วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

A) Word of God : ประถมโอวาท : การเป็นขึ้นมาจากตาย

การเป็นขึ้นมาจากตายเป็นความหวังใจของคริสเตียนทุกคน เพราะพระคัมภีร์ได้สัญญาไว้เช่นนั้น เราผู้เชื่อเมื่อเราหมดลมหายใจ ตายหรือล่วงหลับไปแล้ว  จิตวิญญาณของเราไปอยู่กับพระเจ้า และเมื่อจิตวิญญาณของเรากลับมากับพระเยซูคริสต์ในการเสด็จกลับมาครั้งที่สอง เราจะเป็นขึ้นมาจากความตาย

เมื่อผมไปเปิดดูในพระคัมภีร์เดิม ใช้คำว่า “ล่วงหลับ” เหมือนในพระคัมภีร์ใหม่ แสดงว่าพวกคนอิสราเอลเขามีความหวังใจในการเป็นขึ้นมาจากตายจริงๆ จึงใช้คำว่าล่วงหลับแทนคำว่าตาย แสดงถึงการพักผ่อน  และคนอิสราเอลก็ใช้การฝังศพแทนการเผา อยู่กับบรรพบุรุษ สมัยที่ผมไปที่อิสราเอล มิน่าละถึงเห็นศพบรรพบุรุษถูกฝังอยู่ในหลุมรวมกันเป็นหมู่ๆ
จากรูปเหล่านี้ที่อยู่ในนครดาวิดหรือกรุงเยรูซาเล็ม ท่านจะเห็นหลุมฝังศพคนที่ล่วงหลับไปแล้วเต็มไปหมด นี่คือหลักฐานยืนยันความเชื่อตามหลักการพระคัมภีร์ว่า พวกเขาเชื่อว่าเขาจะเป็นขึ้นมาจากตายแน่นอน

ดังนั้นความเชื่อเรื่องการเป็นขึ้นมาจากตายจึงเป็นความเชื่อเบื้องต้นของเรา เราเชื่อ เรามั่นใจว่าเราจะเป็นขึ้นมาจากตายอีกครั้งแน่นอน  ขออธิบายเหตุการณ์การเป็นขึ้นมาจากตาย จะเป็นดังนี้
Matt 27:51 และดูเถิด ม่านในพระวิหารก็ขาดออกเป็นสองท่อน ตั้งแต่บนตลอดล่าง แผ่นดินก็ไหว ศิลาก็แตกออกจากกัน
Matt 27:52 อุโมงค์ฝังศพก็เปิดออก ศพของธรรมิกชนหลายคนที่ล่วงหลับไปแล้วได้เป็นขึ้นมา

นี่เป็นเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์ เราได้เห็นฤทธิ์อำนาจการชำระล้างโทษทัณฑ์ความผิดบาปที่พระเยซูได้กระทำแทนเราแล้ว คือสิ้นพระชนม์แทนเรา ฤทธิ์อำนาจนั้นมีผลทำให้ธรรมิกชนบางคนได้เป็นขึ้นมาจากตายในตอนนั้น

1Cor 15:12 ถ้าเราเทศนาว่าพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาแล้ว เหตุใดพวกท่านบางคนยังกล่าวว่า การฟื้นขึ้นมาจากตายไม่มี
1Cor 15:13 ถ้าการฟื้นขึ้นมาจากตายไม่มี พระคริสต์ก็หาได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาไม่
1Cor 15:14 ถ้าพระคริสต์มิได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมา การเทศนาของเรานั้นก็ไม่มีหลัก ทั้งความเชื่อของท่านทั้งหลายก็ไม่มีหลักด้วย
1Cor 15:15 และก็จะปรากฏว่าเราอ้างพยานเท็จในเรื่องพระเจ้า เพราะเราอ้างพยานว่าพระองค์ได้ทรงชุบพระคริสต์ให้เป็นขึ้นมา แต่ถ้าคนตายไม่ถูกทรงชุบให้เป็นขึ้นมาแล้ว พระองค์ก็ไม่ได้ทรงชุบพระคริสต์ให้เป็นขึ้นมา
1Cor 15:16 เพราะว่าถ้าการชุบให้เป็นขึ้นมาไม่มี พระคริสต์ก็ไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมา
1Cor 15:17 และถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมา ความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์ ท่านก็ยังตกอยู่ในบาปของตน
1Cor 15:18 และคนทั้งหลายที่ล่วงหลับในพระคริสต์ก็พินาศไปด้วย
1Cor 15:19 ถ้าในชีวิตนี้ พวกเราซึ่งอยู่ในพระคริสต์มีแต่ความหวังเท่านั้น เราก็เป็นพวกที่น่าสังเวชที่สุดในบรรดาคนทั้งปวง
1Cor 15:20 แต่ความจริงพระคริสต์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และทรงเป็นผลแรกในพวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงหลับไปแล้วนั้น
1Cor 15:21 เพราะว่าความตายได้อุบัติขึ้น เพราะมนุษย์คนหนึ่งเป็นเหตุฉันใด การเป็นขึ้นมาจากความตายก็ได้อุบัติขึ้น เพราะมนุษย์ผู้หนึ่งเป็นเหตุฉันนั้น
1Cor 15:22 เพราะว่าคนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวเนื่องกับอาดัมฉันใด คนทั้งปวงก็จะกลับได้ชีวิตเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์ฉันนั้น
1Cor 15:23 แต่ว่าจะเป็นไปตามลำดับ คือพระคริสต์ทรงเป็นผลแรก แล้วภายหลังก็คือคนทั้งหลายที่เป็นของพระคริสต์ ในเมื่อพระองค์เสด็จมา
1Cor 15:24 ต่อจากนั้นจะเป็นวาระที่สุด บัดนั้นพระคริสต์จะทรงมอบแผ่นดินไว้แก่พระบิดาเจ้า เมื่อพระองค์จะได้ทรงทำลายเทพผู้ครอง ศักดิเทพและอิทธิเทพหมดแล้ว
1Cor 15:25 เพราะว่าพระองค์จะต้องทรงปกครองอยู่ก่อน จนกว่าพระองค์จะได้ทรงปราบศัตรูทั้งสิ้นให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์
1Cor 15:26 ศัตรูตัวสุดท้ายที่พระองค์จะทรงทำลายนั้นก็คือความตาย
1Cor 15:27 เพราะว่าพระองค์ทรงปราบสิ่งสารพัดลงใต้พระบาทของพระองค์แล้ว แต่เมื่อพระคัมภีร์กล่าวว่าทรงปราบสิ่งสารพัดลงนั้น ก็เป็นที่ทราบชัดว่า ยกเว้นองค์พระเจ้าผู้ทรงปราบสิ่งสารพัดให้อยู่ใต้พระองค์
1Cor 15:28 เมื่อสิ่งสารพัดถูกปราบให้อยู่ใต้พระองค์แล้ว เมื่อนั้นองค์พระบุตรก็จะอยู่ใต้พระเจ้า ผู้ทรงปราบสิ่งสารพัดให้อยู่ใต้พระองค์ เพื่อพระเจ้าจะทรงเป็นเอกเป็นใหญ่ในสิ่งสารพัดทั้งปวง

พระคริสต์ทรงเป็นผลแรกของการเป็นขึ้นมาจากตาย และต่อมาคือพวกเราด้วย

1Cor 15:51 ดูก่อนท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกแก่ท่าน คือว่าเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคน แต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมด
1Cor 15:52 ในชั่วขณะเดียว ในพริบตาเดียว เมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้าย เพราะว่าจะมีเสียงแตร และคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากเน่าเปื่อย แล้วเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่
1Cor 15:53 เพราะว่า สิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้ต้องสวมซึ่งไม่เน่าเปื่อย และสภาพมตะนี้ต้องสวมสภาพอมตะ
1Cor 15:54 เมื่อสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้ จะสวมซึ่งไม่เน่าเปื่อย และสภาพมตะนี้จะสวมสภาพอมตะ เมื่อนั้นตามซึ่งเขียนไว้ในพระคัมภีร์จะสำเร็จว่า ความตายก็ถูกกลืนถึงปราชัยแล้ว
1Cor 15:55 โอ มัจจุราชเอ๋ย ชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหน โอ มัจจุราชเอ๋ย เหล็กไนของเจ้าอยู่ที่ไหน
1Cor 15:56 เหล็กไนของความตายนั้นคือบาป และฤทธิ์ของบาปคือธรรมบัญญัติ
1Cor 15:57 สาธุการแด่พระเจ้า ผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลาย โดยพระเยซูคริสตเจ้าของเรา
1Cor 15:58 เหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้า ท่านจงตั้งมั่นอยู่ อย่าหวั่นไหว จงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลา ท่านทั้งหลายพึงรู้ว่า โดยองค์พระผู้เป็นเจ้า การของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หามิได้

ลำดับขั้นการเป็นขึ้นมาจากตายคือคนที่ล่วงหลับไปแล้วเป็นขึ้นมาก่อน  แล้วต่อมาคือพวกเราที่ยังเป็นอยู่ก็จะเปลี่ยนสภาพร่างกายใหม่ด้วย

1Thess 4:13 ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย เราไม่อยากให้ท่านไม่ทราบความจริงเรื่องคนที่ล่วงหลับไปแล้ว เพื่อท่านจะไม่เป็นทุกข์โศกเศร้า อย่างคนอื่นๆ ที่ไม่มีความหวัง
1Thess 4:14 เพราะในเมื่อเราเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ และทรงคืนพระชนม์แล้ว โดยพระเยซูนั้น พระเจ้าจะทรงนำบรรดาคนที่ล่วงหลับไปแล้วนั้น มากับพระองค์
1Thess 4:15 ในข้อนี้เราขอบอกให้ท่านทราบ ตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่า เราผู้ยังเป็นอยู่และคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา จะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านั้นที่ล่วงหลับไปแล้วก็หาไม่
1Thess 4:16 ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่ง ด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อน
1Thess 4:17 หลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น และจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ อย่างนั้นแหละ เราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์
1Thess 4:18 เหตุฉะนั้นจงปลอบใจกันด้วยถ้อยคำเหล่านี้เถิด

ข้อนี้บอกไว้เช่นเดียวกันเรื่องการเป็นขึ้นมาจากตายว่าลำดับจะเป็นดังนี้ จิตวิญญาณของผู้ที่ล่วงหลับไปแล้วจะกลับมากับพระเยซูคริสต์ แล้วผู้ที่ล่วงหลับไปแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อน จิตวิญญาณกับผงธุลีของกายของพวกเขาจะแปรเปลี่ยนเป็นกายวิญญาณ (บล็อกก่อนหน้า) แล้วหลังจากนั้นคริสเตียนที่ยังเป็นอยู่จะถูกรับขึ้นไปเปลี่ยนแปลงกายใหม่

คริสเตียนเชื่อว่าเราจะเป็นขึ้นมาจากตาย  ขอให้เรารักษาชีวิตของเราไว้ให้ดี ให้เดินอยู่ในทางของพระเจ้าตลอดไปครับ


หลุมฝังศพที่เยรูซาเล็ม
วีดีโอนี้ถ่ายมาตอนสม้ยผมไปอิสราเอลปี 2009 ครับ บริเวณใกล้ๆที่พัก มีอุโมงค์ฝังศพเต็มไปหมด  แสดงให้เห็นถึงความเชื่อของคนอิสราเอลว่าจะมีการฟื้นขึ้นมาจากความตาย  และเหมือนพระคัมภีร์เดิมเช่นกัน เวลาพูดถึงคนที่สิ้นชีวิตไปแล้ว เขาพูดว่าล่วงหลับไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น