วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2553

A) Word of God : เหตุการณ์ในยุดก่อนพระเยซูเสด็จมาและการเตรียมตัว


สำหรับเนื้อหาที่จะแบ่งปันในสัปดาห์ที่ผ่านมา(ซึ่งเพิ่งจะมีโอกาสได้เอาลงบล็อก) คือเรื่องเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา เพื่อเราจะรู้ตัว เตรียมพร้อม และดำเนินชีวิตโดยการระแวดระวัง มัทธิวบทที่ 24 และในหนังสือพระกิตติคุณเล่มอื่นๆ  ได้พูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้าย ซึ่งเราจำเป็นต้องระมัดระวัง เตรียมตัว เตรียมพร้อมเพื่อไม่ถูกล่อลวงไป  มีเรื่องเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก่อนพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาและเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคใหม่  พระคัมภีร์ใช้คำว่ายุคเก่าและยุคใหม่ในตอนต้นของบท  แสดงว่าการเสด็จมาของพระเยซูจะเป็นเหตุการณ์ตอนสิ้นสุดยุคเก่าซึ่งก็คือยุคที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้  ไปสู่ยุคใหม่ซึ่งเป็นยุคพันปี  ยุคที่ไม่มีผีมารซาตานมาล่อลวงอีกต่อไปเพราะถูกคุมขังไว้ในคุกที่บาดาล  ยุคที่คนที่ฟื้นจากความตายครั้งแรกซึ่งก็คือพี่น้องคริสเตียนที่มีความเชื่อแท้จริง ไม่ได้เป็นแต่คริสเตียนในนาม จะได้ครอบครองร่วมกับพระคริสต์พันปี
ที่นี่ในเหตุการณ์ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะกลับมาซึ่งอยู่ในยุคเก่านั้นในมัทธิว บทที่ 24 จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง  ผมสรุปความคิดมาได้ 15 ข้อ  บางทีเมื่อพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ พี่น้องอาจเห็นประเด็นปลีกย่อยมากกว่าผมก็ได้
1. คนมาอ้างนามว่าตัวเขาเป็นพระคริสต์
2. ข่าวลือเรื่องสงคราม
3. การต่อสู้กันระหว่างประชาชาติและราชอาณาจักร
4. การกันดารอาหารและแผ่นดินไหว
5. การอายัดกันและกัน
6. ประชาชาติเกลียดชัง
7. คนเป็นอันมากจะถดถอย
8. ผู้เผยพระวจนะปลอม ล่อลวงคนให้หลง
9. ความรักของคนส่วนมากจะเยือกเย็นลง
10. ความอธรรมแผ่กว้างออกไป
11. ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินพระเจ้าจะได้ประกาศออกไปทั่วโลก
12. เกิดสิ่งอันน่าสะอิดสะเอียนตั้งอยู่ในสถานที่บริสุทธิ์
13. เกิดความทุกข์ลำบากยิ่งใหญ่
14. มีพระคริสต์เทียมเท็จ ผู้ทำนายเทียมเท็จหลายคนเกิดขึ้น ทำหมายสำคัญการอัศจรรย์ ล่อลวงแม้ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้หลง
15. เป็นเหมือนสมัยของโนอาห์

                ผมเชื่อเหลือเกินว่าเราอยู่ในช่วงปลายยุคของยุคเก่าแล้ว และถ้าเรามีความเชื่อ รอคอย เราจะได้เห็นพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาเห็นด้วยตาของเราเป็นแน่  ทำไมผมจึงเชื่อว่าผมจะได้เห็นพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาด้วยตาของผม  เพราะในมัทธิวบทที่ 24 นี้ ได้พูดถึงเรื่องต้นมะเดื่อ  ต้นมะเดื่อนั้นได้แก่ประเทศอิสราเอล
เรารู้ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในชั่วอายุเรา เพราะพระคัมภีร์บอกว่าดูจากต้นมะเดื่อเมื่อแตกกิ่งแตกใบ แตกกิ่งแตกใบก็คือต้นไม้นั้นมีชีวิตถึงแตกกิ่งแตกใบได้  เมื่อดูประเทศอิสราเอล เหมือนกับไม่มีชีวิตมาสองพันปีแล้ว  ประเทศอิสราเอลสูญหายไปจากแผนที่โลก  แต่สุดท้ายอิสราเอลได้กลับมารวมกันเป็นประเทศขึ้นมาใหม่ สำเร็จตามคำพยากรณ์ของพระเจ้า เมื่อปี 1948   ต้นมะเดื่อที่เคยเฉาตายไปในศตวรรษแรก ได้กลับมามีชีวิตขึ้นมาใหม่ในศตวรรษที่สิบเก้า    และพระคัมภีร์ได้บอกว่า      คนในชั่วอายุนี้จะไม่ล่วงลับไปก่อนสิ่งทั้งปวงนั้นบังเกิดขึ้น   คนมีอายุอย่างมากก็ร้อยปี  นับจากปี 1948 ไป 100 ปี ก็คือปี 2048  ท่านคิดว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ไหม อีก 38 ปี  ดังนั้นสิ่งที่พระคัมภีร์ในบทนี้กำลังพูดถึง ข้าพเจ้าเชื่อเหลือเกินว่าอยู่ในรุ่นยุคเรามีชีวิตอยู่ 

ตอนท้ายของบทนี้พระคริสต์ให้ทำอย่างไร
44   เหตุฉะนั้น  ท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้  เพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้น  บุตรมนุษย์จะเสด็จมา
45   "ใครเป็นทาสสัตย์ซื่อและฉลาด  ที่นายได้ตั้งไว้เหนือพวกบ่าวทาสสำหรับแจกอาหารตามเวลา
46   เมื่อนายมาพบเขากระทำอยู่อย่างนั้น  ทาสผู้นั้นก็จะเป็นสุข
47   เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า  นายจะตั้งเขาไว้ให้ดูแลบรรดาข้าวของของท่าน
48   แต่ถ้าทาสนั้นชั่วและคิดในใจว่า  "นายของข้ามาช้า"
49   แล้วจะตั้งต้นโบยตีเพื่อนทาสและกินดื่มอยู่กับเพื่อนขี้เมา
50   นายของทาสผู้นั้น  จะมาในวันที่เขาไม่คิดในโมงที่เขาไม่รู้
51   และจะทำโทษเขาถึงสาหัส  ทั้งจะขับไล่ให้เขาไปอยู่ในที่ของพวกคนหน้าซื่อใจคด  ซึ่งที่นั่นจะมีแต่การร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน

ก. เตรียมพร้อมไว้ รับการเสด็จมา  เราต้องเตรียมชีวิตของเราไว้ รักษาชีวิตของเราให้ดี ไม่หลงไปกับสิ่งยั่วยวนใจในโลกนี้
ข. พระเจ้าตั้งเราไว้เพื่อให้เราเป็นทาสที่สัตย์ซื่อและฉลาด ทำในสิ่งที่ได้มอบหมายให้ทำ  ในบทนี้นายมอบหมายงานให้ทำคือแจกอาหาร   สำหรับเราแล้ว งานที่พระเจ้ามอบหมายให้เราทำคืองานอะไร  ถ้าดูภาพกว้างๆของพระคัมภีร์ เราดูจากคำสั่งสุดท้ายก่อนพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ เช่น มัทธิว28:18-20  สั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระองค์  มาระโก16:15-20  ประกาศออกไปทั่วโลกด้วยหมายสำคัญการอัศจรรย์   ลูกา24:46-49   ประกาศโดยฤทธิ์เดชที่พระบิดาทรงสัญญาไว้  ยอห์น20:21  ใช้เราไป 
ค. ความสุขเป็นของบุคคลที่ได้ทำในบทบาทของตนเอง     เรามีของประทานแตกต่างกันหลากหลายอย่าง เรามีบทบาทแตกต่างกัน  เรามีกิจกรรมและงานรับใช้แตกต่างกัน  เรามีการสำแดงของพระวิญญาณแตกต่างกัน เหมือนดังที่ผมเคยแบ่งปันก่อนหน้านี้   แต่ทุกอย่างที่เรามีนั้นต้องตอบสนองต่อพระมหาบัญชาที่พระเยซูได้สั่งคริสเตียนทุกคนให้ทำ นั่นคือบทบาทของเรา
  นายจะตั้งไว้ให้ดูแลของมาก   เมื่อเราทำในสิ่งที่พระองค์ตรัสสั่งไว้  พระเจ้าจะเพิ่มพูนความรับผิดชอบให้เพิ่มมากขึ้น

                ขอพระเจ้าดูแลพี่น้องทุกคน ให้รู้กาลเวลาของพระเจ้าว่าพระเยซูคริสต์ใกล้จะเสด็จกลับมาแล้ว  ให้ทุกคนหมั่นศึกษาจดจำพระวจนะพระเจ้าไว้ในใจ เพื่อสามารถนำออกมาใช้ได้เมื่อต้องการใช้  ให้หลักการแห่งพระวจนะพระเจ้าเป็นเกราะกำบังเรา ไม่ให้เราถูกล่อลวงให้หลงไปตามคำชักจูงของโลก หรือคำสอนผิดต่างๆ  และให้เรามุ่งเน้นพาคนเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า  นั่นจึงจะเป็นสิ่งที่เราเตรียมพร้อมไว้รอรับการเสด็จกลับมาขององค์พระเยซูคริสต์ อาเมน... 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น