วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

A) Word of God : Noah's Arkเรือโนอาห์


ในสมัยอดีตกาลโลกเต็มไปด้วยความชั่วร้าย แผ่นดินโลกเต็มไปด้วยความบาป บุตรของพระเจ้าสมสู่อยู่กับบุตรของมนุษย์เกิดมาเป็นคนเนฟิล พระเจ้าจึงจะล้างโลกด้วยการให้น้ำท่วมโลก อย่างไรก็ตามพระเจ้าเห็นว่าโนอาห์ชอบธรรม เป็นคนดีพร้อม และพระเจ้าโปรดปราน จึงให้สร้างเรือขึ้นมาเพื่อให้คนที่เชื่อฟังพระเจ้าได้ขึ้นมาบนเรือและรับการช่วยให้รอดพ้นจากน้ำท่วมโลก ในจำนวนนั้นพระเจ้าก็ให้โนอาห์พาสัตว์ต่างๆขึ้นมาอยู่บนเรือด้วย 
ส่วนบรรดาทูตสวรรค์ต่างๆที่ได้ทำผิด ได้สมสู่อยู่กับมนุษย์ (ตามความเชื่อของคริสเตียนบางคณะว่า บุตรของพระเจ้าหมายถึงทูตสวรรค์) พระเจ้าก็ได้ขุมขังไว้ ยูดาห์ 1:6

ยังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายเหลือเกินที่เรายังไม่รู้ รอไว้เมื่อเราจากโลกนี้ไปพบกับพระองค์บนเมืองฟ้าแล้วเราถึงจะรู้ หรือไม่ก็เมื่อพระองค์เสด็จกลับมารับเรา พระองค์จะเปิดเผยสิ่งต่างๆให้เราทราบ 1 โครินธ์ 13:12

เหตุการณ์ในสมัยจะสิ้นยุคเก่าจะเป็นแบบในสมัยของโนอาห์
มัทธิว 24:36-39
36 "แต่วันนั้น โมงนั้น ไม่มีใครรู้ ถึงบรรดาทูตสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่รู้ รู้แต่พระบิดาองค์เดียว

37 ด้วยสมัยของโนอาห์ ได้เป็นอย่างไร เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมา ก็จะเป็นอย่างนั้น
38 เพราะว่าเมื่อก่อนวันน้ำท่วมนั้น คนทั้งหลายได้กินและดื่มกัน ทำการสมรสและยกให้เป็นสามีภรรยากัน จนถึงวันที่โนอาห์เข้าในนาวา
39 และน้ำท่วมมากวาดเอาเขาไปสิ้น โดยไม่ทันรู้ตัวฉันใด เมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาก็จะเป็นฉันนั้น


สำหรับเรื่องเรือของโนอาห์ ก็เอาภาพมาให้ชมกันครับว่าเขาไปเจอมาที่ไหน

เรือนี้น่าจะมีชื่อว่าเรือแห่งความรอด เพราะได้รับเอาทุกคนที่เชื่อไปไว้ในนั้น ซึ่งก็มีเพียงครอบครัวของโนอาห์เท่านั้นที่เชื่อคำเตือนเรื่องน้ำท่วมโลก เรือของโนอาห์ในภาษาฮีบรูมีลักษณะเป็นกล่องตามภาษาเขียน ซึ่งลักษณะในการสร้างเรือก็เป็นแบบนั้นจริง

รูปภาพเรือบนภูเขา
 
 
 
รูปภาพถ่ายจากระยะไกล
 


ภาพวีดีโอการสำรวจเรือจากชุดสำรวจของจีนในปีนี้ ได้มีคนบรรยายภาษาอังกฤษแล้ว

เมื่อชมภาพทั้งหมดแล้ว ก็ต้องบอกว่าขอบคุณพระเจ้า  สิ่งที่พระเจ้าทำในอดีตยังหลงเหลือมาให้ชนรุ่นหลังได้เห็น  นี่เป็นความจริงดังที่ปรากฎในพระคัมภีร์ เรือที่สร้างขึ้นไปค้างบนเทือกเขาอารารัตดังที่บอกไว้ในพระคัมภีร์  ปฐมกาล 8:4

1 ความคิดเห็น: