วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

A) Word of God : หลักคำสอนของพิธีบัพติศมา

วันนี้เรามาดูต่อเรื่องประถมโอวาทของพระเยซูคริสต์ เราได้ดูเรื่องการกลับใจใหม่จากการกระทำที่ตายแล้ว และเรื่องความเชื่อในพระเจ้า วันนี้มาต่อด้วยเรื่องคำสอนว่าด้วยพิธีบัพติศมา  จากสองครั้งที่แล้วเราเห็นว่าคนใดที่มาเดินอยู่ในทางของพระเจ้า เขาจะเริ่มต้นจากการกลับใจใหม่ แล้วนำมาสู่การดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อไปตลอดชีวิต  สิ่งต่อมาคือเรื่องการแสดงตัวว่าเขาเป็นคริสเตียน เป็นผู้ที่กลับใจใหม่แล้ว เป็นผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้า ด้วยการรับพิธีบัพติศมา ในภาษา1971คือพิธีล้างชำระ

คำว่าบัพติศมาในภาษากรีก จาก G909
G909 βαπτισμός baptismos (bap-tis-mos') n.
1. ceremonial washing as a ritual
[from G907]
KJV: baptism, washing
Root(s): G907

เป็นพิธีการแสดงออกมาภายนอกถึงความเชื่อที่มีอยู่ภายใน  คำนี้คือพิธีบัพติศมาหรือพิธีล้างชำระ  มาจากคำ G907
G907 βαπτίζω baptizo (bap-tid'-zo) v.
1. to immerse, submerge
2. to make whelmed or soaked (i.e. fully wet)
{used only (in the New Testament) of ceremonial ablution, especially (technically) of the ordinance of Christian baptism}
[from a derivative of G911]
KJV: Baptist, baptize, wash
Root(s): G911

เป็นการจุ่มลงไปในน้ำมิดทั้งตัว
เป็นการแสดงออกว่ากลับใจใหม่
Matt 3:11 เราให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ำ แสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริง แต่พระองค์ผู้จะมาภายหลังเรา ทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีก ซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะถือฉลองพระบาทของพระองค์ พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ

เป็นคำสั่งพระเยซูให้รับบัพติศมา
Matt 28:19 เหตุฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์

เป็นพิธีที่ทำในน้ำ
Mark 1:9 ต่อมาในคราวนั้นพระเยซูเสด็จมาจากเมืองนาซาเร็ธแคว้นกาลิลี และได้ทรงรับบัพติศมาจากยอห์นในแม่น้ำจอร์แดน

เชื่อและรับบัพติศมาแล้วจะรอด
Mark 16:16 ผู้ที่เชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอด แต่ผู้ที่ไม่เชื่อจะต้องถูกลงพระอาชญา

เหมือนพวกฟาริสี แม้มีความเชื่ออยู่เรื่องพระเจ้า แต่ไม่ยอมรับพิธีที่แสดงออกถึงการกลับใจใหม่ ดังนั้นต้องมีการแสดงออกว่ากลับใจใหม่ด้วยโดยพิธีนี้
Luke 7:29 ฝ่ายคนทั้งปวงเมื่อได้ยิน รวมทั้งพวกเก็บภาษีด้วย ก็ได้รับว่าพระเจ้ายุติธรรมโดยที่เขาได้รับบัพติศมาของยอห์นแล้ว
Luke 7:30 แต่พวกฟาริสีและพวกนักกฎหมายปฏิเสธพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเขา โดยที่มิได้รับบัพติศมาจากยอห์น

บริเวณที่พระเยซูรับบัพติศมา ในแม่น้ำจอร์แดน
John 1:28 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เบธาบาราฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้น อันเป็นที่ซึ่งยอห์นกำลังให้บัพติศมาอยู่

บล็อกของนักท่องเที่ยวบอกว่าแม่น้ำจอร์แดน น้ำลึกทีเดียว  ดังนั้นพระเยซูลงไปจุ่มมิดทั้งตัวได้แน่นอน

อีกทีหนึ่งที่ยอห์นให้บัพติศมา เพราะมีน้ำมาก
John 3:23 ยอห์นก็ให้บัพติศมาอยู่ที่อายโนนใกล้หมู่บ้านสาลิมเหมือนกัน เพราะที่นั่นมีน้ำมาก และผู้คนก็พากันมารับบัพติศมา

คนที่รับคำของเปโตร นั่นหมายความถึงเชื่อในคำที่เปโตรกล่าว ก็รับบัพติศมา
Acts 2:41 คนทั้งหลายที่รับคำของเปโตรด้วยความยินดีก็รับบัพติศมา ในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกเพิ่มอีกประมาณสามพันคน

นี่ก็เหมือนกัน เชื่อและรับบัพติศมา
Acts 8:12 แต่เมื่อฟีลิปได้ประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจ้า และพระนามแห่งพระเยซูคริสต์แล้ว คนทั้งหลายก็เชื่อ และรับบัพติศมาทั้งชายและหญิง

การรับบัพติศมาพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นประสบการณ์คนละอย่างกับรับบัพติศมาในน้ำ
Acts 8:15 ครั้นเปโตรกับยอห์นลงไปถึงก็อธิษฐานเผื่อเขา เพื่อให้เขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์
Acts 8:16 (ด้วยว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ได้เสด็จลงมาสถิตกับผู้ใด เป็นแต่เขาได้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูเจ้าเท่านั้น)

ขันทีชาวเอธิโอเปียเชื่อและรับบัพติศมา  รับที่ไหนก็ได้ ถ้าแถวนั้นมีน้ำพร้อมให้รับเหมือนที่ขันทีได้บอก
Acts 8:35 ฝ่ายฟีลิปจึงเริ่มเล่าจับต้นกล่าวตามพระคัมภีร์ข้อนั้น ชี้แจงถึงเรื่องพระเยซู
Acts 8:36 ครั้นกำลังเดินทางไปก็มาถึงที่มีน้ำแห่งหนึ่ง ขันทีจึงบอกว่า "ดูเถิด มีน้ำ มีอะไรขัดข้องไม่ให้ข้าพเจ้ารับบัพติศมา"
Acts 8:37 และฟีลิปจึงตอบว่า "ถ้าท่านเต็มใจเชื่อท่านก็รับได้" และขันทีจึงตอบว่า "ข้าพเจ้าเชื่อว่า พระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้า"
Acts 8:38 แล้วท่านจึงสั่งให้หยุดรถม้า และคนทั้งสองลงไปในน้ำทั้งฟีลิปกับขันที ฟีลิปก็ให้ท่านรับบัพติศมา

บัพติศมาพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจมาก่อนบัพติศมาในน้ำก็ได้เหมือนเหตุการณ์นี้
Acts 10:44 เมื่อเปโตรยังกล่าวคำเหล่านั้นอยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับคนทั้งปวงที่ฟังพระวจนะนั้น
Acts 10:45 ฝ่ายพวกที่ได้เข้าสุหนัตซึ่งเชื่อถือแล้ว คือคนที่มาด้วยกันกับเปโตรก็ประหลาดใจ เพราะว่าของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ลงมาบนคนต่างชาติด้วย
Acts 10:46 เพราะเขาได้ยินคนเหล่านั้นพูดภาษาต่างๆและยกย่องสรรเสริญพระเจ้า เปโตรจึงย้อนถามว่า
Acts 10:47 "ใครอาจจะห้ามคนเหล่านี้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนเรา โดยมิให้เขารับบัพติศมาด้วยน้ำได้"
Acts 10:48 เปโตรจึงสั่งให้เขารับบัพติศมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า และเขาทั้งหลายได้ขอให้เปโตรยับยั้งอยู่กับเขาอีกสองสามวัน

นอกจากนั้นในหนังสือกิจการ พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่า ใครที่เชื่อแล้วก็รับบัพติศมาอีกหลายเหตุการณ์

การรับบัพติศมาในน้ำเพื่อเข้าส่วนในการตายของพระคริสต์ เหมือนพระคริสต์ถูกฝังในอุโมงค์และเป็นขึ้นมาจากความตาย ก็เป็นภาพเราจุ่มมิดน้ำ = ถูกฝังในอุโมงค์  ภาพการโผล่พ้นน้ำ = การเป็นขึ้นมาจากความตาย
Rom 6:3 ท่านไม่รู้หรือว่า เราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในความตายของพระองค์
Rom 6:4 เหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในความตายนั้น เหมือนกับที่พระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย โดยเดชพระรัศมีของพระบิดาอย่างไร เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยอย่างนั้น
Rom 6:5 เพราะว่าถ้าเราเข้าสนิทกับพระองค์แล้วในการตายอย่างพระองค์ เราก็จะเป็นขึ้นมาอย่างพระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายด้วย

พรุ่งนี้จะเป็นวันที่ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่รับบัพติศมาในน้ำพอดี  คนที่มารับนั้นก็คือคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์และต้องการแสดงออกว่าเขาได้กลับใจแล้ว  เขาได้เข้าส่วนในการตายของพระเยซูคริสต์ และได้เข้าส่วนในการเป็นขึ้นมาของพระเยซูคริสต์ด้วย

ครั้งต่อไปเสาร์หน้าจะแบ่งปันต่อไปว่าด้วยการวางมือครับ

1 ความคิดเห็น:

 1. พรุ่งนี้ขอองค์พระผู้ป็นเจ้า ทรงปกป้องคนทั้งหลายเหล่านั้น
  ที่เชื่อในพระองค์เป็นพิเศษกว่าทุกวันคะ

  และขอฤทธา อำนาจ จากพระองค์ ไหลล้นอยู่เหนือผู้รับใช้
  ของพระองค์ทุกๆท่านคะ

  สรร(ระ)เสริญ พระนามพระเจ้า เอเมน

  ตอบลบ