วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556

A) Word of God : ชีวิตใหม่ในพระคริสต์ โรม 12 (ครั้งที่2)
       จากครั้งก่อนในข้อ 1 โดยเห็นแก่ความเมตตาของพระเจ้า เปาโลขอร้องให้มอบร่างกายเราเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์ การที่เราไม่ยอมให้ร่างกายเราไปเกลือกกลั้วกับสิ่งสกปรก น่าสะอิดสะเอียนอีก ฯลฯ นั่นเป็นการปรนนิบัติพระเจ้าที่เหมาะสม  

ข้อต่อมาข้อ 2

รม. 12:2 อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม

King James Bible (Cambridge Ed.)
And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.


เห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าที่มีต่อคนทุกชนชาติไม่ว่าเป็นยิวหรือเป็นคนต่างชาติ

1.      ให้มอบร่างกายของเราเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ (ไม่เกลื้อกกลั่วกับบาป สิ่งสกปรกที่เป็นมลทิน ดังเช่น คนอิสราเอลถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า เขาต้องคัดเลือกสัตว์ที่สะอาดที่สุด ไม่เป็นมลทิน) ข้อ 1
2.      ไม่ประพฤติตามอย่างคนในโลก ข้อ 2

ไม่ดำเนินชีวิตสอดคล้องกับคนในโลก แต่รับการเปลี่ยนสภาพ
G3339 μεταμορφόω metamorphoo (met-am-or-foh'-o) v.
1. to transform ("metamorphose")
{literally or figuratively}
[from G3326 and G3445]
KJV: change, transfigure, transform
Root(s): G3326, G3445
[?]

โดยการทำให้มีสภาพดีเหมือนเดิม
G342 ἀνακαίνωσις anakainosis (an-ak-ai'-no-sis) n.
1. renovation
[from G341]
KJV: renewing
Root(s): G341
[?]

สภาพอะไร? สภาพของสติปัญญา ความคิด
G3563 νοῦς nous (nous`) n.
1. the intellect, i.e. the mind
2. (by implication) meaning
{divine or human; in thought, feeling, or will}
[probably from the base of G1097]
KJV: mind, understanding
Root(s): G1097
Compare: G5590
[?]


ใครทำให้มีสภาพดีเหมือนเดิม – พระเจ้า             สภาพมนุษย์ก่อนล้มลงในความบาปเป็นเช่นไร? สภาพมนุษย์ปัจจุบันเป็นเช่นไร?
พระเจ้าต้องการพามนุษย์กลับมาให้มีสภาพดีเช่นเดิม ก่อนมนุษย์ล้มลงในความบาป

มนุษย์สมัยอดีตเมื่อล้มลงในความบาป ก็เริ่มมีการฆ่ากัน เพราะความไม่พอใจ มนุษย์สมัยนี้ก็เช่นกันและจะยิ่งหนักขึ้นไปเรื่อยๆ 

รม. 1:28 และเพราะเขาไม่เห็นสมควรที่จะรู้จักพระเจ้า พระองค์จึงทรงปล่อยให้เขามีใจชั่วและประพฤติสิ่งที่ไม่เหมาะสม
รม. 1:29 พวกเขาเต็มไปด้วยสรรพการอธรรม ความชั่วร้าย ความโลภ ความมุ่งร้าย ความอิจฉาริษยา การฆ่าฟัน การวิวาท การล่อลวง การคิดร้าย พูดนินทา
รม. 1:30 ส่อเสียด เกลียดชังพระเจ้า เย่อหยิ่งจองหอง อวดตัว ริทำชั่วแปลกๆ ไม่เชื่อฟังบิดามารดา
รม. 1:31 โง่เขลา กลับสัตย์ ไม่มีความรักกัน ไร้ความปรานี
รม. 1:32 แม้เขาจะรู้พระบัญญัติของพระเจ้า ที่ว่าคนทั้งปวงที่ประพฤติเช่นนั้นสมควรจะตาย เขาก็ไม่เพียงประพฤติเท่านั้น แต่ยังเห็นดีกับคนอื่นที่ประพฤติเช่นนั้นด้วย


จากโรมบทที่ 1 ข้อที่ 2 นี้ พระคำพระเจ้าบอกเราว่า เราอย่าประพฤติตามแบบที่คนในโลกนี้ประพฤติกันริทำชั่วแบบแปลกๆ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตใหม่ โดยพระเจ้าเป็นผู้กระทำ จงยอมให้พระเจ้าเป็นผู้กระทำในเรา ทำให้เรามีสภาพแห่งความคิดจิตใจดีเช่นเดิมก่อนล้มลงในความบาป

ซึ่งเมื่อเราเป็นดังนี้แล้ว เราจะถูกทดสอบว่าอะไรดี เป็นที่ยอมรับ และสมบูรณ์ ตามน้ำพระทัยพระเจ้า

G1381 δοκιμάζω dokimazo (dok-im-ad'-zo) v.
1. to test
2. (by implication) to approve
{literally or figuratively}
[from G1384]
KJV: allow, discern, examine, X like, (ap-)prove, try
Root(s): G1384
[?]


            ขอพระเจ้าอวยพระพรชีวิตของเราทั้งหลายทุกคน ให้เมื่อเราถูกทดสอบแล้ว ว่าชีวิตเราดี ชีวิตเราเป็นที่ยอมรับได้ในสายพระเนตรพระเจ้า ชีวิตเราสมบูรณ์ พระเจ้าพิสูจน์แล้ว พระองค์บอกว่า “ผ่าน” อาเมนไหมครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น