วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ชีวิตพระเยซูคริสต์ : ส่งสาวกไปประกาศและรักษา

รวมบทความชีวิตพระเยซูคริสต์
 
     สวัสดีครับพี่น้องทุกท่าน ขอพระเจ้าชูกำลังพี่น้องทุกคนที่ยังประสบสภาวะน้ำท่วมอยู่ในเวลานี้นะครับ มาอ่านพระวจนะกันต่อครับ

Luke 10:1 ภายหลัง​เหตุการณ์​เหล่า​นั้น ​พระ​เยซู​ทรง​ตั้ง​สาวก​อื่น​อีก​เจ็ด​สิบ​คน​ไว้ และ​ใช้​เขา​ออกไป​ที​ละ​สอง​คนๆ ให้​ล่วงหน้า​พระ​องค์​ไป​ก่อน ให้​เข้า​ไป​ทุก​เมือง​และ​ทุก​ตำบล​ที่​พระ​องค์​จะ​เสด็จ​ไป​นั้น​
Luke 10:2 ​พระ​องค์​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “ข้าว​ที่​ต้อง​เกี่ยว​นั้น​มี​มาก​แต่​คนงาน​ยัง​น้อย​อยู่ เหตุ​ฉะนั้น พวก​ท่าน​จง​อ้อน​วอน​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เป็น​เจ้า​ของ​นา ให้​ส่ง​คนงาน​มา​เ​ก็​บ​เกี่ยว​พืชผล​ของ​พระ​องค์
Luke 10:3 ไป​เถอะ ดู​เถิด เรา​ใช้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไป​ดุจ​ลูก​แกะ​อยู่​ท่ามกลาง​ฝูง​สุนัข​ป่า
Luke 10:4 อย่า​เอา​ไถ้​เงิน หรือ​ย่าม หรือ​รองเท้า​ไป และ​อย่า​คำนับ​ผู้ใด​ตาม​ทาง​
Luke 10:5 ถ้า​จะ​เข้า​ไป​ใน​เรือน​ใดๆ จง​พูด​ก่อน​ว่า ‘ให้​ความ​สุข​มี​แก่​เรือน​นี้​เถิด’
Luke 10:6 ถ้า​ลูก​แห่ง​สันติ​สุข​อยู่​ที่​นั่น สันติ​สุข​ของ​ท่าน​จะ​อยู่​กับ​เขา ถ้า​หา​ไม่ สันติ​สุข​ของ​ท่าน​จะ​กลับ​อยู่​กับ​ท่าน​อีก​
Luke 10:7 จง​อาศัย​อยู่​ใน​เรือน​นั้น กิน​และ​ดื่ม​ของ​ซึ่ง​เขา​จะ​ให้​นั้น ด้วย​ว่า​ผู้​ทำงาน​สมควร​จะ​ได้รับ​ค่าจ้าง​ของ​ตน อย่า​เที่ยว​จาก​เรือน​นี้​ไป​เรือน​โน้น​
Luke 10:8 ถ้า​ท่าน​จะ​เข้า​ไป​ใน​เมือง​ใดๆ และ​เขา​รับรอง​ท่าน​ไว้​จง​กิน​ของ​ที่​เขา​ตั้ง​ให้​
Luke 10:9 และ​จง​รักษา​คน​ป่วย​ใน​เมือง​นั้น​ให้​หาย และ​แจ้ง​แก่​เขา​ว่า ‘แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า​มา​ใกล้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​แล้ว​’
Luke 10:10 ถ้า​ท่าน​จะ​เข้า​ไป​ใน​เมือง​ใดๆ และ​เขา​ไม่​รับรอง​ท่าน​ไว้ จง​ออกไป​ที่​กลาง​ถนน​เมือง​นั้น​กล่าว​ว่า​
Luke 10:11 ‘ถึงแม้​ผง​คลี​ดิน​แห่ง​เมือง​ของ​เจ้า​ทั้ง​หลาย​ที่​ติด​อยู่​กับ​เท้า​ของ​เรา เรา​ก็​สะบัด​ออกเป็น​ที่​แสดง​ว่า เรา​ไม่​เห็น​พ้อง​กับ​เจ้า แต่​เจ้า​ทั้ง​หลาย​จง​เข้า​ใจความ​นี้​เถิด คือ​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า​มา​ใกล้​แล้ว​’
Luke 10:12 เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า โทษ​ของ​เมือง​โสโดม​ใน​วัน​นั้น​จะ​เบา​กว่า​โทษ​ของ​เมือง​นั้น

     เรื่องส่งสาวกเจ็ดสิบคนนี้เป็นตอนที่หลังจากพระองค์่ส่งออกไปสิบสองคนแล้ว ครั้งก่อนใช้ไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและรักษาคนเจ็บป่วยให้หาย ครั้งนี้ใช้ให้ออกไปคู่ๆเช่นเคย ให้เข้าไปทุกเมืองและทุกตำบลก่อนที่พระองค์จะเสด็จเข้าไป เป็นเหมือนผู้เตรียมทางก่อนพระองค์จะเสด็จมา เป็นเหมือน ยอห์น บัพติศโตมาเตรียมทางก่อนพระเยซูจะมา และว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากแต่คนงานยังน้อยอยู่ จงขอต่อเจ้าของนาให้ส่งคนงานเข้ามาทำการเก็บเกี่ยว

     ในการใช้เจ็ดสิบคนนี้ดูแตกต่างหน่อยหนึ่งจากการใช้สิบสองคนซึ่งเป็นอัครทูตของพระองค์ สิบสองคนนั้นออกไปประกาศและรักษา พวกเขาก็ออกไปและกลับมาเล่าสิ่งที่ได้เกิดขึ้นระหว่างออกไปกระทำและสั่งสอน แต่ในพวกเจ็ดสิบคนนี้ได้เตือนให้ไปด้วยความระมัดระวังด้วย เหมือนลูกแกะอยู่ท่ามกลางฝูงสุนัขป่า มีความแตกต่างกันหรือไม่ในกลุ่มคนสองกลุ่มนี้ กลุ่มแรกพวกอัครทูต กลุ่มที่สองกลุ่มเจ็ดสิบคน จะเปรียบเหมือนกลุ่มคนที่มีภาระใจห้าวหาญเหมือนอย่างกลุ่มอัครทูต กับกลุ่่มสมาชิกต่างๆได้หรือไม่ ที่เมื่อไปพระเยซูได้เตือนว่าใช้ไปดุจลูกแกะอยู่ท่ามกลางฝูงสุนัขป่า ความจริงแล้วไม่ว่าใคร ไม่ว่าผู้นำระดับไหน ล้วนแล้วแต่ต้องระมัดระวังตัวทั้งสิ้น ไม่ว่าใครล้วนถูกโจมตีจากฝูงสุนัขป่าได้ทั้งสิ้น

     ถัดจากนั้นก็เป็นคำสั่งสอนในเรื่องต่าง เช่น ไปด้วยการพึ่งพาพระเจ้า ไม่เอาสิ่งใดติดตัวไป , ก่อนไปขึ้นเรือนใดให้อวยพรเรือนนั้น , อยู่กินกับผู้ที่ต้อนรับ , ให้รักษาคนเจ็บป่วยและประกาศแผ่นดินของพระเจ้า และสะบัดผงคลีดินแสดงการไม่เห็นด้วยหากเมืองนั้นไม่ต้อนรับ เพราะโทษของเมืองโสโดมที่ถูกไฟพระเจ้าเผายังเบากว่าโทษของเมืองนั้นที่ไม่ต้อนรับสาวกที่ออกไปประกาศ เพราะไม่ต้อนรับคนเล็กน้อยก็เหมือนไม่ต้อนรับองค์พระเยซูด้วย ไฟที่เผาเมืองโสโดมยังอยู่ชั่วคราว แต่ไฟในนรกจะเผาไปตลอดนิรันดร์ นี่คือโทษที่พระเยซูคริสต์กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น