วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553

A) Word of God : การกลับใจจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตาย

พระวจนะสำหรับคริสตชน

การประพฤติทุกการประพฤติที่ไม่ได้มีพระเจ้าเป็นส่วนร่วมในชีวิต ล้วนนำไปสู่ความตายทั้งสิ้น
เพราะการกระทำต่างๆเหล่านั้นไม่มีผลต่อชีวิตนิรันดร์ของเขา  บางคนก็อาจจะบอกว่าชีวิตนิรันดร์ไม่เห็นจะต้องการเลย  เดี๋ยวนี้ก็มีชีวิตที่มีความสุขดีออก  คนที่พูดแบบนี้ไม่คิดถึงชีวิตในภายหน้า ไม่คิดถึงชีวิตหลังความตาย
ถ้าคนได้รู้ว่าชีวิตหลังความตายจะต้องเจอกับอะไร บางทีนั่นอาจจะทำให้เขาคิดได้  (กลับไปดูเรื่องนรก แดนมรณา แดนคนตาย)

คนทั่วไปที่ไม่รู้จักพระเจ้า ปลายทางของเขาก็คือความมรณาอยู่แล้ว  บางคนก็อาจจะบอกว่า เขาไม่เห็นจะรู้เรื่องพระเจ้า ไม่เคยเห็นมีใครมาบอก  แต่ว่า
ซึ่งจะรู้จักพระเจ้าได้ก็แจ้งอยู่กับใจเขาแล้ว 
โรม 1:19-20
19   เหตุว่าเท่าที่จะรู้จักพระเจ้าได้ก็แจ้งอยู่กับใจเขาทั้งหลาย  เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดสำแดงแก่เขาแล้ว
20   ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้ว  สภาพที่ไม่ปรากฏของพระเจ้านั้น  คือฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์  ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง  ฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลย

แก้ตัวไม่ได้เลยว่าไม่มีพระเจ้า  พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าทุกสิ่งบอกเราอยู่แล้วว่ามีพระเจ้า สรรพสิ่งต่างๆแจ้งให้เราเห็นชัดอยู่แล้วว่ามีพระเจ้า  โลกเกิดมาเองโดยอุบัติเหตุไม่ได้  จักรวาลเกิดมาเองโดยอุบัติเหตุไม่ได้  ต้องมีผู้สร้าง

สำหรับพระคัมภีร์ข้อต่อไปนี้ ยิ่งเป็นคนที่ต่อสู้พระเจ้าด้วย  ปลายทางยิ่งน่ากลัวหนักเข้าไปใหญ่  อย่าลืมว่าทุกการกระทำต้องรายงานต่อพระพักตร์พระเจ้า
Phil 3:17 ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ท่านจงร่วมกันตามแบบอย่างของข้าพเจ้า ท่านมีพวกเราเป็นตัวอย่างแล้ว จงดูคนที่ประพฤติตามแบบนั้น
Phil 3:18 เพราะว่า มีคนหลายคนที่ประพฤติตัวเป็นศัตรูต่อกางเขนของพระคริสต์ ซึ่งข้าพเจ้าได้บอกท่านถึงเรื่องของเขาหลายครั้งแล้ว และบัดนี้ยังบอกท่านอีกด้วยน้ำตาไหล
Phil 3:19 ปลายทางของคนเหล่านั้นคือความพินาศ พระของเขาคือกระเพาะ เขายกความที่น่าอับอายของเขาขึ้นมาโอ้อวด เขาสนใจในวัตถุทางโลก
Phil 3:20 แต่บ้านเมืองของเรานั้นอยู่ที่สวรรค์ เรารอคอยผู้ช่วยให้รอด ซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสตเจ้า
Phil 3:21 พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงกายอันต่ำต้อยของเรา ให้เหมือนพระกายอันทรงพระสิริของพระองค์ ด้วยฤทธานุภาพซึ่งทำให้พระองค์ปราบสิ่งสารพัดลงใต้อำนาจของพระองค์


เมื่อรู้ตัวแล้วต้องทำอย่างไร  กลับใจใหม่
กลับใจใหม่ หมายความว่าอย่างไร

ขอยกตัวอย่างที่พระเยซูได้กล่าวไว้ดังนี้ครับ
Luke 11:29 เมื่อคนทั้งปวงประชุมแน่นขึ้น พระองค์ตรัสว่าคนยุคนี้เป็นคนชั่วมีแต่แสวงหาหมายสำคัญ และจะไม่โปรดให้หมายสำคัญแก่เขา เว้นไว้แต่หมายสำคัญของโยนาห์เท่านั้น
Luke 11:30 ด้วยว่าโยนาห์ได้เป็นหมายสำคัญแก่ชาวนีนะเวห์ฉันใด บุตรมนุษย์ก็เป็นหมายสำคัญแก่คนยุคนี้ฉันนั้น
Luke 11:31 นางกษัตริย์ฝ่ายทิศใต้จะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้ และจะเป็นตัวอย่างให้คนยุคนี้ได้รับโทษ ด้วยว่าพระนางนั้นได้มาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลก เพื่อจะฟังสติปัญญาของซาโลมอน และซึ่งใหญ่กว่าซาโลมอน ก็มีอยู่ที่นี่
Luke 11:32 ชนชาวนีนะเวห์จะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้ และจะเป็นตัวอย่างให้คนยุคนี้ได้รับโทษ ด้วยว่าชาวนีนะเวห์ได้กลับใจใหม่ เพราะคำประกาศของโยนาห์ และซึ่งใหญ่กว่าโยนาห์มีอยู่ที่นี่

โยนาห์ได้มาเตือนชาวนีนะเวห์ว่าจะมีการพิพากษาลงโทษชาวนีนะเวห์
พระเยซูได้มาเพื่อบอกให้คนทั้งโลกได้ทราบการพิพากษาลงโทษ
พระเยซูได้ยกตัวอย่างนางกษัตริย์ที่ดั้นด้นมาจากแดนไกล เพราะต้องการฟังถ้อยคำของโซโลมอน
คนในยุคนี้ ถ้าไม่ฟังให้ดี ไม่หิวกระหายพระคำ นางกษัตริย์จะเป็นพยานปรับโทษ
ชนชาวนินะเวห์ก็เช่นกัน จะเป็นตัวอย่างพยานปรับโทษคนในยุคนี้ที่ไม่ยอมกลับใจ  ไม่เหมือนชนชาวนีนะเวห์นั้น เมื่อโยนาห์ประกาศ ก็กลับใจใหม่ทันที

การกลับใจใหม่จึงตามมาหลังจากที่รู้ว่าตนเองได้ทำผิด เขาผู้นั้นต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การกระทำของเขาใหม่ เขารู้ว่าการกระทำใดใดในชีวิตของเขาที่ไม่ได้มีพระเจ้า ปลายทางคือความพินาศ เขาจึงกลับใจใหม่  การกลับใจใหม่หมายถึงการกลับทั้งตัวกลับทั้งชีวิต  เช่นเมื่อก่อนรู้ว่าเราเป็นคนบาปช่วยตัวเองไม่ได้ เดี๋ยวนี้เราเข้ามาพึงฤทธิ์เดชอำนาจของพระเยซูคริสต์ ช่วยชำระเราให้พ้นจากอำนาจบาป ช่วยเราปลดปล่อยเราให้พ้นจากอำนาจของผีมารซาตาน ทำให้เรามีชีวิตใหม่ มีกำลังใหม่ ที่จะทำได้  เรากลับใจหมายถึงเราหันหลังกลับให้กับสิ่งที่เราเคยทำมา และมองตรงไปข้างหน้าที่พระเยซูคริสต์ และติดตามพระองค์ไป

เรากลับใจใหม่หมายถึงเราตัดสินใจสละทิ้งสิ่งเก่าๆ ชีวิตเก่าในอดีต โดยพึ่งพาพระคุณพระองค์

สิ่งนี้เราต้องประกาศออกไป  เพื่อคนทั้งหลายจะกลับใจใหม่ได้
Luke 24:46 พระองค์ตรัสกับเขาว่ามีคำเขียนไว้อย่างนั้นว่า พระคริสต์จะต้องทรงทนทุกข์ทรมาน และทรงเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สาม
Luke 24:47 และจะต้องประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค์ ให้เขากลับใจใหม่รับการยกบาป ตั้งต้นที่กรุงเยรูซาเล็ม
Luke 24:48 ท่านทั้งหลายเป็นพยานด้วยข้อความเหล่านั้น
Luke 24:49 และดูเถิด เราจะส่งซึ่งพระบิดาของเราทรงสัญญานั้น มาเหนือท่านทั้งหลาย แต่ท่านทั้งหลายจงคอยอยู่ในกรุงจนกว่าท่านจะได้ประกอบด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบน

พระเยซูบอกว่าเพราะเหตุที่พระคริสต์ต้องทนทุกข์ทรมาณเพื่อเรา และทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย นี่พิสูจน์ว่าพระองค์มีอำนาจเหนือความตาย มีอำนาจเหนือบาปที่ทำให้มนุษย์ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจบาปนั้นและส่งผลออกมาเป็นความตาย (โรม 6:23)
ข่าวดีนี้ต้องประกาศออกไปแก่ทุกประชาชาติ (คนต่างชาติทุกชาติพันธ์) เพื่อเขาจะได้ทราบและกลับใจใหม่ และรับการยกโทษบาป เริ่มจากที่ที่เราอยู่ (กรุงเยรูซาเล็ม) เป็นพยานด้วยข้อความเหล่านี้แพร่ขยายไปเรื่อยๆ (กิจการ 1:8)
และมีคำสัญญาว่า พระเยซูจะส่งซึ่งพระบิดาทรงสัญญานั้น (โยเอล 2:28-29) นั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์   ดังนั้นในสมัยเราปัจจุบันนี้ นี่คือยุคของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำพระราชกิจของพระองค์  เมื่อผู้ใดเชื่อแล้ว ก็ควรสอนหนุนใจให้ผู้เชื่อเข้าใจและปรารถนาบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย  ซึ่งเรื่องนี้จะนำมาแบ่งปันในอนาคต (สำหรับที่คริสตจักร ผมจะเทศน์เรื่องนี้ในสัปดาห์หน้า)

สำหรับคนคนเดียวที่กลับใจใหม่ พระคัมภีร์บอกว่าจะมีความปรีดีในสวรรค์
Luke 15:7 เราบอกท่านทั้งหลายว่า เช่นนั้นแหละ จะมีความปรีดีในสวรรค์ เพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่ มากกว่าเพราะคนชอบธรรมเก้าสิบเก้าคนที่ไม่ต้องการกลับใจใหม่

ดังนั้นให้เราขอบคุณพระเจ้าที่เห็นคนมารับความรอดทุกอาทิตย์  อย่าเห็นจนเกิดความรู้สึกเคยชิน  ขอพระเจ้าช่วยให้เรามีความกระตือรือล้นที่จะทำทุกสิ่งให้เป็นที่ถวายพระเกียรติพระเจ้า  ขอพระเจ้าประทานให้สมาชิกทุกคนมีความกระตือรือล้นรอรับวันเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์เหมือนที่ผมได้เทศน์ไปแล้ว  กระตือรือล้นพาคนมารับความรอด  กระตือรือล้นพาคนมาโบสถ์มาแคร์ กระตือรือล้นพัฒนาชีวิตตนเอง  กระตือรือล้นในการดูแลผู้เชื่อใหม่และฝูงแกะของพระเจ้า และกระตือรือล้นในการกลับใจใหม่จากความผิดบาปที่เราทำ ฯลฯ

แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับ ปฐมโอวาทเรื่องความเชื่อในพระเจ้า 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น