนั้น และบูชารูปของมัน สัตว์ร้ายและผู้พยากรณ์เท็จถูกทิ้งทั้งเป็นลงในบึงไฟที่ไหม้ด้วยกำมะถัน

Rev 19:21 และคนที่เหลืออยู่นั้น ก็ถูกฆ่าด้วยพระแสงที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ผู้ทรงม้านั้นเสีย และนกทั้งปวงก็กินเนื้อของคนเหล่านั้นจนอิ่ม• บทที่ 20 พูดถึงพญามารที่ถูกคุมขังไว้พันปี ถูกปล่อยมาชั่วคราว และไปล่อลวงคนทั้งแผ่นดินโลกให้มาทำสงครามกับองค์พระผู้เป็นเจ้า แสดงว่าสมัยนั้นไม่มีพรรคพวกของมันอยู่อีกต่อไป เพราะยุคพันปีนั้นไม่มีมารร้าย พอมันถูกปล่อยออกมา มันก็อาศัยการล่อลวงซึ่งเป็นวิธีที่มันถนัดตั้งแต่เริ่มสร้างโลก

• จะสังเกตว่าตอนนี้เป็นตอนของพญามารแล้ว ส่วนสัตว์ร้ายและผู้พยากรณ์เท็จถูกขังอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งเรื่องพญามารจะได้นำมาเขียนต่อไป

Rev 20:10 ส่วนพญามารที่ล่อลวงเขาเหล่านั้นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกำมะถัน ที่สัตว์ร้ายและผู้พยากรณ์เท็จอยู่นั้น และมันต้องทนทุกข์ทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิตย์• เมื่อมันไปล่อลวงคนทั้งโลกช่วงสุดท้ายในยุคพันปีมาทำสงครามกับพระเจ้า มันพ่ายแพ้และถูกขังไปตลอดกาลสรรเสริญพระเจ้า... ฮาเลลูยา.... Praise the Lord!

1 ความคิดเห็น:

  1. สุดท้าย..ชัยชนะก็เป็นของพระองค์อยู่วันยังค้ำ

    ขอพระเจ้าช่วยให้เรามีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในชัยชนะร่วมกันกับพระองค์

    เอเมน.

    ตอบลบ