วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2553

A) Word of God : วิธีการเป็นพยานและข้อพระคัมภีร์ที่ควรมีไว้ประจำตัวในการประกาศ

พระวจนะสำหรับคริสตชน

เมื่อเราเป็นพยานกับใคร เราอาจดูตัวอย่างจากเปาโลในการเป็นพยานหรือประกาศ เช่นที่ กิจการ 22:1-21 เป็นพยานที่กรุงเยรูซาเล็ม และที่ กิจการ 26:1-29 ที่เมืองซีซารียา

เราสังเกตเห็นว่า เมื่อเปาโลจะกล่าวคำพยาน

เปาโลจะเริ่มต้นด้วยการกล่าวนำชมเชยผู้ที่ฟังอยู่ในตอนนั้น กจ. 26:3

นอกจากนั้นก็พูดหาตัวร่วม กจ. 22:2-3 , 22:4 , 26:5

แล้วก็เริ่มกล่าวคำพยาน แนะนำตัวเองที่ดูน่าเชื่อถือ เช่นเรียนกับอาจารย์ชื่อเสียงดี กจ. 22:3 , 26:4-5

เล่าชีวิตหนหลังก่อนเชื่อ กจ. 22:5 , 26:9-11

เล่าเหตุการณ์ขณะเมื่อต้อนรับพระเจ้านั้น กจ. 22:6-16 , 26:12-18

เล่าชีวิตหลังจากต้อนรับแล้ว กจ. 22:17-21 , 26:19-23

เชิญชวนต้อนรับพระคริสต์ กจ. 26:25-29ครับ นั่นก็เป็นตัวอย่างการเป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐ ไม่ได้มีสิ่งใดยาก เราเพียงเป็นพยานเล่าประสบการณ์ชีวิตของเราก่อนเชื่อ เมื่อเชื่อ และหลังเชื่อแล้วว่าเป็นอย่างไร แล้วท้าชวนให้เขาเชื่อเช่นเรา

ทุกคนมีประสบการณ์นั้นอยู่แล้ว แต่แตกต่างกันไปตามแต่วิถีชีวิตของแต่ละคน และประสบการณ์การมาเชื่อพระเจ้าของเรา อาจเหมาะสมกับคนฟังในเวลานั้นก็ได้ เนื่องด้วยชีวิตเขามีความคล้ายคลึงกันกับชีวิตเรา และนั่นจะเป็นเหตุนำเขามาถึงทางแห่งความรอดได้ ด้วยคำพยานของเราเอง

คำพยานมีหลายๆแบบ ก็เป็นสิ่งที่ดีครับ แตะต้อง เปิดใจคนได้


ที่นี้ก็จะขอมาสู่ตัวอย่างข้อพระคัมภีร์ที่เอาไว้ใช้สำหรับการประกาศครับ อย่าลืมนะครับว่าทุกคนประกาศได้เป็นพยานได้ สำหรับข้างบนเป็นตัวอย่างวิธีการเป็นพยานสำหรับทุกคนครับ

แต่ตอนนี้จะเป็นข้อพระคัมภีร์สำหรับประกาศอีกระดับหนึ่ง สำหรับคนที่รู้พระคัมภีร์มากขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่ง


ตัวอย่างข้อพระคัมภีร์


มัทธิว 11:28 บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข

ยอห์น 3:16 เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์

ยอห์น 6:35 พระเยซูตรัสกับเขาว่า "เราเป็นอาหารแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่วางใจในเรา จะไม่กระหายอีกเลย

ยอห์น 4:14 แต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้น จะไม่กระหายอีกเลย น้ำซึ่งเราจะให้เขานั้น จะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์"

มาระโก 16:17-18 17 มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาแปลกๆ
18 เขาจะจับงูได้ ถ้าเขากินยาพิษอย่างใด จะไม่เป็นอันตรายแก่เขา และเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วย แล้วคนเหล่านั้นจะหายโรค"

กิจการของอัครทูต 4:30 ในเมื่อพระองค์ได้ทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ออกรักษาโรคให้หาย และได้โปรดให้หมายสำคัญกับการอัศจรรย์บังเกิดขึ้น โดยพระนามแห่งพระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์"

กิจการของอัครทูต 4:12 ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า"

โรม 1:16 เพราะว่าข้าพเจ้า ไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน แล้วพวกต่างชาติด้วย

โรม 10:9 คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด

เอเฟซัส 2:9 ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้

ยอห์น 14:27 เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของท่านวิตก และอย่ากลัวเลย

ยอห์น 10:10 ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์

มัทธิว 7:11 เหตุฉะนั้น ถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนบาป ยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์

ลูกา 15:10 เช่นนั้นแหละ เราบอกท่านทั้งหลายว่าจะมีความปรีดีในพวกทูตของพระเจ้า เพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่"

โรม 5:6 ขณะเมื่อเรายังขาดกำลัง พระคริสต์ก็ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยคนบาปในเวลาที่เหมาะสม

โรม 5:8 แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา

มัทธิว 7:13 "จงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะว่าประตูใหญ่ และทางกว้างซึ่งนำไปถึงความพินาศ และคนที่เข้าไปทางนั้นมีมาก
มัทธิว 7:14 เพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบ ผู้ที่หาพบก็มีน้อย

วิวรณ์ 3:20 นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา

ยอห์น 1:12 แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า

โรม 8:15 เหตุว่าท่านไม่ได้รับน้ำใจทาสซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีก แต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้า ให้เราทั้งหลายร้องเรียกพระเจ้าว่า "อับบา" คือพระบิดา

ยอห์น 8:12 อีกครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่า "เราเป็นความสว่างของโลก ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต"

 
ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านในการประกาศพระนามพระเจ้าครับ

1 ความคิดเห็น:

  1. เอเมน...

    และ ขอบคุณมากคะ สำหรับคำแนะนำและคำหนุนใจ

    และเชื่อว่า..

    พระเจ้าจะทรงช่วยบรรดาผู้ที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง

    ตอบลบ