วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554

A) Word of God : House Church

Rom 16:5 และขอฝากความคิดถึงมายังคริสตจักรที่อยู่ในบ้านเขาด้วย ขอฝากความคิดถึงมายังเอเปเนทัสที่รักของข้าพเจ้า ผู้เป็นคนแรกที่เข้ามาเชื่อในพระคริสต์ในแคว้นอาคายา

1Cor 16:19 คริสตจักรทั้งหลายในแคว้นเอเชียฝากความคิดถึงมากมายังท่านทั้งหลาย อาควิลลาและปริสคากับคริสตจักรที่อยู่ในบ้านของเขา ฝากความคิดถึงในองค์พระผู้เป็นเจ้ามายังท่านทั้งหลาย

Col 4:15 ท่านจงแสดงความนับถือพวกพี่น้องที่อยู่เมืองเลาดีเซียแทนข้าพเจ้าด้วย กับนางนุมฟา และคริสตจักรที่อยู่ในเรือนของนางด้วย

Phlm 1:2 และอัปเฟียน้องสาวและอารคิปปัส ผู้เป็นเพื่อนทหารด้วยกันกับเรา และคริสตจักรที่อยู่ในบ้านของท่าน

1 ความคิดเห็น:

 1. ขอทรงโปรดให้ House Church
  เกิดขึ้นในทุกๆ 12 ครัวเรือน บนแผ่นดินไทย

  ขอหัวใจเหมือนพระเยซูคริสต์สำหรับผู้เชื่อทุกคน
  ขอให้ทุกสิ่งสำเร็จและเป็นไปตามน้ำพระทัย

  โดยพระนามที่รักยิ่ง คือ องค์พระเยซูคริสต์เจ้า
  เอเมน....

  ตอบลบ