วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2554

ชีวิตพระเยซูคริสต์ : เปรียบเทียบบุคคล 2 ประเภท ก่อนพระเยซูคริสต์ถือกำเนิด

       หลังจากคิดใคร่ครวญดูแล้ว ก็คิดว่าจะแบ่งปันความประทับใจจากชีวิตของพระเยซู มาดูจากพระคัมภีร์ว่าพระองค์พบใคร ปฏิบัติต่อผู้คนอย่างไร น่าประทับใจสิ่งใดบ้าง และการขอให้สิ่งนั้นเข้ามากลายเป็นชีวิตของเราทั้งหลาย จุดประสงค์ของการแบ่งปันพระธรรมตอนนี้เพื่อเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนอย่างพระเยซูมากขึ้นๆ

จะขอสำรวจจากพระธรรมลูกา ซึ่งมีเบื้องหลังดังนี้

ใจความสำคัญ


ลูกาเปิดฉากและจบลงในเยรูซาเล็มและเรื่องที่รู้จักกันทั่วไป ส่วนใหญ่เกิดขึ้นขณะพระเยซูเสด็จจากกาลิลีไปเยรูซาเล็มเป็นครั้งสุดท้ายส่วนกิจการเริ่มที่เยรูซาเล็มและจบลงที่โรม ซึ่งทำให้เห็นถึงใจความสำคัญของลูกาเด่นชัดคือพระเยซูมาปรากฎกับชาวยิวเป็นพวกแรก ซึ่งเป็นทายาทที่จะได้รับความรอดตามพระสัญญาแต่ชาวยิวปฏิเสธพระองค์ ความรอดจึงแพร่ไปทั่วโลก

เล่มนี้ได้บันทึกเรื่องพระเยซูสมบูรณ์ที่สุด ทั้งยังมีใจความสำคัญอื่น ๆ ด้วย เช่น ความรอดมีไว้สำหรับคนที่ทุกข์ใจคนเจ็บป่วย คนที่ถูกสังคมทอดทิ้ง คนที่หลงเจิ่น พระเยซูเป็นคนกันเองกับคนทุกประเภท และเป็นนักอธิษฐานที่เปี่ยมด้วยพระวิญญาณ

ลูกากล่าวถึงหลายเรื่องที่เล่มอื่นไม่ได้บันทึกเช่น บุตรน้อยหลงหาย คนสะมาเรียใจดี ฟาริสีกับคนเก็บภาษี ศักเคียส…

ผู้เขียนและวัตถุประสงค์


ตั้งแต่สมัยคริสตจักรยุคแรก เขาเป็นหมอชาวต่างชาติที่ร่วมเดินทางประกาศกับเปาโล เล่มนี้เขียนถึงเธโอฟีลัส (1:1) กิจการจบที่เปาโลถูกจำคุกที่โรม บางคนคิดว่าลูกาเขียนสองเล่มนี้เพื่อแก้คดีให้เปาโล จึงน่าจะเป็น ค.ศ. 64 แต่เราไม่รู้แน่ชัดอาจราว ค.ศ. 60-85  

แท้จริงลูกากับกิจการเป็นสองภาคของเล่มเดียวกัน  ลูกาบันทึก ‘ ความจริงทั้งหมด เกี่ยวกับชีวิตพระเยซู  และเหตุการณ์ที่ตามมาโดยสัมภาษณ์สักขีพยาน  เขียนขึ้นเพื่อผู้อ่านที่มิใช่ยิวโดยเฉพาะ

ความประทับใจเรื่องราวก่อนพระเยซูถือกำเนิด

       จากลูกาบทที่ 1 ได้พบเรื่องราวของมารดาบุคคล 2 คน คือ เอลีซาเบธ มารดาของยอห์น บัพติศโต และมารีย์ มารดาของพระเยซู ทั้งสองคนนั้นเป็นญาติกัน ลูกา 1:36  แต่สิ่งที่แตกต่างกัน คือ การตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองนั้นไม่เหมือนกัน

 • ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวเหมือนกัน

ปรากฏแก่เศคาริยาห์
1:11 ทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เศคาริยาห์ ยืนอยู่ที่ข้างขวาแท่นเผาเครื่องหอมบูชา

1:12 เมื่อเศคาริยาห์เห็นก็ตกใจกลัว

1:13 แต่ทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวแก่ท่านว่า "เศคาริยาห์เอ๋ย อย่ากลัวเลย ด้วยได้ทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้ว นางเอลีซาเบธภรรยาของท่านจะมีบุตรเป็นผู้ชาย และท่านจะตั้งชื่อบุตรนั้นว่า ยอห์น


ปรากฏแก่มารีย์
1:26 เมื่อถึงเดือนที่หก พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรียลนั้น ให้มายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลี ชื่อนาซาเร็ธ

1:27 มาถึงหญิงพรหมจารีคนหนึ่งที่ได้หมั้นกันไว้กับชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟ เป็นคนในวงศ์วานดาวิด หญิงพรหมจารีนั้นชื่อมารีย์

1:28 ทูตสวรรค์มาถึงหญิงพรหมจารีนั้นแล้วว่า "เธอผู้ซึ่งเป็นที่ทรงโปรดปรานมาก จงจำเริญเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับเธอ เธอได้รับพระพรท่ามกลางสตรีทั้งปวง"

 • คนหนึ่งเป็นหมันและอายุมากแล้ว อีกคนหนึ่งยังไม่ได้แต่งงาน
นางเอลีซาเบธ
1:5 ในรัชกาลเฮโรด กษัตริย์ของยูเดีย มีปุโรหิตคนหนึ่งชื่อเศคาริยาห์ อยู่ในเวรอาบียาห์ ภรรยาของเศคาริยาห์ชื่อเอลีซาเบธ อยู่ในตระกูลอาโรน

1:6 เขาทั้งสองเป็นคนชอบธรรมจำเพาะพระพักตร์พระเจ้า และดำเนินตามพระบัญญัติและกฎทั้งปวงขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีที่ติเลย

1:7 แต่เขาไม่มีบุตร เพราะว่านางเอลีซาเบธเป็นหมัน และเขาทั้งสองก็ชราแล้ว

มารีย์
1:34 ฝ่ายมารีย์ทูลทูตสวรรค์นั้นว่า "เหตุการณ์นั้นจะเป็นไปอย่างไรได้ เพราะข้าพเจ้ายังหาได้ร่วมกับชายใดไม่"

 • เมื่อพระดำรัสของพระเจ้ามาถึงฝ่ายหนึ่งสงสัย อีกฝ่ายหนึ่งเชื่อ
เศคารียาห์
1:18 เศคาริยาห์จึงทูลทูตสวรรค์ว่า "ข้าพเจ้าจะรู้แน่ได้อย่างไร เพราะข้าพเจ้าก็ชราและภรรยาก็อายุมากแล้ว"

1:19 ฝ่ายทูตสวรรค์นั้นจึงตอบท่านว่า "เราคือกาเบรียลซึ่งยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และทรงใช้ให้มาพูดและนำข่าวดีนี้มาแจ้งกับท่าน

1:20 ดูเถิด เพราะท่านมิได้เชื่อถ้อยคำของเรา ถึงเรื่องที่จะสำเร็จตามกำหนด ท่านก็จะเป็นใบ้ แล้วไม่สามารถพูดได้ จนถึงวันที่การณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้น"

       พระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้มีผู้นำหน้าพระเยซูคือยอห์นไม่เปลี่ยนแปลง "เรื่องที่จะสำเร็จตามกำหนด"  แม้ผู้ที่พระเจ้านำข่าวมาแจ้งจะไม่เืชื่อ  สิ่งที่เป็นบทเรียนสอนเขาเพราะเขาไม่เชื่อ คือ อาการทางฝ่ายกายภาพเป็นใบ้

       เมื่อพระเจ้าต้องการทำสิ่งใดกับเรา สิ่งที่เราควรตอบสนองคือรับไว้ด้วยความเชื่อ

มารีย์
1:30 แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่เธอว่า "มารีย์เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะเธอเป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว

1:31 ดูเถิด เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า เยซู

1:38 ส่วนมารีย์จึงทูลว่า "ดูเถิด ข้าพเจ้าเป็นหญิงคนใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้บังเกิดแก่ข้าพเจ้าตามคำของท่านเถิด" แล้วทูตสวรรค์นั้นจึงจากเธอไป

     เราควรตอบสนองเหมือนมารีย์ "ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่าน" (ฉบับ1971)  กุญแจสำคัญในชีวิตคริสเตียนของเรา คือ เชื่อ

 • เมื่อมารีย์มาหาเอลีซาเบธ เอลีซาเบธรู้ได้อย่างไรว่าเป็นมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้า
1:43 เป็นไฉนข้าพเจ้าจึงได้ความโปรดปรานเช่นนี้ คือมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าได้มาหาข้าพเจ้า

 • รู้โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์
1:41 ต่อมาเมื่อนางเอลีซาเบธได้ยินคำปราศรัยของมารีย์ ทารกในครรภ์ของเขาก็ดิ้น และนางเอลีซาเบธก็ประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

 • เศคาริยาห์ก็เช่นกัน ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพยากรณ์
1:67 ฝ่ายเศคาริยาห์ผู้เป็นบิดาประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วได้พยากรณ์ว่า


     ชีวิตของเราทั้งหลายก็เช่นกัน ต้องประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์


 • ชีวิตพระเยซูก็เจริญขึ้นทั้งฝ่ายกายภาพและฝ่ายวิญญาณจิต  ในขณะที่มีเวลาที่พระองค์จะปรากฏตัวเพื่อทำพระราชกิจ
1:80 ฝ่ายทารกนั้นก็ได้เจริญวัยขึ้น และจิตวิญญาณก็มีกำลังทวีขึ้น และไปอาศัยในถิ่นทุรกันดารจนถึงวันที่ท่านจะได้มาปรากฏแก่ชนชาติอิสราเอล


     ขอพระเจ้าอวยพระพรท่านทั้งหลายด้วยเช่นกันครับ ให้ร่างกายฝ่ายกายภาพแข็งแรงพร้อมไปกับฝ่ายจิตวิญญาณเจริญเติบโตขึ้น

     ครั้งหน้าจะมาดูต่อด้วยชีวิตพระเยซู และท่านสามารถไปอ่านเรื่องราวพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ในปัจจุบันที่ผมประสบมาได้ที่นี่ ppmission.blogspot.com

1 ความคิดเห็น:

 1. ขอพระเจ้าอวยพระพรท่านทั้งหลายด้วยเช่นกันครับ ให้ร่างกายฝ่ายกายภาพแข็งแรงพร้อมไปกับฝ่ายจิตวิญญาณเจริญเติบโตขึ้น

  เอเมนคะ...

  ตอบลบ