วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ชีวิตพระเยซูคริสต์ : มิได้มาเพื่อทำลายชีวิตแต่เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด

ดูต่อครับ

ฉบับ1971
Luke 9:51 ครั้น​จวน​เวลา​ที่​พระ​องค์​จะ​ทรง​ถูก​รับ​ขึ้น​ไป ​พระ​องค์​ทรง​ตั้ง​พระ​ทัย​แน่ว​ไป​ยัง​กรุง​เยรูซาเล็ม​
Luke 9:52 และ​พระ​องค์​ทรง​ใช้​ทูต​ล่วงหน้า​ไป​ก่อน เขา​ก็​เข้า​ไป​ใน​หมู่​บ้าน​แห่ง​หนึ่ง​ของ​ชาว​สะมาเรีย เพื่อ​จะ​เตรียม​ไว้​ให้​พระ​องค์​
Luke 9:53 ชาว​บ้าน​นั้น​ไม่​รับรอง​พระ​องค์​เพราะ​พระ​องค์​กำลัง​เสด็จ​ไป​ยัง​กรุง​เยรูซาเล็ม​
Luke 9:54 เมื่อ​สาวก​ของ​พระ​องค์ คือ​ยากอบ​และ​ยอห์น​ได้​เห็น​ดังนั้น เขา​ทูล​พระ​องค์​ว่า “​พระ​องค์​เจ้า​ข้า ​พระ​องค์​พอ​พระ​ทัย​จะ​ให้​ข้า​พระ​องค์​ขอ​ไฟ​ลง​มา​จาก​สวรรค์​เผา​ผลาญ​เขา​เสีย​อย่าง​เอลียาห์​ได้​กระทำ​นั้นหรือ”
Luke 9:55 แต่​พระ​องค์​ทรง​เหลียว​มา​ห้าม​ปราม​เขา​​พระ​องค์​ตรัส​ว่า “ท่าน​ไม่​รู้​ว่า ท่าน​มี​จิตใจ​ทำนอง​ใด
Luke 9:56 เพราะ​ว่า​บุตร​มนุษย์​มิ​ได้มา​เพื่อ​ทำลาย​ชีวิต​มนุษย์ แต่​มา​เพื่อ​ช่วย​เขา​ทั้ง​หลาย​ให้​รอด” แล้ว​พระ​องค์​กับ​เหล่า​สาวก​ก็​เลย​ไป​ที่​หมู่​บ้าน​อีก​แห่ง​หนึ่ง​

ฉบับไทยคิงเจมส์
Luke 9:51 ต่อมาครั้นจวนเวลาที่พระองค์จะทรงถูกรับขึ้นไป พระองค์ทรงมุ่งพระพักตร์แน่วไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
Luke 9:52 และพระองค์ทรงใช้ผู้ส่งข่าวล่วงหน้าไปก่อน เขาก็เข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของชาวสะมาเรียเพื่อจะเตรียมไว้ให้พระองค์
Luke 9:53 ชาวบ้านนั้นไม่รับรองพระองค์ เพราะดูเหมือนว่าพระองค์กำลังทรงมุ่งพระพักตร์ไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
Luke 9:54 และเมื่อสาวกของพระองค์ คือยากอบและยอห์นได้เห็นดังนั้น เขาทูลว่า "พระองค์เจ้าข้า พระองค์พอพระทัยจะให้ข้าพระองค์ขอไฟลงมาจากสวรรค์ เผาผลาญเขาเสียอย่างเอลียาห์ได้กระทำนั้นหรือ"
Luke 9:55 แต่พระองค์ทรงเหลียวมาห้ามปรามเขา และตรัสว่า "ท่านไม่รู้ว่าท่านมีจิตใจทำนองใด
Luke 9:56 เพราะว่าบุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อทำลายชีวิตมนุษย์ แต่มาเพื่อช่วยเขาทั้งหลายให้รอด" แล้วพระองค์กับเหล่าสาวกก็เลยไปที่หมู่บ้านอีกแห่งหนึ่ง

     วันนี้นำทั้งสองเล่มนี้มาดูด้วยกันเพื่อเราจะได้เห็นสิ่งที่พระคัมภีร์เขียนไว้ได้ชัดเจนขึ้นจากการเปรียบดูในแต่ละฉบับ ในข้อ 51 มุ่งพระพักตร์แน่วไปยังกรุงเยรูซาเล็ม คือ มีความตั้งใจแน่วแน่ตรงไปที่กรุงนั้น ความตั้งใจของพระองค์ตรงไปยังกรุงเยรูซาเล็ม สถานที่ที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์เพื่อเป็นค่าไถ่แก่มนุษย์เป็นอันมาก สถานที่ที่พระองค์จะถูกรับขึ้นไป

     ใจของพระองค์แน่วแน่ไปที่นั่น ในอีกข้อหนึ่งได้บอกไว้  Luke 18:31 ​พระ​องค์​จึง​ทรง​พา​สาวก​สิบ​สอง​คน​ไป​แล้ว​ตรัส​กับ​เขา​ว่า “ดู​เถิด เรา​ทั้ง​หลาย​จะ​ขึ้น​ไป​ยัง​กรุง​เยรูซาเล็ม​และ​จะ​สำเร็จ​ตาม​สิ่ง​สารพัด ซึ่ง​เหล่า​ผู้เผย​พระ​วจนะ​ได้​เขียน​ไว้​ว่า​ด้วย​บุตร​มนุษย์​

     ในข้อ 52, 53 เราจะเห็นว่าพระองค์ส่งคนเข้าไปในหมู่บ้านชาวสะมาเรีย ซึ่งไม่ถูกกับชาวกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อจะเตรียมไว้ให้พระองค์ เตรียมสิ่งใดพระคัมภีร์ไม่ได้บอกไว้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าคือเตรียมปัสกาไว้สำหรับพระองค์เพื่อจะกินร่วมกับพวกสาวก ดังได้ปรากฏในพระธรรม  Luke 22:8 ​พระ​องค์​จึง​ทรง​ใช้​เปโตร​และ​ยอห์น​ไป สั่ง​เขา​ว่า “จง​ไป​จัดเตรียมปัสกา​ให้​เรา​ทั้ง​หลาย​กิน”    กินเพื่อระลึกถึงพระองค์ที่จะมอบร่างกายและเลือดเพื่อคนทั้งปวง  พระองค์บอกว่าจะไม่กินปัสกาอีกจนกว่าจะสำเร็จความหมายของปัสกา  Luke 22:16 ด้วย​เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า​เรา​จะ​ไม่​กินปัสกา​นี้​อีก จนกว่า​จะ​สำเร็จ​ความ​หมาย​ของปัสกา​นั้น​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า”   ทุกสิ่งในความตั้งใจของพระองค์ล้วนทำเพื่อจะให้สิ่งที่พระบิดาใช้พระองค์เข้ามาในโลกได้สำเร็จ  ในฉบับ 1971 บอกว่า "ตั้งพระทัยแน่ว"  ในฉบับไทยคิงเจมส์ บอกว่า "มุ่งพระพักตร์แน่ว" อ่านแล้วได้ใจความ ได้ความรู้สึก ได้สัมผัสถึงความแน่วแน่ในจุดประสงค์ที่พระองค์เข้ามาในโลกนี้เพื่อจะทำให้สิ่งนั้นที่เป็นจุดประสงค์การเข้ามาในโลกสำเร็จ    ขอพระเจ้าได้ทรงประทานความตั้งใจแบบนี้ให้สำเร็จในตัวข้าพเจ้าและคนทั้งหลายเช่นกัน  พระองค์ใช้ข้าพเจ้าและคนทั้งหลายในชีวิตนี้อย่างไร ขอพระองค์ทรงกระทำให้สำเร็จ  สำหรับข้าพระองค์สิ่งที่พระองค์บอกข้าพระองค์ไว้ว่า เตรียมข้าพระองค์ไว้สำหรับการฟื้นฟูประเทศไทย ข้าพระองค์ขอมอบชีวิตนี้ให้อยู่ในน้ำพระทัยและเวลาของพระองค์ ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์ด้วยชีวิตนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน.. 

     ที่นี้พอชาวสะมาเรียรู้ว่าใจพระองค์แน่วแน่ไปยังกรุงเยรูซาเล็ม พวกเขาเลยไม่ต้อนรับพระองค์ ยากอบและยอห์นก็ช่างใจร้อนดีแท้ เห็นว่าพวกเขาไม่ต้อนรับพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ก็จะขอไฟจากสวรรค์ลงมาทำลายพวกเขาเหมือนกับที่เอลียาห์ได้ทำ ใน 2พงศ์กษัตริย์ 1:10, 12 ที่กษัตริย์ได้ใช้ทหารไปตามเอลียาห์มีนายห้าสิบและทหารอีกห้าสิบคน บอก "ลงมา" แต่เอลียาห์บอกว่าถ้าท่านเป็นคนของพระเจ้าให้ไฟลงมาจากสวรรค์เผาผลาญพวกเขา และก็เป็นเช่นนี้ถึงสองครั้ง ที่นี่พวกสาวกจะเอาแบบนี้บ้าง ทูลถามพระเยซูจะให้เรียกไฟลงมาจากสวรรค์ไหม

    คำตอบสุดท้ายของพระเยซูในข้อ 55, 56 ได้บอกให้เราเห็นถึงพระทัยเมตตากรุณาของพระองค์ พระองค์ห้ามปรามเขา และได้บอกให้รู้จิตใจของพวกเขาว่าเป็นเช่นไร แต่สำหรับพระเยซูคริสต์แล้วพระองค์ไม่ได้มาทำลายมนุษย์ แต่พระองค์มาเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดได้ นี่คือจุดประสงค์ของพระองค์ที่พระบิดาใช้พระองค์เข้ามาในโลก

     ขอพระเยซูคริสต์ได้ประทานให้ใจข้าพเจ้าและใจพวกท่านทั้งหลายเป็นดั่งเช่นใจของพระเยซูคริสต์ครับ ขอพระเจ้าเสริมกำลังท่านทั้งหลายทุกคน แล้วพบกันใหม่ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น