วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

A) Word of God : ชีวิตใหม่ในพระคริสต์ โรม 12 (ครั้งที่1)
จากพระคัมภีร์โรม บทที่ 12 ได้จั่วหัวไว้ว่า “ชีวิตใหม่ในพระคริสต์” จะนำมาแบ่งปันไปจนกระทั่งจบบทน่ะครับ

รม. 12:1 พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย
รม. 12:2 อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม

“พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า”

ด้วยเหตุนี้คืออะไร? ต้องไปอ่านข้อความก่อนหน้านี้ เช่นใน บทที่ 11 พระเจ้ารักชนทุกชาติ ความรอดเริ่มต้นขึ้นที่พวกอิสราเอล ชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรร พระมหาบัญชาสั่งให้ประกาศพระนามไปจนสุดปลายแผ่นดินโลก    อิสราเอลเปรียบได้ดั่งกิ่งมะกอกเทศ ซึ่งพวกเขาถูกหักออกเพราะพวกเขาไม่เชื่อ นี่เองความรอดจึงได้แผ่ออกไปหาคนต่างชาติ ซึ่งเปรียบดังกิ่งมะกอกเทศป่าที่ถูกต่อเข้ามาแทนที่กิ่งมะกอกเทศเดิม คำสัญญาของพระเจ้าให้ประกาศออกไปจนชนทุกชาติพันธุ์ได้รับข่าวประเสริฐจนกระทั่งครบจำนวน แล้วในที่สุดพระเจ้าจะนำพวกอิสราเอลกลับมาหาพระองค์  แล้วพระเยซูคริสต์จะกลับมา สัญญาณอย่างหนึ่งของการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ที่พวกเราจะเห็นได้คือเมื่อเห็นคนอิสราเอลกลับมาคืนดีรู้จักยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ไถ่ เป็นจอมเจ้านายครับ นี่คือความเมตตา ความสงสารของพระเจ้าที่มีต่อทุกคนครับ

“ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า”

I beseech G3870 you G5209
that ye present G3936 your G5216 bodies G4983 a living G2198 sacrifice G2378, holy G40, acceptable G2101 unto God G2316

G3870 παρακαλέω parakaleo (par-ak-al-eh'-o) v.
1. (properly) to call near (as to receive or give help) เพื่อเรียกอยู่ใกล้
2. to implore, entreat (to urgently ask (for mercy or help))  เพื่อวิงวอน , ขอร้อง
3. to exhort (to urgently counsel, encourage or admonish) เพื่อตักเตือน
4. to comfort เพื่อจะปลอบโยน
[from G3844 and G2564]
KJV: beseech, call for, (be of good) comfort, desire, (give) exhort(-ation), intreat, pray
Root(s): G3844, G2564
[?]


G3936 παρίστημι paristemi (par-is'-tay-mee) (or prolonged paristano  par-is-tan'-o) v.
1. to stand beside ที่จะยืนอยู่ข้าง ๆ
2. (transitively) to exhibit, proffer  ที่จะแสดง , บอกให้
3. (specially) recommend แนะนำ
4. (figuratively) substantiate ยืนยัน
5. (intransitively) to be at hand (or ready), aid  จะอยู่ในมือ , ช่วย
[from G3844 and G2476]
KJV: assist, bring before, command, commend, give presently, present แสดง, prove, provide, shew, stand (before, by, here, up, with), yield
Root(s): G3844, G2476
[?]

G4983 σῶμα soma (so`-mah) n.
1. the body (as a sound whole) ร่างกาย
{used in a very wide application, literally or figuratively}
[from G4982]
KJV: bodily, body, slave
Root(s): G4982
[?]


เพราะเห็นแก่ความเมตตาสงสารของพระเจ้าที่มีต่อเรา เปาโลวิงวอนให้พวกเราถวายตัว  วิงวอนขอร้อง ไม่ได้บังคับเราให้ทำตาม แต่ใช้คำศัพท์ที่แสดงการวิงวอนการขอร้อง ให้พวกเราแสดงหรือถวายร่างกายของเราให้เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต ที่บริสุทธิ์ เป็นที่ยอมรับได้ในสายพระเนตรพระเจ้า

เครื่องบูชาของคนในสมัยพระคัมภีร์เดิมที่ต้องนำสัตว์ที่บริสุทธิ์ ที่ถูกฆ่าเลือดหลั่งออก ไปถวายพระเจ้าปีละครั้งที่พระวิหาร
เปรียบกับ
พระเยซูคริสต์ พระเมษโปดกหรือลูกแกะของพระเจ้าในสมัยพระคัมภีร์ใหม่ ที่ได้มอบร่างกายและชีวิตของพระองค์ โดยพระโลหิตพระเยซูคริสต์ ที่ถูกประหารตรึงตาย โลหิตหลั่งออก ไปมอบถวายให้กับพระเจ้า ครั้งเดียวเป็นพอ เพื่อไถ่โทษบาปผิดของเรา และเปาโลได้วิงวอนขอร้องตัวเราชีวิตเรา ร่างกายเรา อย่าได้กลับไปทำสิ่งที่ไม่สะอาด ไม่บริสุทธิ์ ฯลฯ กับชีวิต กับร่างกายของเราอีก เพราะจะทำให้พระเจ้าเสียใจ ท่านทั้งหลายคงไม่ต้องการให้พระองค์เสียพระทัยใช่ไหมครับ ชีวิตและร่างกายของท่านทั้งหลายที่พระองค์ได้ไถ่เรามาแล้วด้วยชีวิต ด้วยร่างกาย และด้วยโลหิตของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ที่มายอมรับสภาพการเป็นมนุษย์ต่ำต้อยก็เพื่อเรา เพราะพระองค์รักพวกเรา สรรเสริญพระเจ้า ขอบพระคุณพระเยซูคริสต์

“ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย

ภาษาไทยคิงเจมส์ ใช้ประโยคว่า  “ซึ่งเป็นการปรนนิบัติอันสมควรของท่านทั้งหลาย”
[which is] your G5216 reasonable G3050 service G2999.

การที่เราไม่ยอมให้ร่างกายเราไปเกลือกกลั้วกับสิ่งสกปรก น่าสะอิดสะเอียนอีก ฯลฯ นั่นเป็นการปรนนิบัติพระเจ้าที่reasonable เหมาะสมจริงๆ   สรุปความไว้ตอนนี้ได้ว่า โดยเห็นแก่ความเมตตาของพระเจ้า การที่เราไม่ยอมให้ร่างกายเราไปยุ่งเกี่ยวกับความผิดบาปความสกปรก ก็เป็นการปรนนิบัติที่สมควรต่อพระเจ้าจริงๆ


ขอจบไว้เท่านี้ก่อนครับ แล้วมาต่อในครั้งต่อไปครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น